Големина на текста:
История на политиката на управление на качеството История
Развитието на управлението започва със създаването на така наречената школа за
научно управление.Терминът за пръв път се използва от Луис Д. Брандейс със смисъл
на система от мероприятия за ораганизационни преобразувания. Шкалата е свързана с
различни организационно-технически мероприятия, чиято съвкупност съставлява
система на научния мениджмънт. Тези мероприятия са насочени към рационално
преустройство на трудовата практика и на услонията на труд, както към промени в
управлението и в работната сила с цел повишаване на производителността на труда.
Независимо то характерния за нея махничен модел на управление тя е оказала
определено въздействие върху развитието на управлението на предприятието.
Движението за рационализиране на управлението е тясно свързано с името на Фредерик
Тейлър. Той пръв предлага идията за изучаване на проблемите , свързани с
организацията и управлението на производството, и излага практичиския опит в тази
област.
Предсатвителите на тази школа си поставят за цел чрез наблюдение и анализ да
усъвършенстват управлението на ръчните операции. Те развиват идеята за разработване
на норми за разход на време за всеки елемент на организацията. В своите изследвания
пионерите на научния мениджмънт измерват, анализират, проектират и документират
всяко движение на работниците с оглед постигането на най-малък разход на физическа
и психическа енергия при изпънението на една или повече операции. Те са автори на
маршрутната работна карта, в която целият трудов процес се разработва на пет основни
елемента, включващи операциаята, транспорта, контрола, складирането и доставката.
Технологичният процес се рачленява на взаимозаменяеме прийоми и чрез
комбинирането им в различни съчетания и последователност се разработват въможните
най-елементарни оперции.
Възлов момент в школата за научно управление е изискването за систематизиране и
редуциране на производствените деиности до определени операции и тяхното
отразяване в стандартни инструкции. Тяхното спазване се осигурява чрез контрола и
системата за заплащане на труда. По отнашение на управлението на качеството това е
свързано с провеждането на достатъчен контрол върху процесите и операциите и с
обвързването на трудовото възнагражзение с постигнатото качество.
С внедряването на автоматизицията в предприятието се създаде нова сиситема за
организация и управление на производството. Тя представлява по-нататъшно развитие
на школата за научно управление. Тази система за автоматизация е свързана с името на
Хенри Форд и получава названието „фордизъм”. В нейната основа са залегнали
мащабното разделение на труза и спациализацията на производството.
Производственият процес е сведен до поредица от елементарни, непрекъснато
повтарящи се двежения, които не изискват особени професионални знания.
Сериозен недостатък на школата за научно управление е концентрирането на
вниманието само върху физическите възможности на работниците, като напълно се
игнорират емационалните аспекти в природата и работата на човека. Изпълнителските
кадри в предприятието се разглеждат като пасивни инструменти, способни да
въздействат само в съответствие с установените правила. В действителност те могат да
изпълняват своите задължения и възоснова на собствени принципи, които не
съответстват на официалната политика на предприятието.
Следващата школа е свързана с човешките отношения. Основите на школата са
поставени от Е. Мейо, професор в Бизнесшколата на Харвардския университет и
неговите колеги Ф. Ротлесбергер и У. Диксън. В тясно сътрудничество с тях работят Ч.
Бърнар и К. Арджирис. Те разглеждат предприятието не като сбор от индивиди, акато
система от връзки и отншения , в които се извършва трудовата дейност. Според тях
социалната организация на предприятието ема не само формални, но и неформални
признаци, който въздействат върху характера на отношенията в предприятието и
неговото функциониране. Във връзка с това се изследва влиянето на неформалните
групи и се доказва, че именно те определят нормите и правилата на поведение вътре във
формалната система.
В изследванията на тази школа се отдава първостепенно значение на мотивацията на
персонала. Приема се, че тя започва, когато работника разбере задачите, които му
предстои да изпълнява, и начина, по който те влияят върху цялостната дейност на
предприятието. Това се отнася не само за изпълнителските, но и за ръководните кадри
на специалистите. Те трябва да бъдат запознати с предимствата на доброто изпълнение
на работата на всички равнища и с ефекта от лошото й изпълнение върху другите
структурни звена и икономеческото благополучие на предприятието.
С разрастването и усложняването на дейността на предприятието става все по-
очевидно, че върху основата на традиционните решения на красическата школа и на
школата за човешките отношения не е възможно да се управлява ефективно. Сложните
взаимоотношения, които възникват между структурните звена в предприятието и извън
него с доставчиците и другите организации, изискват да се обърне по-голямо внимание
на връзките и на взаимодействието помежду им. Тези именно въпроси стават предмет
на изследване на школата за социалните системи. Нейните представители разглеждат
предприятието като сложна система, съставена от елементи, свързани помежду си в
определена структура и функциониращи като едно цяло. Теоритичните основи на тази
школа се оформят под силното влияние на структурно-функционалния анализ,
разработен от Т. Парсън и Р. Мартън, както и на общата теория на системите, създадени
от Л. Берталанфи, А. Рапопорт, С. Оптнер и др. Видни представители на школата на
социалните системи са : В. Томпсън, Ч. Тарнард, Г. Саймън, Д. Смитбург, Д. Марч и др.
Приема се, че системата на притежавани качества, които не са присъщи на елементите
до обединяването им в система. Взаимодействието между елементите е възможно само
когато единият от тях е спасабен да въздейства, а другият да приема въздействието. В
този смисъв субектът на управление посредством съвкупността от изпълняваните от
него функции постоянно оказва въздействие върху своя обект. В следствие на това
въздействие процесите, което протичат в обекта на управление, се развиват в
съответствие със създадената му програма. Но обектът на свой рад отказва обратно
влияние върху управлението, тъй като съдаржанието на управлението се определя от
неговия обект. По този начин елементите на управмлението е илементите на обекта се
установява постоянна функционална зависимост. Всеки елемент в определени условия
изпълнява и функцията на действие, или на възприятие, т.е. проявява се или в ролята на
обект, или на субект на управлението.
Представителите на школата за социалните системи засягат и въпроса за
задължителните за всеки управленски акт процедури, който е свързан с необходимостта
от определяне на общите за подготовката и вземането на управленски решения, както и
за организацията на тяхното изпълнение. Особено внимание се отделя на ролята на
функциите на контрола, включително и на оценката на резултатите от управлението.
Тези изследвания са съобразени с равнището на управление.
Личности
През последните десетилетия сме свидетели на безпрецедентно нарастване на
вниманието, което се отделя на качеството. Притиснати от острата конкуренция на
пазара и осъзнавайки, че качеството на продукта е стратегическо средство в
конкурентната борба, ръководителите на все повече предприятия извършват критична
оценка на работата си и търсят ефективни подходи за подобряване на качеството.
Възоснова на анализи и обобщения на широк кръг проблеми бяха създадени нови
принципи за определяне на целите и методите за подобряване на качеството на
продукта. Първите подходи бяха създадени в САЩ. Един от тях е на Едуард Деминг,
известен като „цикъла на Деминг”. Според него всяко производство независимо от това,
дали има за краен резултат материален или нематериален продукт, се разглежда като
процес, а всеки нов процес може да се подобрява стъпка по стъпка. Това е обобщен
принцип в контекста на четиринадесетте принципа на Деминг, които той разглежда като
необходими, ако трябва да се постигне повишаване на производителността чрез
подобряване на качеството. Останалите принципи са следните:
?Създаване на постоянство в целите за подобряване на продукта
?Възприемане на нова философия
?Премахване на зависимостта на качеството от контрола
?Премахване на практиката на възнагражденията за работа само възостнова на
постигнатото количество на продукта
?Постоянно подобряване на всички процеси от планирането и проекторането до
обсужването на клиента
?Организиране на обучение за извършената работа
?Установяване на система за ръководство и нейното възприемане от персонала
?Премахване на страха на изпълнителския (оперативен) персонал от
ръководството на предприятието
?Премахване на бариерите между различните категории персонал
?Елиминиране на лозуните и формалните послания на ръководството към
изпелнителския персонал
?Премахване на ежегодните класации за заслуги
?Разработване на енергични програми за обучение и самоусъвършенстване на
всеки член от персонала
?Пренебрегване на нормативите за численост на персонала, когато работата може
да се свъърши с по-малко хора
?Предоставяне на възможност на всеки член на персонала да изведа работата си
по извършване на промяна до края
Деминг широко пропагандира стратегическите методи за анализ и регулиране на
технологичния процес. Възоснова на тях е изведен четиристепенният цикъл
планиране-изпълнение-проверка-действие”.
В резултат на този цикъл своевременно се установяват причините за грешки и се
вземат мерки да не бъдат допускани при повторно осъществяване на процеса. Това
дава възможност да се стеснят границите на допустимите отклонения за процеса
или да се приложат нарастващи ограничения на лимитиращите допуски.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политика за управление на качеството

Развитието на управлението започва със създаването на така наречената школа за научно управление.Терминът за пръв път се използва от Луис Д. Брандейс със смисъл на система от мероприятия...
Изпратен от:
slaviiiiiii
на 2010-11-18
Добавен в:
Реферати
по История
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Династията Асеневци

24 апр 2009
·
171
·
38
·
16,833
·
292
·
3

Победата на цар Калоян над кръстоносците при Адрианопол. Безчет са паметните битки в българското Средновековие, няколко обаче са тези...
 

Япония-всичко

11 юни 2009
·
505
·
75
·
22,034
·
773

Япония-един реферат за нейната история култура.Общо взето тук може да намерите всичко за нея.
 

История на нашия народ от 2137 пр. Хр. до 1453 сл. Хр.

16 май 2010
·
603
·
261
·
123,196
·
2,359
·

Едва ли има на света друг народ, който така слабо да по¬знава своята история. Ние имаме големи учени историци, издадени са мону¬ментални исторически трудове, но академичният им научен език е недостъпен...
 

Войната за независимост на САЩ

07 мар 2006
·
552
·
8
·
3,488
·
209

Дълбоките корени на Американската революция могат да се открият още в началото на ХVІІІ в. Най-важно последствие от процеса на колонизоцията на Америка е интензивното развитиие на местното селско стопанство.
 

Утвърждаване, укрепване и териториално разширение на България през VIII - първата половина на IX век

18 мар 2006
·
335
·
5
·
2,243
·
172

Утвърждаване, укрепване и териториално разширение на България през VIII - първата половина на IX век - обществено-политическо развитие, възход на българското ханство, кандидат-студентска тема.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » 11
 
Онлайн тестове по История
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
12
1
2 мин
13.08.2019
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
59
1
1 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Политика за управление на качеството

Материал № 568466, от 18 ное 2010
Свален: 44 пъти
Прегледан: 56 пъти
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 2,298
Брой символи: 15,380

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политика за управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
132

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
141 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала