Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
1..ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР
Развитието на туризма е
немислимо без познаване и
съобразяване с пазара, с
неговите елементи и
механизми, пазарната
конкуренция и пазарното
равновесие. За бизнеса и
отношението към
туристическата дейност са
важни всички тези въпроси,
свързани с туристическия
пазар, които имат пряко
отношение и към цялостната
политика на държавата.
Пазара постоянно се
разширява и развива с нови
стопански субекти, купувачи и
предлагащи турисически
продукт. Туристическия пазар
има самостоятелен характер,
защото той предлага едно
единствено нещо – ТП.
Туристическия пазар е част от
стоковия пазар и е свързан
предимно с предлаганите
нематериални стоки и услуги.
Приемаме, че туристическия
пазар е среща на
платежоспособното
туристическо търсене, с
туристическото предлагане ....
на пари и услуги, покупко-
продажба и отношение между
купувач и продавач.
Туристическия пазар предлага
освен услуги и средства за
подслон – заведения за
хранене и развлечения, място
за посрещане и изпращане на
туристите. Според броя на
участниците и мястото на
туристическата обмяна се
оформят няколко вида
туристически пазарни
отношения.
2. Туристическо търсене
1.Същност на туристическото
търсене
Туристическото търсене се
характеризира с някои
особености, които го
отличават от търсенето при
другите пазари“Търсенето
става реално при две условия:
1Ако индивидите притежават
определени парични средства
за покупка на стоки и
заплащане на услуги.
2Ако стоката или услугата
реално противостои на
пазара.”
1
Задоволяването на
туристическата потребност се
постига чрез пътуване и
временно пребиваване извън
постоянното местожителство.
За да се реализира като
обществено изявена
платежоспособна потренбост,
туристическото търсене
изисква за своето покритие
наличност на пазара на
определено количество
разнородни услуги и стоки.
Нощувката в хотел, както и
храненето в ресторант или
друго специализирано
заведение сами по себе си не
са цел на туристическото
търсене, въпреки че
представляват значителна част
от неговия обем. Целта на
туристическото търсене се
изразява главно в ценности,
които нямат стоков характер –
плаж, почивка, психическо и
физическо освобождаване от
ежедневното напрежение на
живота и т.н.
Стоките и услугите, които
населението купува за
задоволяване на своята
потребност от туризъм, спадат
към така наречените средства
за живот.
1
Те се използват за
лично потребление. Това
обстоятелство определя
туристическото търсене като
непроизводствено търсене.
Особеностина туристическото
търсене
Характерна особеност на
туристическото търсене е
неговата еластичност. В
известна степен тя също е
резултат от вторичния
характер на туристическата
потребност. Измерва се с
коефициента на еластичност и
представлява реакцията на
потребителите в зависимост от
настъпващите промени на
туристическия пазар.
Еластичността на търсенето се
проявява в резултат на
изменение на доходите на
населението и на цените на
туристическите услуги и стоки
или в резултат на
едновременното изменение на
тези два фактора.
Размерът на коефициентите на
еластичностна туристическото
търсене до голяма степен се
определя от по-силно или по-
слабо.изразената
необходимост да се получи
конкретна стока или услуга.
Колкото по-силно е изразена
потребността от туризъм,
толкова коефициентите на
еластичност по абсолютна
стойност са по-малки.
Големината на коефициентите
на еластичност на
туристическото търсене
зависи също и от това дали
лесно могат да се намерят
заместители на определени
туристически услуги и стоки
на по-изгодна цена.
Друга съществена особеност
на туристическото търсене е
неговата териториална
пръснатост и подвижност.
Търсенето на потребителни
стойности за лично
потребление в постоянното
местожителство се
осъществява от клиенти, които
се намират на определено
място и съответните търговски
предприятия могат точно да
адресират предлаганите от тях
стоки или услуги. Обратно,
при туризма ако клиентите са
фиксирани, те не са
потребители. В момента, в
който започват да потребяват
туристически услуги и стоки,
те стават подвижни, а
туристическото предлагане –
териториално обособено, за да
ги обслужва.
1
Туристическото търсене в
неговата цялост на масово
проявена обществена
платежоспособна потребност
от определено количество
туристически услуги и стоки
(и качеството им) се реализира
в потреблението. В зависимост
от степента на задоволяване,
търсенето се разглежда като
задоволено и незадоволено.
Задоволеното туристическо
търсене (Зт) е фактически
осъщественото потребление на
определено количество и
качество туристически услуги
и стоки при определено
равнище на техните цени. То
зависи не само от реалната
платежоспособност на
съвкупния потребител, но и от
противостоящата на тази
платежоспособност
възможност на материалното и
нематериалното производство
и стоково предлагане да
предоставят на пазара
необходимите услуги и стоки
с туристическо
предназначение. Задоволеното
туристическо търсене може да
се измерва количествено чрез
обема на фактическите
продажби, а в стойностно
отношение – чрез обема на
реализираните оборот и
стокооборот на дребно в
туристическите обекти.
Незадоволеното туристическо
търсене (Нт) може да се изрази
като разлика между сумата
парични средства, които
населението заделя за
турстически услуги и стоки
(Пс) и задоволеното търсене
или:Пс – Зт = Нт
Незадоволеното търсене е в
следствие от недостатъчно
производство и предлагане на
услуги и стоки, подходящи да
3. Туристическо
предлагане
Туристическото предлагане е
производно на
съществуващите стоково-
парични отношения в областта
на туризма. Задоволяването на
потребността от туристически
услуги и стоки може да бъде
възможно само при условие,
че на пазара има определено
наличие и готовност за
предоставяне на тези стоки и
услуги. Следователно докато
търсенето е едната страна или
елемент на туристическия
пазар, то предлагането е
другата страна или вторият
елемент, без който не е
възможно съществуването на
пазарнаситуация.Туристическ
ото предлагане е формата на
проявление на производството
на туристически услуги и
стоки на пазара. То е
стойностно-материален израз
на съществуващите
възможности за предоставяне
на туристически услуги и
стоки,насочениз за
задоволяване на
туристическото търсене.
Разбирането за
туристическото предлагане
като стоково-парична форма
на проявление на
възможностите за
производство и предоставяне
на туристически услуги и
стоки подсказва, че неговата
количествена страна ще се
определя преди всичко от
размера на цените и
капацитетните възможности
на специализираната
материално-техническа база и
инфраструктура, създадени да
“произвеждат” необходимите
услуги и стоки за
задоволяване нуждите на
туристите.
Качествената характеристика
на туристическото предлагане
и по-точно аспектът, в който
тя се разглежда като оценка на
формирали се пазарни
отношения, позволява да се
разграничат понятията
“туристическо предлагане” и
“туристически продукт”, често
използвани като равнозначни.
Колкото и да са рисковани
обобщенията за същността на
изискванията на туристите за
качеството на продукта,
безспорно е, че те отразяват
някаква потребност. Тези
изисквания зависят от
възгледите и убежденията на
туриста, от това какво той
очаква и какво иска да
установи в продукта
Понятието “туристически
продукт” следователно трябва
да включва като съдържание
конкретна съвкупност от
потребителни стойности,
предназначени да задоволяват
определен вид туристическо
търсене. От гледна точка на
характера на потребителните
стойности услугите и стоките,
формиращи туристическия
продукт, се класифицират в
няколко групи:
Транспортни услуги;
Услуги за осигуряване на
нощувка и условия за
изхранване в туристическия
обект;
Услуги за организиране
развлеченията на туристите;
Комунално-битови услуги;
Сувенири и други стоки за
потребление в туристическия
обект или в постоянното
местожителство след
приключване на
туристическото пътуване.
Понятието “туристическо
предлагане” трябва да се
разбира като съвкупност от
остойностени туристически
продукти и реални
икономически условия, които
трябва да получат обществено
признание в процеса на
размяната. Предлагането
винаги включва само тези
услуги и стоки, които са
предназначени за пазара.
4Съвременни тенденции на
факорите за развитие на
туризм .Тенденцията е обек
тивно действаща неза висеща
от волята и на мерението на
тур. по литика на отделните
държави. Крайно дей
стващите тенденции могат да
се обобщят в 4
направления:1.Коли чествена-
нарастване броя на тур.
приходите МТБ. Тур. заема
воде ща роля и се развива мн.
бързо. С най бързи темпове се
развиват като приемащи
райони Азия Африка но не и
като брой посещения от
чужд.тур. Водещи тур. страни
са Испания Фр САЩ Италия и
др. БГ е на 25 място. Кон
куренти са ни Гър, Тур, Рум,
Хърв.МТБ увели чава
капацитета обно вяват се
старите съо ръжения. Създават
се раб.места в тур. 2.Ка
чествена- промените
настъпващи в структу рата на
тур.потоците. Тур. става
достъпен и за хора с по
ограниче ни възможности.
Пъту ващи са чиновниците
високо платените ра ботници и
т.н. Те са предимно млади
хора, децата и са насочени към
по непознати и неизвестни тур
места. 3.Сезонност-проблем в
съвр. тур. крайно дей стваща
тенденция. Причините са най
вече климатични. Сезоннос
тта се отразява в/у ра
ботниците и те се на сочват
към др. сфери. Пада
качеството и тур.
продукт.4.Промяна в посоката
на движение на тур.потоците-
в от делните райони посо ките
на движение са от север на юг.
Свър зано е с разв. на вак.
тур.Другата посока е от запад
на изток. С появата на нови
тур райони има разпръс кване
на тур. потоците Наблюдава се
концен триране на капитали в
компании развиващи различни
тур дейности хотелиерство и
др. Мо дерният тур се харак
теризира с предлагане на нови
видове тур., на нови услуги,
коли чествено и качествено
развитие на отрасъла.
5. .Видове туристически
пазари
Необходими критерии за
разграничаване на пазарите:
1.различни структури на
пазара
2.поведението на участниците
3.пазарна форма – монопол
или идеален свободен пазар
Между тези форми има 9
варианта.По основа на тези
критерии различаваме много
видове пазари:
1национален пазар –
вътрешен2международни
пазари 3световен пазар –
включва всички участници от
всички страни 4 емитивен
пазар – страни,които изпращат
туристи5рецептивен пазар –
страни,които приемат туристи
6ваканционен пазар – морски
рекреативен туризъм –
сезонно определен и
обикновено съвпада със
свободното време на хората
7бизнес – туризъм – делови
пътувания – благоприятен за
продавачите;нетуристически
пътувания – форуми 8пазар на
хората от третата възраст –
доста разширяващ
се;гарантиран постоянен
бюджет;създадени
туристически
навици,опит;търсене на
практики,които да поддържат
здравето 9пазар на
транспортни услуги -
въздушен, воден, жп, линеен,
чартърен,
автомобилен;изисква много
капиталовложения и
обновяване на транспортните
средства 10.пазар на
основните услуги –
ресторантьорски, хотелиерски
и пазар на допълнителните
услуги 11.пазар на пътувания
с обща цена – Pauschal
12.сезонен пазар – най-често
срещан,включва ограничен
период от време
13.микрорайонен пазар – пазар
на територията на
Несебър,районен – област
Бургас,регионален – 5 основни
региона в света,с най-голям
дял е регион Европа- 64% от
пътуванията,51% от
приходите;на второ място –
Северна Америка – 17% от
туристите и 25% от
приходите;на трето място –
Югоизточна Азия и Тихия
океан – 14% от туристите и
20% от приходите;на четвърто
място – Африка – 3% от
туристите и 2% от
приходите;на пето място –
Средния и Близък Изток – 2%
от туристите и 2% от
приходите 14.туристическа
борса – в
Берлин,Лондон,Милано,Санкт
Петербург – характер на
изложение
6. туристичски
потребности
Потребността е нужда, която
приема специфична форма в
съответствие с културното
равнище и личността на
индивида.
2
Тя е подбуда,
способност за потребление.
Необходимостта от
задоволяване на
потребностите на обществото
е постоянно действаща
първопричина, налагаща
производството и изискваща
неговото непрекъснато
развитие и усъвършенстване.
На определен етап от
развитието на потребностите
възниква потребността от
туризъм и съответно
“производство” на услуги и
стоки за нейното
задоволяване. Следователно
изясняването на същността и
особеностите на
туристическото търсене е
свързано както с потребността
от туризъм, така и със
съществуващите възможности
на производството, респ.
предлагането за нейното
задоволяване. Не трябва да се
забравя, че търсенето е
равнона сумата, която всички
купувачи или потребители
противопоставят на сумата на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2020 в 16:02 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Православен богословски факултет, специалност - Теология, випуск 2023
07 май 2020 в 15:17 студент на 31 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - икономика, специалност - Туризъм, випуск 2020
17 ное 2019 в 10:34 студентка на 52 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ипф-сливен, специалност - Професионална Педагогика, випуск 2019
08 юли 2019 в 13:29 ученик на 21 години от Варна - Първа езикова гимназия, випуск 2018
13 юни 2019 в 16:13 учител на 41 години от Бургас - ОУ “Паисий Хилендарски” , гр.Каблешково, випуск 2019
22 май 2019 в 13:17 ученик на 23 години от Ямбол - ПГИ "Г. С. Раковски", випуск 2015
21 май 2019 в 12:08 ученичка на 24 години от Панагюрище - СОУ "Нешо Бончев", випуск 2015
18 апр 2019 в 21:24 студент на 39 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Финанси и банково дело, випуск 2015
29 мар 2019 в 01:25 студент на 34 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
28 мар 2019 в 12:35 потребител
 
Домашни по темата на материала
"Условия за изграждане на обект за настаняване на туристи"
добавена от itop4iev1 05.04.2014
0
24
Тенденции в развитието на туризима в северозападна България
добавена от markizata6349 09.11.2018
3
11
какви са предимствата на многозвездния тип организационна структура?
добавена от dianabaleva 23.02.2016
3
11
Подобни материали
 

Управление на туризма

25 апр 2011
·
105
·
3
·
962

Отнася се до видовете управление на туризма- стратегическо, тактическо, оперативно, както и неговите институционални, териториални и бизнес аспекти....
 

Селски туризъм

11 мар 2008
·
666
·
25
·
3,412
·
365

Етъра е единственият у нас и в Югоизточна Европа етнографски парк- музей на открито, с действаща експозиция. Разположен в северните гористи склонове на Стара планина, отстоящ на 8 км южно от центъра на град Габрово, комплексът заема площ от около 70 дека.
 

Бизнес план на туристическа фирма

14 мар 2008
·
3,207
·
27
·
2,427
·
1,224
·
12
·

Бизнес план за създаване на туристическа фирма. Бизнес идея. Пазар
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
178
·
10
·
659
·
148

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Особености на мениджмънта в туризма

01 май 2007
·
1,420
·
2
·
623

Мениджмънтът в туризма е съвкупност от принципи, модели, средства и форми на въздействие върху персонала, осигуряващ обслужването на клиентите с цел постигане на печалба и постигане на високо качество.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
20
1
5 мин
30.09.2013
Тест по Туризъм на тема "Роля и значение на туризма"
изпитен тест по Туризъм за
Съдържание на темата. Методически основи за анализ и оценка. Икономическа роля и значение на туризма. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
21
3
1 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Държавен изпит

Материал № 594864, от 10 яну 2011
Свален: 888 пъти
Прегледан: 1,584 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 52
Брой думи: 26,817
Брой символи: 170,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
29 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала