Големина на текста:
1.Икономическа същност и особено
сти на транспорта Като всеки
друг производствен отрасъл,
транспорта се характеризира с
редица специфи чни особенасти,
които определят не говата
икономическа същност,а съ що и
различията му от другите отрас
ли. Транспортния процес,които
нами ра завършен резултат в
превозването на товари и пътници,
има характерна
производство.Извършените разходи
в процеса на транспортното
произво дство увеличават цена та
на превоз ваните стоки в мястото
на тяхното потребление. По такъв
начин транс портните процеси
могат да се разгл еждат като
неразделна част от целок упната
материално- производствена
дейност на
обществото.Изменението в
пространственото
местоположение на товарите е по
същество материал на промяна,
макар и само пространст вена. Тя
може да се разглежда като
продължение на производствения
процес в сферата на обръщението,
тъй като логичен завършек на произ
водството на всеки продукт е
превоз ването му от мястото на
производст вото до мястото
напотреблението.Съ ществена
разлика на транспортното
производство от другите видове
дей ности е , че не се влагат
суровини. Самият транспортен
процес се осъщ ествява чрез
изменение на простран ственото
местоположение на оръдия та на
труда (локомотиви, вагони и др.), а
по косвен начин съответно се
изменя и пространственото
местопо ложение на поместените в
тях стоки или хора. Необходимо е
да се подчер тае, че характер на
производство имат не само
товарните но и пътниче ските
превози.Като самостоятелен
отрасъл на стопанството
транспорт ът произвежда
съответна продукция, макар и тя
да няма веществен харак тер.
Транспортната продукция е самото
пространствено преместване и се
измерва с помощта на произведе
ните тонкилометри при товарните
и пътникокилометри при
пътнически те превози. Тя се
състои от два основ ни компонента
количество на прево зените товари
в тонове,респективно бр. превозени
пътници, които имат статичен
характер, и разстояние на
превозите, което отразява динамич
ната страна на транспортното
произ водство. Превозването на
товари и пътници е едновременно
производст вен процес и
транспортна продукция . От това
следва че транспортния
производствен процес съвпада с
процеса на преместване, в случая
техния полезен ефект се слива и
съвпада по време. Невъзможността
да се държи на склад готова
транспо ртна продукция поставя по
особен начин и въпроса за резервите
в транспорта. Докато при другите
производства наи-големите и
непредвидени нужди могат да
бъдат задоволени с поддържането
на запас от готова продукция при
транспорта такива нужди могат
да бъдат удовлетворени чрез
поддържането на запас от
технически средства, рес пективно
превозна способност.Непо
ддържането на резерви от превозна
способност може да се окаже серио
зна пречка за пълното и своевреме
нно задоволяване на потребностите
от превози. Невеществения
характер на транспортната
продукция е причи на в практиката
да се утвърди терми нът
„транспортна услуга”. Този терм
ин се употребява в смисъл не само
на транспортна продукция , но и на
извършен превоз. Съвсем
естествено е, че всеки извършен
превоз може да се разглежда като
услуга, извършена от превозвача на
клиента. Това обаче съвсем не
отрича производствения характер
на транспорта. В практика та е
съвсем допустимо да се говори за
транспорти услуги, но от научна
гледна точка е по издържано да се
използва като готово понятие
„транс портна продукция”. Може
да се прие ме и такова
разграничение на поня тията:
транспортна услуга е всеки
конкретен превоз, извършван по
желание на клиента на
транспортна та фирма, докато
транспортната продукция се
изразява в произведен ите
тонкилометри чрез сумиране в
определено съотношение на
товарна и пътническа продукция.
3.икономическа характеристика и
проблеми на товарните превози
Обемът на товарните превози,
извър шени от жп транспорт, се
определят от редица фактори,
като напр.Коли чеството на
производството на видо вете
продукция в националното стоп
анство, териториалното
разположе ние на това
производство, характе рът на
икономическите връзки м/у
различните райони, организацията
на търговската и снабдителна дейн
ост и др.Отношението на количест
вото на превозена продукция в тоно
ве към произведените тонове от
същия вид продукция за даден
период наричаме коефициент на
превозимост. Товарната превозна
дейност на жп транспорта се
характе ризира с помощта на
определена система от показатели:
количество на превозените товари в
тонове,изв ършена превозна работа
в тонкило метри, средно превозно
разстояние на един тон товар, бр
на натоваре ните вагони и средно
статично натоварване на един
вагонКоличест вото превозени
товари в тонове е един от
основните показатели на
товарната дейност. Изчисляването
му е изходен момент при планира
нето на товарните превози, т.е.
установява се каква част от
произве дената продукция подлежи
на превоз ване. Той определя
количествената страна на началния
момент на прево за –
натоварването , и крайния моме нт
на превозния процес – разтоварва
нето. Не може за отрази превозния
процес в неговата същност
премест ването на товарите от
едно място на друго.За
изчисляването на превозна та
работа в тонкилометри се изпол
зват показателите средно превозно
разстояние и количеството на
товар ите. Средното превозно
разстояние се установява общо и по
видове това ри. Колкото по-голямо е
средното превозно разстояние при
едно и също количество на
превозените товари, в тонове,
толкова по-голяма е величината на
превозната работа в тонкилометри
и обратно.Величината на средното
превозно разстояние е средно
претеглена стойност и осно вно
1
зависи от големината на терит
орията на отделните страни, специ
фичното разположение на
железопъ тната мрежа и на
останалата транспо ртна
инфраструктура.Основен коли
чествен показател за товарната
прев озна дейност е извършената
превоз на работа в тонкилометри.
За всеки отделен товар тя може да
се получи чрез умножение на
теглото на товар и съответното
разстояние, следкоето получените
резултати се сумират за всички
товари. Въз основа на прево зната
работа в тонкм се определят
необходимите транспортни
средства, разходите за труд и
т.н.Разгледаните до тук
показатели намират приложе ние
във всички видове транспорт.
Специфични за железопътният
транспорт са показателите: брой
на натоварените вагони и средно
стати чно натоварване на вагон.
Тъй като вагоните са с
различнатовароспосо бност, а
товарите са с различно
относително тегло, средното
статично натоварване е средно
претеглена величина, размерът на
която се определя, като се вземе под
внимание относителния дял на разл
ичните видове вагони и относител
ния дял на различните
видоветовари, които ще се
превозят с тези вагони. Товарната
превозна дейност се осъщ ествява
при условията на значителна
неравномерност, която се проявява
в две основни насоки – по направле
ния и по време.Неравномерността
на товарните превози по
направление се изразява в това, че
по редица учас тъци от
транспортната мрежа поедно
направление се превозват по-големи
количества товари, отколкото в
обра тното
направление.Неравномерност та на
превозите се отразява неблаго
приятно върху икономическите
показатели на транспорта, поради
това, че се предизивикват празни
пробези на товарните транспортни
средства. В резултат на това се
увеличават експлоатационните
разходи и се увеличава
себестойност та на товарните
превози.Неравноме рността на
превозите понаправления може да
се намалява по пътя на
усъвършенстване на оганизацията
по експлоатационната работа в
транспо рт.Товарните превози се
извършват неравномерно и по време,
като различаваме сезонна, по
месеци, по дни и по часове от
денонощието. Неравномерността
по месеци се обуславя от сезонната
неравномер ност на
производството и потребл ението
на различни продукти. Значителна
по размери е и неравном ерността
на товарните превози по дни от
седмицата. През делничните дни
обикновено се превишава средното
дневно натоварване.
4.Икономическа характеристика на
пътническите превози. Показатели
на пътническата превозна дейност.
Пътническите превози, извършвани
от транспорта могат да се
класифици рат като:*Ежедневни
пътувания на работници,
служители, ученици. Те са най-
масовата група пътувания,
извършвани на сравнително къси
разстояния (20-30км).*Пътувания в
края на работната седмица и почи
вните дни. Извършват се на по-
дълго разстояние (средно 30-80км) в
сравнение с първата група.*Турист
ически пътувания, извършвани на
средно разстояние 150-200 км. Те
имат сезонен характер (предимно
се извършват през летните
месеци)* Делови пътувания
относителния им дял се определя от
развитието на икономиката и
частния бизнес.Мака р и да имат
характера на услуги, пътническите
превози по своята същност са
производствена дейност.
Продукцията на пътническия
транспорт е самия процес на
простра нствено преместване, а
полезният ефект, който се създава
от транспо ртния производствен
процес задоволява определени лични
и обществени потребности.Пазара
на пътническите превози търпи
измене ние. Обемът на превозите
зависи от броя на населението и от
неговата подвижност.
Намаляването на произ водството,
увеличаването на безра ботицата,
снижаването на жизненото
равнище и застаряването на населе
нието негативно се отразиха върху
търсенето на пътнически превози.
Мястото на отделните видове
транс порт в пътническата
превозна дейно ст на
транспортната ситема може да се
определи в резултат на данните
посочени в табл. Има голямо
различие в участието на отделните
видове транспорт както в броя на
превозените пътници, така и в
извършената пътническа превозна
работа (произведените пътниккило
метри). Данните в табл. отразяват
всички пътувания в страната –
както международни и
междуселищни, така и
вътрешноградски.Пътувания та с
тролейбусен, трамваен транспо рт
и метрополитен са изцяло вътре
шноградски.Неравномерността на
пътническите превози сепроявява:*
По направления – поради
различната населеност на
съответните райони и цели на
пътуване.*По дни от седми цата –
в почивните дни се увелича ват и
надвишават средния брой
пътувания.*По време – по месеци,
по часове от денонощието
(сутрешен и вечерен час пик).
Отрицателни последици от
неравномерността на
пътническитепревози1.Необходимос
т от поддържане на резерви от
пропускателната способност,
подвижен състав.2.Максималният
обем на пътническите превози през
дните от седмицата се различава
от максималния обем на товарните
превози и това дава възможност
през съботните и неделните дни да
се пускат в движение извънредни
пътнически влакове, тъй като пропу
скателната способност е облекчена
благодарение на намаленото
товарно движение
Пътникопотокът изразява броя на
превозените пътници в една посока
по съответното направление за
едно денонощие и може да бъде
определен по сл. Формула:П=(Ж*
Кп*Кн) : 365, където:Ж – брой на
населението от съответния
район;Кп коефициент на
подвижност на населението – брой
пътувания на един жител за 1
година;Кн – коефи циент на дневна
неравномерно стОсновните
показатели, които се използват за
оценка и характеристи ка на
пътническата превозна дейност
са:*Брой превозени пътници- изразя
ва обема на пътническите превози в
статика, т.е. без да се отчита
разстоя нието, на което се
извършват прево зите.
Показателят може да се опреде ли
по отделни участъци и направле ния
на транспортната мрежа, а за
цялата транспортна мрежа – чрез
сумиране на резултатите по
отделни участъци и
направления.*Средно превозно
разстояние на 1 пътник; *Превозна
работа в пътниккм – Величината й
зависи от броя на превозените
пътници през даден период и от
средното превозно разстояние на
един пътник.Коефи циент на
подвижност на населе нието-
2
определя се като отношение на
броя на превозените пътници към
броя на населението на страната.
10.ОЦЕНКИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВА (ДМА)
1.Оценка по първоначална
стойностТази оценка показва разме
ра на направените от фирмата
разхо ди, за закупуването и
изграждането на даден актив и
привеждането му в работно
състояние. Включват се цената на
придобиване, разходите за
транспорт, съхранение и
застраховк и. Пс-т= Ц + Р тр.
+Рсъхр. +Р застр.
Основният недостатък на тази
оценка е, че измерва стойността на
актива в момента на доставянето
му. Не отчита измененията през
дългия производствен живот. Те се
дължат на пазарните изменения-
промяна на пазарните цени, валутни
курсове и др. Така се получава, че за
един и същ вид актив в една фирма
са налици различни стойности. За
да бъдат приведени различните
стойности се прилага следващата
оценка:2.Оценка по възстановит
елна (преоценъчна) стойностТя
актуализира първоначалната
стойно ст на актива именно чрез
отчитане на пазарните изменения.
За целта се определя коефициент на
преоценка, който се дава от
експерт оценител н.Вст=
Ц*Кпр3.Оценка по остат ъчна
стойностИзмерва стойността на
ДМА, която още не е пренесена под
формата на разходи за АО в
стойността на произведения
продукт. В счетоводната практика
тази стойност се нарича още бала
нсова стойност – стойността по
която актива се записва в баланса.
4.Оценка по ликвидационна стойно
стПоказва стойността, която се
получава от продажбата на браку
вания ДМА.5.Оценка по застрахов
ателна стойност
Застрахователната стойност на
ДМА обикновено е по-висока от
първоначалната (възстано вителна)
стойност на актива.6.Оцен ка по
митническа стойностПрави се от
митническите органи при вноса или
износа на ДМА. При изграждане то
й се отчитат моралното и физичес
ко изхабяване на актива, екологич
ност , особено при вноса на
транспор тни средства. Тази
оценка служи като основа за
определянето на митническите
такси.7.Оценка по паз арна
стойност – показва актуалната
пазарната цена на актива.8.
Тръжна оценка изготвя се при
приватизаци онни сделки и търгове.
Тази оценка може да надвишава
пазарната стой ност на даден
актив. Не може да бъде по-ниска
от оценката по остатъ чна
стойност и по правило начални ят й
размер започва от нея или от
оценката по възстановителна
стойно ст.Показатели за развитие
и използ ване на ДМА1.Средна
годишна стой ност на ДМАДМА =
ДМА нг (ДМА вкл. * Т използване)/12
(ДМАизкл. * Т
неизползване)/12Определяне на
стойностният размер на
разполагае мите ДМА: ДМА к.г.=
ДМАн.г.+ ДМА вкл. -
ДМАизкл.2.Коефициент на
обновяване: К об.= ДМА вкл./ ДМА
ср.г.3.Коефициент на изхабяване :К
изх.= ДМА изкл./
ДМАср.г.4.Коефициент на
прираст(намаляване):К п.(н.)=
(ДМА вкл - ДМА изкл.)/ ДМА
ср.г.5.Коефициент на екстензивно
използване на ДМАКекст =
Тфакт/Тмакс.
възможноЕкстензивно то
подобряване се състои в увелича
ване на продължителността на
рабо та на отделните активи през
отчет ния период. Постига се чрез
ликвиди ране на
непроизводителните прест ои,
повишаване качеството на ремон
тите и съкращаване на времето за
извършването им.6.Коефициент за
интензивно използване - определя се
като отношение на фактически
извършената работа за 1 час към
максимално възможната работа ,
която може да се изпълни със
съответния активКинт.=
Qфакт/Qмак с По-ефективното
интензивно използване на ДМА се
постига чрез внедряване на нови
технологии, модернизация на
наличното оборудване,
усъвършенстване на организацията
на труда и др. Обобщаващи
показатели за ефективното
използване на ДМА на
транспортните фирми са: -
активоотдаване: Ф = Пр / ДМА
ср.г. или Ф = ? QL / ДМА ср.г.,
отразява реализираните приходи
или извършената транспортна
работа от 1-ца ДМА (1 лв.);
-активоемкост: АМ = ДМА ср.г. /
Пр, или АМ = ДМА ср.г. / ? QL ,
отразява необходимите (използвани
те) като стойност ДМА за
получава нето на 1 лв.
приходи.Извод:Подобр яване на
използването на ДМА се постига
чрез повишаване на активо
отдаването и намаляване на
показателя активоемкост.
11.АМОРТИЗАЦИЯ И ИЗХАБЯВАНЕ
НА ДМА
Амортизацията е разходът,
признат за отчетния период,
получен в резул тат на разсрочване
на амортизиру емата стойност на
даден актив през предполагаемия му
срок на годно ст.Амортизируем
актив – ДМА или ДНА, който се
очаква да бъде изпо лзван през
повече от един отчетен период, има
ограничен срок на годно ст и се
държи от предприя тието за
целите на производството или
доста вката на стоки и услуги
(напр. осъщ ествяване на превози),
за отдаване под наем на други лица
или за адми нистративни цели и
предприя тието консумира
икономиески изгоди чрез
използванетому.Дълго трайни мате
риални активи са установими нефи
нансови ресурси, придобити и прите
жавани от транспортното
предприят ие, които: - имат
натурално-вещест вена форма;- се
използват за извърш ването на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическа същност и особености на транспорта

Като всеки друг производствен отрасъл, транспорта се характеризира с редица специфични особености, които определят неговата икономическа същност,а също и различията му от другите отрасли...
Изпратен от:
momchilov4
на 2011-02-02
Добавен в:
Пищови
по Транспорт и ос
Статистика:
106 сваляния
виж още
 
 

Икономическа същност и особености на транспорта

Материал № 610585, от 02 фев 2011
Свален: 106 пъти
Прегледан: 213 пъти
Предмет: Транспорт и ос
Тип: Пищов
Брой страници: 16
Брой думи: 12,534
Брой символи: 81,488

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа същност и особености на транспорта "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала