Големина на текста:
Класификация на МСП
Показатели: (качествени и количествени)
1.етап от ЖЦ на предприятието
2.отраслова принадлежност
3.географска сфера на дейност (локални, регионални, национални)
4.специфични характеристики на собствениците и управляващите (жени-предприемачи,
чужденци, образование, итн)
5.типови проблеми (финансиране, управление на качеството, др.)
Количествени критерии:
Международна организация на трудаЕС
Използва за всички групи страни, градация на
МСП, предложена от ОИСР:
Използва подобна класификация до 1997г.,
когато е променена в частта са Средните
предприятия. Така се образува една междинна
група от предприятия:
- до 19д ? микропредприятия
- до 99д ? малки предприятия
- от 100 до 499д ? средни предприятия
- над 500д ? голями предприятия
- до 9д ? микропредприятия
- от 10 до 49д ? малки предприятия
- от 50 до 250д ? средни предприятия
- от 251 до 499 ? междинна група
- над 500д ? големи предприятия
Качествени критерии:
1.управление на МСП
2.отношения м/у ръководители и сътрудници
3.характер на финансиране
4.форма на малкото предприемачество
Предпоставки за сътрудничество между малкия и големия бизнес
Малки предприятия Големи предприятия
- бързо се адаптират към променящата се
конюнктура на пазара
- усвояват нови видове продукти
- преориентират се към нови категории
клиенти
- при необходимост са в състояние да
осъществят пълно профилиране на дейността
си
1. повишаване на икономическата
устойчивост чрез сътрудничеството си с
BIGNESS
1. стремеж към оптимизация на организационната
структура
- разполагат с ресурси да изведат извън
организационната си структура онези поделения, за
които гъвкавостта е от нарастващо значение
- формират се МСО, които остават свързани чрез
партньорски отношения с голямата родителска
компания
- формира се сложна система, в зависимост от
степента на самостоятелност :
1. структурни подразделения
2. СБЕ
3. центрове на фин. Отговорност
4. дъщерни фирми с висока степен на зависимост
5. дъщерни фирми с ниска степен на зависимост
6. самостоятелни предприятия, работещи само с
BIGNESS
7. самостоятелни предприятия
2. подобряване качеството на
произвежданата продукция
- чрез постигане на съответствие с
изискванията на ТНК, под обсега на чието
влияние се намират
2. достъп до нови пазари
3. усвояване на част от производствения и
управленски опит на BIGNESS
3. засилване на специализацията, в резултата на
разделението на труда
- невъзможно е да се произвеждат с високо качество,
едновременно хиляди видове продукти
1
- ускоряването на иновац. процес значително
увеличава асортимента на произвежданата продукция,
което води до задълбочаване на разделението на труда
и до засилване на специализацията му
- освен че може да бъде лесно контролирано, малкото
тясноспециализирано МСП е способно да получи
икономия от мащаба
4. финансова подкрепа и подобряване на
качеството на работа
4. икономии от раборна заплата
- РЗ в големите компании значително превъзхожда
възнаграждението в МСП, затова прехвърлянето на
функции е не само по-просто, но и по-евтино
- съкращават се разходите и за R&D, като възлагат на
МСП създаването на високотехнологични разработки,
включително защото по брой на иновации на 1
сътрудник, МСП превъзхождат ТНК
Целесъобразност на преструктурирането:/сливания и поглъщания/
-преструктурирането е приемлив вариант за оптимизация на дейността на големите компании
-решението зависи от: конкретната ситуация, условията за управление, етап от ЖЦ на
предприятието, икономическа среда
Критерии, на които следва да отговарят МСП
1.да достигат до минимално приемливо равнище на производствени стандарти, които да
усъвършенстват постоянно
2.да анализират собствените си предимства и недостатъци, с оглед подобряване на дейността и
определяне на ключовите направления
3.да следят иновационните процеси в сферата на управление на бизнеса и да прилагат новите
технологии
4.да имат потенциал за преодоляване на оперативни проблеми, възникващи по време на
кооперацията
5.да имат потенциал за инвестиции в съвместни проекти
В зависимост от съответствието на тези критерии, МСП (доставчици и субконтрактори),
могат да бъдат класифицирани по следния начин:
евтини доставчици с
ограничени
организационни
възможности
-не притежават нови технологии
-обикновено са по-малко производителни
-ТНК предпочитат да работят с по-квалифицирани доставчици
не скъпи доставчици,
притежаващи модерни
технологии и работещи
според съвременни
организационни
принципи
-при производството на продукт от известна ТМ се изисква
съответствие на стандартите за качество
-от доставчика се очаква твърда политика по отношение на
качество/условия за труд/цена
- в повечето случаи се задължават да реализират стратегия за
Управление на качеството и да се сертифицират в Мецдународната
организация по стандартизация (ISO)
Високотехнологични,
иновационни МСП
-използват се в технологично сложните производства
-бариерите за влизане нс МСП в тази категория са доста високи
Държавна политика на подкрепа на взаимодействието между малките
и големите предприятия
Държава ? отговорна за изграждането на благоприятен икономически климат, подпомагащ
развитието на малкото предприемачество. Следва да осигури: политическа, законодателна,
финансова стабилност, разумна и адекватна на ик. Ситуация данъчна политика, да стимулира
икономическия растеж.
2
Системата за стимулиране на малкото предприемачество
? насочена към решаване на ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ НА МСП: противоречието между
адаптивност, гъвкавост, иновативност и трудностите, които срещат по отношение на
финансирането
? предполага ангажираността на:
?държавата
?обществените (търговски инетърговски) организации
?големите предприятия
Логика на държавната подкрепа на взаимодействието
1. Създаване на подходящ бизнес климат Разработване на специалицирани програми за
взаимодействие между МСП и BIGNESS
1. подкрепа на
- национално 1. програми ментор-протеже
- общинско2. съвместно изпълнение на държавни поръчки
- регионално3. консорциуми
2.Регулираща роля4. предприемачески мрежи
3.Общи условия и предпоставки за
функционирането на бизнеса
5. клъстъри
2. Създаване на инфраструктура за подкрепа
на малкото предприемачество
- бизнес инкубатори
- центрове за подктепа на МСП
- технопаркове/-полиси
- консултационни центрове
Основните форми за интеграция на големите и малките предприятия са:
?субконтрактът
?франчайзингът
?аутсорсингът
?толингът
?клъстърингът
Аутсорсингът предполага изпълнението на отделни бизнес-функции (производствени, сервизни,
информационни, финансови, управленски и др.) от външна организация, разполагаща с необходимите
за това ресурси, на основата на дългосрочни споразумения.
? Outsourser (аутсорсер) ?този, който дава поръчката, следва да получи значителен ефект като
по линия на преките, така и по линия на косвените разходи
?приложение
oИнформационни технологии.
oМатериално-техническо осигуряване (включително транспорт и складиране на
необходимите за производството компоненти и суровини).
oСчетоводство (определяне на работната заплата на сътрудниците).
oЧовешки ресурси (обучение на сътрудници).
oОсигуряване на безопасност и т.н.
o
Субконтрактната система визира организирането на дългосрочни договорни отношения между
голямата компания-поръчител и малките предприятия за доставки на полуфабрикати или услуги от
производствен характер
? subcontaractor (субконтракторът) ? oсновен субект; изпълнява поръчката за
сметка на контрактора или по негово нареждане. Поръчката може да го задължава да извършва работи
или произвежда детайли, системи или подсистеми, отделни монтажни операции или договор за
производство
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 яну 2020 в 14:49 студентка на 39 години от София - "Иком Интелект", випуск 2015
13 мар 2018 в 11:10 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
22 ное 2017 в 17:27 студент на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ, специалност - Информатика, випуск 2017
09 фев 2016 в 17:58 в момента не учи на 48 години от Гоце Делчев
31 яну 2016 в 03:21 ученик от София - 002 СОУ "Акад. Емилиян Станев"
10 яну 2016 в 21:11 ученик на 25 години от Горна Оряховица - ПГЕЕ "Михаил В. Ломоносов", випуск 2013
17 дек 2015 в 22:01 студентка на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - международен бизнес мениджмънт, випуск 2018
27 сеп 2015 в 16:32 родител
06 юли 2015 в 17:28 студент на 30 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Администрация и управление, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по Предприемачество и малък бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за студенти от 3-ти курс в Икономически Университет - Варна, Предприемачество.
(Труден)
24
24
1
6 мин
02.11.2016
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
46
1
1 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Държавна политика на подкрепа на взаимодействието между малките и големите предприятия

Материал № 570235, от 22 ное 2010
Свален: 68 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,340
Брой символи: 9,489

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна политика на подкрепа на взаимодействие ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала