Големина на текста:
Култура в предприемаческия бизнес
План-тезис: Предприемаческа култура (либерална, патриархална). Източници и
носители на предприемаческа култура. Поведение, организационна култура, морал,
закони, ценностна система.
1. Предприемаческа култура
Предприемаческата култура се състои от унаследените елементи на
предприемаческата ценностна система, социална практика, етика и морал. Според
специализираната литература в това отношение съществуват два основни типа
култури, които оказват активно влияние на предприемачеството у нас.
А) Либерална пердприемаческа култура
Първичт тип: това са културите с либерални традиции, насърчаващи най-
общо казано, автономността и защитата на индивидуалните постижения. Онази
автономност и постижения, коитоо са в основата на личното, а оттам и на
общественото богатство. Благата и богатството подлежат главно на развитие и
умножаване, а не на разпределение и преразпределение. Личният интерес е мотив за
поведение и за него се говори открито, като агресивно се преследва неговото
максимализиране. За либералните култури предприемачеството е не само ресурс, то
е и основна форма на икономическо поведение.
Б) Патриархални предприемачески култури
Вторият тип: това са т. нар. Патриархални култури, в които за разлика от
либералните култури, поставят акцент върху оцеляването на групата (род, племе,
етнос, нация), за сметка на индивида и възможността му за избор.. Характерно за
този тип култури е също така и различното отношение към богатството и богатите,
както и към благата и ограничените ресурси. Разбирнето е, че благата на
„патриархалното село”, а оттам и на света, са ограничени, и за да може „селото” да
оцелее, тези блага не трябва да се прахосват, т.е. влагат във възпроизводствени
процеси, а да се икономисват и преразпределят с цел оцеляване. Патриархалните
култури отричат умножаването на благата, което по презумция е неравномерно
(някои са предприемчиви, способни и успяват, други – не), като по този начин
отричат предприемача и предприемачеството.
В) Предприемаческа култура в България
Прекалено дълго време у нас битува патриархалният тип култура, която
поставя развитието на отделната личност в зависимост от приноса й за общността и
оценява нейните постижения на основата на следването на груповата норма. По
този начин стриктното спазване на колективните норми на поведение оъ индивида
влиза в противоречие с възможностите за изява на неговата уникалност.
1
2. Източници на предприемаческа култура
В това отношение действат два фактора. От една страна негативните
наслоения от миналото, а от друга – системите от психически комплекси и защити,
които сме изградили с времето. Ние, българите, поради особеностите на нашето
географско положение и историческата ни съдба сме развили една уникална, но в
същото време и твърде сложна и противоречива система за самосъхранение. Едни
от ключовите характеристики и противоречия на тази система са:
негативизмът спрямо миналото и настоящето и инфантилно безгрижие
за бъдещето;
несъвпадание между реално и възприемано, желано и възможно;
трудност при съвместяването на социалния свят, в който живеем, и
нашия индивидуализъм;
несъответствие между емоционалните ни нагласи и рационализма и
прагматизма на поведението ни;
желанието за независимост и самостоятелност от една страна, и стахът
да се бориш сам с трудностите на живота – от друга;
отрицание на авторитети и институции, което противоречи на пълното
покорство пред ‘силните на деня”;
негодувание срещу власт и контол от една страна, и покорство пред
инстанциите на властта – от друга;
завист, че някой се е „докопал до кокала” от една страна, и пълната
пасивност в „борбата за кокала” – от друга.
Горепосочените метафори и много други елементи и особености на
националния ни бит и култура, създават една картина за социалния свят като
враждебно и застрашително място, съставено от неблагоприятни
социалнопсихологически, икономически, морално-етични и културни условия за
осъществяване на предприемаческа дейност.
3. Носители на предприемаческа култура
Основните носители на предприемаческа култура са разнообразни и зависят
от особеностите на процеса на формиране и разпространение на националните
култури. Основните носители на предприемаческа култура у нас са:
Семейството – то е в основата на формирането и развитието на
предприемаческата култура. Носител на тази култура отново е
семейството.
Образователната система – образованието е един изключително важен
източник на предприемаческа култура. Образователната система
винаги и навсякъде е подпомагала предаванета на знаничта и
системата от ценности от поколение на поколение. У нас обаче, силно
идеологизираната образователна система на практика спря развитието
не само на предприемачеството, но унищожи и принципите на
предприемаческата култура, като прекъсна връзката на три поколения
с онаследени предприемачески културни ценности.
2
Обществото - то също е носител на елементи на предприемаческата
култура. Различните етапи на обществено разчитие се характеризират
с различни системи за разпространение на националната култура и в
частност на предприемаческата култура. Най-подходящото устройство
за развити и разпространение на предприемаческата култура е
гражданското общество.
4. Предприемаческо поведение
Логиката и развитието на предприемачеството, базиращо се на поведението
на агресивно стремящи се към икономическа власт по установените правила, се
допълва от ирационалността и алогизма на поведението на немалка част от
„предприемаческата прослойка”. У нас господства мнението, че индивидът трудно
може да успее сам в ролята си на индивидуален предприемач, освен ако не е
финансово и политически силен. Ето защо общият стремеж е към „прислоняване”
към финансови източници, макар и с неясен и нечист произход, или към
покровители във властта.
Анализът на предприемаческото поведение и дейност у нас е силно
затруднен. От една страна интерпретацията на бизнес поведението на групата
предприемачеи, които правят бизнес по правилата, е силно затруднено, поради
факта, че тяхното обществено присъствие е силно ограничено или по-точно казано –
ограничавано. От друга страна, за втората група предприемачи проучването и
анализът са затруднени поради факта, че те са икономически субекти от сивата част
на икономиката.
От изследването дотук, може да се изведат следните предпоставки на
предприемаческото поведение:
- Наличие на мотив - предприемачът е рационален. За да действа, той трябва да
има достатъчен мотив - търси печалба, самореализация, свобода, независимост или
др.
- Инициатива – предприемачът е в постоянно търсене, откриване на шансове и
възможости
- Притежава определени лични качества – будност, енергия, упоритост,
състезателен дух,
- Специфични знания и умения – чрез които да намери възможностите и да
осъществи намеренията си
- Пресметнат риск – доказано е, че предприемаческата дейност по същество е
свързана с голяма доза неопределеност – т.е предприемачеството е рисково
начинание. Следва да се подчертае, че предприемачът като личност в повечето
случаи не е твърде рисково настроен. Дори напротив, предприемачът фокусира
енергията си върху собствена бизнес идея, в която често вярва толкова силно, че не
съумява да види потенциалните проблеми. За сляпо вярващият в идеята си
предприемач, потенциал да загуби не съществува. Не твърде рационално, но
възможно поведение. В този смисъл предприемачът се определя като идеалист, за
който известна степен на “временна лудост” e неизбежна. Доказателство за
твърдението има редица публикации, писани от самите предприемачи. По същество
това не определя предприемача като рисково настроен индивид. За да е успешен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприемаческа култура

Несъответствие между емоционалните ни нагласи и рационализма и прагматизма на поведението ни;желанието за независимост и самостоятелност от една страна, и стахът да се бориш сам с трудностите на живота – от друга...
Изпратен от:
stefka_pasheva
на 2011-01-14
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
125 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Предприемачество

14 ное 2010
·
256
·
6
·
1,749
·
553

Според своята етимология „Предприемачество” има френски произход и означава „посредник” или „откривател” на възможности за развитие на определена дейност. Дефинирането и изясняването на понятието „ предприемач” се поставя върху основата на концепции...
 

„Курсов проект по Бизнес идеи и предприемачество – Предприемачески продуктов анализ, профил и ППП, ТИП, ТИД и ТИО на NCR Easy Point 42”

05 яну 2011
·
393
·
13
·
1,833
·
666

NCR Easy Point 42 е компактен, гъвкав и надежден терминал за самообслужване. Осигурява високо качество на звук, изображения и мултимедия. Той може да бъде конфигуриран според Вашите бизнес нужди с помоща на широка гама периферни устройства....
 

Предприемачество

15 яну 2011
·
280
·
6
·
1,415

Лекции по предприемачество Основи на предприемаческата дейност… Същност и характеристика на предприемачеството...
 

Пищови по предприемачество и иновации

06 юни 2011
·
327
·
8
·
6,348
·
561
·
2

Пищови на упражнения по предприемачество и иновации...
 

Методи за генериране на идеи в предприемачеството. Подходи и модели на предприемачеството

23 апр 2012
·
147
·
10
·
1,227
·
287

Метод на потребителския анализ - използват се различни източници на информация, като анкентни карти, структурни въпросници, интервюта и др. Според анализа на пазара и впечатленията от тях фирмата може да генерира нови идеи;....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.
(Лесен)
11
55
1
1 мин
18.10.2016
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 8 клас
Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Катя Николова преподавател
(Лесен)
24
5
1
5 мин
30.07.2020
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемаческа култура

Материал № 598402, от 14 яну 2011
Свален: 125 пъти
Прегледан: 232 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 934
Брой символи: 6,422

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемаческа култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала