Големина на текста:
Мироопазващите операции на ООН. България в поддържане на мира в страни от района
на Югоизточна Европа.
1.Същност на ООН
През октомври 1943г. в Москва се провежда конференция на министрите на
външните работи на СССР, САЩ, Англия и отговорен дипломатически представител
на Китай. Приета е декларация за необходимостта от организация, която да поддържа
международния мир и сигурност. Следват още срещи. На 20 януари 1946г. в Лондон е
първата сесия на Общото събрание на ООН. На 24 октомври 1945г. влиза в сила
Уставът на ООН, който е подписан на 26 юни 1945г. на международна конференция в
Сан Франциско. В неговия преамбюл е провъзгласена решимостта на народите от
Обединените нации да избавят идващите поколения от бедствията на войната.
Основният мотив за създаване на ООН е запазване на мира и сигурността в света.
Организацията на обединените нации (ООН) е универсална международна
организация, създадена на основата на доброволно обединение на суверенни държави с
цел поддържане и укрепване на международния мир и сигурност и развитието на
мирното сътрудничество между държавите.
Генерален секретар на ООН е Бан Ки Мун. Официални и работни езици на ООН са-
френски, английски, руски, испански, китайски и арабски. Приемане на нови членове е
възможно с подаване на заявление до Генералния секретар, решение с две трети
мнозинство на Общото събрание и препоръка на Съвета за сигурност. Към момента
организацията има 189 страни- членки.
Основни цели на ООН са:
1) поддържане на международния мир и сигурност;
2) развиване на приятелските отношения между всички нации на принципа на
равноправието и самоопределението на народите;
3) осъществяване на международно сътрудничество;
4) център за съгласуване действията на нациите за постигане на тези цели (чл. 1,
от Устава на ООН).
Демократични принципи на ООН са:
-суверенно равенство на членовете;
- добросъвестно изпълнение на задълженията по Устава на ООН;
- разрешаване на международни спорове с мирни средства;
-отказ от заплахата със сила или от прилагането на сила за всякакви цели,
несъвместими с Устава;
- ненамеса на ООН във вътрешните работи на държавите; -
- членовете да оказват помощ в действията на ООН и да не помагат на страни,
срещу които ООН предприема принудителни мерки; -
-не страни- членки при необходимост да действат съгласно устава й;
Мисии на ООН по поддържане на международния мир и сигурност
След края на студената война настъпват изменения в международната обстановка,
които се отразиха и на ролята на ООН в съвременния свят. Коренната промяна в
международната обстановка обуслови политическа воля за сътрудничество и
компромис между САЩ и заелата мястото на Съветския съюз Русия като постоянен
член на Съвета за сигурност. От 1990г. почти не бе наложено вето от 5-те постоянни
члена на Съвета за сигурност и повечето решения се вземат единодушно, докато преди
това ветото бе наложено 279 пъти. От 1948г. до 1988г. по решение на Съвета за
сигурност бяха организирани общо 16 операции на ООН с участие на въоръжени сили.
Мироподдържането и човешките права заемат по- голяма част от дейностите
на ООН. Към тях могат да се отправят както идеологически, така и финансови критики.
През месец април 1998г. мироподдържащите операции са 16 на брой. В тях участват 14
500 цивилни и военни от 77 страни. За период от 1 година, до края на юли 1998г., те
струват $992 млн. Регионите, в които се провеждат мироподдържащите операции са
Латинска Америка, територии от бившия СССР, Африка. Най- големи усилия са
насочени в бивша Югославия и, както винаги, в Средния Изток.
На 29 май 1947г. Съветът за сигурност разрешава първата мироопазваща мисия на ООН
(УНТСО) между Израел и неговите съседи– Сирия, Египет, Ливан и Йордания. Във
връзка с 50 годишнината от приемането на декларацията за човешките права, ООН
подчерта, че Департаментът по мироопазващи операции е бил противоречив на много
места в изявите си. УНТСО продължава и до момента [4].
Активният период на мироподдържането от началото на 90-те години приключи.
Съветът за сигурност има горчив опит в Сомалия и Югославия. Вместо да спаси
животи, той е замесен в много случаи на гражданска война. Тези, които са смятали до
преди няколко години, че Съветът за сигурност има право на хуманитарна намеса сега
мълчат. Той действа, но неговите действия в повечето случаи не водят до желания
резултат. Решенията за изпращане на мисии в различни региони се бавят,
възпрепятстват, не се изпълняват своевременно и в нужния обем. Това води до
неефективност на мисиите.
През ноември 1996г. Съветът за сигурност разрешава многонационални сили да
улеснят хуманитарната помощ в Източен Заир. Там се намират милиони бежанци в
резултат на геноцида в Руанда през 1994г. Многонационалните сили са атакувани от
Съюза на демократичните сили за освобождение на Конго (СДСОК). Помощта, оказана
от Съвета за сигурност на бежанците не е достатъчна. Ако международната общност не
се намеси, бежанският поток ще се възобнови, конфликтът ще продължи, а бежанците и
хуманитарните служители ще бъдат застрашени. Положението в Източен Заир показва,
че идва краят на мироопазващата дейност на ООН след края на Студената война [7].
ООН трябва да работи по разрешаване на конфликти за постигането на лична и
международна сигурност. Тя няма възможност да обединява държави и да използва
въоръжени сили в общ интерес. Международната сигурност не може да бъде
поддържана с политически споразумения, ако икономическите и социални
споразумения са нестабилни, неточни и биха довели до конфликт. За четири
десетилетия на Студена война имаше напредък в изработване на модел за
международно сътрудничество. Мироопазващите дейности бяха ограничени. През този
период се проведоха само 13 мироопазващи операции- в места, където Изтокът и
Западът бяха стигнали почти до война. Намесата на ООН се състоеше в споразумения и
ясно определяне сферите на управление. Операциите са статични и се водят от хората в
кабинета на заместник генералния секретар по специалните политически въпроси
работи [12].
2.1 Идеята за мироопазващите операции
По принцип операциите на ООН по поддържане на мира се появяват в период на
намаляване на напрежението и за първи път се прилагат през 1964г. при избухването на
кризата на остров Кипър. По своите задачи те заемат пространството между глава VI на
Устава за мирно уреждане на споровете и глава VII за принудителните действия на
Съвета за сигурност срещу заплахи за мира, нарушения на мира и актове на агресия
[11]. Най- важните изисквания са:
1. операциите да се провеждат със съгласието на заинтересованите страни;
2. въоръжените с леко оръжие “сини каски”.
Тези категорични условия, поставени от Съвета за сигурност, бяха спазени при всички
операции по поддържане на мира до 1991г. Тезите за “налагане на мира” и за
принудителни действия, независимо от волята на страните в конфликта, противоречат
на теорията и практиката на Съвета за сигурност при вземане на решения за
организиране на “операции на ООН по поддържане на мира” от 1974 до 1991г.
2.2. Видове мироопазващи операции
Операциите по поддържане на мира се изпълняват въз основа на споразумения на
страните в конфликта и поддържат стабилността до започване на преговори за
разрешаване на конфликта. За тях дава съгласие Съвета за сигурност. Управлението им
е отговорност на Генералния секретар. Използваните методи не дават необходимия
резултат при защита на човешката сигурност [15].
Контингентите за налагане на мира са въоръжени. Имат заповед да използват оръжие
при изпълнение на мисията на основание член 40 от Устава. При осъществяване на
концепцията за военно действие има 3 трудности:
1. грешка е да се превръща операция по поддържане на мира в такава по налагане
на мира без необходимите мандат или ресурси за задачата;
2. страна, участваща в конфликта може да предприеме действие срещу персонала
на ООН. Ролята на Генералния секретар като неутрален дипломатически
посредник е застрашена, когато налагането на мира се превърне в голяма
операция срещу врага;
3. страните- членки отказват да провеждат операции по налагане на мира.
Причините са, че броят на частите и разходите за операциите са много по-
големи, отколкото при операции по поддържане на мира. Непредвидени загуби
могат да имат драматична публична реакция, която да застраши престижа на
ООН. Провал може да доведе до загуба на доверие в ООН.
2.3. Насоки на развитие на мироопазващите операции
След края на студената война бяха необходими ново поколение мироопазващи
операции за ситуации, които възникнаха изведнъж. Началото е малка операция през
1988г. в Афганистан. През 1988 и 1989г. започнаха нови 5 операции, които удвоиха за 2
години броя на съществуващите операции. През 1991- 1993г. започнаха още 15
операции. Много от този вид нови намеси не бяха успешни. В Сомалия, бивша
Югославия и Руанда конфликтите отразяваха нови външни интереси. В тези случаи
ООН доказа неефективността си. Това обяснява частично залезът в мироподдържането
от 1994г. насам, когато са започнали само още 9 мисии [11]. Малка наблюдателна
мисия започва в Таджикистан през декември 1994г. Съветът за сигурност не е давал
разрешение за по- голяма и сложна операция. През пролетта на 1997г. са изпратени
военни наблюдатели към операцията в Гватемала.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 май 2019 в 13:52 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, випуск 2020
06 апр 2019 в 14:55 ученик на 23 години от Казанлък - ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2013
29 мар 2019 в 08:44 родител от София
12 фев 2019 в 11:21 студент на 22 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2023
06 яну 2019 в 23:57 студентка на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2020
25 ное 2018 в 11:54 в момента не учи на 39 години
29 окт 2018 в 13:43 студент на 28 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност (гражданска специалност), випуск 2019
21 окт 2018 в 15:41 потребител на 31 години
19 май 2018 в 15:42 студентка на 27 години от Перник - Европейски политехнически уничерситет, факулетет - Икономика,мениджмънт и организация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2017
12 мар 2018 в 20:55 ученик на 25 години от Плевен - СОУ "Иван Вазов", випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
184
6
1 мин
10.11.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Мироопазващи операции на оон

Материал № 593298, от 08 яну 2011
Свален: 536 пъти
Прегледан: 642 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 8,435
Брой символи: 50,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мироопазващи операции на оон"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения