Големина на текста:
Тема 1:Туристичесли пазар (ТП)
П е масто където се срещат купувачи и продавачи на стоки и услуги и евентуално се
сключват сделки между тях. Понятието П е относително абстрактно, т.к не посочва
точно място за провеждането на срещи и сключването на сделки. Освен това
участниците биват не само директни продавачи и купувачи, а и индиректни. Според
проф. Д. Георгиев ТП е абстрактно понятие за съсредоточено търсене и предлагане на
тур услуги. Според проф. Енев ТП е конкретна форма на търсене и предлагане на
основни, допълнителни, транспортни и други услуги на потенциални туристи.
Специфични особености на ТП: 1.на ТП преобладават услугите с нематериален х-р,
поради което туристите са длъжни да се транспортират до мястото на предлагане. 2.на
ТП има прекалено много посредници, което прави цената по-висока, и второ често
явление е м/у предлагане и реализация има разлика. 3.често на ТП се предлагат
продукти с подчертано природен и климатичен х-р. Според доц. Стефанов ТП е
съвкупност от относителни, постоянни и устойчеви връзки м/у производители,
потребители и посредници на тур услуги и стоки, които се реализират пряко и непряко
м/у относително голям брой участници и се отчитат индивидуалните особености на
потребителите в процеса на все по-нарастващо и разнообразно тур предлагане.
Тема 2: Същност, съсържание и особености на туристическото търсене (ТТ)
По съдържание търсенето е формата, в която се проявяват платежоспособната
потребност на туристите от услуги и стоки. Няма адекватност м/у индивидуална и
колективна потребност. Търсенето отразява потребностите на онази част от туристите,
които реално задоволяват своите потребности в чужбина. Търсенето се реализира при
две основно условия: 1. достатъчни финансви средства в момента на
потреблението;2.наличие на достатъчни по обем и видове услуги и стоки. Потребността
това е подбудата, способността и желанието на индивида за потребление. Потребността
от туризъм е свързана с 4 елемента: 1 желание за укрепване на здравето;2 културни
интереси;3 разширяване на социалните контакти на отделни индивиди;4 повишаване на
образователното, професионално ниво на отделната личност.
Според доц. Стефанов ТТ е форма на проявление на масовата платежоспособност и
потребност от туристически услуги и стоки, които осигуряват пътуването и временното
пребиваване на туристите в чужбина с цел задоволяване на техните индивидуални
потребности от развлечение,отдих,културни или професионални интереси или
специализация на специфични социални контакти.
ТТ има две особени части-естествени физиологични потребности и специфични или
индивидуални потребности.
Особености на ТТ: еластично; в зависимост от жизнения стандарт; относителна
неуправляемост на ТТ; зачестяват случаите на еднократно годишно потребление;
степента на задоволеност.
Фактори,които определят ТТ: 1.профила на туристите-бъзраст, образование, доходи и
т.н; 2.привлекателност на пътуването-туристите трябва да бъдат заинтересовани;
3.оценка на тур ресурси; 4.елементи на пъруването-продължителност на престоя, цени
на тур услуги и др.
Тема3 Същност, съдържание и особености на туристическото предлагане (ТП)
Потребността от тур услуги и стоки може да се реализира само ако има адекватно ТП.
Количествена и качествена оценка на П. Количествената ще включи видовете услуги и
стоки, които могат да се предлагат на пазара и последващото остойностяване в
съответната валута. Качествената оценка много трудно може да се постави и изисква
време, за да се осъществи.
Източници, които формират представата за ТП: туристически фирми, които предлагат
тур услуги и стоки; мненията на туристите за вече потребения тур продукт.
Особености: слаба еластичност; няма конкретна вечна форма; предлагането се формира
по различни по мащаб и структура на производители на тур стоки и услуги.
Система на организация на ТП: монополна с-ма-многобройни фирми с не голям
капитал и със сравнително ограничен оборот; олигополна с-ма-малко на брой, но
мощни икономически фирми с голям оборот. Висока степен на специализация и все по-
нарастващо значение на концентрацията и монополизацията. Концентрация-
хоризонтална-обединяване на няколко предприятия от един и същ сектор; Вертикална-
идеята е да се обединят фирми предлагащи общ пакет от услуги с обща цена.
Тема4 Характеристика на основния туристически пазар след 1980 година
6 основни черти на световния ТП: 1 различните мотиви за предприемане на тур
пътуване 68% с цел ваканция, 20% бизнес, 12 % други мотиви. 2 къде се реализира
пътуването 32% морски плажове, 20% големи градски центрове, 13%маршрутизирани
тур места 9% природни забележителности, 6% ски туризъм, 3% летни спортове. 3 по
отношение на разходите за тур пътувания-увеличаване. 4среден престой на един турист
–намалява,8 дни. 5 демографски особености –увеличава се средната възраст на
туристите, намаллява делът на младежките пътувания. 6 полиризация на интересите-
промяната на потребителската нагласа на туристите.
Тема 5 видове туристически пазари
Три основни критерия на ТП: 1. структура на пазара-колко са на брой участниците и
каква по мащаб е тяхната дейност. 2.поведение на участниците, които предлагат и
които купуват. 3.пазарна форма- честият монопол-рядко срещан и идеалния пазар-
много купувачи и много продавачи.
Видове ТП: 1.национален пазар-купувачи и продавачи на територията на дадена страна
2.международен ТП-м/у 2 държави, групи държави и всички държави 3.емитивен;
4рецептивен; 5.ваканционен; 6.пазар на бизнес пътуванията; 7.пазар на третата възраст;
8.пазар на транспортните услуги; 9. пазар на ресторантьорските услуги; 10.пазар на
хотелиерските услуги; 11. пазар на услугите с обща цена; 12.целогодишен пазар;
13.сезонен; 14. регионален;15.туристически борси. Регионоте са 5: европейския пазар
64% от бр на туристите и 51% от броя на приходите. Северна Америка 17% от бр на
туристите и 25% обем на приходите. Южна Азия и Пасифик 14% бр туристи, 20% от
приходите. Африка 3%туристи 2% приходи. Средния и близък Изток 2% туристи,
2%приходи.
Тема 6 Емитивни и рецептивни пазари
Емитивни пазари: Германия 78% потенциални туристи. 13% от германските туристи
посещават Испания, 8% Италия, 7% Австрия, 4% Франция иГърция, 0.8% България,
0.7% Румъния, 2.6 %Турция. Среден престой 14 дни; среден разход 750 евро+пътни.
Над 800 туроператора в Германия.
Великобритания 81%потенциални туристи, 4.9% спортен туризъм. Най-много се
посещават Франция, Испания, Гърция, САЩ, Турция, България. Реализацията на
пътуванията е добре организирана. 138 туроператори, над 2700 фелиала.
Рецептивни пазари: Франция – спортно-развлекателен, морски, планински, делови
туризъм. Добра МТБ над 30000 хотела, над 140 големи музея. Туристическия баланс е
постоянно положителен. Пътувания към Франция: Америка 8%; Африка 8%;
Югоизточна Азия 3%; Япония 2%. Среден престой 7 дни.
Испания 2 млн легла, 25 хил хотела, 3,4* 55%, апартаментни хотели 30 %. 7 млн легла
некатегоризирани. 5500 туроператора. Туристическия баланс е положителен. 55% от
туристите които посещават Испания идват 4-5 пъти, 17% 3 пъти, 20% 2 пъти, 8% 1
път.
Тема 7ценообразуване на ТП
I. предпоставки за формиране на цена – в ценообразуването има обективни
предпоставки за да се стигне до компромис м/у продавача и купувача: 1.предлагането е
нееластично; 2.цената на труда на заетите в туризма-цената за труда в туризма има
тенденция да се покачва; 3.туристическото търсене е свързано с неограничен брой
участници и много голям брой участници са неорганизирани; 4.цените на
туристическите услуги в повечето случаи са устойчиви, трудно се променят; 5.в по-
голямата си част те се формират в силно развитите туристически страни, но се
забелязва конкуренция в по-слаборазвитите; 6. цените в туризма са определено сезонни
цени. На пазарите се наблюдават 2 основни крайни нива на ценообразуването- горна
точка на ценообразуването, които представляват средствата, които могат да се отделят
от най –масовата категория туристи за конкретен туристически продукт. Долната точка
на ценообразуването-това е минималната цена за конкретен продукт, която да покрива
производствените разходи и средната капитализирана печалба за отрасъла. Цените на
международния туристически пазар са договорени цени.
II. видове цени: 1.монополни; 2.дъмпинговите цени –изключително ниски цени,
прилагани за кратък период от време с цел премахване на конкурентите на пазара;
3.цени на дребно (за неорганизирани туристи) и пакетни цени (за организирани
туристи); 4. сезонни цени –прилагат се в различините сезони на туристическата
дейност. Има рекламен сезон, пред сезон, главен сезон, извън сезон. 5. рекламни цени –
предлагат се само за нови продукти. Много често не се повтарят. 6. цени по каталог –
появяват се в т.нар.специализирани издания за туроператорите, които се побликуват
преди сезона. 7. тарифни цени –предлагат се само в туристическия транспорт. 8.
купонни цени –предлагат се за т.нар.пълен пансион. Те са непроменяеми в рамките на
един тур сезон. Малко по-високи от моментните цени на пазара. 9.разчетни цени -пълна
търговска тайна.
Тема 8 Проучване на туристическия пазар
Проучването на ТП е един задължителен елемент. Съотношението м/у търсенето и
предлагането във всеки един момент на конкретния пазар се нарича туристическа
конюнктура. Проект на туристическата конщнктура са: мястото на туризма в
националната икономика; осигуреност на тур предприятия с материално технически и
трудови ресурси; положително въздействие на туризма в/у други отрасли свързани с
туристическата дейност ; приложение на съвременни технологии в обслужването на
туристи; изменения в климатичните и природни явления. Тур конюнктура бива два
вида: благоприятна (висока) когато условията на продажба се характеризират с
нарастване на платежоспособния тур поток и неблагоприятна (ниска) състояние на
пазара, при което търсенето рязко намалява, спада обема на продажбите, а като краен
резултат се влошават икономическите резултати от тур дрйност.
Основни показатели за измерване на тур конюнктура: 1.брой на анулациите; 2.процент
на дублажите; 3. процент на инфлацията –благоприятни 2-7%; 4.промяна в интензитета
на тур пътувания – повече или по-малко туристи рязко променят пътуванията. 5.
динамика на комисионните за посредниците –да няма рязки скокове; 6. динамика в
кчеството на тур продукти – колкото по-голяма е динамиката, толкова по-добър е тур

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Туристичесли пазар

Понятието П е относително абстрактно, т.к не посочва точно място за провеждането на срещи и сключването на сделки. Освен това участниците биват не само директни продавачи и купувачи, а и индиректни...
Изпратен от:
kristina stoilova nikolova
на 2010-11-28
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Туристичесли пазар

Материал № 573713, от 28 ное 2010
Свален: 58 пъти
Прегледан: 95 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,580
Брой символи: 23,263

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристичесли пазар "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения