Големина на текста:
Концесия- разрешението, което държавен орган дава на частно лице, за да
придобие то правото да упражнява точно определен вид стопанска дейност, поставена
под разрешителен режим.
Терминът „концесия” се използва в законодателството и с други две значения – като
пораждащ фактически състав и като субективно право:
1.чл. 2 от ЗК определя като концесия предоставянето на особено право на
ползване върху обекти публична държавна собственост и такива, върху които
държавата упражнява суверенни права, както и даването на разрешение за
извършването на дейности, за които със закон е установен държавен монопол.
2.От друга страна, концесията се разглежда като възникнало в резултат на този
осъществен ФС субективно право: особено право на ползване върху обектите,
посочени в чл.4 ЗК , и разрешение ( призната възможност да бъдат извършвани
дейности, за които по начало съществува разрешителен режим).
ЗК и ЗОС определят концесията като правен акт и като субективно право на
концесионера.
Процедура за определяне на концесионер- елемент от фактическия състав, от
който се пораждат субективните права и задължения между страните по концесионния
договор. Този фактически състав е разнороден, защото се състои от
административни-/публично-/ правни и търговско-/частно-/ правни юридически факти.
Административноправни юридически факти са елементите от процедурата за
предоставяне на концесията и за определяне на концесионера, а търговскоправни са
елементите от процедурата за сключване на концесионния договор и самият
концесионен договор.Процедурите за определяне на концесионер са три:
? Чрез конкурс
? Чрез търг
? Без търг, или конкурс в определни със закон случаи.
Правна уредба на концесиите- бива 2 вида: обща и специална.
Общата правна уредба се съдържа в чл.18, ал. 5 от Конституцията, ЗК и ППЗК.
Специалната правна уредба се съдържа в ЗДС, ЗПБ, ЗОС, ЗБДЖ, ЗППДОП, и други
нормативни актове. Общата правна уредба е специална по отношение на правната
уредба за слючване на търговските сделки.
Закон за концесиите- общ кодифициращ нормативен акт по отношение на
процедурите за определяне на кандидата за сключване на концесионния договор. Като
общ нормативен акт ЗК ще намери субсидиарно приложение за неуредените от
посочените специални нормативни актове въпроси на концесиите.
От императивните норми на ЗК се пораждат административни задължения за
участниците в концесионната процедура.Неспазването на тези задължения не е
обвързано с налагането на административни санкции.
ЗК се прилага:
1.За предоставяне на концесия върху обекти, които са публична държавна собственост,
включително и на такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства;
2.За предоставяне на особено право на ползване на обекти, върху които държавата
осъществява суверенни права;
3.За даване на разрешения за извършване на дейности, за които е установен със закон
държавен монопол.
ЗК не се прилага за обекти общинска собственост, предоставянето на концесии
за тези обекти се извършва съгласно ЗОС.
Концесии не могат да бъдат предоставяни при опасност за националната сигурност
и отбраната на страната, за защитените със закон територии и за обществения ред. Не
се предоставят концесии за права върху обекти- публична държавна собственост и
дейности, които са държавен монопол, придобити и осъществявани от публични
търговски дружества или от публични предприятия.
Значение на концесията като комплексен фактически състав. Концесията е
правно средство за приватизиране на държавната или общинската стопанска дейност,
без да се загубва правото на публична държавна или общинска собственост върху
предоставените за ползване обекти.
Обекти на концесията могат да бъдат следните вещи- публична държавна
собственост:
? Подземни богатства във връзка с техния добив;
? Крайбрежна плажна ивица;
? Биологични, минерални и енергийни ресурси на континенталния шелф в
изключителната икономическа зона във връзка с тяхното проучване,
разработване, добив;
? Републикански пътища, обекти на железопътната инфраструкура,
включително земята, върху която са изградени или която е
предназначена за изграждането им, цели или обособени части от
пристанища и граждански летища;
? Води, включително и минералните- изключителна държавна
собственост;
? Хидромелиоративни и водоснабдителни системи и съоръжения;
? Гори и пракове с национално значение;
? Ядрени съоръжения;
? Природни и археологични резервати;
? Други обекти- публична държавна собственост, определени със закон.
Срокът на концесията не може да бъде по-дълъг от 35 години от влизането в
сила на концесионния договор. Той може да бъде удължен, но общия срок на
концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години.
Органи регулиращи концесионната дейност са МС, министър-председателят,
съответните министри, ръководителите на ведомства и концесионната комисия.
Данни за всички предоставени концесии на територията на Република България
се съхраняват и събират от Националния регистър на концесиите. НРК не е
общодостъпен, той е предназначен за нуждите на държавната и общинската
администрация, на съда, следствието и прокуратурата.
Концесионна процедура е съвкупност от правни действия на
концесионните органи за определяне на концесионера, с когото ще се сключи
концесионния договор.
Концесионната процедура може да бъде задвижена и чрез молба за предоставяне на
концесия. Такава молба може да подаде всеки български или чуждестранен търговец
пред съответния министър. Тя трябва да бъде мотивирана и да съдържа данни за
представянето на търговеца и извършваната от него дейност, също така и за
инвестиционните му намерения. Молбата не обвързва съответния административен
орган със срок за отговор и неговото мълчание не се смята за мълчалив отказ.
Съответния министър трябва в срок от 1 месец да прецени съдържащото се в молбата
предложение, като може да го съгласува с другите заинтересовани министерства или
ведомства. Непроизнасянето им в този срок се смята за съгласие.
Освен чрез молба процедурата може да бъде задвижена и служебно от министрите,
председателите на комитети, и ръководителите на централни ведомства. Това се
извършва чрез подготвяне на предложение за вземане на решение от МС за
предоставяне на концесия. Предложението пред МС трябва да съдържа предмета,
срока и мотивите за предоставяне на концесията, като освен това трябва да се
представят:
? Правен анализ на концесията;
? Финансово-икономически анализ;
? Социален и екологичен анализ;
? Други анализи съгласно предмета на концесията.
Органите, възлагащи тези анализи, имат право да поставят допълнителни изисквания
към съдържанието им.
Предложението за предоставяне на концесия и проектът на решението на МС за
предоставянето на концесия преди внасяне за разглеждане от МС се съгласуват със
заинтресуваните министрества, ведомства и съответния областен представител.
Следващата част от процедурата е предварителното обсъждане на предложението,
което се извършва от функционалните отдели на МС .
Решението за предоставяне на концесия се приема от МС по предложение на
министър-председателя или на съответния министър. С концесионното решение се
определят:
? Предмет на концесията;
? Срок;
? Начинът на определяне на концесионерът;
? Вид, размер и начин на плащане на депозит за участие в конкурса;
? Основни права и задължения;
? Началния срок и условията за осъществяване на концесията;
? Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионният договор;
? Изискванията, свързани с опазването на околната среда;
? Министърът, който ще организира търга или конкурса за определяне на
концесионер;
? Други изисквания свързани с характера на концесията.
С концесионното решение се определят клаузите на концесионния договор.
Концесионен договор. Двете страни в концесионния договор са концендент и
концесионер. Концендент според ЗК и Конституцията може да бъде само
българската държава, тъй като обект на договора са вещи публична държавна
собственост, обекти, върху които държавата упражнява суверенни права, дейности, за
които със закон може да се установи държавен монопол, или дейности, свързани с
посочените обекти. Концесионер- дееспособно ФЛ или притежаващо необходимата
правосубектност ЮЛ, което извършва по занятие някоя от изброените в чл.1, ал.1 ТЗ
основни видове търговски сделки. Концесионер чуждестранно лице- също може да
участва в конкурса, като ФЛ или ЮЛ, регистрирани като търговци. Според ЗЧИ всяко
вложение в права по концесионни договори на чуждестранно лице или негов клон
представлява чуждестранна инвестиция. Концесионерът- чуждестранно лице се третира
като чуждестранен инвеститор. Общите условия, по които се сключва договорът,
представляват установени отнапред от една от неговите страни (по правило
икономически силната) предложения, съдържащи подробни уговорки по цялото му
съдържание, които след писменото им приемане стават задължителни за другата.
Договорът трябва да се сключи в едномесечен срок от влизането в сила на решението
на МС за определянето на концесионер, като се сключва между упълномощения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Концесии - правна и нормативна уредба

курсова работа по основи на правото. Използвани материали: Договорът за концесия- Иван Русчев Вещно право- В.Стоянов Публично и търговско право- Проф.д-р Ф.Рачев...
Изпратен от:
Emilia Marinovska
на 2010-11-20
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
96 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Eлектронен подпис и електронен документ

11 яну 2007
·
1,068
·
4
·
297

Електронното изявление е словесно изявление, записано върху магнитен,оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизведен. Писмената форма се смята за спазена,ако е съставен електронен документ.
 

Франчайзинг. Договор за спонсорство

31 май 2006
·
1,474
·
2
·
313
·
145
·
1

Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя
 

Човешки права

31 мар 2007
·
1,223
·
1
·
869
·
111
·
3

Като човешки права се определят присъщите на индивида права на защита от посегателства от държавата, които съществуват по силата на неговата човешка природа...
 

Моите права, нашите права

04 юни 2007
·
631
·
7
·
1,465
·
157
·
21
·
2

Включва видовете и поколенията права, тяхното възникване, международните органи за защита на правата...
 

За човешките права

24 мар 2008
·
331
·
4
·
827
·
261

Тази година се отбелязват петдесет години от издаването на Декларацията за човешки и граждански права на ООН (1948 г.). Защо това събитие зове към размисли от гледище на православното християнство и от позицията на църковното предание?...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
184
5
1 мин
10.11.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Концесии - правна и нормативна уредба

Материал № 569164, от 20 ное 2010
Свален: 96 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,390
Брой символи: 8,855

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Концесии - правна и нормативна уредба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения