Големина на текста:
Тема № 18 : Религия и възпитание
1.Религията като феномен на духовната култура
1.1.Характеристика
Религията е особен културен феномен и сфера на духовно битие на човека.Социолозите и
антрополозите гледат на религията като наабстрактен набор от идеи,ценности и
преживявания,развили се като част от културната матрица.Религията може да бъде определена
като наличие на вяра в сакралното и божественото.Думата религия е от латински произход и
има различни смислови значения,които се позиционират в дихотомна граничност-от святост и
благочестие до грях,проклятие.Като основно значение,възприето и от християнството,се налага
свързване,свешена връзка.
1.2.Хипотези за възникване на религията
*Библейска теза-според нея религията е извечна и априорна.Човекът е сътворен религиозен и
със способност за връзка с бога.Като фактори за произход на религията се
определят:свръхприродната божия сила;човешката духовна богоустременост;природни
фактори,които служат за повод при разгаряне стремежа към бога.
*Натуралистична теория-свързва появата на религията със страха и преклонението на човека
пред природата и прир.стихии. Според думите на Лукреций:”Страхът създаде първите богове”.
*Анимистична теория-създадена е от Е.Тейлър,Х.Спенсър,В.Вунд и др.Названието й
произхожда от лат.дума anima(душа).Свърва произода на религията с представата за душата и
култа към душите на мъртвите.Според нея в хората и природата живеят духове и демони,които
провокират болести,сънища,халюцинации и смърт.Осн.понятие на тази теория е
ТОТЕМИЗМЪТ(от тотем-покровител).свързва произхода на религията с някакъв покровител-
животно или разстение,олицетворяващо почитането на обожествените предци.Тотемът е
свързан със свещени забрани(т.нар. табута).
*Теория за произхода на религията от магията-развита е 1ви път от Кинг през 1892г.Като основа
за възникване на религията и нейна проява се посочва свръхестествената сфера на
магията,осъшествявана от жреци,шамани и магове.
*Социално-политическа теория-религията се създава в подкрепа и оправдание на
властта;възниква като теократична доктрина,осигуряваща подчинение чрез всяването на страх
пред волята Божия.За нейн създател се смята софистът Критий(ок.400г.пр.Хр.).
1.3.Същност на религията
Същността на религията има характеристики,които са неотменими,въпреки различните начини
за тяхното разбиране и тълкуване.Преди всичко е необходимостта от човешкото отношение към
Абсолюта,вечността.Двете измерения на религията са:
*Социокултурният й израз,хронологизиран исторически в различните й
форми(анимизъм,политеизъм,монотеизъм) и конкретните им прояви в различните
религии(будизъм,зороастризъм,юдейство,ислям,християнство и др.).Свързан е с духовното
битие,културната принадлежност и осъществяването й като теория-мисъл и материална
култура-артефакти.
*Екзистенциален израз-проявява се в религиозността-същинският израз на релацията „Бог-
човек”.Религиозността зависи от духовния афинитет на човека и определя поведенческия модел
в нравствено-ритуален план.Екзистенциалното измерение на религията е неизменно свързано и
със специфично чувство,преживяване,мистичност.С религиозното чувство и душевната радост
се свързва същността на религията и нейната ценност за човека-„Религията прави за човека
леко и радостно това,което при други обстоятелства за него е иго на суровата необходимост”.
*Философското отношение също визира една специфична гледна точка,която представя
религията като форма на мисленето,чийто предмет е безкрайното-Абсолютът,духът.Тя има
различни исторически форми,в които понятието за религия се развива от момента на
непосредствеността до самоопределение на духа.Тези форми са:
-естествена религия-магьосничество,китайска р.,р. на
индийците,будизъм,зороастризъм,египетска р.
-р.на духовната индивидуалност-старогръцка,староримска,юдеизъм
-абсолютната р.-християнство,ислям
Въпреки многомерността на същностните черти на религията,могат да се изведат и
общи,разкриващи я като:духовен феномен,свързан с развитието,етапите и културния облик на
човечеството и цивилизациите;израз на човешката духовна еволюция(степен на духовност)-
потребност на реалното битие и обхват на познанието;своеобразен морален коректор,чиито
норми и постулати синтезират опит,формализират го в съответната доктрина и с това оформят
социокултурния облик на човечеството-и като цел,и като поведение.
2.Същност и възпитателни измерения на християнството
2.1.Произход и характерни особености на християнството
Религиите и техните конкретни форми се вписват в духовната еволюция на човечеството и се
съизмерват с културния му ръст.Пътят,който духовното битие на човечеството изминава до
монотеизма е закономерен и като цел,и като резултат.Той следва духовните стремежи на
хората,потребностите на цивилизациите,необходимостите на средата.Монотеизмът е естествена
еманация на културно-религиозната еволюция.Християнството възниква в началото на Новата
ера в Римската империя(Палестина).Сред многобройните условия и предпоставки,които
подготвят почвата за християнството,могат да се откроят два съществени факта-културната
унифицираща роля на елинизма и обединителната роля на Римската империя.И,разбира
се,Юдаизмът с неговия пророк Мойсей,който налага и утвърждава монотеистичното начало в
лицето на един бог-Яхве(Йехова).Библията и църквата са двете културни реалии,които спомагат
за пълноценното осъществяване на социокултурната функция на християнството(Библия-от
гр.”библос”-книга-Стария завет е завършен от тълковниците около средата на Vв.пр.Хр.,а
Новия-през IIв.сл.Хр.;Църквата се е утвърдила като социален институт през
IIв.).Християнството замества езическите култове и става официална религия на Римската
империя през IVв.,но се налага бавно и драматично,въпреки пригодността на социално-
нравствените й измерения-общочовешка и общнационална валидност,блаженство и
за”нищите”.Смисълът и целта на християнството могат да се изяснят само чрез учението за
Иисус Христос-Богочовекът,Спасителят на човечеството,дългоочакваният Месия.Целта и
мисията на християнството е да възстанови връзката с бога,същностната и заложена у човека
възможност за единение с него.Това е и мисията на И.ХР.- да изкупи човешките грехове.
2.2.Възпитателни аспекти на християнската религия
Християнството е синтез на културно-религиозни ценности,смисли,модели на
поведение.Техните възпитателни измерения могат да се търсят по линията на непреходното
както като общочовешки значимо,така и като извор на нравствени и естетически
стойности,постулати,опит. В проекцията на възпитателните измерения се оформя идеята за
необходимостта от абсолютна мяра(идеал,образец).Християнската антропология утвърждава,че
човекът е създаден по Божи образ и подобие и неговото предназначение е да се стреми към
съвършенството(т.е. да богоуподобява).
*Стремежът към съвършенство-това е смисълът на човешкия живот и изразяемостта на
битийните степени,чрез които човекът разкрива същината си. Според К.Ясперс човешкото
съществуване е осъществяваната във възходящо развитие човечност-„Да си човек означава да
ставаш човек”.Това е изходният момент,от който се извеждат възпитателните възможности и
проявата им като човешки характеристики.
Ядрото на християнството, неговата същност е любовта,измерима и съизмервана с отношението
към Бога и към човека-„Възлюби ближния като себе си” (Мат.22глава:39стих).Състраданието е
отправният нравствено-емоционален елемент на отношението към другите.Мойсеевият закон
добива нови измерения,които са с преки възпитателни изходи като възможности за еволюиране
на доброто на всеки човек,тъй като любовта се фокусира в доброто-като помисъл и като
поведение.Любовта е безмерна,безгранична и независима от позицията на човека,тя е негово
изконно право.Апотеозът на проявата й е в повелята на И.ХР.:”Обичайте враговете
си,благославяйте ония,които ви мразят,и молете се за ония,които ви обиждат и
гонят”(Мат.5глава:44-стих).Традиционните нравствени постулати на християнството имат
значимостта и функциите на ориентири,чрез които човечеството открива,овладява и следва
непреходното в морала и човешките взаимоотношения.Те са фиксирани като импретиви-
Десетте божи заповеди,внушени са директно или са изразени образно-метафорично в
проповедите,притчите и сентенциите на И.ХР.Християнските нравствени императиви
определят,топосират и открояват сферата на нравственото поведение,но и насочват човека към
себе си,изискват вътрешна позиция и овладяване не мисли,чувства,намерения.Притчите и
проповедите съдържат синтезирана мъдрост,опит и примери,които се следват-оставят следа и са
достъпни за овладяване.Много от тях са се съхранили като народни мъдрости и
поговорки,които се предават чрез ежедневното възпитание и практика на народната
педагогика:”А защо гледаш сламката в окото на брата си,пък гредата в своето не
усещаш”(Мат.7глава:3стих).
3.Бъдещето на религията и възпитанието на човека
Въпросът за религиозното възпитание на човека в съвременния свят отново е особено
актуален.Човекът в света на информационните технологии и на прага на глобалната епоха
отново е в ситуацията на изкушение от познанието на добро и зло.Постмодерната ситуация
налага краха на тоталното господство,на анонимното преклонение пред универсалните
абстракции и просвещенските проекти на модерната мисъл за глобалното спасение на
човечеството.А.Тойнби смята висшите религии за най-голямото постижение на човешкия
дух,защото чрез тях човекът осъществява контакт със „същност отвъд явленията”.Но

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Религията и възпитанието

Социолозите и антрополозите гледат на религията като на абстрактен набор от идеи,ценности и преживявания,развили се като част от културната матрица. Религията може да бъде определена като наличие на вяра в сакралното и божественото...
Изпратен от:
Севда Митева
на 2011-01-16
Добавен в:
Доклади
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Религията и възпитанието

Материал № 599892, от 16 яну 2011
Свален: 88 пъти
Прегледан: 188 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,411
Брой символи: 9,435

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Религията и възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала