Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
I.Предприемачество
1.Основи на предприемаческата дейност. Същност и значение
Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към
печалба, основана на самостятелна инициатива, отговорност и иновационна
предприемаческа идея. Предприемачеството е процес, в който човек
(предприемачът) има идея за бизнес, нов продукт или услуга, вижда възможност и я
експлоатира, за да генерира печалба, осъзнавайки всички рискове.
В най – тесен смисъл под предприемачество се разбира система на
стопанисване и управление, основана на иновацията и риска. Целта е
получаване на предприемаческа печалба.
В широк смисъл предприемачеството се определя като специфичен
фактор на общественото възпроизводство, който осигурява необходимата
динамика във възпроизводствения процес чрез създаване на нови, по-
ефективни комбинации на факторите на производство / земя, труд, капитал,
идеи, информация, бизнес мрежи/.
Предприемачеството може да се осъществява във всички сфери:
образование, здравеопазване, високи технологии и др., независимо от
мащабите на дейността.
Не всеки бизнес е предприемачески. За да бъде предприемаческо
предприятието, то трябва да създава нещо ново и различно от досега
съществуващото, да се организира по различен, по-продуктивен начин.
Дейността на компанията Макдоналдс е типичен пример за предприемачество.
Предприемачеството изисква:
?мотив - печалба, самореализация, свобода, независимост;
?инициатива – търсене и откриване на шансове;
?лични качества – енергичност, упоритост, амбициозност, състезателен
дух;
?минимум собствени средства;
?пресметнат риск;
?специфични знания и умения.
Тези изисквания се отнасят не само за фазата на основаване на
предприятието, но и по време на целия му жизнен цикъл.
Традиционни форми на предприемачеството са:
? Франчайзинг – съглашение между производителя и притежателя на
запазената марка и купувача, което дава изключителни права за локално
разпространени по предварително определени процедури срещу предварително
договорени вноски за определен срок;
? Придобиване на чужд бизнес;
? Придобиване на собственост в чужд бизнес;
При придобиването на чужд бизнес или собственост в чужд бизнес
предприемачът купувач трябва да провери и оцени придобиваната собственост.
Оценката се извършва от специалист, но предприемачът трябва да се запознае
с преимуществата и недостатъците на всеки от прилаганите методи за оценка.
2. Основни типове предприемачи. Българският предприемач:
роля, характеристики и поведение
Типове предприемачи:
? Предприемачи със занаятчийски профил малки фирми със
занаятчийски профил, които предлагат продукти и услуги за конкретни нужди
на клиентите. В такива фирми обикновено има високо квалифициран персонал,
обучен и специализиран в конкретния занаят.
? Динамични предприемачи - основават и ръководят растящ бизнес
(Един бизнес се счита за растящ, когато най-малко за три последователни
години имаме ръст в оборота).
? Академични предприемачи - налице са тесни връзки между
предприемач, академична общност и академична институция (свързани са с
техническия процес).
? Предприемачи, ориентирани към местния пазар - действат на
вътрешния пазар.
1
? Експертно ориентирани предприемачи - фирми, които изнасят
продукция извън страната.
Профилите на различните типове предприемачи се характеризират с
комбинация от следните четири измерения: изпълнител, аналитик, интегратор
и откривател.
Най-важната функция на предприемача според Франк Найт се изразява в
това да се справя в динамичната икономическа среда, в която печалбата е
възнаграждение за всички рискове.
Предприемачите могат да се определят като предприемач – собственик,
вътрешен предприемач, предприемач – мениджър и предприемач –
икономически агент.
През първите години на прехода в България “Преуспяващите
предприемачи” се свързваха най-вече с крупните “групировки”, имащи достъп
до банкови кредити, отпуснати без лихва или със силно занижен лихвен
процент и до договори с държавни предприятия. Голяма част от тези
“предприемачи” вече фалираха. Повечето от останалите предприятия по онова
време бяха държавна собственост, а перспективните частни фирми бяха едва
няколко.
През последните години в България се наблюдава появата на класа от
успяващи предприемачи с добри позиции за бърз и стабилен растеж. С
постоянство и обучение без откъсване от работата си те преминаха през
периоди на сериозни икономически затруднения и установиха какво е
необходимо за развитието на успешен бизнес. Тези предприемачи продължават
да усъвършенстват познанията си, а предприятията им се разрастват и стават
все по-стройно организирани и добре функциониращи. За добре управляваните
компании има значително повече финансови ресурси.
Страната става по-стабилно и привлекателно място за откриване на
предприятия и започване на дейност. Възникват успешно функциониращи
български дружества.
3. Процесите на глобализация, развитие на икономиката, знанието
и присъединяването към ЕС и влиянието им върху българските
предприемачи и мениджъри
Глобализацията предполага свободно движение на стоки, услуги,
капитали, хора и информация. Процесите на глобализация се наблюдават във
всички сфери на живот. По отношение на икономиката се проявява в
изследванията, технологиите, производството, финансите, комуникациите и
информацията. Това води до появата на отворена световна икономика, в която
действа свръх-конкуренция и взаимозависимост на бизнеса.
Глобализацията на пазарите рефлектира върху формирането на
мултикултурна среда, развитието на икономиката, широкото използване на
информационни и комуникационни технологии.
За Европейския съюз предприемачеството е важен фактор за:
?повишаване на конкурентоспособността;
?създаване на работни места;
?осигуряване на икономически растеж;
Предприемачеството е и начин за отключване на личния потенциал.
Политиката на ЕС по отношение на предприемачеството цели:
?Стимулиране на предприемаческата инициативност в Европа;
?Преодоляване на недостатъчната способност за поемане на рискове;
?Осигуряване и поддържане на благоприятна бизнес – среда;
?Ограничаване на бариерите за растеж на бизнеса;
?Балансиране на рисковете и изгодите от предприемачеството;
?Изграждане на общество, което оценява предприемачите.
Единният вътрешен пазар на ЕС е най-големият единен пазар в света. На
територията му развиват дейност над 25 милиона предприятия. Ръководи се от
следните основни принципи :
?Свободно движение на стоки, услуги, хора, капитали;
?Свободна конкуренция;
?Обща търговска и митническа политика;
?Единна данъчна и бюджетна политика;
?Обща селскостопанска политика и обща организация на аграрните
пазари.
2
За Българските предприемачи пазарът на ЕС предоставя шансовете за
развитие:
?разширен пазар на стоки и услуги;
?технологично обновяване на производството;
?по- големи инвестиции;
?възможност за усвояване на структурни фондове.
ЕС пазар представя пред българските предприемачи и някои
предизвикателства:
?голям конкурентен натиск;
?строги изисквания към производителите във връзка с опазването на
околната среда;
?високо изискване по отношение на качеството и безопасността на
стоките;
?необходимост от допълнителни инвестиции.
Като предпоставки за успешното интегриране на българските
предприемачи в Европейския съюз могат да се посочат:
?Създаване на благоприятна бизнес среда за развитието на
предприемачеството;
?Подготовка и подкрепа на предприемачеството за изпълнение на
изискванията на ЕС ;
?Добра информираност на предприемачите по отношение на
законодателството на ЕС и хармонизиране на българското законодателство с
европейското;
?Възможност за кандидатстване по различни програми на ЕС за
финансиране на малкия и среден бизнес и за създаване на бизнес партньорства;
Добра подготовка на подрастващите за предприемаческа дейност.
Развитието на малкия и среден бизнес е основен акцент в Лисабонската
стратегия, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз. В
нея се посочва, че разходите за стартиране на бизнес и бюрокрацията, която го
спира, трябва да се намалят, за да се създаде комфортна среда за развитието на
малки и средни предприятия.
4. МСП - основа на съвременната икономика. ДБ в различните
географски, социални и икономически условия
Малките и средни предприятия /МСП/ и предприемачеството са
приоритет за повечето правителства в света. Стремежът е насочен към
намирането на баланс между МСП и големите фирми.
Малките и средни предприятия /МСП/ са двигател за увеличаване на
темповете на икономически растеж, решаване на проблема с безработицата и
повишаване на жизнения стандарт. Функции:
?предоставят услуги, улесняващи развитието на бизнеса;
?източник на иновационни методи;
?изпълняват ролята на “инкубатор” за големите предприятия;
?подготвят управленски кадри и предприемачи за частния сектор.
МСП нямат възможностите на големите, което ги поставя в по-затруднено
положение и намалява тяхната конкурентно-способност.
В САЩ причините за стартиране на много успешни форми са:
?Свободна инициатива;
?Приемственост в държавната политика за създаване на условия за
бизнес;
?Развита инфраструктура (пътища, съобщения, услуги);
?Големи възможности за финансиране на печеливши идеи за нов бизнес;
?Много добре развита мрежа от бизнес-центрове, инкубатори,
технологични паркове, консултантски организации и др.;
?Спазване на етични и морални норми;
?Постоянен поток от емигранти (носители на идеи, опит, култура-
подхранват предприемаческият потенциал)
В отделните европейски страни развитието на предприемачеството и МСП
зависи както от провеждането на единната европейска политика в съответната
страна, така и от местните закони, традиции, култура на бизнеса и
съществуващата бизнес среда. Характерна черта на успешното развитие на
МСП в развитите европейски страни е развитието на т.нар. предприемачески
мрежи. Интересът към включване на нови фирми в мрежата е в получаването
на необходимите знания, умения, контакти и увеличаване на производственият
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 яну 2022 в 12:08 потребител
 
Подобни материали
 

Пищови по бизнес планиране

06 яну 2012
·
393
·
16
·
9,382
·
589

Пищов за общо 22 теми по бизнес планиране...
 

Насърчаване на малкия и среден бизнес

30 ное 2014
·
61
·
15
·
1,005
·
86

Курсова работа за начините за насърчаване на малкия и среден бизнес в България...
 

Основни типове предприемачи

18 сеп 2013
·
120
·
6
·
752
·
328
·
1

Материал по предприемачество за ученици 12 клас...
 

Предприемачество

07 ное 2012
·
388
·
34
·
16,880
·
590

Ричард Контилон – предприемачът като индивид, поемащ риск (често непресказуем), е различен от осигуряващия капитала индивид...
 

Теми по предприемачества

02 юни 2012
·
291
·
23
·
5,201

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостятелна инициатива, отговорност и иновационна предприемаческа идея. Предприемачеството изисква: мотив – печалба, самореализация, свобода, независимост...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
29.07.2013
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 586743, от 21 дек 2010
Свален: 424 пъти
Прегледан: 765 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Урок
Брой страници: 6
Брой думи: 2,472
Брой символи: 16,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
111

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 404

виж още преподаватели...
Последно видяха материала