Големина на текста:
Тема № 1
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВЦИТЕ.
1.1. Обща характеристика на търговците.
Търговците са субекти на гражд.право - ФЛ-а и ЮЛ-а, като към
тяхната гражданска правоспособност и дееспособност се прибавя
търг.правоспособност и дееспособност. По правило
търг.правоспособност и дееспособност е обща (универсална). Тези
правни качества могат да бъдат ограничени на основание
спец.законови разпоредби (напр.на банките, холдинговите дружества и
др.).
Нашето ТП-о разграничава три вида търговци:
> според х-ра (естеството) на скл.сделки; това са търговците
по чл.1,ал.1 ТЗ.
> според организационната им форма (според съд.им
регистрация, по дефиниция); това са търговците по
чл.1,ал.2 ТЗ.
> според обема и устройството на извършваната дейност;
това са търговците по чл.1,ал.З ТЗ.
Търговци по чл.1,ал.1 ТЗ могат да бъдат ФЛ-а и ЮЛ-а. ФЛ-а
придобиват търг.качество, ако отг.на няколко изисквания:
> имат гражд.дееспособност;
> скл.търг.сделки;
> правят това от свое име и обикновено за своя сметка и риск;
> правят това по занятие.
ФЛ-а имат гражд.дееспособност, когато са навършили 18 години
и не са поставени под запрещение. Чуждестранните ФЛ-а трябва да
имат разрешение за постоянно пребиваване в страната.
Търг.дейности и сделки са изброени в чл.1,ал.1,т.1-15 ТЗ. Това са
т.нар.абсолютни (обективни) търг.сделки.
Търг.дейност е по-широка категория и включва в съдърж.си
търг.сделки.)
При анализа на чл.1,ал.1 ТЗ следва да се направи разграничение
не само между търг.сделки и търг.дейност, но и между търговска и
стопанска дейност. При квалифициране на стоп.дейност чрез правилото
за изключеното трето останалата дейност следва да се определи като
нестопанска.
Др.изискване за придобиване на търг.качество от ФЛ-а е
търг.дейност (сделки) да се извършва от името на съотв.лице. Търговец
е лицето, от чието име се действа. Следователно за придобиване на
търг.качество не е необходимо дейностите (сделките) по чл.1,ал.1 ТЗ да
се извършват лично. Не е задължително търговецът да действа за своя
сметка (на собствен риск). Търговци са и лицата, за чиято сметка
действат други лица. За придобиване на търг.качество е необходимо
ФЛ-е да извършва търг.д-ст (търг.сделки) по занятие. Приема се, че по
занятие означава търг.д-ст да се осъщ-ва системно (постоянно), като
поминъчна д-ст, която може да бъде един траен източник на печалба
(доходи). Избр.в чл.1,ал.1 ТЗ дейности и сделки обективно могат да
донесат печалба. Те трябва да се извършват реално (ефективно), а не
само лицето да има намерение за извършването им. Без значение е
обаче ефективното получаване на печалба, т.к.на практика търговците
могат да не реализират такава.
Гражд.дееспособност и извършването на търг.д-ст (търг.сделки)
от свое име и по занятие са матер.условия (предпоставки) за
придобиване на търг.качество от ФЛ-а. Тези условия трябва да са
налице кумулативно. ФЛ-е придобива търг.качество и когато не е
вписано в търг.регистър като ЕТ.
Когато ФЛ-е отг.на матер.условия за придобиване на
търг.качество, то трябва в 7-дневен срок да поиска вписване в
търг.регистър като ЕТ. При неизпълнение на това публично
задължение на лицето могат да бъдат наложени от съда последователни
глоби от 100 до 500 лв.до подаване на заявление за вписване.
Опр.ФЛ-а са освободени от търг.качество, въпреки че отг.на
матер.условия за неговото придобиване. Освоб.е с оглед вида и обема
на извършваната от ФЛ-а дейност. От привилегията да не се считат за
търговци могат да се ползват само лица, които извършват единствено
някоя от посочените в чл.2 ТЗ дейности (не и други дейности или
сделки по или извън чл.1,ал.1 ТЗ). Освоб.обаче от търг.качество не е
абсолютно. При опр.условия лицата по чл.2 ТЗ придобиват
търг.качество.
1.2. Търговци по чл.1, ал.1 от ТЗ.
Значението на търг.дейност за придобиване на търг.качество се
проявява в няколко насоки:
> в чл.1,ал.1,т.13 ТЗ като сделки са посочени редица услуги
(хотелиерски, туристически и др.); услугите са вид дейност
и включват в съдърж. си договорите за извършването им;
но напр.договорите за туристическо пътуване или
настаняване не изчерпват туристическата дейност (услуги);
същото се отнася и за чл.1,ал.1,т.4 ТЗ, в който са визирани
търг. представителство и търг.посредничество; те се
пораждат от сделки (агентски или посреднически договор),
но като дейност имат по-широко съдържание.
> в изброяването на чл.1,ал.1 ТЗ са посочени и други
дейности, които имат осн.значение за квалифициране като
търговски на сделките, които са свързани с тяхното
извършване (напр.собственото производство на стоки по
т.2 и строежа и обзавеждането на недвижими имоти по
т.14); произв., строежът и обзавеждането не са и не могат
да бъдат сделки.
В теорията единодушно се приема, че изброяването на чл.1,ал.1
ТЗ не е изчерпателно, а примерно, с оглед възм.за придобиване на
търг.качество от ФЛ-а и на други основания (напр.чрез съд.регистрация
като ЕТ или на основание чл.1,ал.З ТЗ). Избр.на чл.1,ал.1 ТЗ не е
изчерпателно и защото не обхваща всички търг.сделки, а само осн.част
от тях. Но за да се придобие търг.качество на основание чл.1,ал.1 ТЗ,
сключваните сделки трябва да съответстват на посочените в този текст.
Вторият вид търговци по чл.1,ал.1 ТЗ са ЮЛ-а (без ТД-ва и
кооперациите), които отговарят на същите условия както ФЛ-а - от свое
име, за своя сметка (риск) и по занятие извършват някои от дейностите
и(или) сключват някои от сделките, посочени в чл.1,ал.1 ТЗ ( такива
ЮЛ- а са държ.и общински предприятия или фирми, които още не са
преобр.в ЕТД - ЕООД или ЕАД; ЮЛ-а с нестопанска цел, регистрирани
по ЗЮЛНЦ - сдружения и фондации и други).
1.3. Търговци по чл.1, ал.2 и ал.3 от ТЗ.
Търговци по чл.1,ал.2 ТЗ са само опр.ЮЛ-а - всички ТД-ва (СД,
КД, ООД, АД, КДА) и всички кооперации (без ЖСК). ЖСК са само
субекти на гражд.право. ТД-ва и кооперациите са търговци според
своята организационна форма. Това не означава, че дейността
(сделките) са без значение за ТД-ва и кооперациите. Съгласно
чл.63,ал.1 ТЗ ТД-во е обединяване на две или повече лица за
извършване на търг.сделки с общи средства. Кооп.е също сдружение за
извършване на търг.дейност.Това трябва да се има предвид при
регистрацията на двата вида ЮЛ-а. Но неизвършването от вписаното
ТД-во или кооперация на търг.дейност (търг.сделки), не води
автоматично до изгубване на тяхното търг.качество. Само в опр.от
законодателството случаи тези обст.биха могли да доведат до прекр.с
ликвидация и заличаване на съотв.ТД-во или кооперация (до отнемане
на търг.им качество).
Търговец по чл.1,ал.2 ТЗ е не само кооперацията, а и
производните на нея организации - кооперативно предприятие,
междукооперативно предприятие и кооперативен съюз.
Кооп.предприятие задължително е ЕООД, а междукооп.предприятие -
ООД или АД.
Търг.д-ст и търг.сделки основно са опр.в чл.1,ал.1 ТЗ. Следователно
търг.д-ст е юрид.категория, а стоп.д-ст е икон.категория. Стоп.д-ст
включва и търг.д-ст, която е категория с по-тясно съдържание. Но не
всяка стоп.д-ст е търговска по смисъла на чл.1,ал.1 ТЗ. Така
напр.производство, насочено към задоволяване на лични потребности
на ФЛ-а или ЮЛ-а, е стопанска, но не е търговска дейност. Същото се
отнася и за д-стта на индив.селскостопански производители,
занаятчиите, лицата, оказващи услуги с личен труд или упражняващи
свободни професии, т.к.дейността е неотделима от субектите, които я
извършват, а те не се считат за търговци. ТЗ освобождава определени
ФЛ-а от търг.качество дори ако отговарят на материалните условия за
придобиването му. Това са:
индивидуалните селскостопански производители.
занаятчиите.
лицата, които упражняват свободни професии.
лицата, които извършват услуги с личен труд.
дребните хотелиери.
Предимствата на освоб.от търг.качество лица са, че те не са
длъжни да имат търговска регистрация, да водят счетоводство, да
изпол.търг фирма и др. Но д-стта на тези лица придобива търг.х-р, ако
те са образували предприятие, което по предмет и обем изисква
неговите дела да се водят по търг.начин. Конкретна преценка е
необходима относно факта дали тази д-ст (сделки) се извършва по
занятие, за да се определи търг.качество на субектите, а не това на д-
стта или сделките. Под предприятие следва да се разбира не само
съвкупността от правата, задълженията и фактическите отношения по

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2020 в 14:52 студент на 21 години от София - МВБУ, факулетет - 234567, специалност - Бизнес администрация, випуск 2023
18 дек 2018 в 02:52 учител на 32 години от София - kkk?, випуск 2021
15 яну 2016 в 11:35 ученик на 30 години от Варна - ОУ " ГЕО МИЛЕВ", випуск 2010
25 дек 2015 в 13:06 в момента не учи на 29 години от София
09 мар 2015 в 01:17 студент на 40 години от София - htmu, факулетет - fakultet po himichno i sistemno injenerstvo, специалност - industrialen menidjmant, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Kazус за групово пазаруване
добавена от kate.stone.39 03.05.2014
0
8
Казус по Търговско право
добавена от cvetan.iiosifov 20.12.2012
1
13
 
Онлайн тестове по Търговия
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
5 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по търговия

Обща характеристика на търговците

Материал № 568502, от 18 ное 2010
Свален: 54 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 15,927
Брой символи: 95,200

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на търговците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала