Големина на текста:
Управление на
ликвидността на банките -
ликвидността на банките
изразява възможността им да
посрещат своите задължения
към кредиторите и клиентите
си:1.наличните си
средства;2.ликвидните си
активи;3.с паричния си
капитал с който могат да си
набавят отвън ликвидни
средства.За управлението на
ликвидността е нужно
увеличаване обема на
пасивите-не само
собствения, но и чуждия
капитал.Но това не е
достатъчно, нужно е и
повишаване на качеството на
пасивите.Влияние в/у
ликвидността на банките
оказват състава и
структурата на
активите.Всяка банка се
стреми да разполага с
оптимален размер ликвидни
активи-паричните
средства;краткосрочни
инвестиции;вземания.Наредб
а№11 на БНБ включва
групирането на ликвидните
средства и краткосрочните
пасиви в 6 групи; в тези
групи се включват и поетите
от банките задбалансови
активи и пасиви-това са
банковите
гаранции.Поддържането на
ликвидността не трябва да
нарушава обичайните
банкови сделки и да
намалява рентабилността на
банките.
Методи за управление на
активите-трябва да са
балансирани:
-метод на общия фонд от
средства(не се използва)
-метод на разпределение на
пасивите(банки в банките)-
текущи в по-дългосрочен
план ще бъдат платими по
структурата им
-метод, базиращ се а задача
от линейното програмиране
Метод за управление на
пасивите-операции на
открития пазар
-ресконтовите операции
-получаване на кредити от
паричния пазар(не се прави
при валутен борд)
-емитиране на собствени
акции и облигации
-депозитна емисия
Управление на
капиталовата адекватност:
Собственият капитал на
банките включва:основния
капитал,допълнителния,резе
рвите,неразпределената
печалба.Размера му е
съобразен с изискванията на
Закона за кредитните
институции и наредба №8 за
капиталовата адекватност на
банките.Чрез него се
гарантират средствата на
депозантите.Размерът не
може да бъде по- малък от 8
а 100 от рисковите активи на
банката.Ефективното
използване на собствения
капитал позволява да се
повишава рентабилността и
ликвидността на
банките.Размера на
необходимия на банките
собствен капитал зависи от
риска,който те
поемат.Капиталовата
адекватност на банките е
регламентирана от ЦБ в
наредба №8 на БНБ, която е
съобразена с изискванията
на БАЗЕЛ II тази наредба
са предвидени следните
показатели:-обща капиталова
адекватност;-адекватност на
капитала от първи ред.
Собствения капитал
представлява сбор между
капитал от първи ред и
капитал от втори ред
Капитала от първи ред
съдържа следните елементи:
-Основният капитал на
обикновени акции
-фонд „резервен”
-други резерви с общо
предназначение, образувани
от печалбата,след облагането
и с данъци
-неразпределена печалба от
минали години
Капиталът от втори ред се
състои от ;
-резерви от преоценка на
недвижими имоти,в които се
помещава банката
-привлечени средства от
банките чрез безсрочни
дългово-капиталови
инструменти
Минималният критерий за
капиталова адекватност е
8%,но нейният реален
размер се превежда в
съответствие с рисковия
профил на активите и зад
балансовите позиции на
банките.
Управление на
рентабилността на
банките:
Рентабилността на банките
изразява тяхната доходност.
Тя зависи от размера на
реализираните текущи
приходи и от обема на
текущите разходи на
банките. Доходността на
банките се определя от
характера на тяхната дейност
обема, състава и
структурата на пасивите и
активите им, от доходността
на инвестиционните
операции, комисионните,
лихвените проценти по
депозитите и т.н. Разходите
на банките са относително
постоянни величини.
Повишаването на
рентабилността им има
изключително голямо
значение. Води до
увеличаване размера на
дивидентите, плащане на
акционерите и
рефинансиране на печалбата
водещо до нарастване на
собствения им капитал. С
повишаване на
рентабилността се повишава
и ликвидността на банките.
Източник на приходи на
банките са всички активи:
ценни книжа, инкасиране на
чекове, полици, лизингови
операции и др. Основен
източник на приходи са
кредитните операции.
Голямо значение върху
доходите оказва и лихвения
процент, който зависи преди
всичко от равнището на
основния лихвен процент и
от степента на риска който
банките поемат. Лихви
получават банките и за
натрупани депозити в други
банки. Банките реализират и
други доходи от
доверителните операции с
които се работи с активи на
банкови клиенти; лизингови
операции събиращи
комисионни на клиентите за
обслужване на депозитните
им сметки.
Текущите разходи на банките
включват заплащане на
лихви по депозитите, за
работна заплата на банковите
служители, за поддържане на
банковите ДМА и др. Най-
голям дял заемат разходите
по лихвите на депозитите.
Размерът на законовите
провизии зависи главно от
дела на нередовните и
необслужваните вземания в
общия размер на
предоставящите кредити.
За установяване на
рентабилността на банките
се използват разнообразни
показатели като:
възвращаемост а активите на
собствения капитал, доход на
една обикновена акция,
нетен лихвен марж,
продуктивност на активите,
доходност на ценните книжа
и др.
Кредитен риск
Всяка кредитна операция е
свързана с определена степен
на риск от страна на ТБ.
Кредитните операции са най-
доходоносни но и най-
рискови. При неизпълнение
на условията на сделка от
определен клиент влияе
върху ликвидността на ТБ и
ограничава възможностите за
отпускане на нови кредити.
Друг риск е разликата във
времето: инфлация, промени
на валутни курсове и др.
Видове: общ риск,
професионален, риск
породен от недостатъци в
работата на кредитоискателя.
Кредитния риск може да се
измери чрез: метод за
установяване на очакваните
загуби; метод за измерване
на измененията на
приходите; метод за
изчисляване на очакваната
възвращаемост.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банки и банково дело

Пищов по банково дело за трети курс, включва видове кредитиране, ликвидност на банките...
Изпратен от:
Станислава
на 2011-01-25
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
112 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674
·
229

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и банково дело

Материал № 606325, от 25 яну 2011
Свален: 112 пъти
Прегледан: 129 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 744
Брой символи: 4,657

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала