Големина на текста:
1. Топлинно излъчване. Излъчвател на и поглъщателна способност. Закон на топлинното излъчване.
Оптична пирометрия.
-Атомите и молекулите на нагетите тела излъчват електромагнитни вълни за сметка на енергия на топлиното
им двужение и това излъчване се нарича топлинно. Спектърът му е непрекъснат и зависи от температурата.
-Топлиното излъчване е равновесен процес.Например ако се повиши температурата на тялото то започва да
излъчва по интензивно и раасте енергията на лъчението което е в равновесие с него и обратно, ако тялото се
охлажда то поглуща по силно отколкото излъчва и това намалява енергията на лъчението.
-Експериментално са установени няколко основни закона за топлинно излъчване: Законите на Кирхов, на Вин,
на Стефан-Болцман – интегралната излъчвателна способност е пропорционална на четвъртата степен от
температурата: Е
т
= ?Т
4
. Оптичната пирометрия е съвкупност от методи за определяне на температурата на
телата въз основа на законите за топлиното излъчване на телата. Тези методи не изискват непосредствен
контакт с телата и с тях могат да се измерват много високи температури.
2. Външен фотоелектричен ефект . Закон на фотоелектричния ефект. Уравнение на Айнщайн.
-Външен фотоефект е явление при което под действието на светлината от повърхността на веществата се
отделят електронни във външното пространство(вакуум или газ).
-Закони:
1.Големината на наситения ток при осветяване със светлина с постоянен спектрален състав е пропорционална
на енергетичната осветеност Е на катода.
2.Максималната кинетична енергия W
kmax
на фотоелектроните, определена чрез задържащото напрежение е
линейна функция само на честотата на падащата върху катода монохроматична светлина и не зависи от
интензитета на светлината.
3.За всяко вещество съществува характерна най-малка честота v
0
на светлинната вълна под която не се
наблюдава фотоефект.
4.Не съществува забележимо закъснение между облъченитето на катода и появата на фотоелектроните, т.е.
фотоефектът е безиертно явление.
-Горните закони немогат да се обяснат от класическата електродинамика, а на основата на квантовите
представи на сетлината чрез уравнението на Айнщайн.
hv=A+mv
2
max
/2
h- константа на Планк
v- честотата на светлинната вълна
A- отделителна работа
m- масата на електрона
v
max
- максималната скорост на електрона при отделяне от повърхността на веществото.
3. Маса и импулс на фотона. Ефект на Комптън.
-Комптъновият ефект е процес при който първичния квант се разсейва върху електрон от обвивката на
атома.Разсейването на лъчите във веществотото се отнася към явленията, в които се проявява двойствения
характер на излъчването. Класическата вълнова теория не може да опише разсейването на лъчите, докато при
предположение, че излъчването има корпускулярен характер явлението се обяснява много леко. По този начин
комптъновият ефект се явява едно от най-важните потърждения на квантовата теория. Всички енергетични и
ъглови характеристики на комптъновия ефект се определят напълно от законите за запазване на енергията и
импулса при еластичен удар. Трябва да обърнем внимание, че ефекта на Комптън се осъществява при енергии
на квантите значително по-големи от енергията на свързване на електрона, поради което може да се счита за
свободен. Ако E
1
=h
1
е енергията на първичният, а Е
2
=h.v
2
енергията на разсеяния квант, Е
е
кинетичната енергия
на откатния електрон, ъгъл на разсейване на фотона, под който излита електронът.
4. Рентгенови лъчи. Поглъщане на рентгенови лъчи. Получаване свойства и приложения на рентгенови
лъчи. Дифракция на рентгенови лъчи. Рентгенови спектри.
- Рентгеновото лъчение е вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в обхвата от 10 до 0,01
нанометра, което отговаря на честота от 30 до 30000 PHz (1PHz=10
15
Hz) Hz. Използва се в медицината - за
диагностика и в кристалографията. Рентгеновите лъчи са вид йонизиращо излъчване и като такива са опасни за
живите същества. В електромагнитния спектър рентгеновите лъчи се намират между ултравиолетовото
излъчване и гама-лaчите. Изкуствен източник е рентгеновата тръба, основна част на рентгеновия апарат.
Представлява стъклена тръба, в която е създаден вакуум. Катодът е тънка, спираловидна жичка, която се
нагрява от отделна отоплителна верига до хиляди градуси. Отделят се електрони (е
-
), които се насочват към
анода, който представлява метална пластинка. При удар с електрони (е
+
) от нея започват да се отделят
рентгенови лъчи
- Дифракция-През 1912 година германският физик Макс фон Лауе теоретично обосновава възможността
кристалите, които са изградени от симетрично разположени редици от атоми, да се използват като
дифракционни решетки за рентгеновите лъчи. Успореден сноп от рентгенови лъчи с различна дължина на
вълната, която е от порядъка на разстоянието между атомите, пада върху кристал. След като преминат през
кристала, рентгеновите лъчи се разделят на отделни снопове, които попадат върху фотографски филм и
създават дифракционна картина, съставена от симетрично разположени петна. Тези петна са резултат от
интерференцията на вторичните вълни, излъчени от много голям брой симетрично разположени атоми,
действащи като дифракционна решетка. Като се анализира разположението на петната и техният интензитет,
получава се информация за структурата на кристала: за начина на подреждане на атомите и се определя
разстоянието между тях. Този метод за изследване на вътрешната структура на веществата се нарича рентгено-
структурен анализ. Чрез анализ на дифракционните картини, получени с рентгенови лъчи, се определя също
така структурата на метални сплави, органични съединения и биологични обекти с периодична структура
(например молекулите на ДНК, на хемоглобина и др.).зследва различни кристали с помощта на рентгенови
лъчи и установява закона за дифракция на рентгеновите лъчи в кристали, наречен по-късно на негово име:
n?=2d.sin?
n-цяло число
?-дължина на вълната на рентгеновите лъчи
d-разстоянието между равнините в кристална решетка
?-ъгълът между падналите и разсеяните лъчи
5. Физични основи на квантовата механика. Двойствена корпускулярно-вълнова природа на
микрочастиците. Вълни на Дьо Броил. Електрон o графия и неотронография. Дифракция на
рентенгенови лъчи.
Квантовата механика е фундаментална физична теория, описваща поведението на микроскопичните частици.
Историята на квантовата механика води началото си още от 1838 година, когато Майкъл Фарадей открива
катодните лъчи. Впоследствие се случват няколко важни събития: през 1859 година Густав Кирхоф формулира
законите за излъчване от абсолютно черно тяло; през 1877 Лудвиг Болцман изказва предположение, че
енергетичните състояния на физичните системи могат да бъдат дискретни. През 1900 година е формулирана от
Макс Планк квантовата хипотеза, гласяща че всяка енергия може да се поглъща или отделя само във вид на
малки порции от кванти, имащи такава енергия ?, че тя да е пропорционална на честота ? с коефициент на
пропорционалност, определен по следната формула: ?=hv , където h=6,6261.10
-34
Js е константата на Планк.
Според самия Планк, уравнението е само свойство на поглъщането и излъчването на лъчения, което не е
свързано с характера на самата енергия. Малко по-късно, през 1905 година, изследвайки фотоелектричния
ефект на основата на квантовата хипотеза, Алберт Айнщайн стига до извода, че светлината представлява поток
от отделни кванти, които впоследствие са наречени фотони. Именно от този прост постулат на Айнщайн се
ражда "широко поле" на обсъждания, теоретични работи и експерименти, в резултат на което възниква нова
област от физиката – квантовата физика.
- Вълни на Д.Бройл-През 1923 година френският физик Луи дьо Бройл изказва смелата хипотеза, че всички
форми на материята имат свойства както на частици, така и на вълни. Според хипотезата на Дьо Бройл всеки
движещ се електрон притежава вълнови свойства, подобни на свойствата на фотоните, които могат да се
проявят например в явлението дифракция. Само четири години по-късно , именно чрез изследване на
явлението дифракция при облъчвне на никелова мишена с бавни електрони, Дейвидсън и Джърмър доказват
хипотезата на Луи дьо Бройл. Първото уравнение на дьо Бройл свързва дължината на вълната ? с момента на
частицата . От формулата на Планк за връзката между честотата и енергията на фотона E = h? и уравнението
на Айнщайн за връзката между енергия и маса E = mc
2
,съгласно хипотезата на дьо Бройл за вълновите свойства
на материята приравняваме двете части на уравненията и получаваме h? = mc
2
.
6. Вълнова функция. Съотношение на неопределеност. Стандартни гранични условия.
- Вълновата функция е математически инструмент, използван в квантовата механика, за описване на физични
системи. Това е функция на пространството, описваща възможните състояния на системата чрез използване на
комплексни числа. Законите на квантовата механика описват как вълновата функция се изменя във времето.
Стойностите на вълновата функция са вероятностни амплитуди - квадратът на вълновата функция дава
плътността на вероятността за присъствие на частицата в дадена точка от пространството. Например, за атом с
един електрон, като водорода или йонизирания хелий, вълновата функция на електрона дава пълно описание на
поведението на електрона. Тя може да бъде разложена на серия от атомни орбити, даващи основните възможни
вълнови функции. За атоми с повече от един електрон както и за системи с множество частици вълновата
функция описва вероятностите за тяхното разположение. Вълновата функция дава пълно описание на
взаимносвързана физическа система. Елемент от векторно пространство може да бъде описан чрез различни
координатни системи, същото се отнася и до вълновата функция. Компонентите на вълновата функция,
описващи една и съща система може да приемат различни комплексни стойности в зависимост от избраната
базова координатна система. Но самата вълнова функция е независима от избрания базис. Вълновата функция е
нещо като пространствен вектор в обикновено пространство. Смяната на базиса не променя вектора, а променя
само неговото представяне съобразно избраната координатна система. Сумата от вероятностите системата да се
намира във всички възможни състояния би трябвало да е равна на 1, ето защо модула на вълновата функция
също трябва да е равен на 1.
- Съотношение на неопределеност на Хайзенберг е твърдение в квантовата физика, че мястото и имулса на
дадена частица не могат да бъдат точно определени едновременно. Това твърдение е природен феномен и не е
породено от липсата на точни измервателни прибори. Съотношението на неопределеност е зададено през 1927
от Вернер Хайзенберг. Ако разгледаме стандартното отклонение ?x с което се определя мястото x и
стандартното отклонение ?p с което се определя импулсa p на дадена частица, важи:
където: h=6,6261.10
-34
Js Константа на Планк
?=h/2? Константа на Дирак
7. Уравнение на Шрьодингер. Уравнение на Шрьодингер.
- Уравнението на Шрьодингер е постулат в квантовата механика. То е частно диференциално уравнение от
втори ред за еволюцията на вълновата функция:
където е зависещия от времето t оператор на Хамилтон за дадената система. В случаите, когато
потенциалът V не зависи явно от времето, енергията на системата е интеграл на движението и вълновата
функция може да се представи като произведение на осцилиращ член (където E е енергията на
системата), който не зависи от координатите и временезависима координатна част , която се намира като
решене на т.нар.
- Стационарно уравнение на Шрьодингер:
или

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
kap4icata написа на 08 яну 2011 ОТГОВОРИ
студент
Много добър ! Браво ))
Последно сваляне: на 16 фев 2011
 
Домашни по темата на материала
спешноооо.......... домашна по физика за 7клас
добавена от denis.a. 02.11.2014
0
7
Задачки по Физика 2 !
добавена от sinela_vencislavova 10.12.2012
0
45
Връзката между градуси по Целзий и градуси по Фаренхайт??
добавена от CveTkA` 03.02.2013
2
28
Подобни материали
 

Международна система измерителни единици SI. Размерност и единици за измервае на физични величини

31 яну 2008
·
296
·
6
·
931
·
494
·
1

Международна система измерителни единици SI. Размерност и единици за измерване на физични величини. Кратни единици.
 

Величини и единици

04 юни 2007
·
195
·
3
·
150
·
35

Величините, които могат да се сравняват взаимно, се наричат величини от една и съща категория.
 

Единици за дължина, повърхнина и обем

13 дек 2007
·
84
·
5
·
129
·
38
·
1

В мореплаването се използва единицата дължина, наречена морска миля. По определе-ние - 1 морска миля = 1852 m. Единици за повърхнина, кратни на m2:...
 

Топлинни източници на светлина

06 юли 2011
·
241
·
13
·
238
·
572

Топлинно излъчване. Абсолютно черно тяло. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Топлинно излъчване на Слънцето. Топлинни източници на светлина...
 

Предмет на физиката. Физични величини и закони. Измерване на физичните величини

18 яну 2010
·
176
·
19
·
11,533
·
342
·
1

Физиката е една от най-старите природни науки...
 
Онлайн тестове по Физика
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
14
1
7 мин
03.10.2014
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
38
1
11.08.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Физика ii

Материал № 592238, от 07 яну 2011
Свален: 671 пъти
Прегледан: 963 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 3,674
Брой символи: 23,046

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Физика ii"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
73

Николина Калинова
преподава по Физика
в град Стара Загора
с опит от  18 години
247

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения