Големина на текста:
Счетоводство на фирмата
Счетоводство на фирмата
Тема 1: Отчитане на капиталите.
Тема 1: Отчитане на капиталите.
1.
1.
Обща характеристика на капиталите.
Обща характеристика на капиталите.
2.
2.
Отчитане на собствения капитал.
Отчитане на собствения капитал.
А/ отчитане на основния капитал.
А/ отчитане на основния капитал.
Б/ отчитане на резервите.
Б/ отчитане на резервите.
В/ отчитане на финансовия резултат.
В/ отчитане на финансовия резултат.
3.
3.
Отчитане на привлечения капитал.
Отчитане на привлечения капитал.
А/ отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни
А/ отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни
заеми.
заеми.
Б/ отчитане на облигационните заеми.
Б/ отчитане на облигационните заеми.
4.
4.
Отчитане на финансиранията.
Отчитане на финансиранията.
Т.1. Обща характеристика на капиталите
Т.1. Обща характеристика на капиталите
.
.
В практиката капиталите се определят като паричен израз на стойността на
В практиката капиталите се определят като паричен израз на стойността на
вложените в предприятието активи.Размерът и структурата на капитала на
вложените в предприятието активи.Размерът и структурата на капитала на
предприятието отразяват неговата автономност на стопанския субект, който
предприятието отразяват неговата автономност на стопанския субект, който
може успешно да разширява стопанската си дейност, да намира подходящи пазарни
може успешно да разширява стопанската си дейност, да намира подходящи пазарни
ниши и да получава високи и трайни доходи.Капиталът е абстрактна величина,
ниши и да получава високи и трайни доходи.Капиталът е абстрактна величина,
свързана с произхода на стойността на притежаваните активи.
свързана с произхода на стойността на притежаваните активи.
Т.2. Отчитане на собствения капитал
Т.2. Отчитане на собствения капитал
.
.
Собствения капитал е паричен израз на стойността на собствените активи на
Собствения капитал е паричен израз на стойността на собствените активи на
предприятието – чистата стойност на неговия капитал.Изчислява се като от
предприятието – чистата стойност на неговия капитал.Изчислява се като от
балансовата стойност на реалните активи се спаднат неговите пасиви.Реалните
балансовата стойност на реалните активи се спаднат неговите пасиви.Реалните
активи се получават, като от сумата на актива на баланса се извадят вземанията
активи се получават, като от сумата на актива на баланса се извадят вземанията
по записаните дялови вноски.Съгласно общите разпоредби на СС , собствения
по записаните дялови вноски.Съгласно общите разпоредби на СС , собствения
капитал е остатъчната стойност на активите след като се приспаднат всички
капитал е остатъчната стойност на активите след като се приспаднат всички
пасиви. Собствения капитал включва : основния капитал, резервите и финансов
пасиви. Собствения капитал включва : основния капитал, резервите и финансов
резултат.А финансовия разултат представлява неразпределената печалба и
резултат.А финансовия разултат представлява неразпределената печалба и
непокритата загуба. В СС 1 Представяне на финансовите отчети в двустранна
непокритата загуба. В СС 1 Представяне на финансовите отчети в двустранна
форма на счетоводния баланс в пасива са дадени три групи на раздел А:
форма на счетоводния баланс в пасива са дадени три групи на раздел А:
-
-
1 група – основен капитал.
1 група – основен капитал.
-
-
2 група – резерви.
2 група – резерви.
-
-
3 група – финансов резултат.
3 група – финансов резултат.
А/ отчитане на основния капитал – той има постоянен, устойчив и траен
А/ отчитане на основния капитал – той има постоянен, устойчив и траен
характер.Формира се при учредяване на предприятието и се разпада при неговото
характер.Формира се при учредяване на предприятието и се разпада при неговото
ликвидиране.Собственика на предприятието определя неговия размер, който
ликвидиране.Собственика на предприятието определя неговия размер, който
обикновено се записва в съдебните и в данъчните регистри т.е да основен се счита
обикновено се записва в съдебните и в данъчните регистри т.е да основен се счита
този капитал, който е определен при учредяване на предприятието и чийто размер
този капитал, който е определен при учредяване на предприятието и чийто размер
и притежание са регистрирани в съда. В търговските дружества основния капитал
и притежание са регистрирани в съда. В търговските дружества основния капитал
се определя под формата на дялове или от номиналната стойност на акциите.Той
се определя под формата на дялове или от номиналната стойност на акциите.Той
може да се променя само и единствено по решение на собственика.Съгласно ТЗ
може да се променя само и единствено по решение на собственика.Съгласно ТЗ
минималния размер на основния капитал в учредителния акт на дружеството,
минималния размер на основния капитал в учредителния акт на дружеството,
подлежи на вписване в търговския регистър в съда е: за ООД 5000 лева, за АД 50000
подлежи на вписване в търговския регистър в съда е: за ООД 5000 лева, за АД 50000
лева.
лева.
Основния капитал се отчита чрез сметка 101/1 основен капитал изискващ
Основния капитал се отчита чрез сметка 101/1 основен капитал изискващ
регистрация и 101/2 основен капитал неизискващ регистрация.Те са основни,
регистрация и 101/2 основен капитал неизискващ регистрация.Те са основни,
пасивни и балансови сметки и отчитат най важния източник на средства на
пасивни и балансови сметки и отчитат най важния източник на средства на
предприятието.Кредетират се при увеличение и се дебитират при намаление на
предприятието.Кредетират се при увеличение и се дебитират при намаление на
основния капитал.Конкретните измерения на основния капитал са активите на
основния капитал.Конкретните измерения на основния капитал са активите на
предприятието, които мога да имат реално материално или нематериално
предприятието, които мога да имат реално материално или нематериално
измерение или да са под формата на вземания.В зависимост от вида на
измерение или да са под формата на вземания.В зависимост от вида на
дружеството и начина на неговото формиране се организира и аналитичното
дружеството и начина на неговото формиране се организира и аналитичното
отчитане. При ЕТ и ЕООД това не е необходимо. Но при АД и ООД аналитичното
отчитане. При ЕТ и ЕООД това не е необходимо. Но при АД и ООД аналитичното
отчитане трябва да носи информация за номиналната и емисионна стойност на
отчитане трябва да носи информация за номиналната и емисионна стойност на
акциите или записаните дялови вноски на съдружниците.Книгата на акционерите
акциите или записаните дялови вноски на съдружниците.Книгата на акционерите
може да изпълнява функциите на аналитичното отчитане на сметка 101. Основния
може да изпълнява функциите на аналитичното отчитане на сметка 101. Основния
капитал се посочва в пълен размер в пасива на баланса, независимо че част от него
капитал се посочва в пълен размер в пасива на баланса, независимо че част от него
може да не бъде внесена в предвидения срок.
може да не бъде внесена в предвидения срок.
При създаването на търговските дружества основния капитал може да се формира
При създаването на търговските дружества основния капитал може да се формира
на два етапа.Първият е свързан със записването на дяловите вноски.
на два етапа.Първият е свързан със записването на дяловите вноски.
Дт 426 Кт 10
Дт 426 Кт 10
1
1
.
.
Вторият етап е свързан със счетоводното отразяване на внесените активи срещу
Вторият етап е свързан със счетоводното отразяване на внесените активи срещу
записаните дялове:
записаните дялове:
Дт 20,21,30,31,50 и др. Кт 426. Това е при несъвпадение на времето на записване и
Дт 20,21,30,31,50 и др. Кт 426. Това е при несъвпадение на времето на записване и
внасяне на дяловите вноски от учредителите.
внасяне на дяловите вноски от учредителите.
Сметка 426 – Вземания по записани дялови вноски - е активна , синтетична,
Сметка 426 – Вземания по записани дялови вноски - е активна , синтетична,
основно разчетна.Дебитира се при записване на дяловите, които следва да се
основно разчетна.Дебитира се при записване на дяловите, които следва да се
внесат от учредителите , а се кредетира при внасяне на тези дялове.Крайното
внесат от учредителите , а се кредетира при внасяне на тези дялове.Крайното
дебитно салдо показва невнесените още вноски от съдружниците.Тя има характер
дебитно салдо показва невнесените още вноски от съдружниците.Тя има характер
на коректив и се записва в пасива на баланса в раздел Собствен капитал , група
на коректив и се записва в пасива на баланса в раздел Собствен капитал , група
Основен капитал в статия Невнесен капитал с отрицателен знак. Аналитичното
Основен капитал в статия Невнесен капитал с отрицателен знак. Аналитичното
отчитане към сметката се организира по партиди- поименно и по срок на внасяне
отчитане към сметката се организира по партиди- поименно и по срок на внасяне
на дяловите.
на дяловите.
Основния капитал може да се увеличава още и при:
Основния капитал може да се увеличава още и при:
- заделяне на суми от резервите
- заделяне на суми от резервите
Дт гр.11 Кт 10
Дт гр.11 Кт 10
1
1
.
.
-
-
разпределение на печалбата от минали години.
разпределение на печалбата от минали години.
Дт 12
Дт 12
2
2
Кт 10
Кт 10
1
1
.
.
-
-
трансформиране на дължими дивиденти в дялове на съдружниците.
трансформиране на дължими дивиденти в дялове на съдружниците.
Дт 425 задължение за съучастия Кт 101
Дт 425 задължение за съучастия Кт 101
.
.
-
-
съгласие на кредиторите да превърнат вземането си в част от основния
съгласие на кредиторите да превърнат вземането си в част от основния
капитал.
капитал.
Дт 15 гр. Кт10
Дт 15 гр. Кт10
1
1
.
.
Основния капитал се увеличава, когато възникне потребност от средства за
Основния капитал се увеличава, когато възникне потребност от средства за
разширяване на дейността или пък наличните средства не са достатъчни за
разширяване на дейността или пък наличните средства не са достатъчни за
провеждане на текущата дейност.Основния капитал може да се увеличи , след като
провеждане на текущата дейност.Основния капитал може да се увеличи , след като
са постъпили всички записани дялови вноски при учредяването на предприятието.
са постъпили всички записани дялови вноски при учредяването на предприятието.
Счетоводителите не трябва да извършват записвания за формиране и промени в
Счетоводителите не трябва да извършват записвания за формиране и промени в
основния капитал без наличието на подходящи оформени протоколи за решенията
основния капитал без наличието на подходящи оформени протоколи за решенията
на учредителите, както и решенията на съда, когато това е необходимо.
на учредителите, както и решенията на съда, когато това е необходимо.
Намалението на основния капитал обикновено е в резултат на намаление на
Намалението на основния капитал обикновено е в резултат на намаление на
собствените активи, което е съпътствано с решение на собственика на
собствените активи, което е съпътствано с решение на собственика на
предприятието.Това може да се случи при напускане на съдружник, чиито дялови или
предприятието.Това може да се случи при напускане на съдружник, чиито дялови или
акции не са изкупени от други съдружници, за покриване на загуби, когато резервите
акции не са изкупени от други съдружници, за покриване на загуби, когато резервите
са недостатъчни. При първия случай:
са недостатъчни. При първия случай:
Дт 101
Дт 101
Кт 20, 21, 27, 30, 31, 50 и др.- в зависимост от вида на конкретно
Кт 20, 21, 27, 30, 31, 50 и др.- в зависимост от вида на конкретно
върнатите на съдружниците активи.
върнатите на съдружниците активи.
Във втория случай:
Във втория случай:
Дт 10
Дт 10
1
1
Кт 12
Кт 12
1
1
.
.
При отписване на част от задължението за внасяне на дял от съдружник:
При отписване на част от задължението за внасяне на дял от съдружник:
Дт 10
Дт 10
1
1
Кт 426.
Кт 426.
Б/ отчитане на резервите
Б/ отчитане на резервите
.
.
Капиталовите резерви са част от собствения капитал и се създават съгласно
Капиталовите резерви са част от собствения капитал и се създават съгласно
изискванията на определени закони или по решение на собственика на
изискванията на определени закони или по решение на собственика на
предприятието.Те имат защитни функции по отношение на основния
предприятието.Те имат защитни функции по отношение на основния
капитал.Предназначени са главно да покриват евентуалните загуби от дейността
капитал.Предназначени са главно да покриват евентуалните загуби от дейността
на предприятието.Нормално е те да се формират от финансовия
на предприятието.Нормално е те да се формират от финансовия
резултат.Съгласно ТЗ размерът на задължителния резерв за АД не може да бъде по
резултат.Съгласно ТЗ размерът на задължителния резерв за АД не може да бъде по
нисък от 10%./чл.246/.Резервите , които се създават на основата на закон се
нисък от 10%./чл.246/.Резервите , които се създават на основата на закон се
наричат законови, а създадените с решение на ръководството на предприятието
наричат законови, а създадените с решение на ръководството на предприятието
се наричат допълнителни резерви. При образуване на ново предприятие резерви не
се наричат допълнителни резерви. При образуване на ново предприятие резерви не
се формират.
се формират.
Капиталовите резерви се отчитат чрез сметките от група 11 Капиталови
Капиталовите резерви се отчитат чрез сметките от група 11 Капиталови
резерви.Те са пасивни сметки.Кредетират се при всяко увеличаване на резервите и
резерви.Те са пасивни сметки.Кредетират се при всяко увеличаване на резервите и
се дебитират при тяхното намаляване.Кредитното салдо , което обикновено
се дебитират при тяхното намаляване.Кредитното салдо , което обикновено
могат да имат ще посочва размерът на съответните резерви, с които дадено
могат да имат ще посочва размерът на съответните резерви, с които дадено
предприятие разполага.
предприятие разполага.
Създаването и увеличението на резервите е резултат на протичането на различни
Създаването и увеличението на резервите е резултат на протичането на различни
стопански операции: заделени суми от печалбата съгласно решение на собственика,
стопански операции: заделени суми от печалбата съгласно решение на собственика,
увеличение на стойността на ДА и КА, увеличение стойността на ДФА и др.
увеличение на стойността на ДА и КА, увеличение стойността на ДФА и др.
Разпределението на печалбата за годината се извършва през следващата година
Разпределението на печалбата за годината се извършва през следващата година
след утвърждаване на годишните финансови отчети от общото събрание на
след утвърждаване на годишните финансови отчети от общото събрание на
собствениците.При това разпределение задължително се заделят суми в АД за
собствениците.При това разпределение задължително се заделят суми в АД за
резерви съгл. ТЗ.
резерви съгл. ТЗ.
Дт 122 Кт 111. А другите резерви в Кт 117
Дт 122 Кт 111. А другите резерви в Кт 117
.
.
Възможно е да се формират резерви и когато акционер бъде изключен за невнесени в
Възможно е да се формират резерви и когато акционер бъде изключен за невнесени в
уговорения срок вноски , е емитират допълнителни акции.
уговорения срок вноски , е емитират допълнителни акции.
Дт 426 Кт 11
Дт 426 Кт 11
7
7
. Същата статия се съставя и когато надвнесените дялови вноски
. Същата статия се съставя и когато надвнесените дялови вноски
остават за сметка на резервите.
остават за сметка на резервите.
Резерви от последващи оценки могат да се формират, когато това е предвидено по
Резерви от последващи оценки могат да се формират, когато това е предвидено по
закон или СС.При последващи оценки при Дт 30,31,20,21, 22 и др. Кт 11.
закон или СС.При последващи оценки при Дт 30,31,20,21, 22 и др. Кт 11.
Резервите от последващи оценки се намаляват при намаляването на стойността
Резервите от последващи оценки се намаляват при намаляването на стойността
на активите при преоценки и се съставя обратната статия. Тези резерви се
на активите при преоценки и се съставя обратната статия. Тези резерви се
намаляват и при отписване на преоценяваните активи.
намаляват и при отписване на преоценяваните активи.
Дт 11 Кт 122
Дт 11 Кт 122
/ за ДА и КА /
/ за ДА и КА /
Резервите могат да се използват и при спонсорирания и дарения, за покриване на
Резервите могат да се използват и при спонсорирания и дарения, за покриване на
извършени разходи и др.
извършени разходи и др.
-
-
при покриване на загуби от минали периоди.
при покриване на загуби от минали периоди.
Дт 11 Кт 12
Дт 11 Кт 12
1
1
.
.
-
-
увеличаване на основния капитал.
увеличаване на основния капитал.
Дт 11 Кт 10
Дт 11 Кт 10
1
1
.
.
-
-
спонсорирания и дарения.
спонсорирания и дарения.
Дт 11 Кт 20,30,21,50 и др.
Дт 11 Кт 20,30,21,50 и др.
-
-
за отразяване на частта от резервите като приходи, срещу което са били
за отразяване на частта от резервите като приходи, срещу което са били
извършени разходи.
извършени разходи.
Дт 11 Кт 709.
Дт 11 Кт 709.
В/ Отчитане на финансовите резултати.
В/ Отчитане на финансовите резултати.
Конкретния израз на финансовите резултати са печалбите и загубите от
Конкретния израз на финансовите резултати са печалбите и загубите от
дейността на предприятието. Този резултат отразява ефективното използване
дейността на предприятието. Този резултат отразява ефективното използване
на активите и пасивите на предприятието.Финансовия резултат се получава при
на активите и пасивите на предприятието.Финансовия резултат се получава при
съпоставяне на приходите и разходите, след като се вземат под внимание и
съпоставяне на приходите и разходите, след като се вземат под внимание и
данъците за сметка на печалбата.Той се получава от текущите операции по
данъците за сметка на печалбата.Той се получава от текущите операции по
приходите и разходите.При неговото действително формиране вземат участие и
приходите и разходите.При неговото действително формиране вземат участие и
увеличенията и намаленията в стойността на наличната продукция,
увеличенията и намаленията в стойността на наличната продукция,
незавършеното производство и разходите за бъдещи периоди.Синтетичното
незавършеното производство и разходите за бъдещи периоди.Синтетичното
отчитане на финансовия резултат се извършва чрез сметки 121 , 122 , и 123.
отчитане на финансовия резултат се извършва чрез сметки 121 , 122 , и 123.
Сметка 121
Сметка 121
– Загуби от минали години е активна. Дебитира се при отразяване на
– Загуби от минали години е активна. Дебитира се при отразяване на
загубата като такава от минали години, а се кредитира при покриване на тази
загубата като такава от минали години, а се кредитира при покриване на тази
загуба.Дебитното салдо е израз на непокритата загуба.
загуба.Дебитното салдо е израз на непокритата загуба.
Сметка 122
Сметка 122
– Печалба от минали години се кредитира за отразяване на
– Печалба от минали години се кредитира за отразяване на
неразпределената печалба .Дебитира се при разпределението на тази
неразпределената печалба .Дебитира се при разпределението на тази
печалба.Кредитното салдо показва размера на неразпределената печалба от минали
печалба.Кредитното салдо показва размера на неразпределената печалба от минали
години.
години.
Сметка 123
Сметка 123
Печалби и загуби от текущата година е активно – пасивна
Печалби и загуби от текущата година е активно – пасивна
сметка.Когато нейното салдо е кредитно , резултатът е печалба. И обратно – при
сметка.Когато нейното салдо е кредитно , резултатът е печалба. И обратно – при
загуба има дебитно салдо.Тя се кредитира срещу дебитиране на сметки от гр.70,
загуба има дебитно салдо.Тя се кредитира срещу дебитиране на сметки от гр.70,
72 и сметка 790.Тя се дебитира срещу кредитиране на сметки от гр.70/ при загуба /
72 и сметка 790.Тя се дебитира срещу кредитиране на сметки от гр.70/ при загуба /
, 62 , 640 , 690.Тя се дебитира и при нейното приключване в началото на следващата
, 62 , 640 , 690.Тя се дебитира и при нейното приключване в началото на следващата
година срещу Кт 122.
година срещу Кт 122.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2020 в 21:46 в момента не учи на 50 години, випуск 2020
08 ное 2020 в 10:38 студентка на 42 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление управление и администрация, випуск 2012
08 ное 2020 в 10:04 родител
03 ное 2020 в 18:32 студентка на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Бизнес информационни технологии, випуск 2014
01 ное 2020 в 21:25 студентка на 24 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2020
20 сеп 2020 в 22:17 студентка на 34 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
12 сеп 2020 в 18:59 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
11 апр 2020 в 08:12 в момента не учи на 45 години
22 мар 2020 в 17:40 учител на 47 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2020
10 фев 2020 в 16:47 студентка на 29 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Биологични активи. Същност и видове. Организация на счетоводното отчитане.
добавена от ludo_rosi 14.10.2013
0
40
Казус по счетоводство на инвестиционните предприятия! Помощ!
добавена от palavniche_malko 28.09.2013
0
72
Счетоводна политика на собствения капитал в предприятието
добавена от sherina_81 09.05.2012
0
48
казус счетоводна политика на нефинансовите предприятия
добавена от melisa94111 26.10.2019
2
22
Помощ... счетоводство
добавена от Seicheto15 12.01.2016
1
12
Подобни материали
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,405
·
11
·
2,586
·
349

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
 

Проблеми при счетоводното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции

30 окт 2007
·
387
·
40
·
7,143
·
1

На съвременния етап инвестициите се разглеждат като сложно явление, което може да намери различни форми на проявление. В традиционния смисъл понятието “инвестиция” се свързва с процеса на придобиване на реални и финансови активи...
 

НСС 25 - Отчитане на инвестициите

15 ное 2007
·
234
·
3
·
504
·
81

Националният счетоводен стандарт 25 регламентира счетоводното отчитане и оповестяване на инвестициите в инвестиращото предприятие и в специализираните инвестиционни предприятия.
 

Собствен капитал

09 дек 2007
·
680
·
7
·
851
·
304
·
1

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по счетоводство - 1 тема - собствен капитал
 

Собствен капитал

05 мар 2008
·
123
·
5
·
954
·
17

Капиталът е абстрактна величина,свързана с прихода на стойността на притежаваните в предприятието активи,върху който то е получило правото на владеене,ползване и разпореждане.Като отчетна категория капталът съществува....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
5 мин
13.08.2020
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
1 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Лекции по счетоводство

Материал № 583137, от 15 дек 2010
Свален: 670 пъти
Прегледан: 1,098 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 103
Брой думи: 32,527
Брой символи: 193,203

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
55

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
74

виж още преподаватели...
Последно видяха материала