Големина на текста:
АКАДЕМИЯ НА МВР
Г
ф-т “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”
Дисциплина: “Пожарна и аварийна безопасност на обекти”
КУРСОВ ПРОЕКТ
Тема: Проверка за съответствието с нормативните изискванията за ПАБ на
отоплителна и вентилационна инсталация в цех “ Сулфорекс ” - “Верила” АД
Проверил: …………………………. Изготвил: ...........................
/полк. д-р инж. В. Симеонов/ /к-т В. Шейков/
София
2004
I. Описание на технологичния процес.
“ Верила “ АД е пуснато в експлоатация през 1946 г., като обект за производство на
прахове за пране, миещи препарати, спирачна течност, греси, антифриз, масла и етиленов
окис, който в момента е спрян от производство.
В цех “Сулфорекс” към “Верила”АД чрез преработката на сяра се получава линеен
алкилбензолсулфонова киселина /ЛАБС/.
Технологичния процес е непрекъснат и най-общо се състои в следното: Сярата се
разтопява чрез пара при температура около 135 – 140
о
С и се подава в междинен съд в течно
състояние. От междинния съд течната сяра се подава в пещта.От компресор се подава въздух
в колона за изсушаване на същият. Колоната се състои от два слоя силикагел: горният –
работен, а долният – охлаждащ.
В самата пещ се смесват течната сяра и изсушеният въздух, свързват се и се получава
серен диоксид /SO
2
/.Серният диоксид излиза от пещта с температура t = 550-600
о
С и отива в
катализаторната колона. Там се смесва с катализатора – двуванадиев петоксид и се охлажда в
топлообменници – 2 броя под формата на серен триоксид. От топлообменниците серният
триоксид се подава в реактора. В него той се смесва с линеен алкилбензол, идващ от другата
страна на реактора като се извършва процеса филмово сулфониране. Получава се линеен
алкилбензолсулфонова киселина – ЛАБС, която престоява в устойник. След това ЛАБС се
подава към миксер със стабилизираща вода, която служи за прекратяване на реакцията. От
миксера ЛАБС се подава към резервоарите за съхранение.
Отделените при производството вредни изпарения преминават през електрофилтър,
който е блокиран с инсталацията и се включва при включване на инсталацията. От
електрофилтъра вредните газове минават през скрубер, където става пълното им пречистване
и неутрализиране чрез натриева основа ( NaOH ). На изхода на скрубера има монтирани pH –
метри с които се следи за киселинността на изхвърляните в околната среда пари.
Технологичното оборудване е снабдено с контролно измервателна апаратура и
автоматично регулиране на по – важните параметри ( температура, налягане и дебит ). Освен
това контролно – измервателните прибори са свързани с алармиращи устройства, подаващи
звуков и светлинен сигнал.
II. Пожарна опасност на използваните вещества и материали.
Сярапрахообразна, температура на топене 112,8 – 119,3
о
С, температура на кипене
444,6
о
С, калоричност 2200 kkal/kg. Не се запалва във вода, в смляно състояние може да се
запали от искри, при горене се топи. Температура на възпламеняване 207
о
С, температура на
самовъзпламеняване 232
о
С. Парите и образуват с въздуха взривоопасна смес. Серният прах е
взривоопасен, когато е финно диспергиран и при минимално съдържание на кислород във
въздуха 2 %об. Утаеният прах е пожароопасен. Финно смляна, съхранявана на купчини сяра
е склонна към химично самозапалване в присъствие на влага, при контакт с окислители, в
смес с въглища, с мазнини, с масла. Сярата образува силни взривни и лесно детониращи
смеси с хлоратите и перхлоратите. Най-ефективно средство за гасене е разпръсната водна
струя с мокрител и въздушно-механична пяна. Не трябва да се използват плътни струи, тъй
като помещението може да се изпълни с прах, а това създава условия за взрив на прахо-
въздушната смес при източник на възпламеняване.
Линеен алкилбензол - лесно-запалима течност, представлява смес от алкилирани
бензоли (етилбензол, изопропилбензол и др.). Специфично тегло – 862,4 kg/m
3
, Температура
на кипене – 105-180
о
С, пламна температура – 7
о
С,температура на самовъзпламеняване –
460
о
С, долна ТГВ – 7
о
С,горна ТГВ – 40
о
С.
Олеум – безцветна тежка течност. Техническият олеум е жълто-кафяв до черен. Във
въздушна среда отделя дим. Корозира всички метали, с изключение на оловото и
благородните метали. Разтваря се във вода с отделяне на топлина. Обезводнява дървесината
и повишава чувствителността при горене. Възпламенява органични разтворители и масла.
Опасен е за дишане. Предизвиква сърбеж при попадане върху кожата и лигавиците.
Дишането е затруднено, задух, суха кашлица, рани по устата, хранопровода и устата, силни
болки в гърдите, мъчително повръщане с кръв.
SO
2
– представлява безцветен газ с характерна остра миризма. Анхидрит е на
сернистата киселина, която е непозната в свободно състояние. По-тежък е от въздуха.
Плътност спрямо въздуха 2,2. Температура на топене –72,7
0
С, температура на кипене –10
0
С.
Разтворим е във вода, не поддържа горенето. При високи концентрации дразни горните
дихателни пътища. Проявява и значително общо отровно действие, чийто механизъм още не
е известен. Дразни кръвообразуващите органи /костен мозък и далак/, превръщайки
хемоглобина в мед.хемоглобин и нарушава обмяната на веществата.
SO
3
- температура на топене 17
0
С, температура на кипене 49
0
С, твърдо вещество и
съществува в няколко форми. Лесно се абсорбира от вода /дава сярна киселина/ или от сярна
киселина /дава димяща сярна киселина/.
III. Изисквания на нормативните документи характеризиращи ПАБ на
отоплителните и вентилационни инсталации в цех “ Сулфорекс “, при “ Верила “ АД.
Изискванията за ПАБ по отношение на отоплителните и вентилационните инсталации
са регламентирани в Наредба № 2 ( ПСТН ) и в Наредба № 3 за пожарната безопасност на
обектите в експлоатация.
Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите и помещенията се
устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически
изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползуване.
Преди есенно – зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и
ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.
Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването на отоплителните уреди
и съоръжения и тези, които ги използват са отговорни за тяхната пожаробезопасна
експлоатация.
При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска използването на
вентилационните канали като димоотводи.
Проверките на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните им
устройства, както и тяхното почистване се извършват в срокове, осигуряващи пожарната им
безопасност.
Не се допуска локално отопление в помещения с производства от категория А и Б.
Отоплителната инсталация се изчислява за максимална температура на повърхността на
отоплителните тела и тръбопроводите най – малко с 20 % по – ниска от температурата на
самовъзпламеняване на веществата, използувани в отопляемото помещение.
Топлинната изолация, включително повърхностният слой на тръбопроводите на
отоплителните инсталации за помещения от А, Б, В и Г КППО се проектира негорима.
В местата на преминаване на тръбопроводите през пожарозащитни прегради се
предвижда негорима топлоизолация.
В помещения от категория А и Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния
въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух.
Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматика за поддържане на нагряването в тях
до допустимата технологична температура.
Вентилация се проектира за помещения, в които при нормална експлоатация или авария
се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална взривоопасна
концентрация на газове, пари или прахове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проект по пожарна безопасност

Проверка за съответствието с нормативните изискванията за ПАБ на отоплителна и вентилационна инсталация в цех “Сулфорекс” - “Верила” АД...
Изпратен от:
bogdan1982
на 2011-02-01
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
61 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Указания за поведение и действие при бедствени ситуации


Правила за поведения при земетресения, грамотевични бури...
 

Mинистерствата като елементи на националната сигурност


Министерство на извънредните ситуации, Министерство на отбраната, Министерство нa вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие, Министерство на икономиката и енергитиката, Министерството на външните работи. ...
 

Органи на Министерство на вътрешните работи


Министерство на вътрешните работи (МВР) е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението...
 

Пожарозащитни разстояния


Изясняват се фактическата и необходимата степен и граница на огнеустойчивост, както и методите за тяхното определяне, след което се правят изводите за съответствие, с нормативните изисквания.
 

Природни бедствия


Природно бедствие е явление в природата извън контрола на човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Проект по пожарна безопасност

Материал № 610217, от 01 фев 2011
Свален: 61 пъти
Прегледан: 176 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,264
Брой символи: 8,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проект по пожарна безопасност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения