Големина на текста:
12.Предизборна кампания-
същностна характеристика.
Предизборната кампания
представлява точно опре-
делен период от време за
провеждане на избори-
парламентарни, президентски
и месни, регламентиран от
съответните правни норми, и
в който период регистри-
раните политически сили,
чрез излъчените от тях
субекти се конкурират в
надпреварата за спечелване на
вота на избирателите
професионалната подготовка.
Всяка предизборна кампания
обхваща четири етапа:
1.Най-ранен-подборът на
бъдещите политици и
дейността по изготвяне на
предизборните платформи.
Втор е подготвителен етап-
разработване и приемане на
маркетингова концепция;
уточняване на критериите за
подбор на кандидат-
политиците; издигане на
кандидатурите по избират-
елните райони; сформиране
на щабове; разпределение на
правата, задълженията и
отговорностите на членовете;
обучение и подготовка на
издигнатите кандидати;
планиране на предизборната
реклама; осигуряване на
материално-техническата и.
база мн др.; 3.Активен етап-
бурен динамичен етап, в
който белезите на
„политическия пазар намират
пълно проявление. То има
реален прагматичен характер
на обявените намерения,
степенуването по важност на
всички предизборни прояви;
използването на технически
хитрости, овладяване на
голямата избирателна ауди-
тория..4. е следизборния етап-
анализ на резултатите от
изборите, равносметката.
При разглеждане на
стратегията и тактиката на
предизборната борба е важно
да се разглеждат правилно и в
техния смисъл. Авторитетно е
схващането на американски
специалисти, според които
стратегията представлява
цялостен игрови план за
действие. Тактиките са
решения взети по време на
битки. Те представляват само
малка част от взетите
генерални решения и от
стратегическия план. Като
резултат тактиките са
решения или действия с
помощта на които се
осъществява стратегията,
както и реакции и реални
действия при възникване на
случайни обстоятелства
Типове стратегия на
политическия маркетинг са :
1.недиференциран тип
стратегия, 2.концентрирана
стратегия адресирана към
един или няколко пазарни
сегменти, 3.диференцирана
22.Източници за
финансиране на
предизборната кампания.
Източниците на финансиране
на предизборните кампании
биват: Легитимни финансови
източници – всички
финансови средства за
кампаниите придобити по
законен начин: а/ от
политически партии като
собствено финансиране
членски внос, приходи от
недвижими имот, издателска
дейност, авторско право и
интелектуална собственост,
партийни форми ако
разрешава закона и др. б/
държава институции,
държавна власт, държавен
бюджет, държавни фондове и
др Незаконно-финансови
кампании финансовите
средства са придобити по
незаконен начин.
Незаконното финансиране на
партиите и политическите
кампании се осъществява по
нелегитимни канали за
финансиране които биват пет
основни вида : - партийни
канали, канали по линията на
не законния бизнес, държавни
канали, клиентски канали.
Всички нелегитимни начини
за предизборно финансиране
могат да се изведат 2 степени:
- в зависимост от източника
на постъпване от страната
или от чужбина; - според
начина на изпращане на
парите, които зависи от
договорките м/у партиите и
техните донори. Има
законодателни рамки относно
източниците на финансиране :
В почти всички демократични
страни се развива процес на
последователно легитимиране
на нормативната уредба на
финансиране на предиз-
борните кампании на пол.
партии, при които се
определят 3 основни
източника на субсидиране- от
държавата, от собствено
финансиране на партиите и от
физически и юридически
лица. Максимална
публичност, прозрачност,
откритост, гласност и
държавен и обществен
контрол. Драстични
забранителни мерки относно
финансирането на
политическите партии, за да
се намалят съществуващите
корупционни практики.
Стремеж за засилване ролята
на държавата за регулиране и
контролиране на
предизборното финансиране
посредством законите.
Държавата субсидира
политическите сили
съобразно законодателството.
В развитите демократично
държави почти не
съществуват „анонимни
дарения”.
7. Характерни черти на
политическия пазар.
Най-характерните черти на
политическия пазар са 10 на
брой.:1 Той е пазар на
политическата духовност.
Политическия пазар представ-
лява един своеобразен пазар
на идеи, ценности,
ориентации и др. На този
пазар стоките, които са
закупени там, са особени,
продавани на части и то на
определени групи консума-
тори с определени желания и
изисквания. При тази черта
най-ярко се проявяват
качествата на различните
кандидати.2. При полити-
ческия пазар главното
свързващо звено между
политиката и маркетинга е
зоната на властта и нейните
институции. 3 черта на
политическия пазар може да
се разгледа като определен
вид пазар в сферата на
услугите, който се направлява
и контролира от своите
собствени закони, Правилата
на политическата игра
представляват такъв
саморегулиращ се механизъм,
който може да контролира
развитието на процесите в
политическия живот
посредством два основни
принципа на действие: -
първия е вътрешен
функциониращ въз основа на
конституцията;- вторият е
външен, действащ под напора
на структурите на
гражданското общество. 4
като черта е: Главните
субекти на политическия
пазар безусловно са
организираните политически
сили – партиите, лидерите и
политиците. Обектите на този
пазар са гражданите,
избирателите, явяващи се
основни потребители на този
продукт,чийто глас има
стойността на платената цена
за предлаганата услуга. 5.
Основен двигател за
качественото функциониране
на политическия пазар се
явява политическата
конкуренция.6Друга харак-
терна черта се изявява в това
да се изразява политиката
като предприемач. 7. След
като политиката се изявява
като предприемач, то напълно
логично би било да се
диференцира и другия
отличителен белег на
политическия пазар, който
може да се обособи като
търсене на печалба. 8.
Качествата на политическия
пазар са: цикличност,
податливост на промени,
еластичност и динамичност и
др. 9. Това е един привидно
свръх-либерален пазар.10.
Политическият пазар е силно
манипулиран пазар
8. Сегментиране на
политическия пазар
Сегментирането на полити-
ческия пазар разглежда
обектите и неговите целеви
групи, които се явяват
пазарни сегменти. По подобие
на търговския маркетинг
сегментирането на полити-
ческия пазар може да се
реализира на 4 основни нива:
сегменти, ниши, местни
региони и индивиди..При
сегментирането на поли-
тическия пазар от значение са
условията, на които трябва да
отговаря всеки пазарен
сегмент: достатъчно коли-
чество потребители на
политическия продукт,
възможности за набиране на
различна представителна
информация, достигане до
всеки избирател и др. Според
класификацията на Антъни
Даунс сегментацията на
политическия пазар се движи
по линията твърди –
колебаещи се избиратели.
Твърдите избиратели могат да
бъдат: традиционалисти и
ценностни рационалисти
Колебаещите се избиратели са
рационални и
емоционални.Първия базов
модел на сегментация се
основава на признака
идентификация, у нас най-
разпространени са два негови
варианта. Хомогенното пред-
почитание изразява привър-
заността към някакъв тип
личност и поведение, а
груповите предпочитания са
според териториалната
концентрация на електората
или групата потребители на
политическата стока. Според
признака идентификация
може да се извърши
сегментиране и по терито-
риален или географски
принцип, по демографски
принцип, по психологически
или поведенчески принцип.
При географското сегмен-
тиране пазарът се разделя на
различни географски едини-
ци: региони, области, градове
села и др. При демографското
сегментиране пазара се
разделя на групи според
възраст, пол, вид на трудовата
дейност, националност,
социална принад-лежност и
др.Сегментирането по психо-
графски принцип избира-
телите се разпределят в групи
по индивидуалност, начин на
живот, обществено поло-
жение и др. Разделянето на
избирателите по пове-
денчески принцип е според
степента на привързаност към
дадена партийна марка и те
могат да бъдат постоянни
избиратели, симпатизанти,
избиратели с променливо
поведение и негласуващи за
дадена партия.
Втори базисен принцип на
сегментиране- степента на
стратегия – при нея се
разработват конкретни
маркетингови програми
Съществува и четвърти
четвърти тип стратегия
комбинирана стратегия, която
е най подходяща за
реализация в хода на
предизборната кампания.
активност на електората, по
поведенчески тип: Ентуси-
асти; позитивно настроени;
индеферентни; негативно
настроени; враждебни.
Трети базов модел на
сегментация-изграден на
особеностите на комуни-
кационните връзки.
Четвърти базов модел на
сегментиране-свързан с
мотивацията. електората се
дели на групи получаващи
стабилни доходи и на
неполучаващи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2021 в 18:54 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2021
19 ное 2020 в 09:36 потребител
30 окт 2019 в 13:37 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Журналистика, випуск 2018
20 окт 2019 в 06:45 ученик на 17 години от Ловеч - ОУ "Васил Левски", випуск 2022
13 юни 2019 в 17:11 студентка на 30 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - Икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2014
04 юни 2019 в 14:17 потребител
 
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Предизборна кампания същност и характеристики

Материал № 593034, от 08 яну 2011
Свален: 241 пъти
Прегледан: 402 пъти
Предмет: Политология
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,079
Брой символи: 7,193

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предизборна кампания същност и характеристики"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала