Големина на текста:
Общинският план за развитие на Община Монтана е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на
Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.
Той определя целите и приоритетите за развитието на община Монтана като елемент на
развитието на страната и в частност на Северозападния район за планиране.
Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ. Подлежи ежегодно на
отчет, актуализация и допълнение.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за
Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за
регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван
и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Северозападния район за
планиране на Република България. С оглед на последващото приемане на Областната
стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално
развитие, така разработения общински план за развитие следва да бъде съгласуван с
другите два документа.
Общинският план за развитие на Община Монтана обхваща периода 2007 – 2013, но
заедно с това съблюдава изпълнението на основните стратегически цели и приоритети за
развитие на общината и за периода 2005 - 2007 година.
Основните задачи на плана за развитие на община Монтана са:
Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.
Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на
основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и
финансово осигуряване на плана.
Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за
постигането на мотивираните цели.
Да създаде работещ ефективен “контакт” с очакваните структурни фондове на ЕС и
привличането им в територията на общината. Финансирането на местни проекти от
външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част
от планов документ, по който има обществено съгласие.
Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките,
заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и
чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.
Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. В
неговото изработване основно участие взеха общинската администрация,
деконцентрираните държавни служби на територията на общината и консултанти на
Фондация за реформа в местното самоуправление.
Изработването на плана премина последователно през следните фази:
Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за
стратегическо планиране в общината и събрана актуална статистическа
информация. Бяха създадени и разпространени секторни анкети за допълнителна
информация от общината;
Теренни проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни
проучвания на 23 села и проведени интервюта с кметове и кметски наместници.
Бяха направени профилирани консултации с общинска администрация. За
консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени
граждански групи и неправителствени организации и местния бизнес;
Междинно съгласуване, принос на партньорите: В работни срещи с
представители на общинска администрация, Общински съвет бяха обсъдени
основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети.
Представителна група на общинския съвет оформи информирано мнение по
визията, приоритетите и мерките на плана в рамките на работни срещи на
комисиите на ОбС – Монтана.
Предварителен проект: Настоящият проект на плана подлежи на предварително
обсъждане от общинския съвет. След отразяване на забележките и препоръките, той
ще се бъде преработен в “Окончателен проект” и представен отново за официално
приемане.
Общинският план за развитие представлява по-висок етап на развитие на планирането
на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за
развитие на общината, изработена през 2000 година. Планът е разработен в период, когато
Република България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и
навлезе в периода на бързи трансформации, както на организационни структури, така и на
регулиращи регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До началото на
2007 година страната ни трябва да разработи всички необходими планови и регулиращи
документи, за да е в състояние да започне активното си участие като равноправен член на
ЕС с усвояването на вече определената финансова рамка за периода 2007 – 2009 година.
Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Монтана, който
отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в периода преди
пълноправно участие в ЕС:
последователност и съответствие с регламентите и изискванията на ЕС;
дългосрочност на целите и приоритетите;
краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова таблица в
рамките на специфични периоди – в конкретния случай - периодът до края на 2007
година;
възможност за развитие в следващия период – 2007 – 2013 година, когато средата за
реализация на конкретните мерки ще бъде променена и същевременно постигането
на целите ще се основава на постигнатото в периода 2005 – 2007 г.
Общинският план за развитие на Община Монтана съдържа: анализ на икономическото
и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, предимства и
заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; описание
на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието
чрез сътрудничество със съседни общини; индикативна финансова таблица, обобщаваща
възможните ресурси за реализация на дейностите и проекти; реда и начина за осигуряване
на информация и публичност на плана.
Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на развитие на
община Монтана са:
балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на ситуацията
и постигнатите през последните 4 години резултати;
интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите и
националната и регионална рамка за развитие;
идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и
дейностите в посока нейното развитие.
Стратегическата роля на общината, в процеса на претворяване в действителност на
виждането за бъдещето се определя от нейната ВИЗИЯ:
ВИЗИЯ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013
Устойчиво икономическо развитие на община Монтана, насочено към здравни,
социални, професионални, културни и екологични придобивки за нейните граждани чрез
постигане на Европейските стандарти на модерния и технологично ориентиран стил на
живот.
Обособените в Общинския план за развитие приоритети отговарят на националните
и областни приоритети и цели, както следва:
Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура,
осигуряваща висок жизнен стандарт
(Приоритетът е в съответствие с Национален Приоритет 1)
Цел 1.1: Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на
общинската инфраструктура.
Цел 1.2: Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура,
обслужваща населението на общината.
Приоритет 2: Развитие на икономиката на територията на Община Монтана и
увеличаване на нейната конкурентоспособност
(Приоритетът е в съответствие с Национален Приоритет 2)
Цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез
привличане и задържане на инвестиции.
Цел 2.2: Осигуряване на възможности за инвестиции и развитие на леката и
машиностроителната промишлености, електроника, електротехника, транспортни и
логистични дейности.
Цел 2.3: Създаване на условия и стимулиране развитието на малкия и среден бизнес.
Цел 2.4: Развитие на селското стопанство като традиционен отрасъл и осигуряване
на трайна заетост в селските райони на общината.
Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като
предпочитано място за живот и реализация
(Приоритетът е в съответствие с Национален Приоритет 4)
Цел 3.1: Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда.
Цел 3.2: Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и
обществени потребители.
Цел 3.3: Подобряване условията за живот на младите хора.
Цел 3.4: Адаптиране на социалната инфраструктура към определени обществени
групи – социално слаби, хора с увреждания, възрастни хора, деца в неравностойно
положение, малцинства и др.
Цел 3.5: Подобряване на здравеопазването на населението на Община Монтана.
Приоритет 4: Повишаване на административния капацитет и качеството на работната
сила
(Приоритетът е в съответствие с Национален Приоритет 3)
Цел 4.1: Повишаване на професионалното равнище на работната сила чрез
допълнителна квалификация, съобразно потребностите на пазара на труда.
Цел 4.2: Изграждане на съвременна и компетентна администрация.
Цел 4.3: Развитие и укрепване на институционалната среда за усвояване на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

План за развитие на Монтана

Община Монтана е разположена в северозападна България като общинският център град Монтана се намира на 160 км северозападно от столицата София. Тя попада в териториалния обхват на северозападния район за планиране, в който са обособени три области...
Изпратен от:
georgi_breznik
на 2011-01-06
Добавен в:
Общи материали
по Човекът и обществото
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Човекът и обществото
Човекът и обществото - НВО за 2017 г.
изходен тест по Човекът и обществото за Ученици от 4 клас
Тестът е за Националното външно оценяване в IV-ти клас на Министерството на науката и образованието от 16 май 2017 г. Всички включени въпроси са само с един верен отговор.
(Много лесен)
19
7
1
5 мин
10.05.2019
Тест по човекът и обществото за 3-ти клас
изпитен тест по Човекът и обществото за Учители от 3 клас
Тестът е подходящ за установяване на знанията на учениците върху първите два раздела от учебника по Човекът и обществото в 3 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Много лесен)
15
123
1
06.11.2013
» виж всички онлайн тестове по човекът и обществото

План за развитие на Монтана

Материал № 591560, от 06 яну 2011
Свален: 41 пъти
Прегледан: 54 пъти
Предмет: Човекът и обществото
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,669
Брой символи: 11,576

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План за развитие на Монтана"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала