Големина на текста:
Курсова работа по Право
Тема:
Президент
Изготвил: Мирела Тончева,
3 курс,Туризъм,1а гр.
Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор
на президент и вицепрезидент на реп.Б-я.
Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца
преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
Съгласно чл93 от КРБ,кандидатът за президент трябва да е навършил 40год.,да е само
български гражданин и то по рождение,последните 5 години да е живял на територията
на страната,да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание за лишаване
от свобода,който отговаря на улсовията за избиране на народен педставител и е живял
последните 5 год.в страната.
Кандидатстването се изършва с обща листа.
Изборът се провежда по мажоритарната с-ма на абсолютното мнозинство,т.е. за
избрана се счита двойката получила повече от половинаа действителни гласове ,но при
условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели.При липса на
такова мнозинство ,в седемдневен срок се провежда втори тур ,в който участват
двамата кандидати ,получилинай-много гласове.Избран е кандидатът ,получил повече
гласове.Резултатите се обявяват от ЦИК в три дневен срок.
Законността на избор може да се оспори на основание съществени нарушения на
изборната процедура в едномесечен срок пред Конституционния съд ,в който случай
НС насрочва нови избори.
В срок от 7 дни от изборите президентът и вицепрезидентът полагат пред НС
клетва.Значението на същата е морално и политическо,тя има конституивен х-р и в този
смисъл е акт на встъпване в мандат.
Мандатът на президента е 5 год. с възможност за преизбиране до два мандата
.Предсрочното му прекратяване настъпва при точно определени основания-подаване на
оставка пред Конституционния съд ,трайна невъзможност за изпълнение на
задълженията си поради тежко заболяване за срок от 1година ,държавна
измяна,нарушение на Конституция и смърт.
Правомощия и актове на президента
Правомощията на държавния глава могат да бъдат условно обособени в следните по-
характерни функции:
Представителни функции: в сферата на м/ународните отношения,на нивото на които
президентът представлява Републиката пред други държави и висши държавни
делегации,сключва м/ународни договори в случаите ,определени със закон;назначава и
освобождава от длъжност ръководителите и дипломатичеките представителства и
постоянните представители на Реп.Б-я при м/ународни организации по предложение на
Мин.съвет и приема акредитивните и отзователините писма на чуждестранните
дипломатически представители в страната.
Функции по отбраната и сигурността на страната: Президентът е върховен
главнокомандващ на Въораженит сили на реп.Б-я ,на което основние той назначава и
освобождава висшия команден състав наВъоражените сили и удостоява с висши военни
звания по предложение на МС.Той оглавява Консултативния съвет за национална
сигурност ,където в качеството си на главнокомандващ взема решения.В съответствие с
това той може да обявява обща или частична мобилизация по предложение на
МС,както и положение на бойна при въоражено нападение срещу страната или при
необходимост от неотложно изпълнение на м/ународни задължения,военно или друго
изънредно положение,когато НС не заседава.В тези случаи то се свиква незабавно,за да
се произнесе по решението ,т.е. да го потвърди или отмени.
Конституивни ф-ции:освен споменатите органи и служители ,президентът назнчава и
освобождава още главния прокурор и председателите на върховните съдилища по
предложение на Висшия съдебен съвет.Той участва в конституирането на
Конституционния съд,като назначава 1/3 от членовете му.особено съществено е
участието му в предварителната фаза на съставяне на кабинета,в качеството си на орган
,предоставящ проучвателен мандат.
Функции във връзка със законодателния процес: въпреки че държ.глава е лишен от
законодателна инициатива ,К-ята му предоставя право на отлагателно вето,т.е. право на
мотивирано еднократно връщане на вече приет закон за повторно обсъждане в
парламента.Срокът за това е 15 дневен от приемането на закона.Ветото на президента
може да касае целия закон,отделна негова част или отделни текстове от
закона.Парламент може да преодолее отлагателното вето с абслоютно мнозинство
,функционално на което е задължението на президента да го обнародва в 7дневен срок.
Държавният глава е органът,който обнародва законите в „Държавен вестник”и в този
смисъл –изключителен субект на промулгацията.Актът на обнародване е указ ,а срокът
15-дневен от приемане на закона.
Други функции на президента,неотностими към посочените категории са:правото
да насрочва избори за народно събрание и органи на местно самоуправление и да
определя датата за произвеждане на национале референдул,когато за това има решение
на Народното събрание;да отправя обръщения към народа и народното събрание;да
утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните
единици по предложение на МС ;да награждава с ордени и медали;да дава и
възтановява бълграско гражданство и освобождава и лишава от него;да предоставя
убежище;да опрощава нецъбираеми државни вземания;да наименува обекти с
национално значение и населени места,както и да упражнява право на помилване
При осъществяване на правомощията си президентът издава три категории актове-
укази,обръщения,послния
Указът на президента е вид юридически ненормативен акт ,пораждащ правни
последници от момента на подписването му.Специфика в издаването и ефекта на акта е
т.нар.контрасигнатура,т.е. задължене за приподписването му от премиера или
съответния министър в зависимост от отрасловата му компетентност.Тя е действие на
поемане на отговорност и пряка последица от конституционно прокламираната
политическа неотговорност на президента.Не подлежат на подписване само указите,с
които се назначава служебно правителство,възлага се проучвателен мандат,разпуска се
Народното събрание,връща се или се обнародва закон ,както и укази ,с които се
определя организацията и редът на дейност на служителите къ Президентството и се
назначава персонала и се насрочват избори и референдуми.
Обръщенията и посланията са неюридически актове с политически х-р,с които
президентът взима отн-е по въпроси на вътрешната и външната политика или отправя
призиви към народа и парламента.Типичен техен белег и особеност ,отличаваща ги от
аналогичните актове на парламента ,е техният директивен х-р по отн-е на
изпълнителната власт.
Отговорности.
Отговорността на президента е изключително и само наказателна по х-р и възниква в
случаи на извършени държавна измяна и нарушение на К-ята.
Процедурата за реализация на отговорността на държавния глава протича в две фази:
Парламентарна и при нея обвинението с/у президента се повдига по предложение на
най-малко една четвърт от всички народни представтели(60души)и се поддържа
,респ.потвърждава с квалифицирано мнозинство от две трети(160души).
Следващият етап е преминаване на обвинението в Конституционния съд ,който е
длъжен д се произнесе по него в срок от 1 месец.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2020 в 09:41 студент на 47 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2009
05 окт 2019 в 15:34 студент на 39 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - Стопански, специалност - Публична администрация, випуск 2020
03 юни 2019 в 10:03 студент на 40 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2021
27 май 2019 в 23:04 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политически науки, випуск 2019
27 май 2019 в 22:25 студент на 45 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2019
08 май 2019 в 01:11 студент на 26 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2015
01 май 2019 в 11:16 в момента не учи
24 апр 2019 в 15:04 студентка на 28 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Здравен мениджмънт, випуск 2011
 
Подобни материали
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Правни основания за самоохрана

31 май 2006
·
365
·
5
·
458
·
69
·
1

След получаване на лиценза за осъществяване на банкова дейност ръководствата на ТБ могат да подават документи за издаване на разрешение от териториалната РДВР, СДРВ за създаване на самостоятелни звена за самоохрана.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
792

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Същност и форма на държавата

27 фев 2007
·
1,236
·
2
·
568
·
124

Същността на държавата се разкрива чрез присъщите й белези: власт, народ, територия и данъци...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
45
1
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Президент- правомощия и отговорности

Материал № 586067, от 19 дек 2010
Свален: 135 пъти
Прегледан: 159 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,075
Брой символи: 13,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Президент- правомощия и отговорности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала