Големина на текста:
Тема 23 – Структурни фондове на ЕС
1. Същност на структурните фондове
Европейските структурни фондове са „публични пари за развитие“. Структурните
фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС.
Разполагайки с около една трета от бюджета на ЕС, политиката за сближаване е едно от
най-ярките реални проявления на солидарността между страните членки. Тя е
политическият отговор на икономическите и социалните неравенства и особено на
диспропорциите в развитието между страните членки и техните региони. Политиката за
сближаване е един от стълбовете в Европейския съюз, заедно с общия пазар и валутния
съюз, и единствената политика на Съюза, която е насочена към намаляване на
икономическите и социалните неравенства. Същността й се изразява в „трансфер на
ресурси между страните членки чрез бюджета на ЕС за подкрепа на икономическият
растеж и устойчивото развитие чрез инвестиции в човешкия и физическия капитал“ на
онези региони (и страни), които не могат с лекота да се конкурират, за да станат по-силни
и да „догонят“ по-богатите и развити региони (страни). Това е политика, която не
преразпределя богатството, а повишава конкурентоспособността, така че регионите
(страните) да могат да се справят сами. Тя се концентрира върху ключови фактори на
конкурентоспособността и чрез своите инструменти финансира действия само в области, в
които се осъществяват национални публични разходи (като ги допълва, без да ги
замества), като в много случаи става „двигател“ на националните политики в избираемите
за финансиране области. Политиката за сближаване е специфична политика, включваща
трансфер на ресурси между страните членки чрез бюджета на Европейския съюз, за
подкрепа на икономическия растеж и устойчивото развитие чрез инвестиции в хора,
инфраструктура, заетост и иновации. Концепцията за сближаване на европейско равнище
не е преразпределяне на доходи, а динамичен процес, насочен към създаването на ресурси
чрез стимулиране на конкурентоспособността и заетостта особено там, където
неизползваният потенциал е висок.
Политиката за сближаване и нейните инструменти са динамични и подлежат на
постоянно усъвършенстване. Обичайно е промените да се свързват с разширяването на ЕС.
Регламентите на фондовете се променят преди всеки програмен период. Реформата на
политиката за сближаване и на начина надействие на Структурните фондове за периода
2007–2013 е логична последица от разширяването на Съюза, натрупания опит и
глобалните предизвикателства пред развитието. Основните промени засягат фокуса,
приоритетните теми и целите на политиката за сближаване, географския обхват на
печелещите от нея райони, обхвата на Структурните фондове, както и системата за
изпълнение. Макар и съществени, промените не са радикални и запазват основните
принципи и подходи. Промените включват по-стратегически подход към програмирането,
опростяване и децентрализация на управлението на Структурните фондове. Те засилват
отговорностите на страните членки, което повишава изискванията към тяхната готовност
за оползотворяване на средства от Структурните фондове.
Процесът на използване на фондовете се осъществява въз основа на регламентите и
стратегическите насоки и принципи на политиката за сближаване. Така те формират
общия „европейски“ контекст, програмната и финансова рамка на използването на
Тема 23 – Структурни фондове на ЕС
1
фондовете в отделните страни членки. Те определят до голяма степен обхвата,
съдържанието и процеса на разработване на националните стратегически документи и
оперативни програми. Но тази рамка трябва да се интерпретира именно като широка и
обща рамка –тя е „върхът на айсберга“ и показва какво задължително трябва да присъства,
да се договаря със и да се наблюдава от Европейската комисия. Зад тази рамка стои
цялостна национална система и процеси, които трябва да доведат до работещи оперативни
програми, оползотворяващи ефективно и ефикасно Структурните фондове. Страните
членки имат значителна свобода на избор – целите, приоритетите, разпределението на
ресурсите между тях, организацията на управлението и пр. Са обект на национално
решение в съответствие с техните институционални, законодателни и финансови системи.
Разпределението на финансовите средства по отделните структурни фондове се
осъществява чрез средносрочна финансова рамка. Тази рамка съдържа конкретни
приоритетни цели, чието изпълнение се финансира от тези фондове и други финансови
инструменти, като се осигурява взаимодействие и координираност. Тя определя и
максималните суми, които ще бъдат изразходвани за периода й (този период е 7 години) и
тяхното разпределение по години. Съгласуването на средносрочната финансова
перспектива се налага и от необходимостта от по-дългосрочна визия за развитието на
интеграционния процес и осигуряване на средства за осъществяване на интеграционните
проекти.
Фондовете осигуряват помощ, която допълва националните, регионални и местни
мерки, като интегрира в тях приоритетите на Общността. Средствата от Структурните и
Кохезионния фонд не заместват финансирането от националния бюджет за определена
дейност или проект. За т.нар. „стари” страни-членки, средствата от фондовете са само един
от източниците за финансиране на икономическите политики, като в доста случаи
собствените национални програми многократно надхвърлят по бюджет оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове. При новите страни членки, вкл.
България, тези средства са доминиращият (на практика почти единствен) източник за
финансиране на националната политика за развитие и основен инструмент за провеждане
на активна икономическа политика и за повишаване на конкурентоспособността на
предприятията.
Предоставянето на държавни помощи в съответните региони трябва да става при
спазване на Регионалната карта на държавните помощи, която – в изпълнение на
регламентите на Европейската комисия – е резултат от оценката на съответните
статистически показатели: БВП на глава от населението и особено процента на
безработица. Съгласно последната Регионална карта за държавни помощи за програмния
период 2007-2013 г, България прилага мерки с най-високия възможен интензитет на
държавна помощ, който е 50% за територията на цялата страна. Таванът на държавните
помощи може да бъде увеличен по силата на Насоките за национална регионална помощ
на Европейската комисия с до 15% пункта от позволените разходи за инвестиции, при
условие, че получателите на помощта са малки и средни предприятия.
Размерът на участието на бюджета на общността чрез Структурните фондове.
Финансирането от Общността винаги трябва да бъде допълнено от национално
финансиране, за да се гарантира устойчивост на инвестициите и заинтересуваност от
изпълнение на проектите. Делът на средствата от ЕС варира в зависимост от възможността
на страната или региона да съфинансира проектите, като колкото по-беден е региона,
толкова по-малък процент съфинансиране трябва да предостави.
Тема 23 – Структурни фондове на ЕС
2
2. Цели
За програмен период 2007-2013 структурната политика на общността се
концентрира върху три цели: сходство; регионална конкурентоспособност и заетост;
териториално сътрудничество.
Цел Сходство (Конвергенция) – касае по-малко развитите страни-членки и
региони, които съгласно договора са основен приоритет за Кохезионната политика на
Общността. Договорът за ЕС изисква намаляване на несъответствията между „нивата на
развитие на различните региони и изостаналост на по-малко толерираните региони или
острови, включително селските райони”. Разширяването предизвика безпрецедентно
увеличение на различията в Съюза, като намалението им изисква дългосрочни, трайни
усилия. Тази цел касае на първо място регионите, чиито БВП на глава от населението е по-
малко от 75% от средното за Общността. Основната цел на Кохезионната политика в тези
региони е насочена към насърчаване на условията за повишаване на растежа, и на фактори,
които да доведат до реално сходство. Задача на Структурните фондове е създаването на
условия за подпомагане на развитието и постигане на реална конвергенция (изравняване
на социално-икономическите показатели). Стратегиите трябва да планират развитието на
дългосрочна конкурентоспособност и заетост.
Териториалният обхват на програмите по цел „Конвергенция“ е район на планиране
на ниво NUTS 2. Възможно е програмите да обхващат повече от един район или дори,
както в случая с България, цялата страна. Програмите по тази цел се подкрепят от
финансовите ресурси на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския
социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Кохезионният фонд се прилага за страните-
членки с БНП под 90% от средния за Общността. Помощта на Кохезионния фонд зависи от
изпълнението на условията на икономическо сходство, както и от необходимостта да се
избягват прекомерни публични дефицити.
Цел Регионална конкурентоспособност и заетост – докато интервенциите в по-
слабо развитите страни-членки и региони остават приоритет на Кохезионната политика
(политиката за сближаване), съществуват важни предизвикателства, касаещи всички
страни-членки на ЕС, като бърза икономическа и социална промяна и преструктуриране,
търговска глобализация, движение към икономика и общество, основаващи се на знанието,
застаряващо население, нарастваща имиграция, липса на квалифицирани кадри в ключови
сектори и проблеми със социалната интеграция. В този контекст Съюзът играе ключова
роля за посрещане на предизвикателствата, използвайки инструментите на политиката за
сближаване, за да засили регионалната конкурентоспособност и да повиши
привлекателността на регионите за инвестиции и създаване на нови работни места. По цел
„Регионална конкурентоспособност и заетост“ се предвиждат два типа интервенции:
1) регионални програми, предвиждащи изпълнение на мерки, насочени към
насърчаване на икономическите промени в индустриални, градски и селски области чрез
укрепване на конкурентоспособността и атрактивността, отчитайки съществуващите
икономически, социални и териториални различия. Източник на финансиране на новите
регионални програми е ЕФРР. Тук Комисията предлага по-стриктно съсредоточаване на
интервенциите по три приоритетни теми: иновации и икономика, основаваща се на
знанието, околна среда и предотвратяване на риска, достъпност и услуги от общ
икономически интерес.
Тема 23 – Структурни фондове на ЕС
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Структурни фондове на ЕС

Европейските структурни фондове са „публични пари за развитие“. Структурните фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС...
Изпратен от:
reader_s
на 2011-01-08
Добавен в:
Теми
по Европейска интеграция
Статистика:
172 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Готови ли сме да усвояваме структурните фондове – основен инструмент на регионалната политика на ЕС

20 ное 2008
·
309
·
12
·
1,938
·
98

Структурните фондове /СФ/ се явяват основен инструмент на регионалната политика на Европейския съюз / ЕС/. Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС.
 

Европейски структурни фондове

29 ное 2006
·
541
·
15
·
1,144
·
112

От 1994 г. програмата е увеличила средствата в подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, които подпомагат демократизацията и гражданското общество, за инвестиции в инфраструктурата...
 

Политика на икономическо и социално сближаване на ЕС

15 апр 2008
·
205
·
15
·
3,592
·
74

Политиката на икономическо и социално сближаване е представена в Договора за създаване на ЕС.
 

Достъп на България до структурните фондове, политики и програми на ЕС

07 дек 2008
·
400
·
12
·
2,219

Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно...
 

Създаване на Eдинен европейски пазар


Предпоставки за създаването на единен вътрешен пазар. Програма за създаване на ЕВП и нейното изпълнение.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
междинен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, 2-ри курс по дисциплината.
(Лесен)
20
95
1
1 мин
23.07.2013
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по Европейска интеграция за студенти II курс на обучение. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
23
111
1
1 мин
18.07.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Структурни фондове на ЕС

Материал № 593306, от 08 яну 2011
Свален: 172 пъти
Прегледан: 200 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 3,599
Брой символи: 24,833

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Структурни фондове на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала