Големина на текста:
Изработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за национална сигурност
на Република България е една от основните отговорности на Правителството на европейското
развитие на България. Тази задача е изведена като приоритет още в предизборната програма за
управление на страната и отразява едни от най-съществените очаквания на гражданите и обществото.
В съответствие с поетите задължения в началото на м. септември 2009 г. започна работа по
подготовка на този документ. Със Заповед № 78 от 15 септември 2009 г. на министър-председателя
Бойко Борисов бе създадена междуведомствена работна група, в която са включени представители на
институциите с преки отговорности в сферата на националната сигурност. Председател на работната
група е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Проектът на Стратегия за национална сигурност на Република България е документ, който
трябва да бъде разглеждан като основа за разбиране, планиране и осъществяване на политиката за
сигурност и в този смисъл има функционален, а не декларативен характер.
В хода на работата по проекта бяха проучени Концепцията за национална сигурност на
Република България от 1998 г. и проектите за стратегия за сигурност на нашата страна, разработени
през 2005 и 2008 г., които следва да бъдат разглеждани като предшественици на представения проект.
Той е нов по съдържание документ и историческата ретроспекция не съответства на неговия
функционален характер.
Задълбочено бяха проучени стратегии за национална сигурност на редица държави от
Европейския съюз, както и на други страни, а също така и стратегиите за сигурност на Европейския
съюз и подготвителни материали във връзка с разработването на стратегическата концепция на
НАТО за сигурност. В заключителната фаза на работата по проекта беше взета предвид и новата
Стратегия за национална сигурност на САЩ от м. май тази година.
Анализът на проучените документи даде основания за извода, че са налице редица
съществени сходства в документите преди всичко на страните от Европейския съюз, които обаче не
намаляват значението на особеностите, които всяка държава проявява при формулиране на
същността, целите, инструментариума и механизмите за защита националната сигурност и
реализиране на националните интереси.
Работата на групата в заключителната фаза се характеризираше с особено висока
интензивност. Предложенията на представените в нея институции се обсъждаха като се спазваше
принципа за приоритетност съобразно функционалната компетентност, без това да води до
игнориране мнението на другите представители.
Основните идеи за разработване на проекта на стратегия бяха представени на 16 октомври
2009 г. в гр. Варна пред участници в кръгла маса, организирана от Съюза на офицерите и сержантите
от запаса и резерва. В общ вид проектът за стратегия беше представен пред конференция на 6 април
2010 г. пред научна конференция във Военната академия „Георги Раковски”.
С оглед функционалната същност на документа не са включени текстове, които биха му
придали теоретичен характер. Проектът е разработен преди всичко на основата на предложенията на
различни ведомства, без да се допуска чисто ведомствения подход.
Посочени са два основни вида национални интереси – жизнени и стратегически. Това
разделение съответства на възприетото в повечето от изследваните чуждестранни документи.
Текстът на раздел „Среда за сигурност” следва традиционното деление на външна и
вътрешна. Работната група се обедини около ясното разбиране за взаимната свързаност и дори за
неделимостта на вътрешната и външната сигурност. Развитието на интеграционните процеси в
Европейския съюз и НАТО, както и все по-активното участие на нашата страна в процесите на
вземане на решения налагат разработване на ново виждане за външните аспекти на сигурността и за
процесите в тези организации като част от вътрешните аспекти на националната сигурност на
Република България.
1
Модерното разбиране за национална сигурност надхвърля традиционното, което включва в
това понятие военните, разузнавателните, полицейските и външнополитическите измерения. Поради
това, и след като бяха взети предвид документи на Европейския парламент и Европейската комисия,
както и становища на Министерство на финансите, Българската народна банка, Министерството на
правосъдието, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и
социалната политика, в проекта на стратегия са включени и сфери, които са сравнително нови за
националната сигурност.
В проекта на стратегия е заложен стремежа към повишаване на ефективността и ефикасността
на управлението на системата за национална сигурност. Те се постигат чрез подобряване на
координацията и интегриране на способностите на отделните структури.
Представеният проект на стратегия отразява виждането на органите на изпълнителната власт
и на техните администрации. Той е основа за обществено обсъждане с цел да бъде дадена възможност
на гражданите и техните организации да участват в разработването този документ, да направят
своите предложение и да придадат нова енергия към процеса на неговата подготовка.
Предвижда се обсъждане на проекта на Стратегия за национална сигурност с академичната
общност и провеждане на форум с участието на широк кръг представители на граждански
организации.
Преди приемането от Министерския съвет проекта на документ ще бъде внесен за обсъждане
в Консултативния съвет по национална сигурност.
Проект!
СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
І. Увод
1.· Стратегията за национална сигурност на Република България е основополагащ документ за
единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката за национална
сигурност, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните
организации. Тя определя националните интереси, прави оценка на средата за сигурност и дефинира
стратегическите действия за тяхното ефективно осъществяване. Стратегията е основа за постигане на
единство между секторните стратегии и доктрини и за изграждане на способности.
II. Общи положения
ІІ. 1. Цел на стратегията за национална сигурност
2.· Стратегията за национална сигурност на Република България има за цел гарантиране на
общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност;
правата на човека и неговата сигурност; защита на конституционното устройство, националното и
държавното единство, благоденствието и просперитета на нацията. Чрез тази политика се създава
готовност на институциите, обществото и гражданите за реагиране в условия на висока динамика на
средата за сигурност, както и създаване на условия за реализиране на интересите на Република
България. Всичко, което възпрепятства постигането на тази основна стратегическа цел, се възприема
като риск или заплаха за националната сигурност.
ІІ. 2. Принципи на политиката за национална сигурност
3.· Политиката на Република България в сферата на сигурността се основава на ценностите на
демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина и на равните
възможности за развитие на личността.
2
4.· Република България няма претенции към териториалната цялост на други държави и
тяхното историческо минало, като се придържа и спазва принципа на ненамеса във вътрешните им
работи. Република България не признава претенции от други държави към нейната територия и
културно-историческо наследство.
5. Стратегията за национална сигурност се основава на принципите на:
- обвързаност и зависимост между сигурността, отговорното гражданско поведение,
основните права и свободи на гражданите, които водят до взаимното им укрепване;
- ·Неделимостта на националната сигурност от сигурността на НАТО и Европейския съюз
(EС);
- ·Проактивност в дейността на държавните институции и организации в съответствие с
тяхната компетентност;
- координираност между държавните институции в съответствие с тяхната компетентност в
системата за национална сигурност;
- прилагане на системния междуинституционален подход при изграждане на системата за
национална сигурност;
- откритост, прозрачност и отговорност при формирането и провеждането на политиките за
сигурност;
- ефективност и ефикасност на управленските и изпълнителските дейности.
6. Системата за национална сигурност се изгражда за постигане на синергичен ефект от
усилията на държавните институции, местната власт, стопанските субекти, гражданите и техните
организации за гарантиране принципите на демокрацията и устойчивото икономическо развитие и
просперитета на страната.
ІІ.3. Национални интереси
7. Жизненоважни интереси са:
- Гарантиране правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина,
обществото и държавата;
- запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на
нацията;
- защита на конституционно установения ред и демократичните ценности;
- защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии,
катастрофи и други рискове и заплахи;
- съхраняване и развитие на националната идентичност;
- преодоляване на негативните демографски процеси и изграждане на социално-
икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения български граждани, способни
да гарантират на Република България достойно място в ЕС и в световните политически,
икономически, финансови и социални процеси.
8. Други стратегически интереси са:
- устойчива благоприятна и предвидима международна среда за сигурност;
- ефективно функциониране на българските институции заедно с тези на ЕС и НАТО за
постигане на колективната ни сигурност и подобряване на нейното състояние чрез развитие на
оперативната съвместимост;
- поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална сигурност и
стабилност; продължаване на политиката на “отворени врати” на НАТО и ЕС към Западните Балкани
като най-съществен фактор за стабилност и стимул за реформи;
- развитие на регионалното сътрудничество в зоната на Черноморско-кавказкия регион
на основата на политиките на НАТО и ЕС и на съществуващите регионални инициативи;
- осигуряване на диверсифициран достъп до различни по произход и тип енергийни
ресурси и други стратегически суровини;
- развитие на образованието и възпитанието в духа на националните и
общоевропейските ценности;
- повишаване на научно-техническия потенциал;
- гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически
просперитет;
- развитие на конкурентоспособна и устойчива икономика;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2019 в 15:59 в момента не учи на 56 години от Белово
03 май 2019 в 14:42 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Философия, випуск 2019
17 апр 2019 в 10:44 учител на 50 години
01 апр 2019 в 17:44 ученик на 28 години от Враца - СОУ "Васил Кънчов"
26 мар 2019 в 19:58 студентка на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2020
10 мар 2019 в 12:14 потребител
19 фев 2019 в 23:25 студент на 23 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финансов мениджмънт и маркетинг, випуск 2019
13 фев 2019 в 11:22 студент на 41 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, випуск 2020
08 фев 2019 в 15:52 ученичка на 21 години от Велинград - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2016
04 фев 2019 в 10:27 учител
 
Подобни материали
 

Теоретически основи на стратегията

23 апр 2012
·
38
·
78
·
4,063

Правото на сигурност е неотменимо, т.е. няма основание от него да бъде лишаван който и да е субект, освен ако сам не се лиши от защитата на това право с неправомерното и неморалното си поведение...
 

Стратегия за национална сигурност на Република България

Материал № 604003, от 21 яну 2011
Свален: 757 пъти
Прегледан: 1,026 пъти
Предмет: Военна психология, Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 17
Брой думи: 7,921
Брой символи: 57,067

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за национална сигурност на Република  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала