Големина на текста:
Университет за Национално и Световно Стопанство
гр. София
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по
Международни Стандарти за Финансови Отчети
Сравнителна характеристика между:
НСС 1 и МСС 1 – Предоставяне на финансови отчети
НСС 17 и МСС 17 – Лизинг
НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия и и
МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия
Изготвил:Проверил:
Михаела Димитрова Главовадоц. д-р. С. Башева
Фак. N 2965152
Магистри
Дистанционно обучение
София, 2010 г.
1
НСС 1 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ
ОТЧЕТИ:
МСС 1 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ
ОТЧЕТИ:
ЦЕЛ:
НСС 1 определя базата за представяне на финансови
отчети с общо предназначение, за да се осигури
възможност за сравнимост на финансовите отчети на
предприятието с тези за предходни периоди и с
финансовите отчети на други предприятия.
ЦЕЛ:
Настоящият стандарт определя общите положения за
представяне на финансовите отчети, предоставя указания
и насоки за тяхната структура и минималните изисквания
за съдържанието на тези финансови отчети
ОБХВАТ:
Този стандарт се прилага при изготвяне на финансови
отчети с общо предназначение и определя формата,
структурата и съдържанието на съставните части на
финансовия отчет.
Финансови отчети с общо предназначение са тези,
чиято цел е да отговарят на нуждите на външните
потребители – акционери (съдружници), заемодатели,
доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и
други.
Финансовите отчети са структурирано представяне на
информация за финансовото състояние, резултатите от
дейността и паричните потоци на предприятието.
ОБХВАТ:
Този стандарт се прилага еднакво за всички предприятия,
включително тези, които представят консолидирани
финансови отчети и тези, които представят
самостоятелни финансови отчети.
В стандарта се използва терминология, приложима за
дружества със стопанка цел, включително и в
обществения сектор.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Финансови отчети с общо предназначение са тези,
чиято цел е да отговорят на нуждите на ползватели, които
не са в позицията да изискват отчети, направени с цел да
отговорят на техни специфични информационни
изисквания.
МСФО са Стандартите и Разясненията, приети от Съвета
за Международни счетоводни стандарти.
Съществени: пропуските и неточното представяне на
позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно
или заедно, да повлияят на икономическите решения на
ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети.
Собственици са държателите на инструменти,
класифицирани като собствен капитал.
Печалбата или загубата е общата сума на приходите
минус разходите, като се изключат компонентите на друг
всеобхватендоход .
Общ всеобхватен доход е промяната в собствения
капитал през периода в резултат от операции и други
събития, различни от промените в резултат от операции
със собствениците в качеството им на собственици.
Общият всеобхватен доход се състои от всички
компоненти на „печалбата или загубата“ и на "друг
всеобхватен доход “.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ
ОТЧЕТ:
Финансовият отчет се изготвя в хиляди левове.
За годишен финансов отчет се счита този отчет, който
е съставен за период от една календарна година.
Когато по изключение годишният финансов отчет е
съставен за период, различен от една календарна
година, това обстоятелство се оповестява в
приложението.
Новообразуваните предприятия съставят годишен
финансов отчет, който обхваща периода от датата на
тяхното учредяване до края на отчетния период. Данни
за предходен отчетен период не се посочват. В
приложението се оповестяват факти и обстоятелства
относно учредяването.
ЦЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:
Финансовите отчети са структурирано представяне на
финансовото състояние и финансовите резултати на едно
предприятие. Целта на финансовите отчети е да
предоставят информация за финансовото състояние,
резултатите от дейността и паричните потоци на дадено
предприятие, която е необходима за широк кръг от
ползватели при вземането на икономически решения.
Финансовите отчети показват също така и резултатите от
стопанисването на ресурсите, които са поверени на
ръководството на предприятието. За да се постигне тази
цел, във финансовите отчети се предоставя информация
за предприятието относно:
а)активите;
б)пасивите;
2
Когато с нормативен акт са направени промени във
формата, структурата или съдържанието на отделни
съставни части от финансовия отчет, информацията за
предходния отчетен период се преобразува (коригира)
в съответствие с тези промени.
Сумите по статиите във финансовия отчет, които са
отрицателни величини, се посочват в скоби.
в)собствения капитал;
г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;
д) вноските от и разпределенията към собствениците в
качеството им на такива; и
е) паричните потоци.
Тази информация заедно с информацията в
пояснителните приложения към финансовите отчети
помага на ползвателите да преценяват бъдещите парични
потоци на предприятието и по-специално тяхното
разположение във времето и степен на сигурност.
СЪСТВАНИ ЧАСТИ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ:
Съставните части на финансовия отчет са:
а) счетоводен баланс;
б) отчет за приходите и разходите;
в) отчет за собствения капитал;
г) отчет за паричните потоци;
д) приложение.
КОМПЛЕКТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:
Финансовият отчет включва следните компоненти:
а) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за всеобхватния доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение
на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна
информация; и
е) отчет за финансовото състояние към началото на най-
ранния сравнителен период, когато предприятието
прилага счетоводна политика със задна дата или прави
преизчисление със задна дата на статии в своите
финансови отчети.
Предприятията могат да използват наименования на
отчетите различни от тези, използвани в настоящия
стандарт.Много предприятия представят извън
финансовите си отчети допълнителна информация като
доклади по въпроси за околната среда и отчети за
допълнителна полезна информация особено в отрасли,
където екологичните фактори са значими и когато
служителите се считат за важна група ползватели.
ЯСНО, ВЯРНО И ЧЕСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ:
Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия.
Финансовите отчети трябва да представят вярно и
честно имущественото и финансовото състояние на
предприятието, отчетния финансов резултат,
промените в паричните потоци и в собствения капитал.
Счита се, че вярно и честно представяне е постигнато,
когато предприятието:
а) е избрало и прилагало счетоводна политика в
съответствие със Закона за счетоводството и
Националните стандарти за финансови отчети за малки
и средни предприятия;
б) е избрало и прилагало за нерешени въпроси в
Националните стандарти за малки и средни
предприятия счетоводна политика в съответствие с
Международните счетоводни стандарти и е оповестило
този факт.
Предприятието трябва да оповести допълнителна
информация, когато спазването на изискванията на
счетоводното законодателство е недостатъчно за
постигане на вярно и честно представяне.
В изключителни случаи, когато допълнителната
информация е недостатъчна за постигане на вярно и
честно представяне, предприятието може да се
отклони от изискванията на счетоводното
законодателство с цел да се постигне вярно и честно
представяне.
ЧЕСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА
МСФО:
Финансовите отчети трябва да представят честно
финансовото състояние, финансовите резултати от
дейността и паричните потоци на дадено предприятие.
Честното представяне изисква достоверно представяне на
ефектите от операциите, други събития и условия в
съответствие с дефинициите и критериите за признаване
на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в
Общите положения.
На практика при всички обстоятелства предприятието
постига честно представяне чрез спазване на
приложимите МСФО. Честното представяне изисква от
предприятието също да:
а) избере и прилага счетоводна политика в съответствие с
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки.
б) представя информация, включително за счетоводната
политика, по начин, който осигурява значима, надеждна,
сравнима и разбираема информация.
в) предоставя допълнителни оповестявания, когато
спазването на специфичните изисквания на МСФО е
недостатъчно, за да даде възможност на ползвателите да
разберат ефекта от конкретни операции, други събития и
условия върху финансовото състояние и финансовите
резултати от дейността на предприятието.
ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ:ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ:
При изготвяне на финансовите отчети, ръководният екип
трябва да направи оценка на способността на
предприятието да продължи дейността си като действащо
предприятие. Предприятието изготвя финансови отчети
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2020 в 10:30 студентка на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Химически факултет, випуск 2015
05 апр 2020 в 12:50 студент на 31 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, випуск 2022
04 апр 2020 в 15:16 потребител
 
Домашни по темата на материала
МСС в пубичния сектор в България
добавена от lid4eto_galena 29.06.2013
0
33
Счетоводна политика, приблизителни счетоводни оценки и грешки
добавена от streli.may 20.01.2016
3
8
Казуси по международни счетоводни стандарти
добавена от koq_sam 30.05.2012
2
83
Подобни материали
 

Мсс 17: лизинг – промени в периода 2008 - 2010


Комитетът за международни счетоводни стандарти (КМСС, IASB) е създаден през 1973 година. Дейността му е насочена към хармонизиране на съдържанието и представяне на финансовите отчети в световен мащаб, чрез публикуване на МСС. Той работи в тясна връзка с М
 

Счетоводни стандарти


МСФО (международни стандарти за финансово отчитане)- приети от Мин. съвет с постановление 207 от 07.08.2006, одобрени от комитета на ЕС в редакцията им към 01.01.2005. Те са изготвени от СМСС (съвета по международни счетоводни стандарти)....
 

Международни счетоводни стандарти за публичния сектор


Международни счетотводни стандарти за публичния сектор (МССПС) са набор от счетоводни стандарти издадени от съвета на МССПС (IPSAS) за ползване от предприятия в публичния сектор по целия свят в изготвянето на финансовите отчети...
 

МСС 27 - Консолидирани и индивидуални отчети


Презентазия по международни счетоводни стандарти. МСС - 27 Консолидурани и индивидуални финансови отчети....
 

Сравнителен анализ на МСС16 и СС16


Изискванията към тази отчетност са на базата на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и СС 16 Дълготрайни материални активи, като Международен счетоводен стандарт 16 Имоти...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Международни счетоводни стандарти
Тест по международни счетоводни стандарти
изпитен тест по Международни счетоводни стандарти за Студенти
Тестът съдържа 13 въпроса като някои от тях могат да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
13
96
1
1 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по международни счетоводни стандарти

Международни Стандарти за Финансови Отчети

Материал № 600062, от 16 яну 2011
Свален: 307 пъти
Прегледан: 557 пъти
Предмет: Международни счетоводни стандарти
Тип: Курсова работа
Брой страници: 23
Брой думи: 10,196
Брой символи: 67,505

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни Стандарти за Финансови Отчети"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала