Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
(лекции)
Проблемът с предмета на психология на личността стои доста сложно , защото всички
социални науки не само използват , но и предявяват право на собственост върху
материята личност.
Личността – предметно отношение на психологията спрямо личността.
Кой е предметът на психологията на личността ?
Какво трябва да изучава психологията на личността ?
Човешкото поведение не е предмет на психологията на личността, защото поведението
не е психика. Поведението е активност на организма ( опосредстване и реализиране
чрез двигателния анализатор ) . Поведението реализира психични програми ,
натоварено е с психика и неговата връзка с психиката е еволюционна.
Предметът на психологията на личността е явлението и понятието личност.Този клон
на психологията има за свой предмет , това което наричаме личност.Още тук трябва да
формулираме определени понятийни ориентации , за да конструираме рамката на
предмета на психологията на личността.
ЛИЧНОСТТА е същностно психично образование.Личност се става в хода на
социализацията , но никой не се ражда личност. „Човек се ражда , а личност се
изгражда.” Ядро на личността е съзнанието и самосъзнанието. Личността е система от
структурни образования и диспозиции (черти) . Има разбирания , че личността е
същността на човека. Всеки ли човек се и достига състоянието на личност ? В
тази област обикновено си съперничат два подхода:
1.Идеографски подход – елитарен и поддържащ тезата , че само определени хора
се развиват до качеството личност, че това са човеци характеризиращи се с творчество
и с високо интелектуално и духовно развитие и , че психологията на личността трябва
да изучава тях ( вреден и неверен подход).От този подход е извлечена идеята , че
обществото трябва да се управлява от елита.
2.Номотетичен подход – егалитарен подход на равенство според , който всеки
човек се развива като личност , защото без да бъде личност той не може да
функционира като обществен човек. Хората се научават да си взаимодействат съгласно
определени правила, ценности и норми и в една задължителна степен се формират ,
като личности.
Социалната природа на човека ( обстоятелството,че е задължен да живее между други
хора ) води до психични новообразования, до придобиване на знания, умения, нагласи
и отношения, като цяло на опит.
Психологията на личността изучава човека в качеството му на личност.
Психологията на личността и социалната психология имат допирна предметна точка.
Коя е тя ? Индивидуалната психика, повлияна и променена от взаимодействието с
другите хора става социална психика. Хората функционират, като социално психични
същества, като същества , в чиято психика присъстват и другите. В този смисъл
социалната психология има за предмет ( в определени граници )
личността.Изучаването на личността в рамките на една обособена област от
психологията предполага определено научни методи.
Най-големия проблем си остава извличането на истинно, на достоверно знание за
човека. По-сложно е обяснението на човешкото мислене и поведение, на проявите на
човека.
Хората, които за първи път са променили представите за сложността на душевния
живот на човека са К. Левин и З. Фройд. Те се обръщат към категорията личност и
1
мотив , към динамиката на душевния живот и по свой начин насочват мисленето към
нов подход за изучаване на човека и особено на личността.
Класически метод за изследване на явленията във всички области е и си остава
експеримента. В психологията и преди всичко в психологията на личността обекта на
изследване има свойството на субект. Човекът не е обект , а е субект.
К. Левин – „ Сложните образования на психиката , като личност, мотив,
убеждения, нагласи ,трудно могат да се изследват в лаборатория. Необходимо е
изследването да бъде максимално близко до естествения живот на хората.”
Сложните образования на личността , като личност, убеждения, мотиви,
претенции, привързаност,конфликтност се изследват успешно в естествени
експерименти близки до живота, както и в конспиративни наблюдения. Наблюдението
е велик метод, особено когато изследваното лице не знае ,че е изследвано.
По-голяма прогностична стойност в психологията на личността имат
проективните тестове , отколкото тестовете за личност. Психологията на личността я
има и в теоретични и в практикоприложни задачи. Теоретичните задачи са свързани с
изследвания близки до личността. Поведението, обаче в рискови ситуации не може да
се предвиди или прогнозира, няма такова средство ,с което да се определи позицията
или поведението на даден човек.Само 10 % от човешкото поведение зависи от чертите
на характера.
Предметът на психологията на личността има за граници същността, структурата
и проявите на явлението личност.
ПОНЯТИЙНА ОРИЕНТАЦИЯ В ЯВЛЕНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ
С ЛИЧНОСТТА
1. ПОНЯТИЕТО ЧОВЕК има определено широко съдържание . Използва се ,както в
социалните, така и в естествените науки. Има научна област, която се нарича
човекознание. Човекът ,като реалност в най-високата точка в биологичната еволюция
на организмите на нашата планета – преди да бъде друго човекът е биологично
същество. Различни антропологии изучават човека в това му качество. Едновременно с
това човекът е единственото биологично същество, което притежава социална
същност, произвежда оръдия за производство, произвежда и себе си , като личност.
Дълбоко точен е Е. Фром, когато обяснява органичното единство на биологичното и
културното в човека. Имаме дуалистична природа и монофакторна ( историческа )
същност.
2.ПОНЯТИЕТО ИНДИВИД – на най- ниският етаж индивид означава единичният,
отделният представител на вида, на по-високият етаж индивида е носител на свойствата
на вида- т.нар. индивидни свойства ( биологични потребности, темперамент ). Не е
точно разбирането, според което развитието на индивидните свойства води до появата
на личност. В някакъв смисъл индивидните свойства са потенциали за появата на
личност, но не са предварителни условие.
2
3.ПОНЯТИЕТО ИНДИВИДУАЛНОСТ – всеки човек, всеки индивид и всяка личност
е индивидуалност.
Всеки процес или особеност е свързан по някакъв начин вътре в човека. Особеностите
на процесите, свойствата и състоянията у всеки човек са свързани по-различен начин.
Това прави хората уникални същества,неповторими, един път за винаги дадени ,
идентични на себе си, никой не може да бъде повторен от някого нито в миналото, нито
в настоящето, нито в бъдещето, дори на генетично равнище.Уникалността не може да
се измерва,няма коефициент за уникалност. Индивидуалността се формира в широки
граници от различни вътрешни и външни фактори и даден момент от живота се
осъзнава. Всеки има откритие на АЗА, което ще рече – съзнание, че е различен от
всичко друго на земята. ЛИЧНОСТТА– ТОВА Е МАЛКОТО СЪЗНАНИЕ.
Не е възможно да притежаваме личност без индивидуалност.
Индивидуалността често има за индикатор силно доминираща характеристика на
човека. Едновременно с това хората са и субекти. Субект е познаващия , действащия
човек, взаимодействащия си с обекта. Човек в качеството на субект познава себе си
,като обект и твърде често личността се дефинира,като субект, като деятел на
познанието на активността контролирана от съзнанието. Единствено човекът се
осъзнава като субект.
4.ПОНЯТИЕТО САМОСТ– съществено за него е преживяване на себе си в
общочовешкото понятие за човек или личност.
Всички тези понятия , за които стана дума имат отношение към понятието личност.
ПЪРВИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА ЯВЛЕНИЕТО ЛИЧНОСТ
Изходен момент е фактът , че носител на личност е човекът, достигнал относително
висока степен на психосоциална степен на развитие, в това число и самосъзнанието.
Въвеждането на категорията личност в психологията е доста закъсняла история, но тя
има своите предпоставки в нещо, което не е загубило значението си и днес в понятието
за персоната. В древността и средновековието под „персона” разбирали маската, която
актьорът слага, за да изиграе ролята на животно или на друг човек, да изпълни
определена роля.
К. Г. Юнг говори дори за „архетип на личността” ( да се държи адекватно в различни
ситуации ). В разбирането за личността има нещо инвариантно , валидно за всички
случаи, без което няма личност.
Неоюнгианците развиват архетипния възглед за личността , като интерпретират
личността, като социална униформа ушита от пренареждане на качества, за да изиграем
адекватна роля в ситуацията.
Личността е такова мислене и поведение, което помага на човека да живее с другите.
ОПИТИ ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЛИЧНОСТ
Дефинирането за личност се изправя пред различни трудности, по причина на това, че
самата личност е системен обект, има множество характеристики в този смисъл всеки
редукциониски подход е погрешен, макар че не може да бъде избегнат. Това означава,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2019 в 21:33 студент на 24 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2023
12 май 2019 в 20:45 в момента не учи на 53 години от Перник
01 май 2019 в 15:33 ученик на 21 години от Пловдив - СОУ "Св. Софроний Врачански", випуск 2019
12 апр 2019 в 14:23 студент на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
29 мар 2019 в 18:13 учител
18 мар 2019 в 15:45 учител на 41 години от Разград
09 фев 2019 в 09:18 потребител
 
Домашни по темата на материала
Личността като социално-психологическа категория
добавена от ani_toli 17.11.2013
0
20
Всички живи организми притежават ли съзнание??
добавена от Fizika09 17.10.2016
1
9
Търся есе по Трансперсонална психология на тема "Правилно ли е да се отлагат нещата?"
добавена от daniela_petrova72 05.04.2016
1
15
Подобни материали
 

Психология и предмет на психологията

13 мар 2007
·
1,602
·
1
·
154
·
121
·
1

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,684
·
25
·
9,400
·
482
·
1

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Човешката мотивация

26 май 2010
·
160
·
7
·
1,201

Какво е мотивацията? Мотивационният процес. Теории за мотивацията. Може ли да се мотивира с пари?...
 

Социална перцепция

10 ное 2007
·
435
·
3
·
344
·
208
·
1

Перцепция – отнася се до възприятието, до непосредственото отражение на действителността от чувствените органи.
 

Човешката мотивация

10 фев 2011
·
98
·
11
·
2,748
·
159
·
2

Една от най- важните характеристики на мотивите е, че никога не можем да ги наблюдаваме непосредствено. За тяхното съществуване съдим по това, което споделят за своите чувства, за целите, които преследват, или с други думи - по това, което казват...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология на личността

Материал № 604327, от 22 яну 2011
Свален: 325 пъти
Прегледан: 654 пъти
Предмет: Психология
Тип: Есе
Брой страници: 22
Брой думи: 8,622
Брой символи: 53,780

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология на личността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения