Големина на текста:
Образователните системи на България и Холандия
Увод
Холандия /Нидерландия/ е разположена между Германия и Белгия,има
широк излаз на Северно море и е една от най-ниските страни в света.Тя е сред
учредителките на Европейския съюз и и отводнителни канали.Водата в
отвоюваните територии /подлери/ се изпомпвала с помощта на вятърни
мелници и система от канали.Днес вятърните мелници са символ на
страната.Територията и е прорязана от гъста мрежа реки,плавателни канали и
езера
Холандия е конституционна монархия /кралство/.Столица е
Амстердам,Хага е седалище на правителството и парламента и резиденция на
кралското семейство. Гордост за страната е Ротердам-най-голямото
контейнерно пристанище в света. Сринат до основи при бомбардировка на
хитлеристите, след войната Ротердам е възстановен изцяло като съвременен
град с еднотипни небостъргачи и няколко сгради с
експериментална,нетрадиционна архитектура. Холандия е една от най-гъсто
населените страни в света /395 души/кв.км./. Страна с развито селско
стопанство,световен производител на млечни продукти и цветя /известна е като
„Страната на лалетата”/. Водещи стопански отрасли са туризъм,
машиностроене, електроника, химическа и хранително-вкусова промишленост,
обработка на скъпоценни камъни /шлифовка на диаманти/ и др.
България е разположена в източната част на Балканския полуостров,
със широк излаз на Черно море. Релефът е удивително съчетание от обширни
равнини и низини, живописни котловини и речни долини, високи и ниски гористи
планини. Заема най-добре проходимата част на Балканите, където се пресичат
най-важните пътища /от Западна Европа към Близкия изток и от Северна и
Източна Европа към Средиземно море/. Този кръстопът от древни времена
предопределя трудната съдба на българския народ. След 500 години османско
владичество, България е освободена през 1878 г., а през 1908г. е
провъзгласена за независимо царство. След политическите промени от 1989г.
България е в труден преход към демокрация и пазарно стопанство.
Особеност на страната е отглеждането на маслодайни рози. Розовото
масло,което е основна суровина при производството на парфюми, допринася в
голяма степен за световната и слава. Все по-важно място в икономиката заема
туризмът, за чието развитие има прекрасни условия- великолепна природа,
чудесни морски и планински курорти, многобройни исторически и
археологически забележителности.Успешни стъпки прави и селският туризъм.
От 2004г. България е член на НАТО, а от 2007г. и на Европейския съюз.
Образованието е водещият фактор, от който зависи бъдещето на
Земята. То е главният двигател на научната, културна и икономическа
революция, на цивилизационните процеси в света през последните
хилядолетия. Съвременното образование е резултат и фактор за развитието на
обществото. Способства за увеличаване на националния интелектуален
потенциал и създава условия за иновационна дейност, за творчество,
новаторство във всяка област от духовното и материално производство.
Образователната политика на всяка държава е насочена към
създаване, организация и функциониране на образователна система,
отговаряща на изискванията на конкретната социално- икономическа епоха.
Изложение
1.Образователната система в Република България
Развитието на образователната система у нас преминава през два
основни етапа : до освобождението на България от османско иго през 1878 г., и
от 1878 година - до настоящия момент. Всеки от посочените етапи има свои
подпериоди, които се характеризират с множество специфични особености,
продиктувани от социално-икономическите, политическите и духовно-
интелектуални условия.
След 10.XI.1989 г. България тръгва по нов път на развитие, свързан с
промени на обществената практика във всички области на живота. Утвърждава
се демократична политическа система, пазарна икономика, включваща
възраждането на частния сектор, което дава отражение и върху образованието.
Могат да се изведат следните най-сериозни постижения на
образователната система:
- Трайно в българското училище се настаняват демокрацията,
плурализма и хуманизма.
- В педагогическата теория и практика намират място водещи световни
теории, които до този момент са табу за нашето училище, учители и научни
работници.
- Разширява се системата на висшето образование, както по брой
училища, така и по брой студенти.
- През 1999 година се приема закон за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план, чрез който се създават условия
за усъвършенстване на учебната дейност в училище.
- Възстановява се системата на частното образование - от детска
градина до университета.
- Създават се държавни и общински училища.
- Променят се функциите и задачите на училищните настоятелства.
- В дейността на училището намират място децентрализацията и
самоуправлението.
- Обучението в средните училища е 12 години.
-Преобразуват се средните- професионално технически училища(СПТУ)
и срокът на обучение в тях е 12 години.
-От учебната 2003/04 година става задължителна едногодишната
подготовка на децата, преди постъпването им в първи клас.
Съвременната българска образователна система се изгражда
съобразно няколко основни просветни закона: Закон за народната просвета
11991 и неговите изменения през 1998 г./, Закон за професионалното
образование и обучение /1999 г./ и Закон за висшето образование / 1995 г. и
измененията му през 1999 г. и 2002 г./, който отмени Закона за академична
автономия на ВУЗ /1990 г./.
В Конституцията на Република България от 1991 г. се гарантира правото
на всеки гражданин на образование, задължителност на училищното
образование на всички деца до 16 годишна възраст и право на безплатно
основно и средно образование. Тези текстове са залегнали и в училищното
законодателство.
1.1.Цели на образователната система.
Като цели на образованието се посочват:
- изграждане на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща
законите, правата на другите, тяхната култура, език и религия;
- задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и
придобиване на широка обща култура;
- усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на
минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката;
- избор на варианти за подготовка и професионална квалификация
според възможностите на учениците и избраното от тях училище;
- развитие на материалната, културната и екологичната среда на
детските градини, училищата и обслужващите звена. Детските градини и
училищата са държавни, общински и частни, включително и чуждестранни.
Училищното образование според степента на подготовка е основно, средно и
висше. Основната степен включва два етапа - начален - I-IV клас и
прогимназиален – V-VIII клас, а средната степен - гимназиален етап - IX-XII
клас. Според съдържанието на подготовката образованието е общо и
професионално. Формите на обучение са дневна, вечерна, задочна,
кореспондентска, индивидуална, самостоятелна и дистанционна.
1.2.Управление на образователната система
Управлението на образователната система се осъществява на 4 нива:
- централно- Министерският съвет чрез своя специален орган -
Министерството на образованието и науката осъществява държавната
политика в областта на просветата. То упражнява контрол върху дейността на
всички учебни заведения. Разработва единните държавни образователни
изисквания, които определят стандартите, свързани със завършване на
различните образователни степени и др.;
- регионално- инспекторати, чиито функции са свързани с управлението
и контрола върху образованието на територията на региона;
- общинско- общинските съвети имат предимно обслужващи функции.
Нямат пряко отношение към управлението на образованието. Осъществяват
контрол върху спазването на задължителното образование;
- отделно учебно заведение- директорът, педагогическият съвет и
училищното настоятелство. Училищното настоятелство е обществен орган за
подпомагане на училището и детската градина.
1.3.Финансиране на образователната система
Държавните учебни заведения се финансират чрез МОН и други
министерства със средства на държавния бюджет, а общинските - от
общинските съвети със средства на общинските бюджети. Освен това могат да
се използват и допълнителни източници на приходи: отдаване под наем на
учебна и спортна база, машини, съоръжения, земеделски земи и рента от тях,
учебнопроизводствена дейност, квалификационна дейност, педагогически и
други услуги, спонсорства, дарения, завещания, национални и международни
програми.
Частните училища се издържат от ученически такси, спонсорства и др.
Обучението в тях не се субсидира от държавата.
1.4.Структура на образователната система

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 окт 2020 в 09:55 родител на 47 години
10 юни 2020 в 01:57 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2017
13 май 2020 в 14:20 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
13 май 2020 в 02:17 студент на 28 години от София - Технически университет - София, випуск 2019
31 мар 2020 в 15:06 студентка на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Неформално образование, випуск 2022
19 мар 2020 в 19:32 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
19 мар 2020 в 12:54 студент на 41 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - Информатика и информационни технологии, випуск 2018
16 мар 2020 в 18:47 студентка на 30 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - ПФ, специалност - ПУНУП, випуск 2016
06 мар 2020 в 17:33 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2021
28 фев 2020 в 21:57 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Oбразователните системи на Холандия, Норвегия и България


Холандия е държава в Северозападна Европа, която включва Холандските Антили и Аруба. Страната е парламентарна демокрация от 1848г. и конституционна монархия от 1815г., след като преди това е била република и кралство...
 

Oбразователна система в Холандия

22 май 2014
·
23
·
9
·
1,682
·
32

Холандия е монархия с кралска династия и парламентарна демокрация. С площ от 41 785 кв. км и около 15 милиона население, тя е на 3-то място (след Монако и Малта) по гъстота на население в Европа...
 

Сравнение на образованието в Холандия и България

26 мар 2017
·
47
·
11
·
1,674

Сравнение на образованието в Холандия и България. Примерно сравнение на две страни - проект по Сравнително образование...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
3
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Образователните системи на България и Холандия

Материал № 593141, от 08 яну 2011
Свален: 409 пъти
Прегледан: 2,560 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 19
Брой думи: 6,159
Брой символи: 41,800

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Образователните системи на България и Холандия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
155 29

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
58 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала