Големина на текста:
2.Ик.
интеграция.Интеграцията е
процес на
интернационализация на
производителните
сили,развиващ се на основата
на силното развитие на
международното разделение на
труда и водещ до
необходимостта от формиране
на общности или блокове от
държави,които си предоставят
взаимно по-благоприятни
условия в сферата на
търговията валутно-
финансовите отношвния
,митата,селското
стопанство,промишлеността,тр
анспорта и др.Наи-
необвързващата форма на
интеграция са зоните за
свободна
търговия.Членуващите в тях
държави премахват
търговските ограничения в
отношенията пом/у си, но си
запазват свободата да
провеждат своя политика по
отношение на 3ти
държави.Зони за свободна
търговия са Европейката
асоцияция за свободна
търговия,Североамер. зона за
свободна
търговия,Централноевроп.
Зона за свободна търговия и
др.Митническите съюзи
предполагат създаването на
зони за свободна търговия,но
те съдържат и елементи на
обща политика на членуващите
страни към
нечленуващи,премахват
митническите бариери във
взаимнататърговия на
държавите членки и прилагат
обща митническа политика
към страните извън тях.Най-
висока степен на интегриране
досега е постигана в рамките
на днешния ЕС.Основните му
органи са:Европейски
съвет,Съветът на
министрите,Европейският
парламент,Европейската
комисия и Европейският съд.В
Европейският съвет влизат
държавни и правителствени
ръководители на членуващите
в съюза страни.Един от осн
органи ,който приема
решения,е Съветът на
министрите.В него участват
министри от правителствата
на страните членки в
зависимост от обсъжданите
въпроси.В Европейският
парламент членовете му се
избират с мандат за 5г на общи
и преки избори.Квотата на
депутатите от всяка страна се
определя в зависимост от броя
на населението й.Европейската
комисия е органът ,който е
натоварен с изпълнителната
власт.Тя се състои от 20
члена,като всеки отговаря за
определен ресор.Комисията
отговаря за функционирането
на общия пазар.Нейното
задължение е да провежда
политика на съюза в
съответствие с
основополагащите
договори.Европейският съд
следи за съответствието на
приеманите наредби и
директиви с основополагащите
договори.В Ев асоциация за
свободна търговия влизат
страните,които несподелят
разбирането, че за по-
рационално използване на
ресурсите трябва да се
създадат наднационални
институции.През януари 1960г
7 ев.държави
Австрия,Великобритания,Дани
я,Норвегия,Португалия,Швеци
я и Швейцария,подписват в
Стокхолм конвенция,с която се
създава осоцияцията.В края на
1966г м/у стр членки на
ЕАСТ,са премахнати
вностните мита за
промишлените
стоки.През1973г всяка от стр
членки на ЕАСТ подписва
споразумение с ЕО за свободна
търговия с промишлени стоки
и подобрен достъп на
селскостопанските стоки.През
1992г страните на ЕАСТ и ЕО
подписват договор за
създаване на Европейска ик
зона.Това е нова форма на
интеграция,която осигурява
освен свобода за
търговия,също и свободно
движение на капитали и
хора.Швейцария отказва да се
присъедини към зоната.През
1973 Великобритания и Дания
напускат асоциацията ,а през
1986
Португалия,Австрия,Швеция и
Финландия(която се
присъединиява през
1986)напуската през
1995г.ЕАСТ остава с 4
държави –
Исландия,Лихтенщайн,Норвег
ия и Швейцария.През декември
1992г в Краков беше
подписано
Централноевропейско
споразумение за свободна
търговия от
Полша,Чехия,Унгария и
Словакия.През1996г
Словения,а през 1997г Румъния
се присъединяват към
тях.Създадената по силата на
споразумението зона за
свободна търговия се основава
на постепенно премахване на
митата и нетарифните
ограничения за промишлени
стоки и възможно максимална
либерализация на търговията
със селскостопански
стоки.3.Външ.търг.политика
и външна търговия на
ЕСОбщата търговска политика
на ЕС е едно от основните
средства в прследването на
целите,които си поставя тази
най-успешнаинтеграционна
общност.тази политикае
призвана да съдейства за
поддържането на устойчив
икономически растеж и да
отстоява интересите на
членуващите страни и на съюза
като цяло в м/ънародните
икономически
отношения.Горното изложение
дава основание да изведем
някой нейни характерни
черти.Общата търговска
политика се разработва и
осъществявана базата на
функционирането на единен
пазар в цъюза.Тя е призвана да
осигурява проекции за
производителите и търговците
от ЕС и дискриминира
идващата отвън
корупция.Общата търговска
политика на ЕС се
конкретизира по отношение на
отделните партнъори.Тя се
прилага диференцирано в
зависимост от статута,който
имат отделните страни в
системата на преференции на
съюза или пък са извън
нея..Общата търговска
политика се разработва и
осъществява от
наднационалните органи на
ЕС.Осн. средства на общата
търг политика на ЕС са общата
митническа тарифа,приеманите
от органите на съюза
норми,м/унар-те договори на
съюза.Чрез приоритетите в
общата търг политика на ЕС се
опр географското
разпределение,обемът и
структурата на външната търг-
я на съюза.Целенасочената
външнотърг. политика
обслужва политич и
стратегическите интереси на
съюза.ЕС е най-гол търг сила
на света и е труден,но
привлекателен търг
партньор.4.РБ-я в
европейското
сътрудничество С
подписването на европ
споразумение за асоцииране на
Б-я към ЕС се създаде
договорно-правна основа за
развитие на тесни политически
отнош,за постепенно
вграждане на нашата страна в
зона за свободна търговия и
всестранното и интегриране в
ЕС.Това осигурява
допълнителни гаранции за
нейните политич и иконом
интереси.Тя вече попада в
кръга на привилегированите
партньори на ЕС.Чрез Евр
споразумение за асоцииране на
Б-я ЕС се ангажира с
оказването на решаваща
подкрепа за успешно
завършване на политич и
икономич реформи в
страната.Споразумението
предвижда в продължение на
10 годишен период м/у ЕС и Б-
я да бъде създадена зона за
свободна търговия на осн на
принципите и правилата
разработени в рамките на
ГАТТ. ЕС ще отваря по-бързо
своите пазари за бълг стоки и
услуги,а Б-я по-бавно ще
премахва ограниченията за
достъпа на стоки и услуги от
ЕС.Споразумението не
предвижда пълна
либерализация на взаимната
търг-я със селскостоп стоки.Не
е постигната регтламентация за
търговията с риба ирибни
продекти,спирт,спиртни
напитки и вина.Б-я е поставена
във втора група потенциални
нови членки.Това е направено
на базата на оценка на степента
на готовност на отделните
страни да отговаря на политич
и икономич
критерии,формирани от ЕС,а
именно:-стабилност на
институциите,които гарантират
демокрацията,законността,спаз
ването на човешките права и
закрила на малцинствата;-
функционираща пазарна
икономика и капацитет за
посрещане конкуренцията в
ЕС;-способността да се поеме
бремето на
задълженията,произтичащи от
членството,включ приемането
на целите на
политич,,икономич и валутен
съюз.За Б-я е особено важно да
осъществява последователни
действия,подготвящи я за
следващите етапи за
развитието на отнош с
ЕС.Освен усилията за
приспособяване на
икономиката,политич и
административната с-ма ,за
хармонизиране на
законодателствота трябва да се
засили вниманието към редица
организационни въпроси.Остър
е дефицитът от подготвени
кадри,които да могат без
големи затруднения да
осъществяват връзките с
органите на ЕС,и нещо повече-
подготвени кадри за работа в
самите органи на
съюза.Присъединяването на Б-
я към ЕС ще осигури
значителни иконом изгоди,ще
ускори темповете на развитие
и ще издигне стандарта на
живот.Трябва да се обърне и на
обратната страна,че Б-я ще
трябва да се утвърщдава като
член на съюза в остра
конкуренция,в която са
неизбежни преоценки на
сравнителните ни
предимства.5.Външна
търговия на РБ-
я.Външноикономическите
връзки на Б-я се развиват
динамично и
прогресивно.Външната
търговия е основна
форма,заемаща центртално
място в системата на
външноикономическите връзки
на страната.Нейният
обем,динамика,стокова
структура на износа и вноса и
географската насоченост на
стокообмена се обуславят от
състоянието на икономиката
като цяло,от експортните
възможности и импортните
потребности,както й от
провежданата
външноикономическа
политика.Анализът на обема и
динамиката на
външнотърговския стокообмен
,на износа и вноса,както и на
салдото на външнотърговския
баланс през отделните периоди
дава представа за развитието
на бълг. външна
търговия.Стоковата структура
на външната търговия показва
промени през различните
периоди от икономическото
развитие на стр.Характерно за
структурана на износа е че
нараства експортът на някои
стокови групи като
метали,изделия на леката
промишленост и др за сметка
на съкраштаване главно
машини и съоръжения.Във
вноса традиционно водещо
място заемат горивата и
машините.Съществени
промени настъпиха в
териториалната насоченост на
бълг.външна търговия .Сега
наи-голям е стокообмена ни с
развитите индустриални
държави,главно тези от ЕС
следвани от страните от Цент.и
Изт. Евр.6М/ународен
маркетингТой е изпълнението
на бизнес дейности които
насочват потока на стоки и
услуги от една компания към
потребителите или
ползвателите в повече от една
нация с цел
печалба.Вътрешният
маркетинг играе ролята на най-
добрия експеримент и
подготовка за пресичане на
националните граници и
раширяване на дейноста на
чужда територия.Излизането
на м/ународният пазар най-
често започва с т.нар.
индиректен маркедтинг, тоест
със съдействието на
посредническите канали за
реализация.Експорния
маркетинг е съвкупност от
маркетинг дейности насочени
към ефективният пласмент на
продукцията на дадена фирма
на определени външни
пазари.С нарастването на
значението на м/ународният
бизнес в цялата дейност на
фирмата се променя и
концепцията за приоритетите
във фирменото
оправление.Експорният
маркетинг еволюира в
мултинационален
маркетинг.Следващ етап е
глобаният маркетинг.Даденият
производител е в състояние да
произвете и предложи на
пазара такава богата
продуктова гама която да
задоволи клиента независимо
от това каде се намира
той.Най-висока степен на
развитие м/ународният
маркетинг показва в
практиката на глобалните
компании-мултинационални и
транснационални.Огробните
мащаби на тяхната дейност
върху територията на
световния пазар и др фактори
обуславят активното развитие
на марйетинга в условията на
м/ународния пазар.В основата
на съвременното и бъдещето
развитие на м/ународният
маркетинг стои действието на
редица фактори:-обективната
необходимост от разширяване
на пазарите в резултат на
нарастващите възможности на
производството,техниката и
технологиите;-развитието на
научнотехническия прогрес и
неговите изисквания за
постигането на ефективно
производство;-нарастващата
зависимост на националните
икономики от активното
участие в системата на МИО е
мощен стимул за развитието на
м/ународната стопанска
дейност на отделните фирми;-
конкуренцията на
националните и м/ународни
пазари стимулира активните
м/ународни икономически
връзки на фирмено и дър.
павнище;Основните
специфични характеристики в
развитието на м/ународния
маркетинг са свързани със
спецификата на м/ународното
маркетинг
обкръжение,необходимостта от
адекватна на м/ународната
дейност система за
организация и
управление,специализирана
инф.маркетинг система и
висококвалифициран
персонал.7Международна
продажба Сделката за м/унар
продажба се характеризира с
различна национална
принадлежност на
контрагентите,чужда поне за
единия контрагент валута на
плащане,участие на голям брой
посреднически и помощни и
съдействащи
организации,необходимост от
спазване на законите на две
или повече
държави.Технологията на
сделката на м/унар продажба
вкл три осн
етапа:подготовка,сключване и
изпълнение.Цел на
подготовката е установяване на
условията за осъществяване на
външнотърг бизнес и
оптимален избор на конкретен
пазар и
контрагент.Сключването на
сделката може да стане по
различни начини.Изборът
зависи от степента на взаимно
доверие м/у
контрагентите,сложността на
предмета на
сделките,стойността на
доставката,схемата на плащане
и др.Сделката се изпълнява
чрез физическото придвижване
на стоката от продавача до
купувача,съставянето и
придвижването на компблекта
от
стокови,транспортни,митничес
ки и платежни документи.Осн
документи,свързани със
стоката-обект на доставка са:-
сертификат за качество;-
фитосанитарен и ветеринарен
сертификат;-санитарен
сертификат;-сертиф за
произход и опаковъчен
лист.Транпортните документи
зависят от вида на транспорта
и условията на
договора.Платежни
документи:-експортна фактура
и нареждане за
плащане.Митнически
документи-митнич декларация
за внос и износ.Митнически
манифест-ТИР-карнет,АТА
карнет.8 Условия за
външнотърг договор
Договорър за м/унар
продзажба урежда отнош м/у
контрагентите при
осъществяване на класическите
външнотърг сделки.Условията
на договора трябва да се
формулират точно ясно и
изчерпателно,за да
невъзникнат трудности в
процеса на изпълнение на
сделката.Условията на
договора могат да се разделят
на 1востепенни и
2ростепенни.1востепенни са
тези чието неизпълнение води
до разваляне на сделката .При
неизпълнение на
2ростепенните условия
обичайно няма основание за
прекратяване на зделката.Към
1востепенните вианги се
отнасят клаузите за предмет
количество качество и цена.В
някои случаи към тази група се
вклучват и др условия напр.
начина на плащане опаковка
срок на доставка и
др.Основните ик интереси на
продавача са концентрирани в
получаването на мах изгодна
цена.Затова продавачът
насочва вниманието си към
клаузите за цената и условията
за плащане.Осн ик интереси на
купувача са свързани със
своевременно получаване на
качествена стока и той
концентрира вниманието си в/у
клаузите за предмет на
зделката количеството и
качеството на стоката.При
формулиране на условията и
2мата контрагенти трябва да
вземат предвид спецификата на
стоката пазарните условия в
момента на сключване на
сделката и собствената си ик
позиция.Договорът за
м/ународна продажба завършва
със следните условия:-момент
на влозане на договора в сила;-
условия,процедури и срокове
за изменение и допълнение на
договора;-основания
,процедури и последствия от
едностранно прекратяване на
договора преди изтичане на
неговия срок;-бр на
оригинални екземпляри на
договора и разпределението им
м/у продавача и купувача;-език
на които е съставен договора и
др.Договорът за м/ународна
продажба има 18 клаузи-
предмент на
договора,количество на
стоката,качество на
стоката,цена,франкировка,начи
н и форма на плащане,срок на
доставка,опаковка маркировка
и етикировка,транспортна
клауза,количествено и
качествено приемане на
стоката,рекламационна
клауза,неустоики,гаранции,фор
смажор,арбитражна,приложим
о право,специални клауци и
общи условия.9.М/ународни
посреднически
операции.Посредническите
операции са основна форма за
индиректно излизане на
м/ународните пазари.В
съвременните условия
значението им расте поради
нмеобходимостта от бързо
адаптиране към динамично
променящите се условия на
различни регионални пазари и
особенно на пазарите от
Източна и Централна
Европа.М/ународната
търговска практика предлага
няколко вида посреднически
операции,предназначени за
оптимална защита на
икономическите интереси на
посредниците,производителите
и потребителите в зависимост
от специфичните
проблеми,които трябва да се
решават и от икономическата
им позиция при сключване на
сделката.Операцията по
препродажба се предпочита от
производителите или
собствениците,при условие че
стоките,които искат да
продават,са
неконкурентоспособни или
несе търсят на пазара,йайто и в
случаите,когато не искат или
немогат да организират
ефективна собствена
пласментна
система.Търговците
предпочитат тази
операция,Когато могат да
купят качествена и търсена
стока или да оползотворят
предимствата на силните си
позиции на съответния пазар и
на своята система от канали за
реализация.Комисионната
операция увеличава
възможността на продавача на
стоката да управлява нейната
реализация,без да се афишира
излишно като производител
или собственик.Комисионерът
се освобождава от риска
стоката да остане непродадена
и от др форма на проявление
на търговския риск,като
запазва възможността си да
сключва сделк иза продажба от
свое име.Кобсигнационната
операция предлага специфични
предимства за стабилно
присъствие на пазара и бързо
реагиране на промените на
конюктурата и на
потребностите на
купувачите.Чрез агентската
операция собственикът на
търсена и качествена стока
може да наложи своята фирма
и търговска марка на
пазара,като същевременно
използва професионалните
услуги на опитен
посредник.Търговският
представител продава своите
професионални услугисрещу
комисионно възнаграждение и
си създава канал за
реализиране на широк спектър
от инфор.,технич и др
услуги,без да носи търговски
риск.Успешното
осъществяване на
посредническите операции се
гарантира от избор на
професионално компетентен и
лоялен посредник и от
изчерпателното описаниея на
правата и задълженията на
контрагентите в
посредническяи
договор.10.РеекспортРеекспор
тните операции са комбинации
от самостоятелно сключвани и
реализирани ВТС за
препродажба на чужди ресурси
с участието на контрагенти от
повече от 2 страни с цел да се
постигне печалба в
конвертируема валута или да
се решат др проблеми на
двустранните или
многостранните ик
отношения.Разновидности на
реекспорта:Класически(прост)
реекспорт-покупка на стока в 1
страна с цел препродажбата и в
др.Стоката може да не влезе в
страната на реекспортиора,а
пряко да бъде експедирана по
своето крайно
предназначение.Резултатът на
операцията се заключава в
печалба п оправило свободно
конвертируема валута;Сложна
реекспортна операция-при
определени условия
реекспортиорът който винаги
остава 1 може да осъществи
едноременно реекспорт на
различни видове стоки
доставени от 1 или няколко
доставчици и да реализира
тяхната препродажба на един
или повече клиенти;Срочен
реекспорт-отдалечаването във
времето на 2те самостоятелни
операции-покупка на стоката
обект на реекспорт и нейната
препродажба;Явен реекспорт-
Явната реекспортна операция
предполага отсъствието на
съзнателни,целенасочени
действия на реекспортиора
прикпиване на характера на
сделката спрямо доставчика на
стоката и насрещния
контрагент на който тя се
препродава;Скрития реекспорт
предполага целенасочени
действия-несъществена
обработка на
стоките(преопаковка,
расфасовка и др.) промяна да
документация за прикриване на
действителната цел на
операцията.Върху основата на
реекспортанта операция се
осъществяват др
разноивидности-цделките суич
и але-ретур.Самото понятие
суич идва от анг. което
означава завивам
завъртам.Целта на тези сделки
е превръштането на една
валута в др въз основа на
разликата в степента на
тяхната ценност.В зависимост
от направлението в което се
извършват суичовите операции
се различава прав обратен и
псевдо суич.Целта на сделката
прав суич е превръщането на
по палко ценна в по ценна
валута-
клирингови/компенсационни
авоари,конвертируема валута,
б/у основата на реекспорт на
стоки.При обратният суич
фирмата суичъор,започва със
свободната валута и
приключва с
клиринговата,тоест превръща
по-ценна в по-малко ценна
валута.По своята същност
операцията алеретур е
комбинация от прав и обратен
суич.При операцията
псевдосуич наричана още
мним суич,се осъществява
прехвърляне на една
клирингова валута в др, също
въз основа на разликата в
тяхната ценност,която разлика
се измерва с процентите на
дизажиото на едната и др
спрямо свободната
валута.Вариант на реекспортна
операция е сделката за
преработка на чужди
ресурси(ишлеме) с/у
заплащане на вложения от
преработващата организация
вложен труд.11М/ународни
търговски
компенсацииКомпенсацията е
търговска операция,чрез която
продавачър се задължава да
реализира в страната на своя
клиент покупки,трансфер или
услуги,или каквато и да била
др операция в замяна на една
продажба,която се осъществява
единствено при това
условие.Видове търговски
компенсации в м/ународняи
бизнес:Търговските
компенсации включват всички
видове обвързани сделки,при
които отношенията м/у
страните възникват и се
развиват единствено на
пазара;При Промишлените
компенсационни
операции,основната цел е
фирмено сътрудничество в
инвестиционната,производстве
ната,научноизследователската
и др дейности.Финансовите
компенсации се осъществяват
без участието на стокови
доставки и са свързани с
приоритетната роля на банките
и др финансови институции.В
границите на търговските
компенсации влизат бартерът и
насрещната покупка.Бартерът е
100% натурална размяна въз
основа на един
договор.Бартерното
споразумение прдставлява
договорност,въз основа на
която всяка страна се
задължава да достави на др
определени стоки или
услуги,определени от 2мата
контаргенти в стокови
листи,приложени към
бартерното
споразумение.Бартерното
споразумение може да се
сключи и реализира на макро-
или микроравнище,м/у държ
организации,м/у фирми или
обединения от фирми.То може
да бъде краткосрочно или
дългосрочно.Приложение къъм
бартерното споразумение
стокови листи се различават от
стоковите листи,които
обичайно придружават
търговските спогодби,защото
съдържат точно определени
позиции като стойност и
наименование.По правило
всяко бартерно съглашение се
придружава от техническо
банково споразумение с цел
наблюдение,контрол и
отчитане на резултатите от
неговото изпълнение.2рата
група търговски компенсации-
насрещните покупки,се
различават от бартерните с
участието на парите в
качеството на платежно
средство в договорен
процент.Компенсациите с
насрещна покупка могат да се
реализират в/у осноавта на 1
или множество
договори.Когато в основаата на
подобна компенсация е
сключване на повече от 1
договор,се разкриват
съществени възможности за
гъвкавост и маневреност на
контрагентите,вкл. до
неосъществяване на
компенсация без правни
последици.Сключването и
реализирането на 2 или повече
ВТС с цел компенсация чрез
механизма на насрещните
плащания ,осъществявани със
сремето ,показва следните
варианти:насрещни операции с
предватителна покупка ил
икогато една фирма купува,за
да осъществи частично
заплащане на последващ
внос;паралелна насрещна
операция или когато чрез 2
успоредно договаряни и
осъществявани самостоятелни
операции по покупко-продажба
се реализаирана практика
компенсационният принцип в
конкретно постигнат
процент;насрещна операция с
последваща доставка.при която
в един 1ви договор за
продажба на дадена стока се
включва и клаузата за
насрещна покупка.Условия на
външно търговски договори за
насрещни покупки:-
Определяне на предмета на
насрещната покупка и
сроковете за нейната
реализация;-Коефициент на
компенсацията;-Условия за
плащане;-Насрещни покупки
в/у основата на рамково
споразумение или наричано
още споразумение
чадър.12М/ународен
лизингПонятието лизин
означава отдаване по д наем.В
търговската практика се
раличават 2 основни форми на
лизинга;Финансов и
оперативен.В зависимост от
различните критерии се правят
др разграничения на
лизинговите операции:-от
гледна точка на степеннта на
екслоатация на обекта на
операцията се различава
лизинг от 1ва ръка,т.е. когато
даденото имущество не е било
екслоатирано до момента на
отдаването му под наем, и
лизинг от 2ра ръка за вече
експлоатирани
обекти;взависимост от
характера и предназначението
на обекта на лизинговата
операзия се различава лизинг
за инвестиционни стоки и
лизинг за стоки за широко
потребление.Лизингът за
инвестиционни стоки показава
следните разновидности в
зависимост от степеннта на
участие на лизнгодателя в
обслужване на обекта в
процеса на неговата
екслоатация:-нетен(чист)
лизинг при които наемодателя
неучаства в обслужването;-
лизинг с пълно обслужване при
които лизингодателят поема
пълно обслужване в процеса на
екслоатацията на наетия
обект;-мокър лизинг при които
лизингодателят поема пълно
обслужване на наетият
обект,вкл. осигурява екипа
,осъщевътвяващ неговата
експлотация.В зависимост от
срока на лизинговият договор
се различават следните
разновидности:-краткосрочно
отдаване под наем със срок от
няколко часа до 1 година;-
средносрочно отдаване под
наем от ч до 3 години;-
дългосрочно отдаване под наем
над 3 години,в редиза случаи и
за 20 г.Съгласно договор за
финансов лизинг
лизингодателя се задължава да
представи определен обект на
разположение на
лизингополучателя.Лизингопо
лучателя заплаща правото на
ползване на въпросния обект с
периодични вноски.На
лизингодателя е предоставена
възможноста да закупи обекта
след издичане на лизинговия
срок.Основни характеристика
на финансовият лизинг са:-в
договорът за финансов лизинг
се предвижда 1 начален
период,наречен още
неотменяем,в течние на който
нито една от страните по
одговора няма право да го
прекрати;-лизигополучателят
поема всички разходи,рискове
и отговорности,по
експлоатацията и подържането
на обекта на лизинга;-
лизингодателят осъществява
лизинговата операция в
качеството си на собственик на
обекта;-от позицията на
лизингодателя финансовият
лизинг е една кредитна
операция при предварително
съгласувани условия с
лизингополучателя за
условията на този фактически
кредит;-с приключването на
срока на лизинговия договор
лизингополучателят е поставен
пред избора на различни
варианти за уреждане на
отношенията с лизингодателя:-
в случаий когатонаемателят
реално несе нуждае повече от
обекта на лизинга,той може да
го върне на собственика;-
лизингополучателят винаги
разполага с откритата
възможност да придобие право
на собственост в/у обекта на
лизинга,като заплати на
лизингоподателя остатъчната
му стойност;-
лизингополучателят може да
пожелае продължаване на
срока на лизинговия
договор.Характеристика на
оперативния лизинг:-Срокът на
действие на договора за
оперативен лизинг се движи от
няколко часа до мах 3 години;-
Наимодател при оперативния
лизинг по правило е фирма
производител,специализирана
лизингова фирма и по
изключение фин институция:-
различни са отношенията м/у
наемодател и наемател що се
отнася до всички
допълнителни
дейности,права,задължения и
рискове по време на
експлоатацията на отдаденото
по наем имущество:-
оперативният лизинг разкрива
различни алтернативи пред
наемателя при приключването
на договора.Обичайно той
връща наетият обек на неговия
собственик с доказателства аза
проявени грижи на добър
стопанин а по взаимно
съгласие срокът на лизинга
може да бъде
продължен.Технологичен
цикъл на лизинговата
операция:Инициативата за
сключване на сделка за лизинг
по правило принадлежи на
фирмата
лизингополучател.Наследващ
етап от подготовката на
лизинговата сделка се цели
псотигане на съгласуваност м/у
фирмата производител на
обекта на лизинга и
лизингодателя с цел да се
реализира покупко-продажбата
на обекта на лизинга.При
постигнатото съгласие м/у
лизингодателя и доставчика
започва 3тия етап на
подготовка за сключване на
сделката-подготовка на
проекто договора.След
подписването на
проектодоговора и на
бланклата за поръчка на
обурудването м/у фирмата
лизингополучател и
доставчика се установява пряк
контакт,осъществява се
предаване и приемане на
обурудването,потвърдени с
приемо-предавателен
протокол,въз основа на които
лизингодателят осъществява
плащането на обурудването.С
това сделката е сключена и
съгласно условията на
лизинговият договор започва
да тече срокът на
лизинга.Условия на лизинговия
договор:-Предмет на договора
е предоставяне на право за
ползване под наем на
определено обурудване.Преки
участници в операцията са
лизингодателя и
лизиногполучателя.Лизингодат
ели могат да бъдат
банки,производствени
промишлени и строителни
фирми,специализирани
лизингови
компании.Предвижда се един
1воначален неотменяем период
на действие на лизинговия
договор който съвпада по
правило с икономическия
живот на обекта на
лизинга.Лизинговият обект е
изключителна собственост на
лизингодателя,а
лизингополучателя няма право
да продава,отдава в сублизинг
или внася изменение в този
обект.Гаранциите при
сключване на лизинговият
договор се изразяват в
задължението на
лизингополучателя да извърши
авансово изплащане на
определен бр вноски от наема
при подписване на
договора.Наемат се изплаща с
периодични еднакви по размер
внсоки определян иза
час,ден,месец,6мес,1г и
т.н.Застраховката на наеманото
обурудване се извършва от
лизингополучателя .В течение

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2019 в 16:34 студентка от Банско - Колеж по туризъм
24 яну 2019 в 13:55 студент на 41 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - международен бизнес мениджмънт, випуск 2019
20 сеп 2018 в 12:28 в момента не учи на 39 години от Русе
22 яну 2017 в 17:48 студентка на 34 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
22 яну 2017 в 13:03 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2016
04 фев 2016 в 21:01 студентка на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - Аграрен туризъм, випуск 2012
24 яну 2016 в 18:59 в момента не учи на 32 години
16 яну 2016 в 13:15 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2016
10 яну 2016 в 11:07 студентка на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Администрация и управление, випуск 2015
10 дек 2015 в 18:07 студент на 49 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Казус по международен бизнес

26 май 2012
·
247
·
16
·
4,951
·
427

„Живанши”, „Кристиан Диор”, „Шанел”, „Нина Ричи” – прекрасните аромати на парфюмерийните гиганти омайват милиони хора по света, но малко известен е фактът, че всички те ползват в производството си българско розово масло....
 

Семестриален казус по международен бизнес

27 май 2011
·
14
·
4
·
672
·
35

Вие сте изпълнителен директор на фирмата и пред вас стои дилемата да преустановите дейността на фирмата след като изтече лиценза на морално остарялата техника или да продължите дейността на фирмата...
 

Фирмен международен бизнес


Международната криза влияе положително върху цените на горивата и храните в международната търговия. Спадът в редица международни цени през последните месеци даде отражение върху инфлацията в България...
 

Международен бизнес

26 окт 2011
·
148
·
16
·
4,311
·
323

Международния бизнес или Външнотърговската дейност ( ВТД ) обхваща съвкупност от всички форми на икономически взаимодействия реализирани с партньорство от други държави...
 

Защо Норвегия каза "не" на Европейския съюз?

17 яну 2012
·
74
·
9
·
2,645
·
125

Норвегия е една от малкото страни в Западна Европа, която не е член на Европейския съюз.В Норвегия се провежда референдум по въпроса за членство в ЕС два пъти, първо през 1972 г. и след това отново през 1994 година....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси, Международна икономика и Търговия в 4-ти курс.
(Лесен)
40
19
3
5 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международен бизнес

Материал № 597286, от 12 яну 2011
Свален: 83 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 6,145
Брой символи: 41,245

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международен бизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала