Големина на текста:
1 в-с
Цели и задачи на географското образование в СОУ
Основните положения от теорията на целите, логико-психологическите
и общодидактическите аспекти на проблема са изследвани от Р.Гайтан-
джиева. На основата на задълбочен анализ на литературни източници ав-
торката извежда частнодидактическите аспекти на проблема и достига до
нови идеи за целеполагането в обучението по география и икономика.
“Целта е нормативно съждение, описание на желания резултат, на про-
дукта, неговия идеален образ”. По своята същност тя е едно предположе-
ние (хипотеза) на това, към което се стремим. Целта е и нормативен модел
на обучението – веднъж формулирана, тя се превръща в задължителна нор-
ма за участниците в учебно-образователния процес – учители и ученици.
Целта на обучението се постига чрез дейност и на базата на мотиви.
Основните логически свойства на целите според И.С.Леденко и Г.Л.Туль-
чинский са съдържанието и обемът. Съдържанието на целта е свързано с
целевия обект и признаците, с които той се описва. Целеви обект в обуче-
нието са знанията, уменията, компетенциите, ценностните ориентации,
способностите, личностните качества на ученика, поведението му. Всяко
едно от тези сложни образувания се характеризира със съответните приз-
наци – например за уменията те са: изградена ориентировъчна основа на
умението, формирано умение, усъвършенствано умение. Обемът включва
съвкупността от обекти, които се разпознават чрез съдържанието. Ако це-
левият обект напр. е населението на България, обемът включва брой, тери-
ториално разпределение, движение (естествено и механично), структура на
населението, работна сила, заетост и безработица.
Операции с целите са: формулиране (определяне, дефиниране) на целите,
чрез които се разкрива съдържанието им; деление (разчленяване, декомпо-
зиране) – прийом, чрез който целта се разчленява на по-ниски дидактичес-
ки нива (подцели) чрез представяне на обема на дадена цел като съвкуп-
ност от обемите на подчинените на нея цели. Делението на целите е пред-
ставено на ниво учебни програми.
Системата на целите в обучението по география и икономика в СОУ е ре-
зултат от организацията на географското образование в СОУ и е основана
на нормативните документи на МОН.
Динамиката на целите според Р.Гайтанджиева, Д.Кънчев, Ф.Пинчмъл е ре-
зултат от: промяна в потребностите на обществото и очакванията му от
географското образование; промяната в интересите, потребностите, моти-
вите и способностите на учениците; измененията в географската наука, в
нейните методи и средства; изменение в методите и средствата на обуче-
ние.
Главна цел на географското образование е формирането на географската
култура на учениците като част от тяхната обща култура. Единодушно е
мнението, че географската култура се формира през целия живот на чове-
ка, а в училище се полагат само основите й. в дидактиката на географията
няма единодушно становище относно съдържанието на понятието географ-
ска култура.
*В.П.Максаковски – Географската култура е важна част от общата култу-
ра и включва четири основни компонента: 1) географска картина на света;
2) географско мислене; 3) методи на географията; 4) език на географията.
Общонаучна картина на света се явява висша степен на обобщение и сис-
тематизация на цялата съвкупност от постоянно развиващи се знания (фи-
лософски, обществено-политически, социално-икономически, естествено-
научни, технически и др.) за природата, обществото и познанието, разгле-
дани в тяхното взаимодействие и развитие.
Географското мислене – подход, свързващ мисленето с геопространстве-
ните парадигми, стратегически поглед върху предмета на изследване; има
следните черти: териториалност (пространственост), комплексност, кон-
кретност, глобалност, конструктивност (обвързаност с най-важните пара-
дигми на съвременната география – геоинформационна, регионална, тери-
ториална, геосистемна, математическо моделиране и др.)
Методи на географията – групиране на методите, характеристика на об-
щогеографските методи, на методите на физическата и социално-икономи-
ческата география
Език на географията – към него се отнасят: понятийно-терминологичният
апарат, научните факти, цифрите, датите, географските наименования и др.
*И.И.Баринова и А.Г.Бондарев – понятието “географска култура” съдържа
следните компоненти: мотиви за обществено-географска дейност, планира-
не на дейността, обществена географска активност и самоконтрол;
*Д.Кънчев – “Целта на обучението по география може да бъде формулира-
на така: да се изгради научно-обективна географска картина за родния
край, страната и света, в който живеем – безкрайно интересен, красив и
разнообразен, но с реално застрашено бъдеще и остри проблеми и проти-
воречия, които сегашните и идните поколения трябва да решават.”
*Ф.Пинчмъл – географското образование е част от общата система на об-
разование и има за цел да помогне на учениците да разберат пространстве-
ните взаимоотношения на земната повърхност и характера на нейното ус-
вояване от човека. Географската картина на света включва пространствена-
та диференциация на земната повърхност, анализа на обкръжаващата сре-
да, организацията на географското пространство. Овладените графични и
картографски умения са важен компонент на целта на географското обра-
зование.
*Р.Гайтанджиева – Съдържанието на географската култура включва три
основни компонента: географска грамотност, географска компетентност и
модели на поведение.
Географска грамотност – усвояване на “базисни (структуроопределящи)
комплекси учебен материал за пространствената диференциация на приро-
дата (природни компоненти, комплекси, региони) и пространствената орга-
низация на обществото (страни и народи, политическа организация, иконо-
мически системи, региони)на трите географски нива: глобално, регионално
(национално), локално”; географската грамотност осигурява базисната
подготовка за разбиране и разумна дейност в геопространството
Географска компетентност – “приобщаване на учениците към географ-
ските реалности чрез овладяване на способности за тяхното оценяване и за
вземане на решения с географска проблемика при изпълнение на различни
социални роли в близки до житейските ситуации, условно обособени в три
области: в бита и отдиха, на работното място, при самообразование”
Модели на поведение “за разумно взаимодействие (адаптиране) и измене-
ние (преобразуване) на географската среда при изпълнение на различни со-
циални роли в посочените три области”.
Формирането на посочените три компонента авторката представя като
подцели на географското образование. Тя разкрива връзките и взаимозави-
симостите между тях, доказва, че те се постигат едновременно в процеса
на обучение, че са основа за формирането за ценностна ориентация на уче-
ниците – разбирана като формиране на “интерес към географското знание
и познание, светогледни и нравствено-естетични ценности, които стават
мотив, норма и критерий за разумна дейност в географското простран-
ство”.
Няма единно становище относно класификацията на целите. Според кла-
сическото разбиране (Л.М.Панчешникова, И.С.Матрусов, Ю.К.Бабански,
Д.Кънчев и др.) целите на обучението са образователни, възпитателни и
развиващи. Според иновациите в световното и в родното образование
(Т.Бенетс, Ф.Пинчмъл, Ст.Жекова, Р.Гайтанджиева, формираните в МХГО
цели и др.) водещи са образователните цели, тъй като чрез овладяването на
основните знания, умения и компетенции се постига и възпитанието и раз-
витието на учениците. Учебно-образователният процес е единен. Овладя-
вайки знанията и уменията, у учениците се формира ценностно отношение
към света, способност да мислят, да реагират адекватно в различни учебни
и житейски ситуации на основата на усвоени географски знания и умения.
Посочените автори приемат развитието на ученика като процес и резултат
от обучението.
Според Ф.Пинчмъл в географското образование се формират два вида
ценности – абсолютна (присъща само на географията като учебен предмет,
развиваща мисловните способности) и относителна (обусловена от връзки-
те на географията с другите предмети.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Цели и задачи на географското образование в СОУ

Основните положения от теорията на целите, логико-психологическите и общодидактическите аспекти на проблема са изследвани от Р.Гайтанджиева. На основата на задълбочен анализ на литературни източници авторката извежда частнодидактическите аспекти на...
Изпратен от:
DNfan
на 2010-11-30
Добавен в:
Анализи
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Цели и задачи на географското образование в СОУ

Материал № 574512, от 30 ное 2010
Свален: 13 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,300
Брой символи: 8,940

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цели и задачи на географското образование в СОУ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала