Големина на текста:
Функции на педагогическото общуване
Същността и структурата на сложното социално
явление”педагогическо общуване”намират съответно отражение и в
характера на неговите функции.Основните страни в структурата на
този процес се преливат в съответните функции,които от различните
изследователи са определени различно – по-общо и по-детайлно.
Според Б.Ф.Ломов общуването има три вида
функции:информационно и комуникативно-която се изразява в
предаване и приемане на информация в разнообразни и богати форми
и варианти;регулативно-комуникативната,която се реализира като
„регулация”на поведението,саморегулация,самоконтрол и самооценка
в отношенията между общуващите,формиране на цели,мотиви и
програми на поведение,действия и отношения;афективно –
комуникативна функция,при която се извеждат на преден план
емоциите и се подчертава емоционалната детермината в
общуването,реакциите и поведението.Същият автор определя и някои
други функции на общуването:А)организация на съвместната
дейност,Б)опознаване на хората един друг,В)формиране и развитие на
междуличностните отношения.
Общуването като важен социален феномен според К.Нешев
изпълнява следните съществени функции във взаимодействието
между
личностите:информационна,ориентировъчна,експресивна(емоционал
на) и праксеологическа .
Информационната функция на общуването води до осигуряване на
участващите в този процес на достатъчно по количество
информация(знания,сведения),необходими за реализацията на
личността в социалния живот.Тази функция допринася за
приобщаването на отделната личност или дадена група към
непосредствена жизнена среда ,в която протича нейния живот и
дейност.Чрез получената информация индивидът се подготвя да
определи съответните параметри за приспособяване и реализиране в
определена социална среда в дадена общност.Ефектът на
информационната функция е постоянен,непрекъснат,зависи от
динамиката на общуването и води до обновяване на
взаимодействията,ситуациите,въздействията и взаимоотношенията
между членовете на различните общности.
Ориентиеровъчната функция на общуването разкрива ролята на
отношението и целите на социалната общност.Ориентацията включва
прехода от фиксирането и изразяването на потребности чрез осъзнато
проявление на интереси,до стабилизирането им под формата на
определени цели(висш резултат на ориентацията).Затова
ориентационната функция на общуването изразява този аспект на
процеса,при който се акцентува върху организацията на самото
взаимодействие при условия на взаимно разбиране.Когато започва да
общува,личността си създава необходимите ориентири за своето
поведение. Непрекъснато сверява това,което прави,с това,което
очакват от нея партнъорите й,съобразява се с техните
мнения,изисквания,оценки,чувства.Така в процеса на общуване се
осъществяват взаимни влияния на различни ценности,цели и
критерии,което дава отражение при възпитанието и формирането на
личността.По такъв начин оценките за собственото”Аз” са резултат на
постоянното съпоставяне на това,което човек вижда в себе си с
това,което вижда и в другите хора,както и с това,което предполага,че
те виждат в него.
Праксеологическата функция на общуването се проявява в обем на
дейности между хората,в приемане и предаване на опит.Тази функция
обвързва в единен комплекс необходимата практическа насоченост
на общуването.Реализира значенията и знанията на информационната
страна на общуването в живота,в ежедневното практическо
взаимодействие между хората.
Посочените функции не бива да се разглеждат и разбират
откъснато една от друга.При общуването те се проявяват в единна
система,взаимно се преливат и подпомагат,допълват и съпътстват.
При класификацията на възпитателните функции на общуването
А.В.Мудрик приема,че те, от една страна,се пораждат като стихиен
социален процес,а от друга-отразяват обществените потребности и
изисквания.Авторът разграничава следните възпитателни функции
на общуването на учениците:нормативна(отразяваща усвояването от
учениците на нормите на социално поведение,т.е. общуването като
нормативен процес),познавателна(отразяваща овладяването от
учениците на индивидуалния социален опит в процеса на
общуване,т.е. общуването като познавателен
процес),емоционална(отразяваща общуването като афективен
процес),актуализираща(отразяваща реализацията в общуването на
типичните и индивидуалните страни на личността на ученика,т.е.
общуването като способ за социално утвърждаване на личността).
Нормативната функция има особено възпитателно значение.
Същността на педагогическото общуване като нормативен процес
е двойнствена.От една страна,общуването се регулира от определени
норми,а от друга страна – самото то включва в съдържанието си
съвкупност от норми,изисквания,правила,които регулират
поведението и действията на участниците в общуването в различни
видове дейности и общности.
И тук изключително важна е ролята на създадените в обществото
норми и ценности и реализирането им в социалния живот.Тяхното
усвояване от подрастващите е възможно именно чрез активно
общуване в обкръжаващия свят.Един от важните механизми за
реализирането на този процес е усвояването на образци на поведение и
дейност в процеса на общуване.Друг механизъм е реализирането на
различни дейности с помощта на общуването с по-големи и по-малки
общности и групи,при,което се осъществяват разнообразни и
полузатворени контакти и взаимодействия.
Познавателната функция се основава на реализацията на
общуването като един от най-важните фактори за
възникване,формиране,развитие и затвърдяване на познавателните
интереси на ученика.Информация се получава както при
деловото,така и при свободното междуличностно
общуване.Общуването оказва съществено влияние при възприемането
на различни видове информация,която се проявява особено в
избирателното отношение към поднасяната информация или
търсената информация.Обикновено се предпочитат тези
сведения,съобщения,които отговарят на интересите,знанията и
нагласите на учениците.Общуването оказва значително влияние и
върху възприемането и усвояването на информацията.Личността
възприема и усвоява винаги информацията от своя гледна точка,от
свои позиции,върху които силно влияние има социалната среда на
общуване.Освен това информацията не се възприема в чист вид,даже
и да е3 получена при учебно-възпитателния процес или от средствата
за масова комуникация.В зависимост от насочеността и ценностните
ориентации на личността тя в един случай се разширява,а в друг – се
стеснява. Проявата на усвоените знания като личностно значими се
осъществява пак при общуването.При различните контакти на
учениците се споделят мисли,оценки,поставят се на съмнение някои
постановки и често общуващият може да не се съгласи с мнението на
партнъора си по общуване,независимо колко авторитетен или
достоверен е източникът на обсъжданата информация.
Експресивната(емоционална) функция на общуването има също
така важно значение за по-пълно вникване в същността и
съдържанието на този процес.Чрез нея се разкриват личностните
качества на участващите в общуването.Проявените чувства и
създадените емоционални състояния са често важен показател за
нравствения облик на общуващите,за тяхната култура и
възпитаност,за характера на ценностните им ориентации.Чрез
общуването се задоволяват емоционални потребности на личността.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Функции на педагогическото общуване

Същността и структурата на сложното социално явление”педагогическо общуване”намират съответно отражение и в характера на неговите функции.основните страни в структурата на този процес се преливат в съответните функции,които от различните...
Изпратен от:
veni2901
на 2010-12-06
Добавен в:
Общи материали
по Журналистика
Статистика:
113 сваляния
виж още
 
 

Функции на педагогическото общуване

Материал № 577916, от 06 дек 2010
Свален: 113 пъти
Прегледан: 162 пъти
Предмет: Журналистика
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,905
Брой символи: 13,123

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Функции на педагогическото общуване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения