Големина на текста:
Тема 1:Туристичесли пазар (ТП)
П е масто където се срещат купувачи и продавачи на стоки и услуги и евентуално се
сключват сделки между тях. Понятието П е относително абстрактно, т.к не посочва
точно място за провеждането на срещи и сключването на сделки. Освен това
участниците биват не само директни продавачи и купувачи, а и индиректни. Според
проф. Д. Георгиев ТП е абстрактно понятие за съсредоточено търсене и предлагане на
тур услуги. Според проф. Енев ТП е конкретна форма на търсене и предлагане на
основни, допълнителни, транспортни и други услуги на потенциални туристи.
Специфични особености на ТП: 1.на ТП преобладават услугите с нематериален х-р,
поради което туристите са длъжни да се транспортират до мястото на предлагане. 2.на
ТП има прекалено много посредници, което прави цената по-висока, и второ често
явление е м/у предлагане и реализация има разлика. 3.често на ТП се предлагат
продукти с подчертано природен и климатичен х-р. Според доц. Стефанов ТП е
съвкупност от относителни, постоянни и устойчеви връзки м/у производители,
потребители и посредници на тур услуги и стоки, които се реализират пряко и непряко
м/у относително голям брой участници и се отчитат индивидуалните особености на
потребителите в процеса на все по-нарастващо и разнообразно тур предлагане.
Тема 2: Същност, съсържание и особености на туристическото търсене (ТТ)
По съдържание търсенето е формата, в която се проявяват платежоспособната
потребност на туристите от услуги и стоки. Няма адекватност м/у индивидуална и
колективна потребност. Търсенето отразява потребностите на онази част от туристите,
които реално задоволяват своите потребности в чужбина. Търсенето се реализира при
две основно условия: 1. достатъчни финансви средства в момента на
потреблението;2.наличие на достатъчни по обем и видове услуги и стоки. Потребността
това е подбудата, способността и желанието на индивида за потребление. Потребността
от туризъм е свързана с 4 елемента: 1 желание за укрепване на здравето;2 културни
интереси;3 разширяване на социалните контакти на отделни индивиди;4 повишаване на
образователното, професионално ниво на отделната личност.
Според доц. Стефанов ТТ е форма на проявление на масовата платежоспособност и
потребност от туристически услуги и стоки, които осигуряват пътуването и временното
пребиваване на туристите в чужбина с цел задоволяване на техните индивидуални
потребности от развлечение,отдих,културни или професионални интереси или
специализация на специфични социални контакти.
ТТ има две особени части-естествени физиологични потребности и специфични или
индивидуални потребности.
Особености на ТТ: еластично; в зависимост от жизнения стандарт; относителна
неуправляемост на ТТ; зачестяват случаите на еднократно годишно потребление;
степента на задоволеност.
Фактори,които определят ТТ: 1.профила на туристите-бъзраст, образование, доходи и
т.н; 2.привлекателност на пътуването-туристите трябва да бъдат заинтересовани;
3.оценка на тур ресурси; 4.елементи на пъруването-продължителност на престоя, цени
на тур услуги и др.
Тема3 Същност, съдържание и особености на туристическото предлагане (ТП)
Потребността от тур услуги и стоки може да се реализира само ако има адекватно ТП.
Количествена и качествена оценка на П. Количествената ще включи видовете услуги и
стоки, които могат да се предлагат на пазара и последващото остойностяване в
съответната валута. Качествената оценка много трудно може да се постави и изисква
време, за да се осъществи.
Източници, които формират представата за ТП: туристически фирми, които предлагат
тур услуги и стоки; мненията на туристите за вече потребения тур продукт.
Особености: слаба еластичност; няма конкретна вечна форма; предлагането се формира
по различни по мащаб и структура на производители на тур стоки и услуги.
Система на организация на ТП: монополна с-ма-многобройни фирми с не голям
капитал и със сравнително ограничен оборот; олигополна с-ма-малко на брой, но
мощни икономически фирми с голям оборот. Висока степен на специализация и все по-
нарастващо значение на концентрацията и монополизацията. Концентрация-
хоризонтална-обединяване на няколко предприятия от един и същ сектор; Вертикална-
идеята е да се обединят фирми предлагащи общ пакет от услуги с обща цена.
Тема4 Характеристика на основния туристически пазар след 1980 година
6 основни черти на световния ТП: 1 различните мотиви за предприемане на тур
пътуване 68% с цел ваканция, 20% бизнес, 12 % други мотиви. 2 къде се реализира
пътуването 32% морски плажове, 20% големи градски центрове, 13%маршрутизирани
тур места 9% природни забележителности, 6% ски туризъм, 3% летни спортове. 3 по
отношение на разходите за тур пътувания-увеличаване. 4среден престой на един турист
–намалява,8 дни. 5 демографски особености –увеличава се средната възраст на
туристите, намаллява делът на младежките пътувания. 6 полиризация на интересите-
промяната на потребителската нагласа на туристите.
Тема 5 видове туристически пазари
Три основни критерия на ТП: 1. структура на пазара-колко са на брой участниците и
каква по мащаб е тяхната дейност. 2.поведение на участниците, които предлагат и
които купуват. 3.пазарна форма- честият монопол-рядко срещан и идеалния пазар-
много купувачи и много продавачи.
Видове ТП: 1.национален пазар-купувачи и продавачи на територията на дадена страна
2.международен ТП-м/у 2 държави, групи държави и всички държави 3.емитивен;
4рецептивен; 5.ваканционен; 6.пазар на бизнес пътуванията; 7.пазар на третата възраст;
8.пазар на транспортните услуги; 9. пазар на ресторантьорските услуги; 10.пазар на
хотелиерските услуги; 11. пазар на услугите с обща цена; 12.целогодишен пазар;
13.сезонен; 14. регионален;15.туристически борси. Регионоте са 5: европейския пазар
64% от бр на туристите и 51% от броя на приходите. Северна Америка 17% от бр на
туристите и 25% обем на приходите. Южна Азия и Пасифик 14% бр туристи, 20% от
приходите. Африка 3%туристи 2% приходи. Средния и близък Изток 2% туристи,
2%приходи.
Тема 6 Емитивни и рецептивни пазари
Емитивни пазари: Германия 78% потенциални туристи. 13% от германските туристи
посещават Испания, 8% Италия, 7% Австрия, 4% Франция иГърция, 0.8% България,
0.7% Румъния, 2.6 %Турция. Среден престой 14 дни; среден разход 750 евро+пътни.
Над 800 туроператора в Германия.
Великобритания 81%потенциални туристи, 4.9% спортен туризъм. Най-много се
посещават Франция, Испания, Гърция, САЩ, Турция, България. Реализацията на
пътуванията е добре организирана. 138 туроператори, над 2700 фелиала.
Рецептивни пазари: Франция – спортно-развлекателен, морски, планински, делови
туризъм. Добра МТБ над 30000 хотела, над 140 големи музея. Туристическия баланс е
постоянно положителен. Пътувания към Франция: Америка 8%; Африка 8%;
Югоизточна Азия 3%; Япония 2%. Среден престой 7 дни.
Испания 2 млн легла, 25 хил хотела, 3,4* 55%, апартаментни хотели 30 %. 7 млн легла
некатегоризирани. 5500 туроператора. Туристическия баланс е положителен. 55% от
туристите които посещават Испания идват 4-5 пъти, 17% 3 пъти, 20% 2 пъти, 8% 1
път.
Тема 7ценообразуване на ТП
I. предпоставки за формиране на цена – в ценообразуването има обективни
предпоставки за да се стигне до компромис м/у продавача и купувача: 1.предлагането е
нееластично; 2.цената на труда на заетите в туризма-цената за труда в туризма има
тенденция да се покачва; 3.туристическото търсене е свързано с неограничен брой
участници и много голям брой участници са неорганизирани; 4.цените на
туристическите услуги в повечето случаи са устойчиви, трудно се променят; 5.в по-
голямата си част те се формират в силно развитите туристически страни, но се
забелязва конкуренция в по-слаборазвитите; 6. цените в туризма са определено сезонни
цени. На пазарите се наблюдават 2 основни крайни нива на ценообразуването- горна
точка на ценообразуването, които представляват средствата, които могат да се отделят
от най –масовата категория туристи за конкретен туристически продукт. Долната точка
на ценообразуването-това е минималната цена за конкретен продукт, която да покрива
производствените разходи и средната капитализирана печалба за отрасъла. Цените на
международния туристически пазар са договорени цени.
II. видове цени: 1.монополни; 2.дъмпинговите цени –изключително ниски цени,
прилагани за кратък период от време с цел премахване на конкурентите на пазара;
3.цени на дребно (за неорганизирани туристи) и пакетни цени (за организирани
туристи); 4. сезонни цени –прилагат се в различините сезони на туристическата
дейност. Има рекламен сезон, пред сезон, главен сезон, извън сезон. 5. рекламни цени –
предлагат се само за нови продукти. Много често не се повтарят. 6. цени по каталог –
появяват се в т.нар.специализирани издания за туроператорите, които се побликуват
преди сезона. 7. тарифни цени –предлагат се само в туристическия транспорт. 8.
купонни цени –предлагат се за т.нар.пълен пансион. Те са непроменяеми в рамките на
един тур сезон. Малко по-високи от моментните цени на пазара. 9.разчетни цени -пълна
търговска тайна.
Тема 8 Проучване на туристическия пазар
Проучването на ТП е един задължителен елемент. Съотношението м/у търсенето и
предлагането във всеки един момент на конкретния пазар се нарича туристическа
конюнктура. Проект на туристическата конщнктура са: мястото на туризма в
националната икономика; осигуреност на тур предприятия с материално технически и
трудови ресурси; положително въздействие на туризма в/у други отрасли свързани с
туристическата дейност ; приложение на съвременни технологии в обслужването на
туристи; изменения в климатичните и природни явления. Тур конюнктура бива два
вида: благоприятна (висока) когато условията на продажба се характеризират с
нарастване на платежоспособния тур поток и неблагоприятна (ниска) състояние на
пазара, при което търсенето рязко намалява, спада обема на продажбите, а като краен
резултат се влошават икономическите резултати от тур дрйност.
Основни показатели за измерване на тур конюнктура: 1.брой на анулациите; 2.процент
на дублажите; 3. процент на инфлацията –благоприятни 2-7%; 4.промяна в интензитета
на тур пътувания – повече или по-малко туристи рязко променят пътуванията. 5.
динамика на комисионните за посредниците –да няма рязки скокове; 6. динамика в
кчеството на тур продукти – колкото по-голяма е динамиката, толкова по-добър е тур

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 яну 2019 в 09:14 студент на 24 години от София - МВБУ, факулетет - 13017, специалност - Туризъм, випуск 2018
13 яну 2016 в 13:58 студентка на 42 години от Варна - ВИНС, факулетет - Управление, специалност - Туризъм, випуск 2015
12 яну 2015 в 20:08 ученик на 26 години от Айтос - ОУ "Светлина", с.Тополица, випуск 2012
09 дек 2014 в 10:12 потребител на 44 години
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
8
2
4 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Туристичесли пазар

Материал № 573713, от 28 ное 2010
Свален: 58 пъти
Прегледан: 95 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,580
Брой символи: 23,263

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристичесли пазар "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения