Големина на текста:
Цветомир Венциславов Найденов
Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. В. Търново
Глобалната мрежа като възможност човек да упражнява
демократичните си права
Интернет навлиза все повече и повече в живота на всеки един човек.
Глобалната мрежа се ражда след дългата връзка между техническия и научния
напредък. Днес виртуалното пространство поставя всички нас в една творческа
позиция – то ни предоставя възможности да участваме активно в различни
регионални, национални и международни инициативи със социална, правна,
икономическа и политическа насоченост. Именно възможността чрез Интернет да се
осъществяват редица социални и политически връзки е предпоставката, която
изгражда убеждението, че глобалната мрежа е стожер на съвременните
демократични права.
Без съмнение се коментират и констатират много от негативите на
информационното общество. Незаконно, вредно, дискредитиращо личността
съдържание се разпространява в цялата мрежа. Недостойно обаче би било, ако
отречем или пренебрегнем позитивните носители в Интернет. Не случайно аз
приемам глобалната мрежа като устойчив фундамент за развитието на
демократичните права на всеки гражданин.
Преди да навляза в същността на разработката си, мога да откроя най-
съществената причина, заради която избрах да участвам в този конкурс, а именно –
и аз и Интернет много си приличаме. Ние заедно сме рожби на “прехода”. Пиша
“преход”, защото аз съм роден във време, когато се поставят основите на смени в
политическата и обществената сфера, на нови етапи от икономическо развитие и на
нови перспективи пред човечеството. Както за всичко ново създателите възлагат
надежди и очаквания, така и моите създатели – моите родители, така и групата
инженери- математици и технолози, създатели на глобалната мрежа, възлагат
своите големи очаквания всичко ново да бъде в името на усъвършенстването на
интелекта и утвърждаване на рационалното у всеки. Дали аз ще постигна това към
което съм бил упътен и това, което впоследствие съм осъзнал, че е мой дълг,
зависи изцяло от мен. Въпросът с Интернет обаче е една съвършено различна
реалност. Интернет се прави от много хора, наречени users /юзъри/, които хора са с
различно мислене, с различни подходи и с различни ценности.
В България не сме се докоснали все още до онази демокрация, която виждаме
в ЕС или другите западни държави. Без да подценявам когото и да било отбелязвам
само, че да се приеме Интернет като устойчивост по отношение упражняването и
защитата на човешките права изисква доста рационално мислене и рационален
подход при осъзнаването и откриването чертите на демокрацията. Принципите,
които ме доведоха до тезата за полезността на Интернет, са в резултат на личните
убеждения, че:
- Интернет разширява достъпа на гражданското общество до официалната
информация
- Интернет укрепва гражданското общество чрез механизмите на
международното право, гарантиращо свобода на словото, изразяването, търсенето
и предоставянето на всякаква законна информация
- Интернет подпомага участието на гражданското общество в управлението на
страната
Години наред моите родители, моите възрастни баби и дядовци са живели в
едно общество, в което е понасяна “колективна отговорност” вследствие на
“колективни избори”. Ако пътуваме във времето и не вземем за свой спътник
интернет, ние можем да попаднем в началото на XXI
ви
век в подобна аналогична
ситуация. Без да изключваме съвременната информационна реалност ние добиваме
спокойствие именно от факта, че Интернет съществува. Това, което пиша звучи
актуално и за нашата и за други страни. Ако има някъде по света в някоя държава
репресивен режим на власт, който режим да цензурира и държи в подчинение
медиите, то Интернет е единствената алтернатива хората да научат за актуалната
обстановка около себе си. В друг смисъл ако са забранени издания на известни
автори, чиито имена не са в “името на партията” или “в името на народа”, то тези
издания могат да бъдат публикувани в глобалната мрежа, където всеки, който
пожелае би могъл да се запознае с тях. Без съмнение по този начин освен
свободата на изразяване и правото за достоен и демократичен живот Интернет
укрепва и човешката култура. Като се каже, че “Интернет не признава граници” може
би се има точно това в предвид, че в стремежите си към знание и информираност,
човекът прехвърля всички възможни граници.
Осигуряване разбирането на човешките права и тяхното приложение в
обществения живот са една от основните черти на демокрацията, чиито изразител е
Интернет. Във виртуалното пространство се наблюдава рядкото явление как
знанията за човешките права подтикват останалите посетители на Интернет към
желанието за обществени промени и развиване на културата, уважението и
толерантността към всеки. Сърфирайки из виртуалното пространството ние ще
попаднем на сайтове, направени от международни организации като ООН, ЕС,
ЮНЕСКО и др., на които са поместени редица правни документи, които са
ратифицирани от нашата страна или пък са с обща валидност като тези на ООН.
Дали от любопитство или не, поглеждайки нещо, което ни засяга пряко, ние
събуждаме тази част от своето мислене, която ни помага да се борим и да
отстояваме тези свои права, които са неотменими и не подлежат на съмнение
достоен живот, здраве, произвеждане и приемане на блага и т.н.
Белег на съвременната демокрация е демонстрираната от интернет всеобща
ангажираност към правото на свободно изразяване. В тази посока е направено
много по глобалната мрежа с помощта на високо честотни системи се излъчват
новинарски емисии, радиопредавания, поместват се бюлетини на различни
държавни институции, публикуват се първите страници на ежедневния и
периодичния печат. Така обществения механизъм работи с ясното съзнание, че
информацията вече не е само за този, който може да си я позволи, а е за всеки,
който я потърси.
Както в реалността, така и тук в интернет - демокрацията има закони и те
трябва да се съблюдават. Има закони, които контролират и ограничават вредното
съдържание в Интернет, има такива, които забраняват прокламирането и
подбуждането към война, религиозни или етнически конфликти, расова или полова
2
дискриминация. Такива са Всеобщата декларация за правата на човека,
Международната харта за икономически, социални и културни права,
Международната харта за гражданските и политическите права и др. Редом с
положителното в съблюдаването на нормите се появяват някои негативни черти,
които няма как да не бъдат усетени от издателите или потребителите в Интернет.
Става въпрос за възможността сред законите, които се правят в името на човека и
личността да се приемат и такива, които да ограничават правото на свободно
изразяване. Във Франция приетата “Парижка харта за Нова Европа и други
документи на ОССЕ” нормира публикуваната информация в Интернет и забранява
да се публикуват данни по отношение на реални личности и събития без да е
посочен техният източник или автор. С други думи това означава, че ако някой
разполага с информация за корумпирани фигури от обществено- политическия
живот, то той трябва да посочи откъде има тази информация и да посочи също
своето име. Това е нещо крайно потъпкващо правата на демократичната личност в
Интернет, защото никой не гарантира на автора неговата сигурност и неговата
защита. Според мен анонимността е важна предпоставка за свободата на
изразяване. Негативно е и впечатлението, че някои правителства предприемат
косвени методи за контрол на информацията в Интернет. Така те установяват
правителствена цензура. Пример в това отношение са Южна Корея, Индонезия,
Тайланд и др., където управляващите политически режими са премахнали чрез
“правителствен контрол” всички сайтове, които са продуцирани в САЩ.
Интернет генерира демокрация в съвременното ни общество, генерира
устойчивост и насърчава демократичните права. Глобалната мрежа притежава
вътрешна устойчивост и тя е уникално средство за комуникация. Демократичните
права тази мрежа поддържа благодарение на:
своята интерактивност
изобилието от информация
отвореността си към всеки
възможността за потребителски контрол
възможността освен да получаваш информация чрез
Интернет и да общуваш чрез т.нар. “чат”
Не бих се спрял върху негативното влияние на “чат-а”, защото съм убеден, че
със всеки изминал ден потребителите на виртуалното пространство стават все по
ерудирани и придобиват инстинкт за самосъхранение и сигурност. Една от
основните причини по мое впечатление е и политиката, която водят различните
държавни институции в тази насока. Ежедневно всеки от нас е предупреждаван да
не посочва конфиденциална информация на лица, които не са му известни и лица,
които не познава от всички техни възможни страни.
След като посочих възможността на Интернет да укрепва гражданското
общество е наред да отбележа механизма по който Интернет подпомага
гражданското участие в управлението. Този механизъм напълно ни съотнася към
темата “Интернет и правата на човека” и по- точно в частта си за демократичните
права на всеки гражданин по отношение участието му и контрола върху
официалните държавни институции. Факт в много страни е т.нар. “Електронно
правителство”. Аз следя политическия живот в България и от лични впечатления
знам, че такъв проект се подготвя в моята страна от Министъра на Държавната
администрация. Единственото негативно явление е забавянето на тази инициатива.
“Електронното” правителство предоставя изключителни възможности за средния и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2018 в 19:40 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
20 яну 2017 в 12:55 студент на 25 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Стопански, социални и правни науки, специалност - Социален мениджмънт, випуск 2019
17 ное 2016 в 12:01 студентка на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2015
25 авг 2016 в 22:50 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2013
23 яну 2014 в 15:05 потребител
02 май 2013 в 14:07 учител на 54 години
30 апр 2013 в 09:35 студентка на 51 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Регионално планиране, випуск 2017
05 апр 2013 в 15:32 потребител
 
Подобни материали
 

Влияние на тютюнопушенето върху учениците от 8-ми до 12-ти клас

21 окт 2008
·
476
·
15
·
1,998
·
449
·
1

Поради нарастващия брой ученици, които пушат, се налага изследване на влиянието на тютюнопушенето върху тяхното здраве, интелект, ценности и присъствието,взимането на участие в клас, съсредоточеността, както в клас, така и вкъщи при самоподготовка...
 

Осигурителни плащания

03 мар 2006
·
1,147
·
8
·
2,006
·
148

Проблемите на социалната политика, социалната сигурност, социалното осигуряване и други социални дейности винаги са представлявали интерес на науката и практиката.
 

Здравното осигуряване в България


Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
507

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Социалната политика, свързана с бежанците

15 дек 2006
·
814
·
9
·
1,876
·
183

Проблемите за социалната политика са теми, които са винаги актуални, социален проблем е и закрилата и интеграцията на бежанците в България.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Глобалната мрежа като възможност човек да упражнява демократичните си права

Материал № 58231, от 11 дек 2007
Свален: 127 пъти
Прегледан: 35 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,302
Брой символи: 11,256

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобалната мрежа като възможност човек да упраж ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения