Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
1.Кинематика на материална точка. Кинематични величини и съотношения.
Видове движения. Кинематика на идеално твърдо тяло.
Кинематиката изучава конкретни механични движения на телата без оглед на
техните причини. Тя разкрива геометричните свойства на движението. В кинематиката
се въвежда една основна величина – времето. Под време се разбира свойството на
материалните процеси да имат определена продължителност, да следват един след друг
в определена последователност.
*Материална точка е най-простият обект, движението на който се изучава от
механиката. Мат точка се различава от математическата точка по това, че притежава
изместена маса, равна на масата на тялото, чиито крайна маса, равна на масата на
тялото, чийто модел представлява. Тя има вътрешна структура, форма и размери, но
притежава физическа характеристика – маса. За да можем да опишем движението на
една мат точка, трябва да опишем начина, по който ще задаваме положението и в
пространството. Положението на една мат точка може да се определи само спрямо
друго тяло. Тялото спрямо което определяме положението на разглежданото от нас
тяло се нарича отправно тяло. С отправното тяло свързваме началото на подходяща
отправна система. Координатите на мат точка определят положението и в
пространството. Тъй като движението се извършва във времето е необходимо да имаме
уред за отчитането му и начален момент t=0.
Отправно тяло, свързаната с него координатна система и така дефинираната ос
на времето обрзучат отправна система за пространствено временно описание на
двужението.
*Има два начина за определяне на положението на мат точка в пространството:
а)векторен- чрез радиус вектора r (спрямо началото 0, неподвижно свързано с
отправното тяло).
б)координатен- чрез трите координати (x,y,z) спрямо Декартова координатна система
1===kji
?
??
-единични вектори,
kzjyixrOM
?
??
?
++==
- връзка м/у r и x,y,z ;
222
zyxr++=
1
При движение на мат точка в пространството нейният радиус вектор непрекъснато се
променя, т.е.
)(trr
??
=
или
?
?
?
?
?
=
=
=
)(
)(
)(
tzz
tyy
txx
Основна задача при изучаването на движението е намирането на закона за движението.
Той дава възможност да намерим положението на движещата се точка във всеки
момент. Има различни начини за представяне на закона за движението: аналитичен,
табличен и графичен.
Транслация на Декартова координатна система по една ос: (графика)
Законът за движение не запазва вида си, т.е. не е инвариантен спрямо транслациите.
Ротация на Декартова координатна система около оста OZ- в този случай
взаимната ориентация на двете системи напълно се определя от ъгъла ? м/у осите ОХ и
ОХ
. Радиус вектора остава непроменен, но координатите му се трансформират:
Трансформационен закон за координатите:
?
?
?
?
?
=
–=
–=
zz
xyy
yxx
'
'
'
sincos
sincos
*Основни понятия и величини в кинематиката на материална точка
При движението си точката описва непрекъсната крива наречена траектория на
движението. Трите функции x=x(t), y=y(t), z=z(t), които задават закона за движение в
координатна форма, представляват параметричните уавнения на траекторията с
параметър времето t.
Път- това е дължината на траекторията м/у две точки в които движещата се мат
точка се намира в моментите t и t
. Пътият е скаларна величина
[ ]
)()(,tSttSSSrr–?+=??<=???
?
. Пътят и големината на преместването съвпадат
при праволинейно еднопосочно движение и когато има безкрайно малко преместване,
т.е.
rdds
?
=
(ds- елементарен път, dr- елементарен вектор на преместване). dr e насочен
по допирателната към траекторията в разглежданата точка
Средна скорост:a)по големина:
t
S
Vсс
?
?
=
(
S?
е пътят изминат за интервала
време
ttt –=?
'
; б)като вектор:
t
r
t
trttr
srV
?
?
=
?
–?+
=
)()(
??
?
- средна скорост в интервала
време от t до t+
t?
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
t
z
t
y
t
x
Vsrzyxr ,,),,,(
?
Дефиниране на моментна скорост Средната скорост зависи от момента t и от интервала
време ?t .
Моментна скорост на мат точка в момента t:
r
dt
rd
tV
?
?
?
==)(
- вектор насочен по
допирателната към траекторията в разглеждания момент.
dt
ds
dt
rd
VV===
?
?
.
2
Равномерно праволинейно движение:
?
+=
10
)(CdtVtx
x
, а началното условие има вида:
при t=0, x=x
0
, следователно:
tVxtxxCCtVtx
oxx
+==>=+=
00110
)(,)(
. Окончателно
законът за равномерно праволинейно вдижение има вида:
tVxtx
ox
+=
0
)(
Ускорението
характеризира изменението на скоростта с времето. ?V е векторът на изменението на
скоростта за време ?t.
t
V
t
tVttV
а
ср
?
?
=
?
–?+
=
???
?
)()(
- средно ускорение за интервала
време от t до t+?t.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
=
t
Vz
t
Vy
t
Vx
a
ср
,,
?
-средното ускорение зависи от t и от ?t.
Моментно ускорение на мат.т. в момента t:
2
2
)(
dt
rd
dt
vd
==
?
?
. Моментното ускорение
представлява скоростта на движението в даден момент. Решаване на правата задача на
кинематиката чрез интегриране:
?
?
?
+==
+==
+==
1
1
1
)()(,)(
)()(,)(
)()(,)(
CdttatVz
dt
dVz
CdttatVy
dt
dVy
tа
CdttatVx
dt
dVx
zz
yy
xx
, Необходимост от
начални условия, чрез които се определят интеграционните константи: при t=0,
0
VV
??
=
.
Също така трябва да знаем и началната скорост на точката, тогава C
1
=V
0x
, C
2
=V
0y
,
C3=V
0z.
Движение с постоянно по големина и посока ускорение
constа
=
?
А)едномерно- по оста Ох: Vx(t)=V
0x
+a
x
t- закон за скоростта;
2
)(
2
00
ta
tVxtx
x
x
++=
-
(закон за движението при равно променливо движение по оста Ох); ако V
0x
и a
x
имат
еднакви знаци е равно ускорително, а ако V
0x
и a
x
имат противоположни знаци е равно
закъснително движение.
Б)в тримерно пространство-
constа
=
?
, начални условия при t=0,
0
VV
??
=
,
0
rr
??
=
;
taVtV
?
??
+=
0
)(
- закон за скоростта;
2
)(
2
00
ta
tVrtr
?
?
??
++=
-закон за движението. Ако
0
0
=V
?
или ако
aV
?
?
||
0
движението е праволинейно, а ако
aV
?
?
,
0
сключват ъгъл движението е в
една равнина. Пример: в близост до земната повърхност при пренебрегване на
съпротивлението на въздуха. При тези условия всички тела се движат с постоянно
вертикално ускорение равно на g. 1)праволинейно движение(това е когато
0
0
=V
?
или
0
V
?
е вертикално насочена нагоре или надолу.
Равно променливо движение на материална точка по окръжност(v=const;r)
n
r
V
а
??
2
=
. При равномерно движение по окръжност материалната точка има нормално
ускорение
n
r
V
аа
н
???
2
==
, което във всеки момент е насочено към центъра на
окръжността. То характеризира изменението на скоростта по направление.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по физика

Лекции по физика, които могат да бъдат използвани за изучаване на кратък курс по обща физика...
Изпратен от:
coolest_apple
на 2011-01-26
Добавен в:
Лекции
по Физика
Статистика:
299 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задачи по физика спешно е много!!!!!!!!!!!!!!!!!!
добавена от sonions 09.12.2015
0
18
Помощ. Помогнете .Задача по Физика .Какви са вероятностите при стайна температура
добавена от suzi.pendjurova 05.12.2014
0
14
Задача по физика II ХТМУ
добавена от aleksandrina_getova 11.07.2013
0
15
Физика триене на елемент с дадена маса
добавена от az_direct 20.01.2017
1
5
рибар с маса 60кг физика
добавена от az_direct 20.01.2017
1
2
Подобни материали
 

Мощност

19 фев 2006
·
580
·
1
·
193
·
191
·
8

Мощност - същност, видове и т.н.
 

Природата на цветовете

19 дек 2006
·
743
·
1
·
229
·
417
·
2
·

Това, което виждаме като цвят, е начина, по който нашият мозък реагира на различните дължини на вълните на светлината.
 

Електромагнитни вълни

01 ное 2011
·
105
·
4
·
1,391
·
301

Електромагнитни вълни - определение, формули, закономерности...
 

Кохерентни вълни

02 ное 2008
·
134
·
2
·
342
·
240

Материалът съдържа основните моменти относно определенията на понятия като кохерентност, кохерентни вълни и условията, в коита те се наблюдават.
 

Видове енергия

31 авг 2007
·
276
·
3
·
245
·
181
·
1

По отношение на физичните свойства, енергията може да бъде кинетична и потенциална...
 
Онлайн тестове по Физика
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
14
1
7 мин
03.10.2014
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
38
1
11.08.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Лекции по физика

Материал № 606504, от 26 яну 2011
Свален: 299 пъти
Прегледан: 562 пъти
Предмет: Физика
Тип: Лекция
Брой страници: 39
Брой думи: 5,521
Брой символи: 34,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по физика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
73

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения