Големина на текста:
Увод
Днес иновациите са по-важен фактор за икономически растеж от традиционните - земя,
труд и капитал. Положителният икономически и социален ефект от тях се изразява в
повишаване производителността на труда, създаване на нови отрасли и работни места,
усъвършенстване на сферата на услугите, повишаване конкурентоспособността на
стоките, стабилизиране на цените, стабилизиране курса на националната валута,
подобряване на условията на труд, интелектуализация на труда, по-пълно задоволяване
на потребностите и в крайна сметка – повишаване на жизнения стандарт.
Иновациите имат важно значение не само за икономиката като цяло, но в условията на
изключително турбулентна бизнес среда те са необходими за оцеляването и развитието
на всяка отделна фирма. Компаниите трябва непрекъснато да инвестират в разработка
на нови продукти, за да могат да са конкурентни на пазара. Изоставането на фирмите в
технологично отношение води до понижение на конкурентоспособността им и
оскъпяване на производството, тъй като новите технологии осигуряват икономия на
енергия, суровини, материали и т.н. За да могат да разширят пазарните си позиции и да
завоюват нови, те трябва непрекъснато да инвестират. Иновационният процес се
превръща в задължителен за всяка фирма. Разработването и изпълнението на
иновационните проекти позволява на компанията да бъде лидер и основен конкурент на
пазара, защото иновациите съдържат в себе си огромен икономически потенциал – те
могат да осигурят на фирмата, която ги реализира успешно, многократно увеличение на
ефективността.
Същностиособеностнаиновациите
, НачалотонатеориятанаиновациитесепоставяотЙозефШумпетер австрийски
( 1883 – 1950.). икономистгВсвоятатеориятойправиразликамеждурастежиразвитие
. , наикономиката Растежътепостепеннотоизменениенафакторите коетозапазва
, отношениятаипазарноторавновесие докаторазвитиетоерезултатнановиимпулсни
, комбинацииотфактори коитонарушаватформиралитесеотношениянаравновесиев
. производствотонапазара Иновациитевнасяткачествениизменениявтезикомбинации
, , отфактори порадикоетотесе разглеждаткатоопределяща първостепеннадвижеща
. силанаразвитиетонаикономиката Шумпетеркласифициранововъведениятавпет
:групи
? , ;Новатехника технологияилиновипроизводственипроцеси
? ;Новапродукциясновикачестваисвойства
? , ;Новисуровини материалииновиизточницинасуровини
? ;Новаорганизациянапроизводствотоиснабдяването
? .Новипазаризареализациянастоките
Въпреки че през 70-те и 80-те години интересът към иновационната теория значително
нараства, учените така и не достигат до единно становище относно понятието за
иновация. Най-общо възгледите на съвременните автори могат да бъдат разделени на
две големи групи. Едните под иновация разбират не самия процес на научно-
технически изменения, а неговия краен резултат, а другите, разглеждат иновацията по-
широко – като процес, включващ множество стадии и връзки, започвайки от
откритието или изобретението и завършвайки с появяването на пазара на нови стоки.
Обобщено може да се каже, че иновацията е нещо, което се прави за първи път, а
подтикът за това е нова идея (инвенция). Иновацията винаги предизвиква промени в
технологичната система, но същевременно има голямо влияние върху потребностите,
ресурсите и циклите на обработка от първоначалните производствени фази до крайното
потребление. Много инвенции не са оказали влияние върху икономическите системи ,
нямат успешна пазарна реализация и не са възприети от потребителите като новост. Ето
защо едно от определенията за иновациите е, че това са инвенции преминали през
фазите на лабораторните опити, развитието на прототипа, усвояването на редовното
производство и въвеждането им като продукти и услуги на пазара. В процесен аспект
иновацията се определя като комплекс от взаимосвързани, но обособени по фази
дейности. Тогава се говори за иновационен процес или обновяване. В съвременните
условия интересът към иновациите все повече се засилва. Те се разглеждат като
основно средство за осигуряване на конкурентно предимство на фирмата. Според
някои автори обаче иновацията не трябва да се използва изцяло като синоним на
обновяването, а следва да се свързва само с тези форми на обновяване , които водят до
прогресивни, качествени промени в технико – икономическите, технологичните,
социални и екологични параметри на изделията. Следователно по – правилно и
обосновано ще бъдат характеризирани иновациите, ако бъдат разгледани от различни
гледни точки – производствена, маркетингова и от гледна точка на потребителя:
?От производствена гледна точка иновацията се характеризира като приложена
за първи път в практиката техническа реализация на нови или нови комбинации
на съществуващи научни знания и идеи.
?От маркетингова гледна точка, иновация е всяка осъществена нова идея, която
въведена на пазара, доставя такава полза на клиента, че той е готов да плати за
нея. Тази нова идея може да бъде реализирана и в дейността на предприятието,
като повишава ефективността му така, че макар и косвено отново да доставя
полза на клиента.
?От гледна точка на потребителя иновация е всеки предмет, продукт, услуга или
процедура, които той възприема ката нещо ново и непознато, което задоволява
нови негови потребности.
От казаното дотук може да се направи обобщение, че иновациите са всяка нова идея,
всеки нов продукт, процедура и услуга които са осъществени, реализирани и са
стигнали до потребителя за производствено или лично потребление.
Същност на екоиновациите. Грантова схема за екоиновации.
Под екоиновации се разбират всички форми на иновации, които защитават околната
среда. Те включват нов производствен процес, нов продукт или технология, нов
мениджмънт или бизнес метод. При използването им се намалява риска за околната
среда, за населението и другите негативни въздействия от използването на ресурсите.
Световният пазар за екологичните продукти расте все повече. Екоиновациите
представляват ключова възможност за стабилизиране на европейската икономика и
могат да спомогнат за това да я направят по – силна в бъдеще. Грантовата схема на ЕК
за екоиновации подкрепя въвеждането на иновативни продукти, услуги и технологии,
които да насърчат използването на натурални ресурси. Инициативата цели опазването
на околната среда чрез финансиране на ''зелени'' проекти във всички области на
икономиката. Бюджетът на Грантовата схема възлиза на 200 млн. евро за периода
2008-2013 година. Приоритетите на Грантовата схема са въвеждане на екоиновации в
областите:
? Рециклиране на продукти;
подобрен процес на сортиране на отпадни материали от монтаж,
строителство, електрическииелектронниработи
Екологичносъобразендизайнипродукциянависокочествена
продукция, висококачественипотребтелски стоки, иновативнипроцеси
нарециклиране
Новирециклиращи решенияза специфичнисектори като земеделие,
риболов, извличанеидр.
Бизнесиновации, коитозасилватконкурентнспособносттана
рециклиращатаиндустрия
? Строителство;
Иновативни строителни процеси или продукти които намаляват
вреднитевъздействиявърху околнатасредаи/ илиподдържатрационално
използваненаприроднитересурси
• “Зеленистроителни техники, коитонасърчаватизползванетона
рециклираниматериалиивъзобновимиизточници
Новиводоспестяващисистемикатосъбираненадъждовнавода,
отпадниводиотдомакинствотоизеленпокрив”;
Екологичночистостроителство, поддръжка, ремонт, модернизация,
кактоитехникизаразрушаване.
?Храни и напитки;
Иновативни процеси, по- специално в намаляванетона влиянието върху
околната средаи насърчаванена използванетона суровини в
хранителнатапромишленост
По- чист иефективен процес напрпоизводство нахрини инапитки,
както и намаляване на органичните и неорганичните отпадъци и
увеличаванеделанарециклиранетоипреработката
Новаторскоуправлениенаводнитепроцеси
?„Зелен” бизнес.
Високопреносимипрактикиитехники, коитоповишаватефективността
иподпомагатустойчивоторазвитиенамалкитеисреднипредприятия·
Иновативниформинакоопериранеиноу-хау, споделенимежду
предприятия, прилагащиЕкологиченмениджмънт
Иновативнисистемизагаранциинакачеството, коитонасърчават
съобразяването с екологични стандарти и практики, следващи принципи
Интегриранатаполитикапоотношениенапродуктите

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 ное 2021 в 15:49 потребител
 
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Тест по предприемачество.Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
148
1
15.07.2013
Тест по предприемачество в публичния сектор
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по предприемачество в публичния сектор. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
94
1
08.05.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Същност и особености на иновациите

Материал № 574566, от 30 ное 2010
Свален: 193 пъти
Прегледан: 249 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,616
Брой символи: 10,478

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и особености на иновациите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала