Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
Център “Магистърско обучение”
К У Р С О В А Р А Б О Т А
п о
Инвестиции и инвестиционна политика
НА ТЕМА:
Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби
Разработили:Проверил:
В А Р Н А
2001г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод
1. Характеристики на продукта
1.1. Експлоатационни качества
1.2. Приложение на продукта
2. Анализ на пазарната среда
2.1. Целеви групи
2.2. Конкуренция
3. Инвестиционна програма
3.1. Технология на производството и оборудване
3.2. Стратегия на продажбите
3.3. Ценообразуване
3.4. Планиран обем на реализация
3.5. Финансова информация
3.5.1. Сграден фонд
3.5.2. Суровина
3.5.3. Разходи за транспорт
3.5.4. Разходи за електроенергия
3.5.5. Персонал и разходи за работна заплата
3.6. Финансова програма
3.7. Участък термопластови автомати
3.8. Оценка на възвръщаемостта на инвестициите
3.9. Оценка на риска
УВОД
В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на
производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
Създават се редица условия за по-пълно усвояване на природните ресурси.
В този аспект може да се разгледа и производството на полиетиленови тръби. До момента широко
разпространение са имали металните тръби, но в последствие на повишаващите се изисквания относно
експлоатационните им качества, все повече се налага използването на основния им заместител -
полиетиленовите тръби.
Ето защо с оглед на разширяващия се пазар и увеличеното търсене на качествено по-добри продукти се
налага изграждането на нови предприятия, произвеждащи този артикул.
Настоящата разработка има за цел да представи инвестиционен проект за оборудване и пускане в
експлоатация на предприятие за производство на полиетиленови тръби. Главната задача е да се изтъкнат
основните предимства на продукта; необходимостта от производтвото им; печалбата, която ще се
реализира; възвръщаемостта на средствата и възможността за изплащане на кредита, който ще е
необходим за реализирането на инвестиционния проект.
В бизнес плана се разглеждат особеностите на пазарните условия като потребители, конкуренти,
доставчици, стоки заместители и бариери за навлизане на пазара; технологичните характеристики на
1
продукта. Представена е инвестиционна програма, включваща необходимите финансовите средства за
реализиране на проекта, планирания обем производство и продажби, както и възвръщаемостта на
вложените инвестиции.
1. Характеристики на продукта
1.1. Експлоатационни качества
Полиетиленовите тръби имат високи експлоатационни качества и не се ограничават от изисквания за
подмяна на всеки трийсет години експлоатация, както при металните алтернативи.
Пластмасите не подлежат на корозия, кислородно и химическо не активни са. Работното им налягане, не е
по-ниско от това на металния аналог, а от топлоизолационна гледна точка имат много по-добри
топлоизолационни качества.
Технологията на изготвяне е по-малко трудоемка, суровиноемка и енергоемка от технологията,
посредством която се изготвя металния й аналог.
Пластмасовите тръби са леки, което позволява по-добра манипулация с тях, намаля транспортните
разходи и разходите за поставка. Трябва да се допълни , че лекотата на пластмасата е предпоставка не
само за намаляване на разходите, но и за по-опростената технологията, както и по-нискоквалифициран
персонал при поставянето на тръбите за експлоатация.
1.2. Приложение на продукта
Полиетиленовите тръби се използват за:
Водоснабдяване;
Канализация;
В газовата индустрия;
Телефонни мрежи.
2. Анализ на пазарната среда
2.1. Целеви групи
Потребителите могат да се разделят основно на две целеви групи: фирми и масов потребител.
Фирми
Фирми са основните клиенти на продукцията ни, което ги прави целева група от първостепенно значение,
към която ще се насочи основно вниманието ни. Те от своя страна могат да се поделят на национални и
международни фирми.
Национални фирми
Основната стратегия е да се контактува с фирми производителки в областта на:
Селско стопанство, относно водоснабдяването. В момента много от новосъздадените кооперации са
наследници на материално остаряла база, чийто ресурс е или вече изтекъл или е в процес на изтичане. Те
са потенциален клиент на полиетиленовите тръби, която се отличават с водо, топло и химио
резистентност, и продължително време на експлоатация;
Строителната промишленост. Строителни фирми, които ги използват като основен материал при
изграждането на канализацията и телефонните мрежи. За построяването на един осем етажен блок ,
състоящ се от шест входа с по три апартамента от 80 кв.2 m. на етаж, са необходими средно 45 м.
полиетиленови тръби (към апартаментите са прилежащи мазите и таванските помещения) с размер (20х1,8
mm. до 50x4,6 mm.) за канализация и за телефонната мрежа близо 14 м с размер (20х1,8mm). Тогава за
целия блок ще са необходими около 8496 m ((8*6*3*45) +(8*6*3*14)), което е близо десет работни часа
((6480:800)1 + (2016:1122 2)), а в страната се строят повече от един блок. Трябва да се подчертае, че към
това количество не са прибавени тръбите свързващи с централната водоснабдителна, канализационна и
телефонна мрежа, общата канализация, фири и т.н.;
В момента тече процес на газифициране на фирмите в различни градове (Ямбол, Ловеч, Плевен, Хасково
и др.), процес, който ще обхваща все повече градове и фирми из цялата страна. Трябва да се подчертае,
че процеса на газифициране е материалоемък, като най-евтината основна суровина се явяват
полиетиленови тръби. Пример: в момента в гр. Ямбол тече газифицирането на фирми, като използваните
полиетиленови тръби са внос от Германия. Производствените цени на немските фирми са:
Таблица 1.
Диаметър в mm.Цена за един метър в DM
502,553
1107,468
16016,128
20026,957
Към тях се прибавят транспортни разходи (2000 DM на всеки 20 т продукция), плюс данъци, такси и мита.
Това увеличава горепосочените стойности с близо 40%. Сравнението на горепосочените данни с данните
от таблица 5, (отчитайки и факта, че като качество продуктите не се различават, поради еднаквите
технологии и суровини на производство) показва икономическата изгода от 30% (спестени средства на
2
всеки метър използвана полиетиленова тръба) на фирмите потребители от бъдещ контакт с разглежданото
предприятие в бизнес плана;
Друг голям потребител е държавата и фирмите, подменящи водопроводната, канализационната и
телефонната мрежа. По настоящем в повечето селища водопроводната и канализационната мрежи са с
отдавна изтекъл срок на експлоатация, което води до множество течове и увеличава непредвидените
разходи на общините. Очаква се в близко бъдеще (5 - 10 години) да започне тотална подмяна на
горепосочената мрежа, което ще е свързано с голямо потребление на полиетиленови тръби.
Международни фирми
В съвременната икономика просъществуването на една фирма не може и, не трябва да се свързва
единствено с националните пазари, тя трябва да е ориентирана, и към експорта.
Към момента най-добрите пазари са страните Македония и Молдова. Това са две страни, които нямат
собствено производство, с приблизително еднакви териториални размери и население, което предполага и
сходно потребление. Основавайки се на горепосоченото ще се направи анализ на потреблението от
полиетиленови тръби за Молдова, като се счита, че анализа може да се приеме (с много условности) и за
Македония.
По настоящем полиетиленовите тръби използвани в Молдова трябва да отговарят на ГОСТ 18599-83
(изискване за средна плътност, защита против насекоми и гризачи, изискван диаметър 63, 75, 90, 110, 125,
160 mm., с дължина не повече от 150 м., цвят - черен с познавателни жълти кръгове и т.н.). Оборудването
за производство на полиетиленовите тръби има възможност, да произвеждат продукция, отговаряща на
изискванията на ГОСТ 18599-83. Трябва да се подчертае, че полиетиленовите тръби, трябва да получат
сертификат от Института за конструкции “ИНТРОСКОП” в Кишинев, за удовлетворяване на стандарта
ГОСТ 18599-83.
Употребата на полиетиленови тръби за последните пет години, поръчани от страна на правителството е
представено в таблица 2.1:
Таблица 2.
Диаметър1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.Всичко
/mm// km//km/ /km/ /km/ /km/ /km/
635 1015202070
750 0 0 0 1515
901525303020120
110101520202085
1250 1010155 40
1405 1010151555
160156 10108 49
Всичко 507695110103434
Видно е, че употребяваното количество на полиетиленови тръби нараства, единствено в последната
година се забелязва незначителен спад. Имайки предвид предстоящата подмяна на водопроводната
мрежа в страната и проектите за газификация на някои от големите градове, както и нарастващата
потребност от напояване в селското стопанство, пазара на този продукт в следващите няколко години, ще
се разширява и търсенето ще нараства.
Според инвестиционната политика на правителството над 7 млрд. DM ще бъдат изразходвани за
строителство и ремонт на водопроводни мрежи.
Ако вземем под внимание потребността на полиетиленови тръби за 2000 г., която е 103 км.2 и я
разпределим по основни диаметри, след което я разделим на средната производителността за всеки един
основен диаметър поотделно3 ще получим около 611 работни часа ((35000m. : 450) + (45000m. : 197) +
(23000m. : 75,3)).
Не трябва да се забравя, че горепосочената информация е за употребени полиетиленови тръби от страна
на държавата, тоест не се отчита потребността на частните фирми и населението. Ако се вземе в предвид
частния сектор и населението, то употребената продукция за последните пет години ще нарасне
значително.
В таблица 3, са представени цените на полиетиленовите тръби, които в момента се внасят за нуждите на
Молдова:
Таблица 3.
Диаметър на тръбите Цена за 1 m в Русия Цена за 1 m в ГерманияЦена за 1 m в Беларусия
/в mm/ /в $/ /в $/ /в $/
503,3613,00 2,553
1108,8948,9367,468
16016,744 17,383 16,128
20034,609 33,681 26,957
Към тях се прибавят транспортни разходи 2000 DM на всеки 20 т продукция (България, като географско
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 фев 2020 в 11:47 студент на 30 години от Шумен - епископ константин преславски, факулетет - техничеснки, специалност - Инженерна логистика, випуск 2021
03 дек 2018 в 21:33 студентка на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на недвижимата собственост, випуск 2016
30 окт 2018 в 13:46 в момента не учи на 56 години
13 май 2018 в 11:51 студент на 109 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, специалност - Библиотекознание и библиография, випуск 2016
17 мар 2018 в 14:36 в момента не учи на 28 години
 
Подобни материали
 

Бизнес план - Фармацефтика

18 юни 2008
·
603
·
6
·
428
·
557
·
1

Бизнес план по микроикономика за 9клас(имам 6)Става въпрос за развитието на фармацефтичната дейност в един жилищен квартал и по-точно една аптека.
 

Лекции по бизнес планиране


Бизнес планът е основен продукт на стратегическото бизнес планиране и основен инструмент стратегическото...
 

Планиране на производството във фирмата. Производствена програма и производствен капацитет

29 ное 2008
·
318
·
2
·
484
·
228
·
1

Планирането на всяка човешка дейност е основа на ефективното управление. То е съвкупност от интелектуални операции, чрез които се определят цели и ресурси за тяхното достигане.
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,488
·
17
·
2,817
·
744
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Създаване и развитие на автосервиз

28 ное 2007
·
2,483
·
4
·
168
·
1,027
·
2
·
5

Това е проект за създаване и разработване ,(извършване от учители и ученици) на автосервиз,който ще включва ремонт на всяка част на МПС , подлежащи на ремонт ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
5
1
23 мин
25.10.2016
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
9 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби

Материал № 587, от 02 мар 2006
Свален: 1,071 пъти
Прегледан: 207 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,069
Брой символи: 28,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инвестиционен проект за изграждане на предприят ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения