Големина на текста:
Цели и задачи на обучението по Химия и опазване на околната
среда. Таксономия на целите.
Целта е мислено, субективно предвиждане на резултатите от процеса и
дейностите от определена област. Целта е стратегията, която е определена като водеща
за постигане на крайния резултат от обучението. Тя се реализира чрез паралелно
решаване на три групи задачи:
- Образователни – свързани с овладяване на определени чрез ДОИ за средното
училище знания, умения, отношения;
- Възпитателни – свързани с формиране у учениците на определени личностни
качества;
- Развиващи – свързани с развитие на познавателните възможности на
учениците.
В Наредбата за държавните образователни изисквания (стандарти) са
дадени конкретните цели от гледна точка на овладени резултати, които могат да
проверяват и оценяват и сферите, в които ще се изявяват. По стандарти се изискват
знания, интелектуални умения, практически умения и отношения.
Конкретните изисквания за знанията са:
- да бъдат свързани с най-важните ключови понятия и проблеми в съответните
научни области и дисциплини;
- да представят както резултати от научни изследвания и дискусии, така и
методите за тяхното постигане;
- да бъдат личностно значими, общественоориентирани, научни и да предлагат
плуралистични решения.
Конкретните изисквания за интелектуалните умения са:
- разпознаване (посочване, изброяване, класифициране, групиране и др.);
- описване (на обекти, процеси, явления, институции, цели, средства и др.);
- обяснение (на причини, смисъл на идеи, основания за действия),
- оценяване и определяне на различни позиции по конкретен проблем.
Конкретните изисквания за практическите умения са:
- решаване на конкретни практически задачи;
- участие в дискусии и различни форми на групова работа;
- решаване на проблеми;
- самооценка и планиране на личностното развитие;
- умения за общуване;
- ефективно участие в обществени процеси.
Конкретните изисквания за отношенията (ценностни ориентации и
нагласи) са:
- лична отговорност и уважение към човешките права и свободи;
- толерантност (отвореност и уважение към различните позиции и идеи);
- подкрепа и утвърждаване на основни демократични и национални ценности;
- естетическа, нравствена и здравна култура;
- готовност и стремеж за учене през целия живот.
Обосноваването, определянето и формулирането на целите на обучението е от
изключително значение за педагогическата дейност. Към тях се предявяват различни
изисквания, за да могат пълноценно да изпълняват своите функции. Във връзка с това е
обособена специална област в педагогиката, която се конкретизира във всяка частна
дидактика, наречена таксономия на целите.
Таксономии на целите на обучение
В дидактиката таксономията е систематика и класифициране на целите на
обручение в зависимост от обема им и взаимните отношения на съподчинение. В
зависимост от сферите на развитие на човешката личност таксономиите се разделят на
когнитивни познавателната област), афективни емоционалната област),
психомоторни, операционални, на опита, смесени и социални.
В САЩ и Западна Европа с най-голяма популярност се ползва когнитивната
таксономия на Б. Блум и сътрудници. Тя е утвърдена още в 1948 г. и става масово
прилагана при формулиране на конкретницели след 1956 г. За Б. Блум таксономията на
когнитивната област е класификационна система за множество типове планирани
(желани) и реално наблюдавани последици от обучението. Таксономията представя
йерархичния ред на когнитивно поведение, което на всяко по-високо ниво е по-сложно
и е изградено въз основа на поведенията, заложени в предшестващото ниво.
Таксономията може да бъде използвана за задаване (предписване) на желани
последствия, т. е. цели на образователния процес. Зададените цели са полезни за
планирането му. Освен това целите могат да бъдат използвани за разработване на
тестове, за ред на задаване на въпроси в клас, опора за структурата на някои уроци.
Основните и категории са шест: знания, разбиране, приложение, анализ, синтез,
оценка.
Знание (познание). Знанието се дефинира като паметта за научен в миналото
материал - от прости факти до завършени теории. Основното е способността на ученика
да извика в паметта си информацията, от която се нуждае в даден момент.
Съхраняване и възпроизвеждане на фактическа информация - имена,
дефиниции и други формулировки.
Например:Познава (знае) химичната терминология, номенклатура и символика
Познава конкретните факти.
Познава основните химични закони.
Разбиране. Разбирането се определя като способността на ученика да схване
смисъла на изучаваната материя. Тя се проявява при трансформиране на дадена
материя от една форма в друга, при обяснение, обобщение, оценяване на бъдещите
тенденции, при което ученикът използва умствените си способности за извличане на
информация от области, които е изучавал в миналото.
Интерпретация и трансформация на информация с цел нейното структуриране и
систематизиане. Използва се информация от вече изучавани области.
Например: Разбира факти и понятия. Интерпретира учебния материал.
Осъществява превод на информацията от устна в писмена(символна) форма.
Обяснява методи и технологии.
Приложение. Приложението се дефинира като способност да се използва
наученото в нови и конкретни ситуации. То включва приложението на принципи и
правила, концепции, методи, закони и теории. Резултатът от учебния процес в този
случай изисква по-високо ниво на разбиране от обикновената способност за схващане
на смисъла, защото знанията и разбирането в случая се прилагат в съвсем нови,
неизучавани ситуации и области.
Използване на наученото в нови конкретни ситуации. Знанията се прилагат в нови
неизучавани области и ситуации. Информацията се използва в нов контекст за решаване
на задачи и проблеми.
Например: Прилага знания в нови ситуации. Решава логически и изчислителни
задачи, които не са решавани в часовете. Демонстрира правилна употреба на
лабораторна техника. Разработва компютърни презентации по определени теми и
др.
Анализ. Анализ е способността дадена материя да се раздели на съставните й
части, за да се изследва и разбере структурата й. Това може да включва определяне на
компонентите, анализ на връзките помежду им и изследване на принципите на
организиране на материята. Резултатът от учебния процес в този случай изисква по-
високо интелектуално ниво от способността за схващане на смисъла и приложението,
защото изисква разбиране както на съдържанието, така и на структурната форма на
материала.
Декомпозиране на цялото на отделни компоненти, за да се разкрият скритите
връзки, зависимости и тенденции, да се направят изводи, прогнози и хипотези.
Различава факти от изводи. Анализира същността на определена
закономерност, на експеримент и др. Разчленява родови на видови понятия.
Синтез. Синтезът представлява способността да се обединят отделни части, за
да се получи едно ново "цяло". Това може да включва разработката на съвсем нов
метод за комуникация (тематична, или словесна), план за действие (напр. за
изследователска работа), нов проект, нов експеримент, или система от абстрактни
отношения (например система за класифициране на информация). Резултатите от
учебния процес в тази област изискват творческо поведение, с ударение върху
разработката на нови модели и структури.
Творческо приложение на знанията, водещо до субективно нов продукт, мотив или
структура, като обединява части за нови модели и структури.
Например:Развива нови идеи. Излага пълно и мотивирано знанията си.
Предлага план за провеждане на химичен експеримент.Разработва план за проект или
модел.Интегрира наученото в различни учебни предмети при изработване на
план за решаване на даден проблем.
Оценка. Оценката е свързана със способността да се окачествява стойността
(ценността) на дадена материя (твърдение, закономерност, теория, доклад, план и т.н.) с
дадено предназначение. Оценките трябва да се базират на точно определени критерии.
Резултатите от учебния процес изискват най-високото интелектуално ниво В
когнитивната област, защото съдържат елементи от всички други категории, плюс
съзнателно оценяване на стойности.
Формулиране на оценъчни съждения на основата на предварително зададени
критерии, подбор на собствени критерии за оценка и тяхната аргументация.
Например: Прави оценка на бъдещите последствия от дадена дейност.
Оценява достоверността на фактите, подкрепящи определено твърдение или теория
Целите по таксономията на Б. Блум се формулират с помощта т. нар. „активни
глаголи", които отговарят на същността на различни равнища на таксономията.
1. За знания - възпроизвеждам, групирам, дефинирам, разказвам, избирам,
излагам, изреждам, намирам, назовавам, описвам, повтарям, подбирам, подреждам,
прегрупирам, представям, разпознавам, разполагам, свързвам, визуализирам.
2. За разбиране - давам примери, резюмирам, различавам, разграничавам,
доказвам, групирам, интерпретирам, обобщавам, обяснявам, подготвям, показвам,
превеждам, предвиждам, пренасям, пресмятам, продължавам, описвам, променям,
проследявам, развивам, разширявам, резюмирам, сравнявам.
3. За приложение - действам, илюстрирам, демонстрирам, доказвам,
експериментирам, извършвам, измервам, използвам, изпълнявам, изследвам,
разработвам, конструирам, моделирам, организирам, подготвям, пресмятам,
преценявам, прилагам, проверявам, променям, развивам, решавам, установявам.
4. За анализ - групирам, отделям, откривам, опростявам, подбирам,
противопоставям, разграничавам, разделям, разкривам, разпознавам, разпределям,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Опазване на околната среда. Таксономия на целите

Целта е мислено, субективно предвиждане на резултатите от процеса и дейностите от определена област. Целта е стратегията, която е определена като водеща за постигане на крайния резултат от обучението. Тя се реализира чрез паралелно решаване...
Изпратен от:
Sazie Mehmed
на 2011-01-29
Добавен в:
Лекции
по Химия
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Химия и оос за 9-ти кла
добавена от FreeAccount 04.06.2013
1
22
Подобни материали
 

Химични свойства на металите

29 мар 2006
·
1,929
·
2
·
147
·
459
·
4

Химични свойства на металите - таблици, формули, обяснения и др.
 

Тест по химия

21 юни 2007
·
1,222
·
3
·
156
·
3

Тест по химия от 7 въпроса, верни отговори и скала за оценка.
 

Основни понятия в аналитичната химия

12 яну 2008
·
143
·
1
·
148
·
95
·
1

Количество на веществото – измерва се с mol (молове). Мола е такова количество на веществото в една система, която съдържа толкова структурни единици колкото атоми има в 12С...
 

Пищови по химия

27 яну 2008
·
565
·
1
·
418
·
285

Малко пищови за изпита по химия в ХТИ 1 курс 1 семестър.
 

Химия - тестове

26 ное 2007
·
748
·
15
·
786
·
2
·

15 теста - 45 въпроса накрая с верни отговори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7 клас - III-та част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(За отличници)
41
02.08.2019
Химия
входен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
100
1
1 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по химия

Опазване на околната среда. Таксономия на целите

Материал № 608578, от 29 яну 2011
Свален: 40 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Химия
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 2,438
Брой символи: 16,217

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Опазване на околната среда. Таксономия на целите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Аделина Маджарова
преподава по Химия
в град Стара Загора
с опит от  13 години
15

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
11

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения