Големина на текста:
Социална медицина
1.Социалната медицина като наука. Определение и предмет.
Това е нетрадиционна интегративна наука, чийто предмет на изучаване е общественото здраве като цялостна система.
Предметът на социалната медицина е по-труден за определяне и за възприемане в сравнение с другите медицински
дисциплини. Първоначално за предмет на СМ се сочи влиянието на социалните фактори върху здравето на населението.
По-късно тази представа за предмета се разширява. СМ изучава не само влиянието на социалните фактори, но изобщо
всички социални аспекти на човешкото здраве, които са следните:
Влиянието на социалните фактори (например, качество на живота) върху здравето
Влиянието на здравето върху социалните фактори(например, качество на живота)
Социалният обект на здравеопазните дейности (личността като социална категория, социална микрогрупа,
обществото като цяло)
Социалният субект на здравеопазните дейности(здравеопазването като социална система).
Поради сложния си интегративен характер СМ е имала различни наименования в различни моменти от своето развитие:
социална патология, социална хигиена, организация на здравеопазването, СМ. Тя изучава човешкото здраве на
надиндивидуално, на популационно, на обществено ниво. С това тя качествено се отличава от клиничните и медико-
биологичните дисциплини, изучаващи патол.промени на организмово ниво и в индивидуалния пациент.
2.Здраве и болест.
Според СЗО Здраве е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Болест: нарушение на един
от тези три параметъра, а не само липса на болест или недъгавост.
Детерминанти и индикатори на общественото здраве: стил на живот, наследственост, външна среда, социално-
икономически условия, здравна помощ.
Факторите на социалния живот, влияещи негативно или позитивно върху човешкото здраве, са многообразни.
Фактори на ниво обществено здраве:
1.Фактори свързани с материалното производство.
2.Фактори, свързани с възпроизводството на човека като социално общество- бит, семейство, образование, възпитание,
здравеопазване.
3.Фактори, свързани с духовното производство- наука, изкуство, морал, политика, право, религия.
4.Фактори, свързани с комуникациите- транспорт, език, печат, радио, телевизия.
5.Фактори, свързани с управлението- многообразните институции и дейности по управлението на социалния живот.
Тези фактори не са изолирани, а са взаимно свързани. Конкретното познаване на тези фактори ще даде нови
неподозирани възможности за разкриване механизмите на разпространение на заболяванията сред населението. Интерес
представляват факторите, свързани с духовното производство. Влинието на тези фактори върху общественото здраве в
съвременния свят нараства(особено факторите изкуство, морал, религия).
Фактори на ниво индивидуално здраве:
1.Фактори, свързани с личностновите особености на индивида.
2.Фактори, свързани със семейно-битовата среда.
3.Фактори, свързани с професионално-трудовата среда
4.свързани с дейността на здравната служба.
3.Демографски индикатори за оценка на общественото здраве.
Демографията е най-общата наука за населението. Тя изучава закономерностите при изменение на състава(структурата)
на населението във връзка със раждания, умирания, миграционни и др.процеси. демографските процеси са насочени към
статиката и динамиката на населението.
Статика на населението- тя изучава броят и състава на населението в определен момент. Данните се събират чрез
периодични статистически преброявания. Има три типа възрастова структура на населението: прогресивен, регресивен и
стационарен. Ако относителния дял на лицата от 0 до 14г. Превишава населението във възрастта около 50г., възрастовият
тип на това население е прогресивен тип, при обратно съотношение- регресивен, а когато относителните дялове на тези
две групи са равни, стационарен.
Динамика на населението. Тя се разглежда от демографията в два аспекта:
­Механично движение на населението- вътрешна и външна миграция. Към първата спада
урбанизацията(преместване от села към градове), махаловидна миграция(ежадневно пътуване до др населено
място) и др. Към външната спадат емиграцията(напускането на страната от местното население) и
имиграция(заселване на чуждо население в страната).
­Естествено движение. Фактори са: раждаемост, смъртност и детска смъртност.
Раждаемост = брой живородени деца през годината / среден брой на населението * 1000
Смъртност = брой на умрелите през годината / среден брой на населението * 1000
Естествен прираст = раждаемост – смъртност
Детска смъртност = брой умрели деца до 1г. възраст / брой живородени деца за същата година * 1000
Заболяемост. Болестност.
При характеристиката на заболеваемостта се използват следните три понятия:
Свежа заболеваемост – сбора от нововъзникналите заболявания през дадената година.
Болестност – съвкупност от всички регистрирани през годината заболявания, както новопоявили се, така и
съществуващите от по-рано.
Моментна болестност – съвкупност от всички заболявания, нови и стари, към даден момент. Данните за моментната
болестност се получават при профилактични прегледи.
Тези понятия, макар отразяващи едно и също явление, трябва отчетливо да се разграничават помежду си. Така
показателят за свежа заболеваемост по-осезателно и по-бързо реагира на измененията на жизнената среда, той е по-
чувствителен критерий за ефективността на оздравителните мероприятия. В същото време показателят на болестността е
по-инертен към измененията на средата и неговото повишаване не винаги говори за отрицателни промени в здравето на
населението- такова повишаване може да е резултат от новите успехи на медицината и здравеопазването, които чрез
успешно лечение удължават живота на болния и водят до нарастване общата съвкупност от заболявания.
Айсберг на заболеваемостта – (скрита заболеваемост) съвкупност от нерегистрирани(неизвестни) заболявания.
Причини, свързани с пациента – непотърсил помощ, скриване на симптоми
Причини, свързани с лекаря – нерегистриране на случая, грешна диагноза.
2.Типология на здравеопазните системи.
Здравеопазването е система от медицински и немедицински дейности за възтановяване, опазване и укрепване здравето
на населението в неговата цялост.
Здравната служба е система от институции и персонал, специално предназначени за възтановяване, опазване и
укрепване здравето на населението в неговата цялост.
Има 3 основни типа здравеопазни системи, като се изхожда от един единствен критерий-източника на финансиране на
здравеопазването.
1.Държавно-обществено здравеопазване – ИФ е държавния бюджет. Типични представители са Англия, Швеция,
Канада, Испания. Здравеопазната система в исторически аспект се е развивала по 2 модела: модел
Беверидж(великобритания) и модел Семашко(за бившите социалистически страни).
2.Здравно-осигурителна система (неправителствено финансиране) – източник на финансиране са осигурителните
каси. Развит е главно в Германия, Франция, Италия, Австрия. Исторически този модел е известен като модел на
Бисмарк.
3.Здравеопазване с преобладаващ частен сектор – финансирането става от частни фондове или чрез директно
заплащане от самите потребители на медицинска помощ. Типичен пример е САЩ.
Всички от горепосочените типове имат своите предимства и недостатъци. Тенденция в повечето страни е да се създаде
здравеопазна система основана на плурализъм, т.е.съчетание на различни форми на финансиране на здравеопазването.
Според СЗО правителствата носят отговорност за здравето на своите граждани.
1.Първична здравна помощ. Болнична помощ.
Болницата е лечебно заведение, в което лекари с помоща на други специалисти и помощен персонал извършват
дейности по диагностициране и лечение на заболяванията на нуждаещите се хора. Задачите им са: диагностика и
лечение на заболяванията; родилна помощ; рехабилитация; диагностика или консултация, поискани от лекар от друго
лечебно заведение; клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура. Типове болници:
Според функциите: болници за активно лечение, където приемат и лекуват пациенти с остри заболявания, травми,
изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение; болници за долекуване и продължително
лечение, приемащио лица, нуждаещи се от продължително възтановяване, изискващи продължителни специални грижи
за поддържане на телесното и психично здраве; болници за рехабилитация за лица, нуждаеши се от ФТ, балнео и климато
лечение, таласотерапия.
Според специализираността болниците са: многопрофилни, в които има най-малко 4 отделения и клиники от различни
основни медицински специалности; специализирани, които имат разкрита една медицинска или стоматологична
специалност.
Според териториалния обхват на обслужваното население са районни, областни, междуобластни и национални.
Според формата на собственост могат да са : обществени, частни и държавни.
Водещо място в ПЗО заема общопрактикуващия лекар. Той е завършил с диплома лекар, който дава персонални първични
и продължителни грижи на индивидите, семействата и населението, което е регистрирано при него, без значение на
възраст, пол или заболяване. Той лекува своите пациенти в консултативен кабинет или в своите домове и понякога в
клиника или болница. Целта му е ранно поставяне на диагнозата. Той трябва да взема първоначалното решение за всеки
проблем, който му е поставен от пациентите. Трябва да поема продължително водене на лечение на пациенти с хронични
заболявания. Трябва да контактува с другите колеги медицински специалисти. Да зднае как и кога да провежда лечението,
профилактиката и образованието за повишаване на здравето на пациентите си и техните семейства. ОПЛ носи и
професионална отговорност към обществото.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 сеп 2021 в 16:31 в момента не учи на 36 години
 
Домашни по темата на материала
Заболеваемостта като измерител на общественото здраве - основни показатели
добавена от Svetlanadva 11.08.2012
0
102
Подобни материали
 

Oрганизация и управление на лечебната помощ по закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)


Лечебната помощ има за цел опазване здравето на населението и съдейства за създаване на благоприятни условия за хармонично физическо и духовно развитие, за дълготраен активен живот на гражданите, както и за подобряване възпроизводството на населението...
 

ДМСГД - Стара Загора


Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, което предоставя високо квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск. ДМСГД осъществява диагностика, лечение и рехабилитация...
 

Оценка на болничната дейност


Целта на оценката на болничната дейност е по-справедливо разпределение на средствата, което да се базира на реално отчетен обем дейност и на различния брой преминали пациенти по клинични пътеки в отделните болници, със съответните отделения и легла...
 

Клетвата на Хипократ – същност и анализ


През Хипократовата ера (IV - V-ти век пр.н.е.) настъпват значими промени в медицинската етика – уважение към личността и стремеж към съхраняване и опазване на човешкия живот...
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Промоция на здравето
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.
(Труден)
25
3
1
7 мин
07.08.2019
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
1
01.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Социална медицина

Материал № 596792, от 12 яну 2011
Свален: 224 пъти
Прегледан: 345 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 1,154
Брой символи: 7,971

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала