Големина на текста:
ТЪРГОВСКО ПРАВО /2009/
Въпрос № 1 и 2
Понятие за търговското право. Същност, предмет и място на търговското право в системата на правото.
Историческо възникване и тенденции в развитието на търговското
право.
Предисторията на ТП начева от древността. Отделни търговскоправни институти намираме още в Законите на
Хамураби (18 век пр.н.е.), където се съдържат норми, регулиращи стокообмена. Такива норми намираме и в древна
Гърция и Индия.
Същинската история на ТП се свързва със средните векове (9-12 в.) с развитието на морската и сухопътната
търговия върху основата на панаирното право и търговските обичаи, които се създали на пазарите и панаирите. За
родина на ТП се счита Италия, поради съсредоточаването на международната търговия в средиземноморските градове -
Генуа (1056), Пиза (1161), Венеция, Флоренция и др.
Първоначално ТП е било съсловно право на търговците, което е уреждало техните привилегии да извършват
свободна търговия. Неговата обективна основа са стоковопаричните отношения и обособяването на особена прослойка -
търговско съсловие, организирано в специални гилдии. Подобна практика е останала сега за адвокатската професия.
Упражняването на търговска дейност без принадлежност към търговската гилдия било забранено. Споровете между
търговците били разглеждани от специални търговски съдилища.
По-късно през 16-17 век с развитието на промишлеността и другите стопански отрасли ТП било унифицирано и се
превърнало от право на търговците в общозадължително за всички граждани и организации, наречено право на
търговията.
Във Франция се създават първите ордонанси, които са в основата на първия кодифициран акт в търговията - това е
Френския търговски кодекс от 1807г. Паралелно с развитието на ТП във Франция, в Германия се създава Общ Германски
кодекс, които от 1869г. е в сила за всички германски държави.
Именно първите търговски кодекси оказват силно влияние в историческото развитие на правото на отделни
национални законодателства. Френският търговски кодекс и реципиран от Белгия, Испания, Холандия. Германският
търговски кодекс чрез унгарския търговски закон е в основата на българският търговски закон.
В България ТП се утвърждава след Освобождението с приемането на ТЗ 1897 г., които е в сила от 01.01.1898 г.
Преди него в сила са били Отоманският търговски закон, както и Отоманският закон за търговското съдопроизводство.
Освен ТЗ през годините влизат в сила редица закони, които допълват и развиват уредбата на ТП у нас. Такива са:
Законът за кооперативните сдружавания (1907 г.), Законът за морската търговия (1908 г.), Законът за дружествата с
ограничена отговорност (1924 г.) Законът за тържищата (1983 г.) и др.
Със Закона за задълженията и договорите от 1950 г. са отменени всички норми на ТЗ с облигационно-правен
характер. След национализацията на частните индустриални и минни предприятия през 1947г. практическото значение
на ТП у нас отпада, като в страната се създава единно гражданско законодателство. Едва през 1989г. с Указа за стопанска
дейност започва процес на възстановяване на специалната правна уредба за извършване на стопанска дейност.
Така след 40 г. прекъсване на 01.07.1991г. беше приет новият ТЗ, с които се въведе отново дуализмът в правното
регулиране на частните отношения и който с многобройни промени действа до днес.
Понятие - търговското право (ТП) е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците в
стопанския оборот и сделките, които те сключват в това си качество(Поля Голева). Или казано по друг начин, ТП е
съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в икономическата сфера, стоковия обмен и
движението на капиталите. Отношенията са между търговци - търговци и търговци - клиенти (потребители) — проф.
Лялев.
Основните ядра на ТП са положението, търговският статус и търговските сделки. ТП обхваща всички правни
норми, които се отнасят до правното положение на търговците (еднолични и всички видове търговски дружества и
кооперациите). Освен това ТП включва още банковото право, застрахователното право, правото на ценните книжа,
правото на защита на конкуренцията, борсовото право, търговската несъстоятелност и др. дялове.
Същност - основните ядра на ТП са търговците и техните права и задължения, както и правният
режим на сключваните от тях търговски сделки, от което следва, че ТП е право на търговците.
ТП обаче не е напълно самостоятелна правна област, а с част от частното право. То се намира в най-тясна връзка с
гражданското право. Общото между тях, е че уреждат с метода на равнопоставеност, имуществените и свързаните с тях
неимуществени отношения между частноправните субекти. Разликата се състои в това, че гражданското право
регламентира правното положение на физ. и юрид. лица и правните сделки на всички граждани и юрид. лица
-нетьрговци. Това са сделки, конто правните субекти не сключват по занятие, и за задоволяване на собствените си лични
1
нужди. ТП се занимава с правното положение на лицата, конто по занятие, с цел постигането на печалба, участват в
стопанския оборот и сключват множество сделки, преди всичко не за задоволяване на своите лични потребности, а за
задоволяване на нуждите на останалите правни субекти.
ТП-се прилага в случаите, когато в правната сделка участва най-малко един търговец в това си качество. В
определени хипотези обаче се изисква и двете страни по сделките да бъдат -търговци. Ако трябва да обобщим,
качеството "търговец" е централното понятие на ТП и всъщност ТП е правото на търговците.
Характерни черти на ТП - търговците, които са основната фигура на ТП, встъпват в множество правоотношения,
сключват множество сделки и затова ТП така трябва да урежда техните отношения, че да предотврати несигурността,
неизпълнението, забавеното изпълнение. Търговецът по принцип трябва да реагира незабавно, да упражнява бързо
своите права, да изпълнява без забава задълженията си, да предявява бързо своите искове. ТП цели да стимулира
търговците към това и за тази цел, то предвижда редица правни средства, като например:
1.Възникване на неблагоприятни правни последици при неспазването на тези изисквания.
2.Мълчанието при определени предпоставки важи като приемане на предложението.
3.Сделка, сключена от името на търговец без представителна власт, е действителна, ако търговецът не се
противопостави веднага след узнаването за нея - чл. 301 ТЗ.
4.Възможност на продавача, ако купувачът не приеме навреме надлежно предложената му вещ, да я предаде на
влог или продаде на търг, както и да я продаде свободно за сметка на купувача.
Характерно за ТП е че осигурява публичност на търговците и на техните правни действия и това положение се
обезпечава чрез вписване на търговците в търговския регистър.
ТП се характеризира със следните белези:
1.0просгеност на формата на сделките и особено на формата за тяхното доказване. 2.Възмездност на сделките.
3.Невъзможност да се иска намаляване на уговорената в договора неустойка в отношенията между търговци.
4.Винаги се дължи лихва в отношенията между търговци, независимо дали е уговорена; възможност за уговаряне
на анатоцизъм.
5.Не може да се иска унищожаване на търговска сделка в отношенията между търговци, сключена при крайна
нужда и явно неизгодни условия.
6.Възможност за уговаряне на арбитраж за решаване на спорове, произтичащи от търговски сделки, без да има
ограничаване по споразумението за правораздаване.
7.По-малко защитни норми в отношенията между търговците в сравнение с отношенията между нетьрговци или
търговци и нетьрговци. Някои норми се прилагат само когато и двете страни по правоотношението са търговци.
Обхват н система на ТП - ТП е право на търговците и търговските сделки. Според нашия ТЗ търговците могат да
бъдат еднолични търговци, търговски дружества и кооперации. Затова ТП регулира правното положение на всички
търговци - част първа и втора на ТЗ, търговските сделки -част трета и производството по търговска несъстоятелност -
част четвърта. В обсега на ТП влизат още банково, застрахователно, борсово право, право на търговските марки, право
на защита на конкуренцията и др.
Системата на ТП се състои от следните части:
1.Търговци и търговски предприятия субекти на ТП;
2.Търговски сделки;
3.Ценни книжа;
4.Морско търговско право;
5.Търговска несъстоятелност;
6.Международно ТП.
Тенденции в развитието на ТП е хармонизирането му с правото на Европейския съюз, за тази цел е необходимо
сближаване на законодателствата на държавите - членки в ЕС. Това се постигна с привеждането на правната уредба на
ТЗ в съответствие с изискванията на Директивите 1, 2, 3, 6 11, и 12 на ЕИО. В тази насока се направиха радикални
изменения на ТЗ от 2003г., засягащи материята на дружественото право, а именно материалноправните разпоредби за
воденето на търговските регистри, обстоятелствата, които подлежат на вписване по отношение на всички търговци;
клоновете, които търговците могат да откриват извън населените места, където се намират техните седалища;
представителството; воденето на счетоводството и другите търговски книги; правната уредба на ТД, защитата на
съдружниците, акционерите и кредиторите в ТД при вливания, сливания, и разделяния на ТД , недействителността на
ТД, относно намаляването и увеличаването на капитала в АД; относно придобиването на акции на АД от техните
собствени акции и т.н. в процеса на изучаване на материята ще ги разгледаме по подробно.
Въпрос № 3
Търговското право като частно право. Характеристика на ТП. Отграничение на ТП от други отрасли в
системата на българското право.
ТП е съвкупност от пр. норми, които уреждат определен кръг обществени отношения. Най-общо казано това са
отношения, които се пораждат в кръгооборота на стоки и капитали. Тези отношения са предмет, преди всичко, на
частноправното регулиране. Затова ТП се характеризира като самостоятелен клон на частно право. То се изгражда въз
основата на Гр.пр.
В правната доктрина съществуват различни становища по въпроса за същността на ТП. Според проф. В.Таджер
ТП е правен отрасъл, чиито норми уреждат правното положение на търговците и сключените сделки между тях или с
нетърговци. Според проф. Веселин Христофоров ТП е правен отрасъл, чиито норми уреждат отношенията, които се
пораждат в търговията, транспорта, застраховането, банковото дело, обработващата промишленост и др. Подобно
становище поддържа и проф. О. Герджиков. Той казва, че ТП е система от норми, които регулират правното положение
на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.
Частното търговско право се отличава от Гражданското право по своя предмет на уреждане. Предмет на уреждане
на нормите на търговското право са правното положение на търговците и търговските сделки. Предмет на уреждане на
Гр.пр. е правното положение на гражданскоправните субекти, вещните права, интелектуалните права, гражданските
сделки и наследството. Между гражданското право и търговското право има и редица общи черти, които се изразяват в
това, че и двата вида право са клонове на българското частно право.
Гражданското право е общо частно право. То регулира положението на гражданскоправните субекти и
равнопоставените отношения между тях. ТП се изгражда на същата основа. То е специално частно право или иначе
казано - гражданско право на търговците. Гражданското право намира приложение, доколкото въпроса не е уреден от
норма на ТП. Същевременно голяма част от въпросите на частноправното регулиране са общи за Гражданското и ТП. Те
са във функционална зависимост, но въпреки това ТП се отличава от гр.пр. по свои особености:
1.Урежда по опростена форма, по-бърза процедура и сигурност за сключване на търг. сделки. Докато на Гр.пр. до
голяма степен е присъщ формализъм при регулиране на отношенията.
2.Съдържа по-високи професионални изисквания спрямо търговците. За целта ТП е уредило института на
търговските регистри, където се вписват всички съществени обстоятелства за индивидуализация на търговеца: фирма,
седалище, предмет на дейност, и др., докато при Гр.пр. няма такива изисквания.
3.Съдържа по-строги санкции за нарушаване на поетите задължения. На ТП са чужди защитните норми, които
предпазват гражданскоправните субекти от последиците на необмислени действия, /напр. неустойката по търг.сделки не
може да се намалява поради прекомерност - чл.309 ТЗ/.
4.ТП се отличава с по-голям брой императивни норми, в сравнение с Гр.пр. 5.3а ТП е характерно широкото приложно
поле на правния обичай, който почти е загубил значението си за източник на Гр.пр.
б.На ТП са непознати безвъзмездните сделки като дарение, безлихвен заем и др., които са типични сделки за
Гр.пр. в ТП господства принципа на възмездно - еквивалентния характер на отношенията.
На никой друг отрасъл не е присъщ такъв стремеж към международна унификация на нормите, както на ТП. Това
се дължи на динамичния международен - стокооборот, както на създаването на транснационални компании.
Търговското право е във взаимна връзка и с облигационното право, вещното право, гражданско процесуалното
право и административно право. В някои случай тя черпи наготово от тях, а в други дава примери за развитието на
посочените дисциплини.
Въпрос № 4
Основни принципи на ТП. Правна уредба и правно значение. Принцип за свободата на стопанската и
търговската дейност. Съотношение с принципа за държавно регулиране на
икономиката.
Принципите на ТП не са изрично посочени в Търговския закон, затова те имат многостранно значение. От една
страна те са основни идеи /начала, положения/, които са залегнали в търговското законодателство или могат да се
извлекат от неговите правни норми по тълкувателен път.Като такива идеи те са се превърнали в основни правила за
поведение на търговскоправните субекти. От друга страна, те са субсидиарен източник на търговското право, защото
служат за запълване на празнини в търговското законодателство. От трета страна, принципите на ТП помагат при
тълкуване на отделните правни норми на това права.
Основните принципи за цялото частно право, както за Гражданското, така и за Търговското са:
-неприкосновеност на частната собственост (чл. 17 К)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговско право

Всички въпроси развити по търговско право готови само за учене...
Изпратен от:
k.n.n
на 2010-11-19
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
606 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
1
1
5 мин
13.09.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
7
3
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право

Материал № 568862, от 19 ное 2010
Свален: 606 пъти
Прегледан: 714 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 58
Брой думи: 36,159
Брой символи: 219,799

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения