Големина на текста:
МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА «ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА
СУРОВИНИ»
Реферат
Тема: Пречистване на замърсени почви
Изготвил : Проверил:
/Иво Илиев Методиев/ /проф. Грудев/
/Ф№ 092204/
I.Класификация на методите за възстановяване на замърсени почви.
1. Прекъсване на пътищата за замърсяване.
Чрез прекъсване на пътищата на транспорт между източника на
замърсяване и околната среда (въздух,вода,почва, жива природа и т.н.). По
този начин може да бъде минимизирана опасността идваща от източника
на замърсяване, чрез предотвратяване разпространението на замърсители в
околната среда.
2. Методи за пречистване.
Тези методи се прилагат на място или извън мястото на замърсяване.
Основните процеси, които се използват при методите на място са
хидравлични, пневматични или микробиологични. Третирането на
замърсени почви с растения също е метод за пречистване на мчсто.
Голям е броя на методите за третиране на почви извън мястото на
замърсяване, които биват физични, химични и микробиологични. При тях
се използват различни физико-химични процеси (промиване на почвата,
извличане и излугване), топлинни и окислителни процеси (изгаряне,
пиролиза и дестилация). Съществено значение имат и микробиологичните
методи, при които се използват процеси на окисление, редукция, утаяване
или разтваряне и т.н. Техническото им изпълнение се постига посредством
прилагане на класически методи за обработка на почвата, третиране на
замърсената почва на насипища или в биореактори.
Почвеното промиване. Под промиване на почвата се разбира
поддържането на постоянна влажност на замърсената почва, което
съчетано с някои класически операции, позволява бързо възстановяване на
замърсената почва. В този случай водата служи за промиващ разтвор, към
която при необходимост се добавят различни съединения с цел по-лесно
разтваряне на замърсителите.
3. Цели на почвеното промиване и ограничения в приложението му.
Пречистването на почвата чрез почвено промиване позволява общо
намаляване концентрацията на замърсители, което осигурява и редуциране
на съществуващите потенциални рискове, произтичащи от замърсената
почва. Степента на пречистване трябва да бъде достатъчно висока, така че
почвата да се върне обратно на обекта или да се използва за рециклиране.
Основна цел на това третиране е отделяне на почвата от фазата на
замърсителите. За тази цел от една страна е необходимо да замърсителите
да бъдат освободени от частиците на почвата. От друга страна трябва да се
извърши механично отделяне на слабо замърсени почвени частици от
силно замърсени такива. Това може да стане най-вече посредством
отделяне на почвените частици по размери, тъй като замърсителите много
често са свързани с най-малките частици. Допълнителен ефект на
отстраняване може да се постигне чрез разтваряне на замърсителите във
вода или чрез отделяне на летливите компоненти. Степента на пречистване
се преценява чрез измерване на остатъчната концентрация на
замърсителите в обработената почва.
Приложимостта на този тип третиране зависи от свойствата на почвата и
от физико-химичните свойства на замърсителите. Най-важните групи
замърсители и техните източници се делят на органични и неорганични.
Органичните биват съединения с токсично, мутагенно и канцерогенно
действие като: BTX, PAH, PCDD/PCDF, HCH, PCB, MTBE, нитробензен,
минерални масла, пестициди, метална органични съединения и др.
Неорганичните замърсители биват: различни видове соли ( цианиди,
хромати, сулфати, амониеви соли, нитрати); тежки метали и металоиди
(Pb, Cd, As, Ni, Hg, Cr, Cu, Co, Zn); радионуклиди (U, Ra, Rn, Th).
Източните към химическите соли биват от: торове, химикали за
галванизиране, химикали за излугване, замеделие, обогатяване на злато с
цианиди (CN
-
). Източници на замърсители и отрасли с типично
замърсяване на тежки метали са: рудодобив, галванизиране, производство
на бои, цветна и черна металургия, топлинни пещи, военни бази. Към
източниците на радионуклиди спада уранодобива. Типични отрасли
замърсяващи с органични съединения биват: газови съоръжения,
бензиностанции, различни химически заводи, съоръжения за химическо
чистене, рафинерии, сметища, изгаряне на отпадъци.
Почвеното промиване се използва при замърсяване от различни типове
производствени дейности, при саниране на изоставени опасни обекти,
сметища или други обекти, представляващи заплаха за човешкото здраве,
околната среда или при други аспекти от обществената безопасност.
4. Ограничения, дължащи се на свойствата на почвата.
Основни параметри на почвата, определящи възможността за използване
на метода на почвено промиване е ситовата характеристика и
съдържанието на органични вещества. Съдържанието на частици по-малки
от 20µm над 25% определя голяма сцепителност на съответния почвен
слой, което предопределя и сравнително ниската пропускливост на
подаваните разтвори по време на третирането. Поради тази причина се
счита, че този метод не е подходящ при третиране на песъкливо-глинести и
глинести почви. За разлика от тях песъчливите и чакълестите почви поради
подходящата порьозност и пропускливост на почвения слой са много
подходящи за третиране чрез методите на промиване. Друг важен фактор
за ефективността на почвеното промиване е видът и силата на връзката
между замърсителите и почвените частици. Според силата на тези връзки
се сформират различните фракции на замърсителя в почвата:
- замърсители, присъстващи под формата на йони или разтворени
съединения;
-замърсители, абсорбирани от частици с високо органично съдържание
(дървесина или въглища);

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2019 в 08:34 студент на 35 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2017
09 апр 2019 в 17:51 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Културология, випуск 2020
13 мар 2019 в 13:45 ученик на 42 години от Стара Загора - ПГОХ "Райна Княгиня", випуск 2018
09 мар 2019 в 10:53 студент на 33 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
19 сеп 2018 в 09:22 студент на 31 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - бизнес информатика, специалност - индустриална икономика, випуск 2017
28 май 2018 в 08:11 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически, специалност - Молекулярна биология, випуск 2016
27 май 2018 в 18:56 студент на 29 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - мтф, специалност - разработка на полезни изкопаеми, випуск 2018
12 мар 2018 в 18:37 в момента не учи на 31 години
30 яну 2018 в 02:47 ученичка на 27 години от Тополовград - СОУ "Д-р Петър Берон"
23 окт 2017 в 11:33 в момента не учи на 30 години
 
 

Пречистване на почви

Материал № 584539, от 17 дек 2010
Свален: 209 пъти
Прегледан: 293 пъти
Предмет: Технология за оползотворяване и третиране на отпад, Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,140
Брой символи: 20,191

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пречистване на почви"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала