Големина на текста:
1. СЪЩНОСТ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО. ВИДОВЕ ПРОГНОЗИ
Необходимостта от прогнозиране и планиране произтича от системния характер на
стопанството и неговите елементи, от непрекъснато нарастващата сложност на
икономическите системи,1 както и от нарастващите проблеми, които те трябва да
разрешават в своето бъдещо развитие в една непрекъснато изменяща се
обкържаваща среда.
Прогнозирането е обосновано предвиждане на възможните варианти за развитие в
дадена област и вероятността те да се реализират. 2
Посоченото определение, което приемаме за работно, съдържа в себе си три основни
изисквания:
Първо, обоснованост на предвиждането. Вземането на управленски решения, вкл. и
планови се осъществява често на основата на прогнози. Надежността на
управленските решения в голяма степен ще зависи от това доколко обосновани са
предвижданията за процесите, които ще протичат в бъдеще.
1. Определение за система. Всички обекти, за които са изпълнени както необходимото
условие – наличие на елементи, така и достатъчното условие – наличие на отношения
на обуславяне между тези елементи, се дефинират като система..
Вж. В. Манов,Понятие за система, системен подход в Прогнозиране и планиране;
развитието и функционирането на икономическите системи, Университетско
издателство ”Стопанство”, С., 2001г. стр. 26-31; 53-55.
.
2. Н. Найденов, Прогнозиране и планиране, Университетско издателство ”Стопанство”,
С., 2002, стр..3
За да бъде постиганата по-висока степен на обосновка на прогнозните предвиждания
при разработката на прогнози могат да се използват, както резултати от извършени
проучвания, анализи, оценки и други разработки, така и експертни мнения на
специалисти, участващи в процеса на разработване на прогнозата.
Второ изискване е свързано с вариантостта. При разработката на прогнози е
необходимо да се разкрият, да се очертаят възможните варианти за развитие в
съответната област. В някои случаи вариантите могат да бъдат само два – да се случи
събитието или да не се случи. В други ситуации възможните варианти за развитие
могат да бъдат много на брой, което на практика прави невъзможно и
нецелесъобразно всички варианти да бъдат обхванати и характеризирани
изчерпателно. Поради тази причина е необходимо при подготовката на прогнозата
вниманието да се концентрира върху основните варианти на развитие в съответната
област и те бъдат в основата на разработваната прогноза. При определянето на кои
варианти са основни се отчита спецификата на прогнозираните процеси,
предназначението на прогнозите и др. фактори. Прогнозите твърде често се
разработват в три основни варианта, отговарящи на три хипотези: оптимистичен;
реалистичен, песимистичен.
Трето, необходимо е разработените варианти на прогнозата да бъдат оценени. И по-
конкретно да бъде оценена степента на вероятност събитието да се случи, да се оцени
вероятността за реализация на отделните варианти за развитие. Един от начините да
се оцени степента на вероятност е като висока, средна, ниска. Възможно е при
оценката на вариантите за развитие е да бъдат използвани проценти или
коефициенти. В този случай въз основа на формираните варианти и на процентите
(съответно коефициентите), характеризиращи вероятността за тяхната реализация,
могат да се разработят осреднени прогнозни показатели за даден процес или явление.
Основното предназначение на прогнозирането е да намалява степента на
неопредeленост на икономическите системи. То е оправдано само ако намалява
степента на неопределеност в сравнение с нейното равнище до момента на
съставянето на прогнозата. Ако едновременно се разработват две прогнози в
съответна област със един и същи обект и хоризонт, по полезна при други равни
условия ще бъде тази от тях, която намалява в по-голяма степен неопределеността.
Когато се оценява ефективността от разработката на прогнози , намаляващи в
различна степен неопределеността трябва да се вземат предвид, както разликите в
очакваните подобрения на резултатите от намалената в различна степен
неопределеност, така и разликите в размера на разходите за съставянето на всяка
една прогноза.
Обект на прогнозиране са външните за една икономическа система процеси, върху
които тя не може да оказва решаващо въздействие. Обратно, това са процесите и
явленията, които имат силно въздействие върху съответната система. Прогнозирането
очертава контурите на средата, в която ще бъде принудена да функционира
съответната икономическа система. Чрез прогнозирането се изследват процесите в
политическото, икономическото, социалното, екологическото и технологическото
обкържение на съответната система.
Видове прогнози
Прогнозите могат да бъдат класифицирани по различен начин, в зависимост от
използваните критерии. Съществуват множество класификации на прогнозите, от
които ще посочим само най-важните от тях:
По времевия хоризонт, за които те се разработват прогнозите биват:
• дългосрочни – обикновено над 5-10 години. Те имат основно значение при вземането
на решения за изграждане на големи инфраструктурни обекти, индустриални обекти,
строителство на електроцентрали и др.
• средносрочни – разработват се като правило за период от 2 до 5 години. Използват
се при вземане на инвестиционни решения, свързани с модернизация и разширяване
на съществуващи или изграждане на нови предприятия, за разработка на нови или
усъвършенстване на съществуващи продукти;
• краткосрочни – до една година. намират приложение при определяне обема на
продажбите, осигуряване на необходимите материални и финансови ресурси и др.
По обхват – в зависимост от техния „пространствен „обхват прогнозите биват:
• глобални – прогнози за развитието на определени процеси в света, например
прогнози в областта на околната среда; населението и др.;
• международни – прогнози, разработвани за процеси и явления протичащи в отделни
географски региони, икономически съюзи;
• национални – разкриват бъдещето състояние на определени явления и процеси в
границите на страната. Например, макроикономическите прогнози и др.
• регионални (териториални) – те обхващат прогнозите за развитието на икономически
регион, индустриални, туристически, аграрни и др; териториално-административни
единици и др.
По предмет- в зависимост от сферата, за която се
отнасят прогнозите могат да бъдат:
• демографски – обхващат прогнозирането на раждаемостта,
определя и общия смъртността, прираста на населението. на тази основа се брой на
населението, в т.ч. по пол, възраст и др. характеристики; прогнози за тенденциите в
изменението на професионално-квалификационна и образователна структура на
заетите – какви нови професии се появяват, какви професии ще са нужни и ще
преобладават в бъдеще и др.
• икономически – прогнози за тенденциите в развитието на
световната икономика по отношение на икономическия цикъл; за промяна в секторната
и отрасловата структура; прогнози за тенденциите в развитието на пазарите (стокови,
капиталови, на ценни книжа, валутни и т.н.); цените и ценовите съотношения за
различните стокови групи на различните пазари – например промените в
съотношението между цени на суровините и цени на индустриалните продукти;
макроикономически прогнози (прогнозират се множество макроикономическите
показатели – динамика и обем и структура на БВП; внос, износ и др);
• технически – прогнози за научно-технически открития,
тенденциите в развитието на технологическите цикли, създаване на нови технологии,
продукти и др.;
• екологически – прогнози за изменения в климата; за изменения
в характеристиките на компонентите на природната среда -почвата, води, въздух, гори
и др.;
• други прогнози – в сферата на образованието, здравеопазването, социална и
културна сфера и др.
Този тип прогнози имат най-голямо значение в процеса на планиране. Прогнозирането
очертава контурите на средата, в която ще бъде принудена да функционира
съответната икономическа система. Чрез прогнозирането се изследват процесите в
политическото, икономическото, социалното, екологическото и технологическото
обкържение на съответната система. И по-точно изследва се отражението на тези
процеси върху съответната икономическа система и от към създаване на
допълнителни благоприятни възможности за нейното функциониране и развитие, и от
към допълнителни проблеми пред това развитие.
Въз основа на резултатите от прогнозирането за най-вероятната среда, в която ще
бъде принудена да функционира съответната система в бъдеще, от една страна, и въз
основа на изследването върху вътрешното състояние на съответната система, от
друга – чрез планирането се извеждат и целите на бъдещото развитие на тази
система, и ограниченията, при които ще бъдат постигнати тези цели.
2. ПЛАНИРАНЕ – СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ
Съществуват редица определения за планирането, които акцентират на различни
негови характеристики и особености. Ще посочим само две от тях.
Планирането може да бъде дефинирано като систематичен и продължителен процес
за изясняване на развитието на дадена система в бъдеще, който обхваща: анализ на
състоянието и тенденциите на развитие на външната среда на системата, комплексна
оценка на нейните ресурси и възможности, формулиране на целите на системата и
определяне на пътищата за тяхното постигане, създаване на предпоставки за
реализация на предвижданото развитие и контрол за постигнатите резултати.1
Според проф. В. Манов „Всяка съзнателна човешка дейност, свързана с определяне
на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще, с изясняване и определяне на
необходимите за постигането на тези цели ресурси и мероприятия, с координиране по
място и време на необходимите дейности (мероприятия) и ресурси (съгласно
изискванията на технологията за постигане на всяка една цел) представлява процес на
планиране – независимо от това дали този процес е облечен в съответната му форма,
или не намира изрично писмен вид….. Казано иначе, всеки процес на вземане на
решение и неговата обосновка се дефинира като процес на планиране.
Планирането в явен вид, форма като процес се обособява, когато системите, с които
оперира или които създава човекът, стигат до определен праг на сложност.” 2
В това определение се съдържат четири основни елемента, които характеризират
планирането като процес:
• определяне на целите, които дадена икономическа система
иска да постигне в своето бъдещо развитие:
• идентифициране на необходимите и достатъчни ресурси от
всякакъв вид (материални, човешки, финансови, технически) за реализацията на
целите;
• извеждане на необходимите мероприятия и действия

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юли 2020 в 18:22 ученичка на 23 години от Враца - СоУ "Христо Ботев" враца, випуск 2015
10 май 2020 в 12:49 ученичка на 22 години от Павел баня - СОУ "Христо Ботев", випуск 2018
23 апр 2020 в 17:15 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на търговията, випуск 2021
01 мар 2020 в 14:57 студентка на 37 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Стопанска логистика, випуск 2019
13 ное 2019 в 09:52 студент на 42 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2017
05 ное 2019 в 17:32 потребител
27 юни 2019 в 16:02 студентка на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
05 юни 2019 в 21:38 потребител
 
Подобни материали
 

Същност на интелектуалната собственост

06 яну 2011
·
366
·
33
·
10,222
·
480

Интелектуалната собственост, като понятие, се отнася до продуктите на човешкия творчески труд. Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през 15в....
 

Художествена собственост


Втори модул от дисциплината “Интелектуална собственост” - Художествена собственост/авторско право/. Принципи на закрила на художествени произведения. Основни положения в закрилата по БК. Признаци на обектите на художествената собственост...
 

Същност на интелектуалната собственост

10 фев 2011
·
52
·
1
·
347
·
85

Концепция за индустриална, художествена и интелектуална собственост...
 

Патентно проучване


Проучване и анализ на патенти на фирмата Ягуар за периода 1999-2010 г...
 

Същност и обхват на интелектуалната собственост


Интелектуалната собственост разглежда правата върху изобретенията, полезните модели, индустриалния дизайн и търговските марки. Основен обект на индустриалната собственост е изобретението. Патентова се техническо решение...
1 2 »
 

Прогнозиране и планиране

Материал № 570348, от 22 ное 2010
Свален: 556 пъти
Прегледан: 960 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Лекция
Брой страници: 37
Брой думи: 16,114
Брой символи: 108,377

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прогнозиране и планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала