Големина на текста:
СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ -
ДИСЛЕКСИЯ
Терминът специфични нарушения на способността за учене покрива
цяла група разстройства, носителите на които демонстрират проблеми в
една от областите на ученето или в свързаните с тоба области. Някои от
разстройствата могат да се проявят изолирано или в различни комбинации
помежду си.
През последните години се отделя твърде голямо внимание на
специфичните нарушения на способността за учене по няколко причини. В
наше време, повече от всякога, училищните умения и квалификацията са
изключително важни фактори за реализацията на индивида. В световен
мащаб все повече деца посещават училище и проявяват интерес към
собствения си прогрес. Освен това налице са редица доказателства, че
някои емоционални и поведенчески проблеми в юношеството са свързани
със специфични затруднения в овладяване на училищните умения.
В последните 10-15 г. се отбелязва трайна тенденция на увеличение
броя на индивидите, които имат затруднения в овладяване на програмата в
масовото училище. Това може да бъде обяснено, от една страна, с
нарасналите диагностични възможности, както и с промененото
разбиране, че интелектуалното развитие определя училищните
достижения. Тази тенденция засилва интереса към търсенето на ранни
идентификационни критерии с цел превенция на този род нарушения.
Научното формулиране на тази проблематика преминава през три
периода на развитие. Етиологията и клиничната картина на различните
видове разстройства, както и тяхната терапия са основните теми, които се
коментират в научните среди. Научните разработки са концентрирани
върху три групи разстройства:
нарушения на устната реч,
нарушения на писмената реч и
перцептивни и моторни нарушения.
Както вече бе отбелязано повечето от изследванията са базирани на
концепцията за дефицит на психичните процеси, биофизични и психични
състояния, като зрение, слух, дактилна чувствителност, моторика, обратна
връзка, памет и др. Отначало изследователите се фокусират върху
етиологията и клиничното третиране на нарушенията в устната реч.
Другото направление е свързано с изследвания на нарушенията в
писмената форма на речта. През 1917г. френският лекар Hinshelwood
представя първата приемлива публикация, описваща етиологията и
интервенциите на нарушения в писмената реч. Той дефинира „словесна
слепота” като „състояние, при което индивид с нормален визус за букви и
думи няма способност да ги интегрира в писмен текст”. Тази трудност
може да има и мозъчна причина (по-специално в лявата хемисфера), при
което да е нарушена визуалната памет за букви и думи. Той смята, че
нарушенията в писмената реч се дължат на дефекти в специфични области
на мозъка.
През 1930г. Ортон след десетгодишно изследване установява, че при
деца с езикови разстройства, при които не се установява мозъчна увреда,
вероятно е налице неспособност за хемисферна доминантност. Много от
децата, които Ортон изследва, имат кръстосана или недобра доминантност
за ръка, око и крак. Той вярва, че кръстосаната доминантност може да се
унаследява и че мястото на мозъчната увреда е значително по-важно,
отколкото количеството на увредата.
Специфичните нарушения на способността за учене са сложно и
комплексно нарушение, което оказва влияние върху развитието на
личността и цялостното психично функциониране. Затрудненията не
обхващат изолирано четенето, писането и смятането, а са свързани с
емоционални и/или поведенчески разстройства. Установено е, че
емоционалните разстройства са характерни за начална училищна възраст,
а поведенческите - за среден и горен курс.
Според МКБ-10 в рубрика F-81 се използва терминът „специфични
разстройства в развитието на училищните умения”. Това са разстройства,
при които нормалните начини за придобиване на умения са увредени още
в ранните стадии на развитието, като нарушението не е проста последица
от липсата на възможност за научаване и не се дължи на някаква форма на
придобита мозъчна травма или заболяване. Смята се, че разстройствата се
дължат на абнормности в когнитивното функциониране, които произтичат
от някакъв вид биологична дисфункция. В този термин се включват:
специфично разстройство на четенето;
специфично разстройство на писането;
специфично разстройство на аритметичните умения и
смесено разстройство на училищните умения.
В DSM-IV присъства понятието нарушения на училищните умения.
Те са подразделени на:
четивни нарушения;
математически нарушения;
нарушения на писмената експресия.
Четивни нарушения или нарушения на математическите умения
могат да бъдат диагностицирани, когато достиженията в тези области,
измерени чрез индивидуални, стандартизирани тестове, са значително под
очакваните за възрастта. Това несъответствие чувствително влияе върху
академичните достижения или ежедневната активност, изискваща четивни
или математически умения. Същите несъответствия се наблюдават и при
нарушения на писмената експресия. Категорията неспецифични
нарушения се отнася до нарушения в ученето, обусловени от
интелектуален дефицит, сензорни, неврологични или соматични увреди,
които са от изключващите фактори при специфичните нарушения на
способността за учене. Тази група включва проблеми, обединяващи и
трите области - четене, писане, смятане, които заедно чувствително влияят
върху академичните достижения, дори когато достиженията за всяко
отделно умение не са значително под очакваните.
Терминът специфични обучителни трудности е най-популярен у нас,
макар че не отразява съдържателно английския термин specific learning
disabilities. Те могат да бъдат определени като непълноти в ученето и
систематизирането, които ограничават способностите на ученика в
информационния процес, моторните умения и работната памет, които пък
от своя страна причиняват трудности в овладяването на някои или всички
умения, свързани с речта, четенето, правописа, писането, смятането и
поведението. Съдържателният анализ на това определение показва, че
използваният в България термин не е съвсем точен, тъй като се отнася
преди всичко за специфична неспособност в ученето (научаването).
През последните години съществува още една тенденция -
термините специфични нарушения на способността за учене и дислексия
да са взаимозаменяеми.
Много автори смятат, че тъй като термина дислексия се използва
много свободно, то е по-добре да възприемем по-полезния в прагматично
отношение описателен термин - специфични нарушения на способността
за учене. С него могат да се опишат проблемите на група деца, чиито
способности за четене, писане и смятане са значително под стандартните
за съответната възраст, но способностите им в други сфери дават
основание да се очаква от тях повече. Специфичните нарушения на
способността за учене са свързани със затруднения в процеса на
информация, които се отразяват върху процеса на ограмотяване и се
характеризират с различия и несъответствия между задачите и
изпълнението им (Moray House Centre for Specific Learning Difficulties,
1993). Тази дефиниция предполага, че децата могат да проявяват различни
видове трудности и да демонстрират различна степен на тези трудности.
Те могат да бъдат свързани с отличаващи се от стандартните
характеристики на слуховите, фонологичните, зрителните, моторните и
познавателните процеси. Двете концепции за специфичните нарушения на
способността за учене и за дислексията стават все по-близки в тълкуването
(Pumfrey, Reazon, 1991). Разширяването на двете дефиниции дава
основание двата термина да бъдат взаимозаменяеми.
Без оглед на това по какъв начин се схващат, определят и разбират
термините специфични нарушения на способността за учене и дислексия,
очевидно е, че такива деца имат специални педагогически нужди и
изискват специални грижи в обучението, използването на алтернативни
обучителни програми, особено в областта на придобиването на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Специфични нарушения на способността за учене - дислексия

Терминът специфични нарушения на способността за учене покрива цяла група разстройства, носителите на които демонстрират проблеми в една от областите на ученето или в свързаните с тоба области....
Изпратен от:
pami88
на 2010-12-15
Добавен в:
Доклади
по Педагогика
Статистика:
157 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Забележителностите на България

04 апр 2009
·
150
·
7
·
1,066

Глобална тема:НАШАТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ Подтема:Забележителностите на България Цел:Да се запознаят учениците със забележителностите на родината
 

Интерактивни методи на обучение

01 окт 2008
·
916
·
5
·
1,092
·
917

Методи за създаване на благоприятна атмосфера, организация на комуникацията. Методи за обмяна на дейности. Методи за провокиране на мислене...
 

Методи на възпитание

21 окт 2008
·
766
·
11
·
1,242
·
745
·
1

Методи на възпитание – начини и способи за въздействие от страна на педагога върху личността на възпитаника с цел формиране или промяна на определени възгледи, убеждения, чувства, потребности, вид поведение /действия, постъпки/, ценностни ориентации...
 

Обща характеристика на процеса четене

23 окт 2008
·
115
·
3
·
480
·
1

Съвременният анализ на проблема за нарушенията в четенето се базира на разбирането за сложната психофизиологична структура на процеса четене в норма и особеностите на усвояване на умения от детето...
 

Интерактивните методи на обучение в начален училищен етап (дидактика)

28 окт 2008
·
834
·
11
·
1,522
·
915
·
2

Същност на интерактивните методи Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на младите хора в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Много лесен)
46
1
6 мин
06.08.2019
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Лесен)
45
64
1
1 мин
15.10.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Специфични нарушения на способността за учене - дислексия

Материал № 583649, от 15 дек 2010
Свален: 157 пъти
Прегледан: 205 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,830
Брой символи: 12,227

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Специфични нарушения на способността за учене - ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
34

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 130 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала