Големина на текста:
Какво всъщност е властта?
В широк смисъл на думата, властта е способност на индивида да се контролира и да се
променя околната среда, вкл. и поведението на други хора. Властта има различни
форми, различни източници, може да бъде измерена по различни начини.
Въпрос на информираност, но и въпрос на управленска компетентност е дали един
ръководител схваща властта по подобен начин. Има ръководители, в чиито представи
властта в организацията се свързва единствено с йеархията и делегираните на тези
длъжности права, което не е съвсем точно.
Съществена роля за подобно разбиране за властта изиграват учебниците за висши
училища, по които се обучават бъдещите ръководители у нас. Ето например, в един
учебник се казва, че “в теорията на стопанското управление е прието да се разбира под
власт правото на началстване.” (Вж М. Андреева, К. Каменов. Теория на стопанското
управление, Варна, ИК “Галактика”, 1993, с. 80)
Който се е обучавал по подобна дефиниция за власт, ще остане с това разбиране и в
работата си – ще се изживява като „началник” и ще бъде с убеждението, че „има право
да началства”. На мен лично не ми е известно коя е тази „теория на стопанското
управление от последните 20 години, в която е „прието да се разбира под власт правото
на началстване”, но това е друга тема.
Кои са по-старите представи за властта на ръководителя?
Преди близо 100 години родоначалниците на класическото научно управление от
началото на миналия век – Анри Файол, Макс Вебер, Фредерик Тейлър – са
изповядвали разбиране за властта в духа на по-горното. Това разбиране за властта е
намерило приложение в концепцията за командната верига.
Тази концепция бе прилагана и у нас през 60-те и 70-те години на ХХ век, предимно в
два случая – при създаване на организационната структура на нови предприятия, а така
също и при реорганизации. Свръзваха я с 3 неща:
1. Властните пълномощия на ръководните длъжности
2. Отговорността
3. Единоначалието
Ще обясня за какво става дума и как това се отразява на властта на ръководителите.
Властните пълномощия, това са присъщите на всяка ръководна длъжност права да се
издават заповеди и да се изисква тяхното изпълнение. Ето защо командната верига
представлява непрекъснатата и йерархична линия от властни пълномощия, които
свързват всички равнища на организацията.
По този начин всеки линеен ръководител се намира на определено място в реда на
подчиненост в командната верига. Принципът на единоначалието съхранява
непрекъснатостта на командната верига. Съгласно този принцип всеки подчинен има
само един началник, на когото да се подчинява. Този, който има делегирани
пълномощия носи отговорност за изпълнението на задачите.
Ето по този начин, когато се използва концепцията на командната верига, властта става
власт на началстващите лица. Действа се съгласно техните предписания. Естествено
личностните характеристики на индивидите са напълно игнорирани.
Старата представа за власт означава единствено възможност на ръководителите с
делегирани права, да налагат своята воля, независимо от чувствата, желанията и
способностите на подчинените. Затова старата представа за власт предполага
абсолютна власт. Има научни доказателства, които не подкрепят нейното ефективно
осъществяване чрез делегирането на пълномощия от организацията.
Вижте за какво става дума.
Какви са по-новите представи за властта на ръководителя?
Съвременните виждания на властта на ръководителя в организацията са различни от
тези, които изложих дотук. Известни са голям брой литературни източници от
авторитетни изследователи по социално управление, в които властта се разглежда като
възможност и/или способност да се влияе на поведението на други хора.
Може да се каже, че съвременното виждане за власт включва както:
* Потенциалната възможност и потенциалната способност, и/или
* Упражняваната възможност и способност да се влияе на поведението на други
хора, за да се получи определен желан резултат.
Какво следва от това за властта на ръководителя в организацията?
Първо, властта само отчасти зависи от мястото на длъжността в йерархията като
потенциална възможност. Колко власт има даден ръководител в конкретна ситуация
зависи не само от равнището на неговите пълномощия, но и от степента на неговата
зависимост от подчинените му.
Обикновено ръководителят има власт над подчинените, защото те зависят от него по
въпросите за повишение на работната заплата, възлагането на задачи, повишаване в
службата, удовлетворяване на социални потребности и др.
В някои ситуации обаче, подчинените също имат власт над ръководителя, тъй като той
е зависим от тях. Например един линеен ръководител може да изпадне във зависимост
от експертните знания на своя “щабен” персонал, дори и в случаите, когато този
персонал има само съвещателни функции. На практика ръководителят не притежава по-
голяма компетентност от своя щабен персонал по редица конкретни въпроси.
Второ, когато говорим за власт, отношенията на влияние, независимо от различните
пълномощия, а оттам права на двойката ръководител-подчинени, могат да бъдат
двупосочни. Имаме не само власт „върху”, но и „власт от”. Ето защо може да се
заключи, че властта има различни направления – както „отгоре-надолу”, така и от
„отдолу-нагоре”.
Ето един цитат в подкрепа на това твърдение:
„Колко власт има един или друг човек в дадена ситуация се определя не от
равнището на неговите формални пълномощия, а от степента на зависимост от другото
лице. Колкото по-голяма е зависимостта на един човек от друг човек, толкова по-
голяма е властта на другия човек.”
(Вж М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджента. перев. с англ.,
Москва, “Дело”, 1992, с. 465)
Трето, всички форми на влияние на ръководителя над подчинените подбуждат
подчинените да изпълняват неговите желания и увеличават неговата власт, ако тези
желания:
* Удовлетворяват неудовлетворени потребности.
* Пречат на задоволяването на неудовлетворени потребности.
* Подбуждат изпълнителя да очаква, че потребностите му ще бъдат удовлетворени,
но може и да не бъдат удовлетворени.
Така че властта на ръководителя заставя подчинените да действат така, както желае
той, но това става чрез влияние върху поведението на подчинения.
Четвърто, делегираното право на длъжността на ръководителя е една от възможностите
да се влияе на подчинените. За целта обаче се изисква и някаква способност.
Установено е, че между институциализираното право на ръководителя и неговата
способност да влияе, са възможни три ситуации:
* Да притежава институциализирано право, но да не притежава способност да го
упражнява.
* Да притежава едновременно и институциализирано право и способност да влияе.
* Да не притежава право, дадено от организацията, но да притежава способността да
влияе.
Няма две мнения по въпроса, че способността да се влияе на поведението на
подчинените е част от компетентнотта на всеки ръководител. Само че компетентността
не се делегира от организацията.
Организацията делегира легитимни права да се влияе. Организацията определя
пригодността в процеса на побдор за ръководни длъжности. Когато назначеният да
ръководи не притежава достатъчно способности да влияе, той не е в състояние нито да
определя, нито да постига цели чрез други хора. Влиянието произтича от
взаимоотношенията ръководител-подчинени, а ефективността зависи от това как
подчинените реагират на това влияние.
Накрая, като заключение
1. Представата за властта като право да се командва е една много стара концепция от
времето на Анри Файол, Макс Вебер и Фредерик Тейлър. Тя е „минало”, защото
условията на бизнес и конкуренция са съвсем различни.
2. Властта като делегирано право на ръководителя от организацията е само една, но
не единствена основа и възможност да се упражнява власт.
http://www.novavizia.com/6654.html

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Какво всъщност е властта?

Какво всъщност е властта? В широк смисъл на думата, властта е способност на индивида да се контролира и да ıсе променя околната среда, вкл. и поведението на други хора. Властта има различни форми,...
Изпратен от:
el turco
на 2011-01-19
Добавен в:
Есета
по Политология
Статистика:
69 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация

20 юни 2010
·
514
·
13
·
2,336
·
493

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на ХХ в. Постепенно той придобива толкова широка гражданственост, защото от средата на миналия век (и досега) е станал един от най-популярните в отделните социални...
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

05 ное 2008
·
580
·
6
·
1,163
·
269

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории за...
 

Формации (групи) за натиск, лобиране. Социално партньорство

31 юли 2007
·
347
·
4
·
1,269
·
1

Трудностите, които възникват в демократичните държави при реализиране на политическия процес, включени във връзка с лобизма са причина за търсене на нови оригинални форми на развитие на политическата система...
 

Национална стратегия за противодействие на корупцията

04 фев 2008
·
306
·
9
·
1,832
·
142
·
1

През последните години корупцията се превърна в глобална заплаха не само зa икономическото развитие на отделните страни и международните им връзки, но и за световната икономика и политика като цяло...
 

Бъртранд Ръсел

07 мар 2008
·
221
·
3
·
867
·
165

Биография и основни тези на Б.Ръсел. Индивидуалните и общесвени аспекти на властта....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Какво всъщност е властта?

Материал № 602839, от 19 яну 2011
Свален: 69 пъти
Прегледан: 194 пъти
Предмет: Политология
Тип: Есе
Брой страници: 3
Брой думи: 1,050
Брой символи: 6,314

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво всъщност е властта?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала