Големина на текста:
УВОД
Глобалните промени в нашето общество налагат
преосмисляне на досегашните принципи, методи и форми на водене на
стопанския живот. Преходът от централно планирана към пазарна икономика
е уникален по своята същност не само поради факта, че такъв преход се
извършва за първи път от източноевропейските страни, но и поради коренно
противоположната същност на двата типа икономики. При пазарното
стопанство алтернатива на централно спусканите директиви се явява
свободата при вземането на решенията и силното развитие на творческата
инициатива. По същество става дума за разкрепостяване действията на
индивидите и реализиране на различни предприемачески идеи. Сега, когато
нашата страна се отказа от системата на централно планиране, на
повърхността изплува проблемът за отсъствието у повечето хора на предприе-
мачески навици, тъй като са свикнали с непрекъснато спускане на задачи
отгоре. Тревогата се подхранва и от това, че в прехода към пазарна икономика
там, където липсва предприемаческа активност за създаване на работни места,
обществото се сблъсква с проблема за масовата безработица. След 45 години
централен контрол и управление, у нашите граждани се развиха такива нави-
ци, при които способностите им за приспособяване към промените са
значително по-малки, отколкото тези на работниците от Запада при едни и
същи други условия.
Според г-н Амитаи Ецони, Източноевропейците желаят западните стоки и
услуги, но това не значи, че те желаят (или могат) да работят усилено, за да
платят за тях. Причината за това той вижда в лошите навици на труд,
подплатени със страх от промяна и риск.
Предприемаческите способности се формират от правната и
институционалната среда, в която хората работят. Ето защо липсата на
предприемаческа мощ се отразява неблагоприятно върху условията за материа-
лен напредък. Предприемачеството ще получи развитие тогава, когато паднат
институционалните, данъчните и регулативните пречки, когато за влизането в
пазара се създадат равни условия за всички.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
Някои специалисти се опасяват, че предприемаческата активност,
осъществявана сега, е неподходяща, отбелязвайки, че тя се осъществява главно
от еднолични търговци, и то главно в областта на търговията и услугите. Това
не би трябвало да се разглежда като проблем, а по-скоро като отражение на
ограниченията, които има все още за частния бизнес у нас. Независимо от
известната либерализация, държавата все още доминира в икономиката.
Пазарите за суровини и материали все още не са освободени: маркетингът на
завършените продукти е все още епизодичен; трудно е закупуването на
лицензи и т.н.
1.Същност и роля на предприемаческата
дейност
Понятието предприемач се въвежда в икономическата теория от Ричард
Кантилон (1755 г.), но то придобива популярност благодарение на Жан
Баптист Сей (1803 г.). Този термин се превежда на английски език като:
търговец, авантюрист, или работодател, въпреки че точното му значение е
човек, който предприема някакъв проект.
За първи път Шумпетер разглежда предприемачеството като непосредствено
свързано с развитието на технологиите, нововъведенията и икономическия
растеж. Такава една трактовка позволява предприемачеството да се разглежда
като ключова сила за реализация на научно-техническия прогрес. В работите
на Шумпетер се открояват най-малко три принципиални момента:
1. Промените в технологиите се разглеждат като важен компонент на
икономическото развитие.
2. Той анализира фигурата на предприемача като субект, който търси и
анализира пазарните възможности и нови комбинации по широк спектър от
направления: усвояване на новаторски идеи, в разработване на неизвестни по-
рано продукти или овладяване на перспективни ресурси, в намиране на нови
сфери за прилагане на капитала, в зараждане и развитие на водещи отрасли. С
други думи, използвайки съвременната терминология, предприемачеството
при него се свързва с механизма за управление на промяната в икономиката
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
3. Еволюция в разбирането за ролята на крупния и малък бизнес в
икономическото развитие. Ако в ранните си разработки заслугата за научно-
техническия прогрес той приписва на индивидуалния предприемач-новатор, то
по-късно Шумпетер издига тезата, че само крупната корпорация с нейния
професионален мениджмънт и стремеж към монополизъм е по-добре
приспособена към съвременния технически прогрес
1
. Само крупната фирма,
счита той, обезпечава ефективна научноизследователска работа, получава дос-
тъп до ресурси, способна е да заплати издръжката, свързана с
нововъведенията, и накрая да поддържа устойчива репутация.
Принципиалните положения на Шумпетер за предприемачеството като един
от факторите за икономически растеж при капитализма и неговата ориентация
към възможности, които не са зависими от наличните в дадения момент
ресурси, остават в сила и при съвременното предприемачество. Само че 80-те
години внасят свои корекции. Шумпетер свързва предприемачеството с
индустриалния тип икономически растеж, характерен за първата половина на
XX век. Този растеж се отличава с въвличане на допълнителни ресурси,
преимуществено производствени критерии за оценка на резултатите, малко на
брой и бавно променящи се технологии. Управлението се гради на базата на
технократически подход, а крупните фирми имат твърди йерархически
структури.
Сега сме свидетели на друг, качествено нов тип икономически растеж, който
редица изследователи наричат научно-технически или иновационен.
Наблюдава се масова творческа активност в мащабите на цялото общество,
променящо се отношение към търсенето, експеримента, риска, инициативата.
Предприемаческото поведение става повсеместно, разширява се институ-
ционалната и социалната му база. То вече не може да се разглежда
просто като един от факторите, въздействащи върху икономическия растеж.
Неговата роля става по-мащабна - то генерира движение напред, преобразува
съществуващата организация, координира факторите на производството,
мобилизира ресурсите за удовлетворяване на нови потребности.
В по-късните си разработки Шумпетер отбелязва, че предприемаческата
функция преминава от капиталиста към група специалисти. Тази тенденция
получава голямо разпространение в 70-те — 80-те години в т. нар. вътрешни
венчьри - относително неголеми и мобилни подразделения на крупните
корпорации, притежаващи висока степен на стопанска самостоятелност в
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 дек 2020 в 10:39 студент на 23 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Математика и информатика, випуск 2016
09 ное 2020 в 16:01 потребител на 24 години
06 ное 2020 в 00:38 ученичка на 24 години от Елхово - Гимназия "Св. Климент Охридски", випуск 2015
20 май 2020 в 08:36 ученичка на 26 години от Варна - СОУ "Свети Климент Охридски", випуск 2013
14 май 2020 в 17:13 студент на 49 години от София - nb, випуск 2012
04 май 2020 в 15:45 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Архивистика и документалистика, випуск 2019
09 апр 2020 в 17:55 в момента не учи на 52 години
23 мар 2020 в 18:32 учител на 36 години от Шумен - ПГСАГ, випуск 2020
10 мар 2020 в 10:27 студент на 36 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
какви софтуерни продукти се използват в дадена банка
добавена от stilqn.stefanov 07.03.2013
0
12
Реферат на тема "Малки и средни предприятия - характеристика и особености"
добавена от stanko.ivanov_fb 19.01.2020
3
20
кои са основните проблеми на малкия и средния бизнес реферат
добавена от malka.feq 21.02.2018
4
13
Подобни материали
 

Бариери пред реализиране на вътрешното предприемачество в организациите

13 дек 2018
·
25
·
11
·
2,283
·
34

Същност и развитие на вътрешното предприемачество в организациите. Основни проблеми създаващи бариери пред реализиране на вътрешното предприемачество в организациите...
 

Методи за генериране на идеи в предприемачеството. Подходи и модели на предприемачеството

23 апр 2012
·
144
·
10
·
1,227

Метод на потребителския анализ - използват се различни източници на информация, като анкентни карти, структурни въпросници, интервюта и др. Според анализа на пазара и впечатленията от тях фирмата може да генерира нови идеи;....
 

Аутсорсинг

15 апр 2013
·
220
·
15
·
3,517
·
289

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using или използване на външни ресурси”) става част от бизнес речника през 80-те години на ХХ век, а след 90-те години се наблюдава развитие на тази практика в...
 

Разработени теми за национална изпитна програма за държавен изпит по предприемачество и мениджмънт pro

06 фев 2016
·
5
·
301
·
81,655
·
419
·
50.00 лв.

Индустриалното предприятие е сложен производствено технически и социално-икономически комплекс. То е основното, първичното структурно звено на националното стопанство, в което се осъществяват технологически процеси, организация на производството...
 

Корпоративно предприемачество в "Джумаята" ООД

31 май 2016
·
57
·
14
·
2,865
·
48

Може да ви помогне ако сте се насочили към корпоративно управление в малко и средно предприятие...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
Тест по предприемачество и предприемачески проекти
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
Тест по предприемачество и предприемачески проекти, предназначен за студенти 4-ти курс. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
2 мин
14.02.2014
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 568284, от 17 ное 2010
Свален: 414 пъти
Прегледан: 681 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 26
Брой думи: 5,579
Брой символи: 36,276

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала