Големина на текста:
Тема. 1 Възникване и историческо развитие на правото на
интелектуална собственост
ПИС е сравнително нов правен отрасъл и основният фактор, който допринася за
създаването на този правен отрасъл е развитието на обществените отношения и появата
на възможности за възпроизвеждане и широко разпространение на интелектуалните
резултати (резултатите от творческата дейност на човека). Например когато се появява
книгопечатането може една книга да се възпроизведе в хиляди екземпляри и възниква
въпроса дали на някой трябва да се предоставят. Сенека в „За ползите” казва: „ние
казваме че книгите принадлежат на Цицерон, книжарят някой си също казва че са
негови”.
В развитието на ПИС има спор дали трябва да се защити в по-голяма степен
интересът на автора или интересът на останалите представители на обществото.
Джон Лок прокламира правото на личността да притежава всичко което е
създадено от нея.
Шапелие определя авторското право като най-свещената и най-личната от всичко
собственостти. Той казва „ако правото изобщо трябва да признае собственост то най-
свещена е собствеността върху нашите интелектуални резултати”.
Имануел Кант развива теорията, че авторското право е лично право а
същевременно Йозев Колер казва, че авторското право стои вън от личността, но
въпреки това не е вещно право тъй като няма материален обект, който да получи
закрила.
Шопенхауер от друга страна изразява виждането, че всеки автор следва да има
право на нематериална собственост, което не може и не следва да се подчинява на
правилата, на които се подчиняват вещите.
Първите актове които предоставят закрила на интелектуална собственост се
появяват през 14-ти век и са свързани с появата на книгопечатането което създава
възможност за многократно възпроизвеждане на едно литературно произведение.
Тогава се създават така наречените привилегии на печатарите, с които се предоставя
изключително право на едно лице за определен срок да упражнява дейност по
отпечатване на книги за определена територия.
През 18-ти век 1709г. в Англия е приет първия закон, с който се признава правото
на авторите да решат дали тяхното произведение да бъде възпроизведено. Този закон е
известен още под наименованието законът на кралица Ана. По-късно законодателство
което предвижда закрила на авторите е прието още в Германия, Франция (1791) и през
втората половина на 19-ти век се разпростира в почти всички европейки държави.
За пръв път обща закрила на изобретенията е предвидена във Венеция 1474г.
когато се приема статут с който се признава възможността на създателя на едно
изобретение да получи монопол за използването на това изобретение.
В Англия през 1624г. е приет закон за монополите, който от своя страна признава
за срок от 14 години монополно право върху изобретението на неговия създател. Преди
това монарсите са решавали кой да има правото на монопол и това често не е бил
създателя на изобретението.
Българското обективно право на интелектуална собственост води началото си
непосредствено след освобождаването от турско робство така през 1893г. е приет закона
за търговските и индустриалните марки през 1897г. е приет търговският закон там се
уреждат въпросите свързани с фирмата (наименованието на търговеца). През 1921г. е
приет законът за авторското право а също така и законът за патентите за изобретения.
Това е било задължение поето по Ньойския мирен договор.
Още от 1896г. в НК е предвидена наказателна отговорност за плагиатство.
Тема. 2 Предмет метод същност система и източници на
правото на интелектуална собственост
Същност
Българското законодателство не съдържа обща разпоредба относно съдържанието
на понятието интелектуална собственост. Но България участва в конвенцията за
създаването на световната организация за интелектуална собственост която от своя
страна в чл. 2 съдържа текст съгласно който интелектуална собственост включва
правата отнасящи се до:
1. Литературни, художествени и научни произведения;
2. Изпълнения на артисти и изпълнители, звукозаписи и радио и
телевизионни предавания;
3. Изобретения от всички области на човешката дейност;
4. Научни открития;
5. Промишлени образци;
6. Търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и
обозначения;
7. Закрила срещу нелоялна конкуренция;
8. Всички други права произтичащи от интелектуалната дейност в
промишлената, научната, литературната и художествената област.
В родната правна теория все още няма единство на всички виждания относно
правото на интелектуална собственост така например проф. Таджер приема, че
авторското и изобретателското право общо образуват дял четвърти на гражданското
право. Любен Василев смята същото. Мария Павлова обаче смята че авторското право
се включва в гражданското право а патентното право и марките и промишления дизайн
оформят самостоятелни системи от частното право. Аргументите на проф. Павлова са
че обектите на патентното право получават закрила от административни норми и т.н.
Значението на правото на интелектуалната собственост е изразено и в чл. 27 от
международната декларация за правата на човека.
Предмет
Предметът на ПИС са три основни групи обществени отношения свързани със
създаването използването на интелектуални резултати:
9. Лични неимуществени права;
10.Имуществени права – свързани основно с използването на обектите на
интелектуална собственост;
11.Организационните отношения свързани с предоставянето на закрила на
обектите на ИС.
Метод
Съчетава диспозитивния с императивния метод.
Принципи на ПИС
12.Принцип на териториално действие на закрилата – закрилата се
предоставя в рамките на територията на съответната държава и се подчинява на
нейното законодателство. Закрила може да се предостави на територията на друга
държава само по реда на международен договор.
13.Принцип на ограниченото във времето действие на закрилата на обектите
на ИС. Всеки един обект на ИС получава закрила за определен период на време
например обектите на авторското право - целия живот на автора и седемдесет години
след смъртта му.
14.Принцип на приоритета – едно лице получава приоритет пред други лица
на закрила на един обект на интелектуална собственост. Аз подавам заявка в България
за патентоване на един обект на ИС и ако реша да подам международна заявка ще има
предимство пред някой който е дал своя национална заявка.
15.Национален режим – държавата предоставя на чуждите граждани същите
права каквито имат и нейните граждани.
Източници на ПИС
КРБ чл. 54
Законите общите – ЗЗД, ТЗ. ЗЗК, АПК
Законите специалните – за авторското и сродните, за патентите, за марките и т.н.
Международните договори – България участва в над тридесет международни
договора за закрила на интелектуалната собственост:
Парижката конвенция за защита на интелектуалната собственост 1883г.
Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуствата
1886г.
Конвенция за учредяване на световната организация за интелектуална собственост
(СОИС)
Договор за патентно коопериране (има монография на Емил Марков)
Конвенция за издаване на европейски патент – Мюнхен 1973
Универсална конвенция за авторско право – 1952г. Женева
Мадридска спогодба за международна регистрация на марките – 1891г.
Протокол относно мадридската спогодба – причината за протокола е да се
присъединят към споразумението САЩ и ЕС.
Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и за тяхната
международна регистрация – 1958г.
Хагска спогодба за международно заявяване на промишлените образци – 1925г.
Споразумение TRIPS 1944.
Наред с вътрешното право и международните договори много важен източник за
ПИС е и правото на ЕС. ЕС е създал самостоятелна закрила на два обекта марки и
промишлен дизайн и в тази връзка имаме регламенти и директиви. Регламент 207/2009
на Съвета (регламент за марката на общността) и Регламент 2868/95 за прилагането на
регламента за марката на общността.
Директива 2008/95 – имаме година после номера за хармонизация на
националните законодателства относно марките. Регламентите не се нуждаят от
ратификация щом са създадени действат и пораждат права и задължения на територията
на Република България. Регламента има пряко действие директивата няма пряко
действие не може да породи права и задължения за гражданите на страните членки тя
задължава само самите страни членки да внесат промени в националното си
законодателство съобразени с директивата.
Обекти на авторското право
Емил Лозев в една от своите публикации посочва, че още първобитните хора са се
противопоставяли когато някой реши да поправя рисунките им.
Развитието на вижданият в областта на авторското право е резултат от
изобретяването на печатарската преса тя е създадена около 1440г. в германия Гутенберг
е нейния създател.
След закона на кралица Ана във Франция през 1767 Луи XVI признава с декрет
правото на авторите да публикуват и продават своите произведения и съответно се
ограничават привилегиите предоставени на издателите.
В българската правна теория се смята че авторското право е едно и има смесено
съдържание (проф. Витали Таджер, доц. Аврамов). Нито е в чист вид лично нито е в
чист вид имуществено право и по тази причина е недопустимо към него да се прилагат
норми, които имат действие само за лични или само за имуществени права.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Право на интелектуална собственост

ПИС е сравнително нов правен отрасъл и основният фактор, който допринася за създаването на този правен отрасъл е развитието на обществените отношения и появата на възможности за възпроизвеждане и широко разпространение на интелектуалните...
Изпратен от:
ATANASOVA108
на 2010-12-25
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Интелектуална собственост (Авторско право и сродни права)

13 ное 2008
·
332
·
19
·
4,616
·
202

Същност на интелектуалната собственост и нейното място в системата на българското право.
 

Интеликтуална собственост

18 апр 2008
·
224
·
4
·
623

Казус по интелектуална собственост, авторско право.
 

Марка на общността

12 ное 2014
·
35
·
6
·
1,431
·
24

Търговските марки, както и другите права върху интелектуална собственост, съставляват съществена част от стратегията на фирмите. Подобряването на стойността на марката позволява да се спечели и поддържа пазарна ниша...
 

Оперативно издирвателна дейност

02 окт 2008
·
627
·
3
·
5,293
·
305

Пищови по оперативно издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност.
 

Производство по регистрация на марки пред Патентно ведомство

02 май 2008
·
107
·
13
·
2,359
·
64
·
1

Доклад по Право на индустриална собственост..................
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
29.05.2019
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Право на интелектуална собственост

Материал № 587809, от 25 дек 2010
Свален: 91 пъти
Прегледан: 110 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 9,134
Брой символи: 55,818

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на интелектуална собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения