Големина на текста:
Аналитична част
1.Общи сведения за бизнес организацията
Еднолично акционерно дружество “Орбита” е образувано с Разпореждане
№ 43 от 28.12.2001 год. на Министерски съвет. Това решение е взето на
основание §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
транспорт във връзка с чл.62, ал.1, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон
и чл.11 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на
държавата в предприятията, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет
от 1994 год. Дружеството е вписано в търговския регистър при Софийски
градски съд с Решение № 1 от 15.01.2002 год., постановено по ф.д. № 7/2002
год.
Характерно за едноличното акционерно дружество е обстоятелството, че
собственик на капитала е едно лице. В случая това е държавата, чиито права се
упражняват от министъра на транспорта и съобщенията, съгласно
Разпореждане № 5 от 09.04.2002 год. на Министерския съвет.
“Орбита” ЕАД е правоприемник на Национална компания “Орбита” в
частта на активите и пасивите й по баланса към 30 ноември 2001 год., която се
отнася до транспортните превози на пътници и товари, по разделителен
протокол. Седалището и адресът на управление на търговското дружество е в
гр.София, ул. “Иван Вазов” № 3. Дружеството не е ограничено със срок или с
прекратително условие.
Предметът на дейност на “Орбита” ЕАД е: транспортни услуги за превоз на
пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение,
поддръжка и ремонт на транспортните возила и всички други дейности, които
не са забранени със закон.
2. Вход на бизнес организацията
“Орбита” – ЕАД разполага с материално-техническа база, която се
намира на територията на нашата страна, три предприятия за превоз на пътници
и товари с превозни средства разпределени по географски принцип покриващи
територията на България за предоставяне на транспортни услуги.
Организацията разполага освен с превозни средства за пътнически и товарни
превози още с ремонтно възстановителни бази, също разпределени по региони.
Техническото състояние на парк през последните 12-14г. показва
тенденция към влошаване, дължащо се на действието на много фактори:
* Физическо остаряване на парк от почти всички транспортни видове
превозни средства е значително над нормативно определения
амортизационен срок;
* Рязко намаляване осигуряването на ремонтната дейност с оригинални
резервни части;
1
* Занижаване на обема и качеството на основните ремонти;
* Влошаване броя и квалификацията на персонала по поддръжката и
ремонта на превозните средства.
* Влияние на макроикономическите фактори действащи в държавата.
Поддържането на парк и осигуряването на планирания график за
движение на превозните средства се извършва изключително трудно както
необходимите затова средства през 2003г. са в размер на 27 млн. лв. Следва да
се подчертае, че размера на тези средства позволява извършването единствено
на плановите прегледи и ремонти, но не и модернизация или прилагане на
решения водещи до подобряване на коефициента на техническа готовност или
качеството на услугата .
На този етап фирмата не разполага със средства с които да може да
поетапно да обнови своя парк. Организацията се намира в лошо финансово
състояние, затова е приета програма за оздравяване и след това да бъде
предложена за приватизация, превозната дейност на товарите.
Човешки ресурси
Необходимостта от ефективно управление на транспорта в условията на
пазарна среда, наложи постепенно преструктуриране на отделните дейности в
“Орбита” – ЕАД както и прилагането на нови организационни и
технологически решения за определени производствени звена. Тези дейности
дадоха възможност за управление на човешките ресурси по нов начин, базиращ
се на оптимизиране на количествения и качествен състав на персонала, на
обвързване на доходите в съответствие с производителността на труда и
осигуряване възможности за гъвкаво и оперативно моделиране на
професионалната квалификация.
3. Изходи на бизнес организацията
Транспорт е основен отрасъл в икономиката на нашата страна.
Стабилното положение на структурата и принципа на управление на
транспорта, който позволява реализирането, както на масови товарни и
пътнически превози, така и на специализирани превози при непрекъснато
намаляване сроковете на доставка. Взаимодействието му с другите видове
транспорт (въздушен и воден) позволява обезпечаване на превози от врата на
товародателя до врата на товарополучателя, което го прави
конкурентноспособен, е обстоятелството, че разходите за неговото реализиране
са приемливи. Това го прави предпочитан вид транспорт в условията на
пазарната икономика. Преимуществата се дължат на характерните особености
на структурата и принципите на управление на транспорт. По-важните от тях
са:
2
- инфраструктурата на автомобилния транспорта се разполага на
голяма територия и като принцип обхваща цялата страна. Това засилва неговата
универсалност по отношение на товарите и дава богат избор на маршрути за
пътищата;
- в автомобилния транспорт се използват разнообразни технически
средства, което го прави обект за приложение на достиженията в техническия
прогрес. Тази особеност позволява непрекъснато увеличаване на скоростите,
безопасността на движение и условията на експлоатация на подвижния състав;
- в автомобилния транспорта са създадени условия за планова
система за организация и управление на превозите;
- в автомобилния транспорта се осъществява йерархична система на
управление, което позволява централизация на управлението на превозния
процес при равномерна и ритмична работа на отделните поделения и звена;
- в автомобилния транспорта са създадени условия за успоредност
и поточност на технологичните операции, което прави възможно разделянето
на видове дейности, съобразно тяхната специфика и технически особености. По
този начин се формират отделните стопанства, които подлежат на
самостоятелно управление и контрол.
Съобразяването на горните принципи и особености води до създаване на
стройна мрежеста структура на транспорта. Основната причина за тази
особеност е, че именно в тези структурни звена е възможно да се реализира
комплексната стопанска дейност на транспорта, докато в което и да е поделение
на транспорта от третото ниво тази дейност се развива частично.
3.1.Основни задачи на управлението на транспорта
Управлението на транспорта на България има за основна задача да
осигури безаварийна транспортна дейност при оптимално използване на
материалните активи и човешките ресурси, организационно по-нататъшното
развитие и усъвършенстване на транспорта в страната. Стремежът е с
използуване на икономически лостове за въздействие да се постигне
намаляване разходите за единица транспортна продукция. На тази основа
следва да осигурява по-пълно и ритмично задоволяване на народното-
стопанство и населението с превози, като се подобрява използването на
подвижния състав и се повишава качеството и ефективността на транспортното
обслужване. В процеса на управлението се изпълняват разнообразни по
характер функции, които се определят съобразно с организационните,
икономическите и техническите нужди на транспортния процес.Функциите на
управление на транспорта намират пряк израз в дейността на органите на
управлението и правно са въведени в правилниците. Една от актуалните задачи,
които стоят пред транспорта, е усъвършенстването на неговото управление. От
дейността на органите на управление в транспорта зависи в значителна степен
най-ефективното използване на транспортните средства, подобряването на
организацията и производителността на труда на работниците от транспорта.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Транспортни услуги

1. Общи сведения за бизнес организацията Еднолично акционерно дружество “Орбита” е образувано с Разпореждане № 43 от 28.12.2001 год. на Министерски съвет. Това решение е взето на основание §5 от Преходните и заключителни...
Изпратен от:
baioo
на 2007-12-12
Добавен в:
Проекти
по Транспорт
Статистика:
383 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Логистика

13 юли 2008
·
263
·
4
·
1,056
·
216

Системи, който служат за пространствено времева трансформация на стоки и услуги се наричат логистични системи. А протичащите в тях системи се наричат логистичен процес...
 

Транспортна мрежа в община Каспичан

21 окт 2008
·
69
·
9
·
1,363
·
40

Община Каспичан се намира в югоизточната част на Шуменска област. Граничи с общините: Шумен, Нови пазар и Провадия. Включва в състава си девет селища: гр. Каспичан, гр.Плиска, с.Каспичан, с.Могила, с.Върбяне, с.Златна нива, с.Кюлевча, с.Марково...
 

Проблеми за развитието на жп транспорта

27 яну 2009
·
287
·
15
·
2,717
·
244

Значението на транспорта за развитието на европейската икономика и за интеграционните процеси обуславя специфичното място, което му се отрежда още в Договора за европейската икономическа общност от 1957 г. и до настоящия момент...
 

Транспортни системи и технологии

13 яну 2010
·
104
·
4
·
903
·
160

Транспортната дейност е основна дейност в логистиката, защото с нея са свързани високи разходи (за някои фирми тези разходи са 2/3 от общите логистични разходи). Транспортната дейност е свързана със създаването на пространствената полезност...
 

Правна уредба на транспорта

12 окт 2010
·
88
·
8
·
2,449
·
146

Позволява международен автомобилен превоз на товари от отправно до получаващо митническо бюро през толкова страни, колкото е необходимо, без какъвто и да е транзитен граничен контрол на превозвания товар...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспортни услуги

Материал № 59720, от 12 дек 2007
Свален: 383 пъти
Прегледан: 240 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Проект
Брой страници: 13
Брой думи: 1,995
Брой символи: 18,898

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспортни услуги"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения