Големина на текста:
Военна академия „Г. С. Раковски”
гр. София
Съвременни предизвикателства пред системата за международни
отношения и глобалната сигурност.
/есе/
В съвременния, бързо глобализиращ се свят всяка една демократична страна или
общност от такива държави не би могла да постигне една надеждна национала
сигурност, ако тя не е обвързана с регионална, съответно и с глобална сигурност.
Глобалната сигурност е тема, която се обсъжда на всички международни форуми, това
е въпрос от първостепенна важност за цялото човечество. Всяка една държава
непрекъснато се изправя пред различни предизвикателства, от които зависи
националната и сигурност, а от там следователно и глобалната сигурност. Системата на
национална сигурност трябва да се разглежда като система от най-висок ред,
осигуряваща прогресивното функциониране на цялата държава. Над нея стоят
системите за регионална и глобална сигурност.
През последното десетилетие ситуацията около глобалната сигурност се е
променила. През 80-те години на ХХ век международните отношения се определяха от
наличието на два противостоящи си военнополитически блока, които се сдържаха
взаимно и осигуряваха сигурността предимно със силов ресурс. В момента се намираме
в коренно различна ситуация. Старите заплахи вече изчезнаха. Светът става все по-
малък, благодарение на глобализацията, новите технологии, интернет. Хората се
сближават и опознават.
За да можем да очертаем съвременните предизвикателства пред системата за
международните отношения и глобалната сигурност, първо е необходимо да си
отговорим на въпросите каква е действителността в момента, какви са заплахите за
съответната държава и проблемите за разрешаване. За една страна проблемите на
сигурността са най-важни. Сигурността е действие на държавните институции за
запазване на живота и благосъстоянието на гражданите.
От столетия наред несъмнено основната заплаха и предизвикателство за една
държава е войната. При загуба тя довежда до щети от различен характер, намаляване на
населението, репарационни дългове, често дори до промяна на териториалните
граници. Но наред с войната, съществуват и други предпоставки, които до една или
друга степен биха разклатили националната сигурност на една страна, а следователно и
глобалната сигурност. В системата за национална сигурност можем да разграничим
няколко подсистеми, например - политическа сигурност, военна сигурност, социална
сигурност, информационна сигурност, икономическа сигурност и др. Всички те
осъществяват връзки помежду си и изграждат общия функционален модел на сложната
система на национална сигурност, която трябва да се разглежда като система от най-
висок ред. Тя осигурява прогресивното функциониране на цялата държава, а над нея
стоят системите за регионална и глобална сигурност.
Най-общо казано сигурността се фокусира върху постигането на всеобхватна и
комплексна сигурност, която засяга както цялото общество и човечество, така и
отделния индивид. Съвременните предизвикателства, които стоят пред постигането на
тази сигурност зависят от наличието на някакви заплахи. Тези заплахи могат да бъдат
1
външни и вътрешни, а по-точно в зависимост от естеството например – политически,
икономически, социални, демографски, екологични и др. Заплахата – реална или
потенциална – е продукт на конкретни условия и развитие на междудържавните
отношения. Следователно заплахата е сигналът, който задейства целия защитен
механизъм на една система, а и определя адекватността на защитната реакция, размер и
сила.
Като едно съвременно предизвикателство с политически характер днес несъмнено
може да се посочи тероризмът. Той съществува още от древността, въпреки че в
сегашното общество се налага мнението, че тероризмът е по-скоро явление на ХХ век.
Това е така, защото може би сега има повече терористични организации, осъществяват
се повече терористични актове, които се разпространяват и налагат като информация в
медиите. Тероризмът се използва за постигане на някакви политически цели със
средства различни от война, тоест тук говорим за държавен тероризъм, при който
правителството на съответната държава със сила и терор налага набелязаните си цели и
осъществява амбициите си. Като за такъв пример в миналото може да се посочи
хитлеристка Германия. В днешно време всеки човек може да посочи поне по един
пример за тероризъм не само в нашата страна, но и в големите сили, където той е по-
развит и практикуван. Той е бич от миналото, има го в настоящето и за съжаление,
въпреки че звучи песимистично според мен ще го има и в бъдещето. Дори смея да
твърдя, че може би в по-големи граници. Като част от НАТО и ЕС, България не може
да остане изолирана в това отношение от останалите по-големи сили, в които това е
доста наболяла тема от ежедневието. Към заплахите от политически характер можем да
посочим още политическа нестабилност на страната, екстремизма, сепаратизма, и не на
последно място дори и кибертероризма, който е също вид тероризъм (компютърен
тероризъм). Може би именно този вид тероризъм е най-съвременното
предизвикателство от изброените за момента. Всички ние виждаме колко бързо се
усъвършенстват новите технологиите и как навлизат в живота ни, заместват
източниците на информация на хартиен носител, а дори и работната ръка. За момента
няма пагубни резултати като – убити, ранени, разрушения и т.н. Но имайки предвид, че
кибертероризмът се появи през последните години и именно това, че го посочвам като
най-съвременното предизвикателство в бъдеще предвиждам, че той няма да изчезне, а
дори напротив – ще се усъвършенства и ще навлезе все повече. Всички потребители в
интернет са изложени на риска да бъде открадната тяхната самоличност, съответно да
им бъдат нарушени гражданските права. Затова може би обществото трябва да бъде
много по-добре запознато с рисковете и заплахите, с това как да се пази, а съответно и
как да противодейства на този съвременен вид тероризъм. В този ред на мисли,
изброявайки част от съвременните заплахи за глобалната сигурност мога да заключа,
че те винаги ще съществуват в една или друга степен и никога няма да има мир. Това е
така, защото е практически невъзможно да съществува нещо, което да е удобно в едно
и също време на всеки. Винаги има конфликт на интереси. Естествено всичко може да
се постигне с компромиси, но като чели напоследък малцина са способни на това.
Несъмнено всичко може да се постигне по мирен път, но особено за големите силни
държави това не е изгодно, защото компромисите често водят до загуби, които те не
могат да понесат, а по-скоро не искат. И винаги ще е по-лесно целите да се постигнат
по лесния начин, щом това е възможно, а именно – да си взриви сграда или да се убият
невинни хора.
Съвременните предизвикателства от икономическа гледна точка са заплахите като
– безработица, международна рецесия, разликата между бедни и богати страни, упадък,
влияние на съседна силна в икономическо отношение страна и др. Към социалните
заплахи можем да посочим – престъпност, корупция, наркотици, глад, болести и др.
2
На 01.01.2007 г. България става член на една по-голяма и напреднала общност –
Европейския съюз. Не само за България, но и за всяка страна-членка на ЕС това само по
себе си от една страна е голям плюс, тъй като от тази общност може да заимства опит,
ресурси, важни насоки за развитието си като нация и държава. Получава старт за
прогресивно развитие в много насоки, сред които е и сферата на икономиката.
Несъмнено обаче освен положителните страни, това има и своя минус. Той си изразява
най-вече във властта, която ЕС получава спрямо своите членки. Освен стабилитет и
повече икономическа и социална сигурност, страните се изправят пред нови
предизвикателства в социалната и икономическата сфера, с които трябва да се справят.
Много възможно е в бъдеще в резултат на новите планетарни рискове и заплахи да се
наложи преосмислянето и предефинирането на целите на социалната политика – не
само с оглед преразпределението на ресурсите, а и като един от ефективните начини за
противопоставянето на тероризма, организираната престъпност и масовата миграция.
Със всички тези опасности, заплахи и предизвикателства предстои да се справи нашето
поколение. От години наред в световната икономическа система винаги е имало много
и най-различни финансово-икономически кризи. Всяка държава успява по някакъв
начин да се справи със ситуацията и да излезе от нея. Като това зависи най-вече от
нагласата на хората и от техните способности. В момента светът се намира отново в
световна финансово икономическа криза, която може би е една от най-тежките до
момента. Правят се хиляди прогнози по отношение на това кога ще свърши тя, какъв
ще бъде краят й, кой ще спечели и кой ще изгуби от нея. Правителствата на различни
държави виждат и разбират, че този процес се отразява върху тяхната работа и усещат
политическа нестабилност под краката си. Това ги принуждава да правят различни
опити за спиране на кризата и нормализиране на социално-икономическата среда.
Използват се различни начини за това, като намаляване на персонала във фирмите,
банките променят политиката си като вдигат лихвите по кредитите си. Кризата обаче
остава, което означава, че мерките са неефективни, никой не е в състояние да направи
точната диагноза на проблема, а съответно и да намери правилния начин за
преодоляването му. Това съвременно предизвикателство пред системата за глобална
сигурност е налице сега, но ще бъде и в бъдеще, защото световната икономическа криза
е заложена в модела на социално-икономическото управление на света като цяло.
Периодът, за който дадена държава изпада в това състояние, и последиците от него
според мен зависят до голяма степен от способността на обществото да се справи с
него.
Други предизвикателства пред сигурността са били и винаги ще бъдат
екологичните заплахи – бедствия, аварии и катастрофи. Екологичните заплахи могат да
бъдат вътрешни и външни, природни и техногенни. За сигурността като цяло много
важна е защитата на живота на обществото и на отделния индивид. В тази връзка
всички екологични рискове и катастрофи представляват заплаха за човечеството. В
момента едно от съвременните екологични предизвикателства е непрекъснато
променящият се климат. Изменението на климата влияе на останалите компоненти на
околната среда и води до редица други опасности, като: водна криза, поради изчезване
на запасите от прясна вода; разрушаване на екосистемите и намаляване на
биоразнообразието; намаляване на обема и продуктивността на обработваемите земи;
унищожаване на горски масиви, вследствие на пожари заради суша и високи
температури; увеличение на пустините; топене на планински глетчери и др. Тези
сериозни промени в околната среда водят до тежки икономически и социални
последици – увеличаване на страдащите от недохранване, задълбочаване на
икономическата криза в отделни региони, социални напрежения и конфликти.
Глобалната промяна в климата има влияние и върху човешкото здраве. Подобряването
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2019 в 16:57 потребител на 25 години
 
Подобни материали
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Оръжия за масово поразяване


Настоящото учебно пособие е предназначено за студентите от специалността Национална сигурност на ШУ „Епископ Константин Преславски”...
 

Глобални интереси и глобална сигурност. Ролята на великите сили. Проблеми на сигурността pro

29 ное 2015
·
3
·
16
·
6,548
·
43
·
20.00 лв.

Глобални интереси и глобална сигурност. Ролята на великите сили. Проблеми на сигурността: распространение на демокрацията, нераспространяване на оръжия за масово поразяване и разоръжаване, контрол над производството, търговията...
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Националната сигурност и усъвършенстване на ВГО в демократичното общество

09 дек 2008
·
282
·
31
·
7,132
·
151

УЧЕБНИ ЦЕЛИ: Да се разкрият същността, основните характеристики, закономерности и фактори, които осветляват съдържанието на националната сигурност. Да се фиксират условията и институциите, които усъвършенстват ГВО в демократичното общество...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
1
13.10.2011
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Съвременни предизвикателства пред системата за международни отношения и глобалната сигурност.

Материал № 581617, от 13 дек 2010
Свален: 197 пъти
Прегледан: 255 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Есе
Брой страници: 5
Брой думи: 1,680
Брой символи: 10,449

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременни предизвикателства пред системата за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения