Големина на текста:
Тема 1. КАКВО Е УТФ ?. РАБОТА НА УТФ ПО ОТДЕЛИ.
Учебно- тренировъчната фирма е модел на предприятие,предназначен за учебни цели. Този
модел възпроизвежда различни процеси от „реалната” дейност на предприятията,така ,че те да станат
прозрачни и разбираеми за учебния процес.УТФ е подходяща и за овладяване на икономически знания в
различни области , в т ч и в областта на външната търговия , поради което предложеното учебно
съдържание е изготвено така, че да проследи пълния технологичен цикъл на една сделка : подготовка,
сключване,документиране и изпълнение . Това ще става в офиса на УТФ, който съществува в
гимназията .
Всяка учебно- тренировъчна фирма, в съответствие със стопанската практика, е структурирана
по отдели : За нашите цели сме избрали съществуването на следните атдели в УТФ : Човешки ресурси,
Административно- правен отдел, отдел Маркетинг , Финансово - счетоводен отдел и отдел
Международни продажби.
Много учебни дисциплини формират знания и умения, които са база зарационалното
организиране на работата в УТФ. / счетоводство, информатика, текстообработка, фирмена култура,
икономика, право, финанси, чужд език, външна търговия, маркетинг /
В съвременните условия чрез Интернет мрежата се осигурява бърз,евтин и надежден достъп до
най- различни бази данни, съхранявани в отдалечени точки на света . Така може да се получи
информация за различни видове международни пазари, борсови операции или условия на сключване на
различни сделки, да се проучат оферти, да се направи запитване и др.
УТФ е един атрактивен модел на обучение, защото в нея всеки намира своето място и търси
най- подходящата за себе си работна позиция : от управителя , до офис мениджъра или специалиста по
международни продажби .
Като учебен модел УТФ предварително извършва регистрация, след попълване на набор от
документи ,които се подават в Центърът на учебно- тренировъчните фирми в България/ ЦУТФ/.
Тема 2 . ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ в УТФ
Всяка идея се реализира чрез реално достижими цели. Целите трябва да са съобразени с
възможностите на бизнеса :да са количествено и качествено определени,т.е. измерими ; да е определен
краен срок за постигането им. Колкото по – точно е дефинирана целта,толкова вероятността тя да се
реализира е по- голяма.
Каква е ползата от точното определяне на целите ?
-по- добра мотивация в работата;
-по прията и спокойна работна атмосфера;
-по- добри шансове на пазара;
-стиковане работата на различните отдели в УТФ;
-избягване на стресови ситуации;
-последователност и системност в работата.
При поставяне на цели следва да се имат предвид следните насоки :
1.Подберете целите по значимост, приоритетност;
2.Непостижимите цели не са цели – те са фантазии.
3.Формулирайте целите си колкото може по- точно.
4.Желателно е максимален брой от целите да са количествено измерими ;
5.Проверете целите си за съвместимост;
6. Смятайте целите си за гъвкави;
7.Определяйте крайните срокове; 8.Поставяйте си междинни цели;
9.Написването на целите увеличава мощта им;
10.Погрижете се за подходящо „гориво” за вашите цели.
Всеки бизнес се нуждае от цели .Целта може да бъде дефинирана като желан резултат, крайно
състояние към което се стремим. Целта определя посоката на движение в дългосрочна, средносрочна и
краткосрочна перспектива . Целите са всичко онова,към което бизнесът се стреми и планира да
постигне , ето защо поставянето на цели стои в основата на ефективния мениджмънт.
Конкретно поставените цели са предпоставката, която може:
-да създаде удоволствие от работата;
-да провокира амбициите;
-да повиши резултатите;
-да създаде условия за упражняване на контрол
Често се говори за йерархия на целите . Най- отгоре стои стратегическата цел , която се
декомпозира на различни нива, напр.
-Първо ниво / според съдържанието/ материални, социални цели и др.
-Второ ниво /функционално/ маркетинг, мениджмънт, финанси и др.
Трето ниво /структурно / за отдел маркетинг-ценова, рекламна,пласментна политика.
-Четвърто ниво-според работните места.
-Пето ниво- според лицата и т. н.
ИЗВОД: Всяка цел от по- високо равнище се разбива на подцели на по- ниско равнище.
Тема 3. УПРАВИТЕЛ. ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА В УТФ
Всяка УТФ изготвя структуриране на отделите, осъществява връзките между тях, определя
работните места и позициите , съгласно правната форма и предмета на своята дейност.
Примерни дейности при управление на УТФ :
1.Дейности по създаване и регистрация на УТФ
2.Дейности по планиране и организация на УТФ.
3.Анализ и контрол на дейността на УТФ.
Хората – това са всичко.Добрите резултати на всяка организация са в пряка зависимост от
ръководителя. Затова казваме, че управлението и организацията на дейностите в УТФ са основно
средство за оптимално използване на наличните ресурси в посока постигане на желаните резултати.
Какво трябва да се направи ?
-Да се дефинират целите;
-Да се планира дейността и се организира работата по отдели;
-Да се изготвят функционални характеристики на работните места;
-Да се обучи персонала;
-Да се изготви система за вътрешен обмен на информация и документооборот
-Да се координира работата на отделните звена.
-Други
Управлението и организацията на дейностите в УТФ се подчиняват на основните принципи на
мениджмэнта:
-Мисия и визия;
-Стратегия;
-Определяне на йерархията;
-Принципи на управление;
-Правила.
Принципите на управление важат с пълна сила за всяка една УТФ. Те са :
1.Насоченост към клиента;
2.Лидерство;
3.Приобщаване на персонала;
4.Вземане на ефективни управленски решения;
5.Взаимоизгодни връзки с доставчици и клиенти.
В същото време управление означава създаване на цялостна концепция за развитие на УТФ,
разработване на фирмена политика, установяване на контакти, сключване на договори и разбира се
най- важното –мотивиране на персонала .
Тема 4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ .
Планирането може да се определи като целенасочена дейност , в резултат на която се изготвя план,
който концентрира в себе си необходимите ресурси, срокове и отговорници за постигане на целите.
Плановете може да се разглеждат на три нива:
Стратегически; Тактически и Оперативни
Нивата образуват йерархия, защото изпълнението на плановете е възможно само тогава ,когато има
логическа връзка от едно ниво към друго .
Стратегическите планове се изготвят за цялото предприятие. Те установяват генерални цели,
изготвят се на най- високо управленско ниво.
Тактическите планове са с по- кратки срокове, а оперативните определят в детайли как да се
постигнат индивидуалните цели . Те се разработват на средно и на ниско ниво н а управление и са
свързани с краткосрочни цели- за дневно, седмично или месечно изпълнение.
Всички дейности обаче са подчинени на стратегията .
Стратегията е подробен, всестранен, комплексен план , предназначен да осигури изпълнението на
мисията на предприятието
Тактиката показва какво трябва да се направи, за да се реализира стратегията.
Водещата стратегическа линия представлява рамката на полагането на цели и стратегическото
планиране .
ВИЗИЯТА – Към какво се стремим ?
МИСИЯТА-Защо съществуваме?
ЦЕЛИТЕ –Кога и как постигаме визията и мисията ?
ДЕЙНОСТИТЕ /задачите/- какво да предприемем, за да постигнем целите?
Добре формулираната стратегия е много важна за успеха на организацията.Разработването на
стратегия може да включва три основни стъпки:
Първа стъпка . Поставяне на стратегически цели;
Втора стъпка. Анализ на предприятието и неговата среда
Трета стъпка. Адаптиране на предприятието към средата
В икономическата литература са посочени различни видове стратегии, напр. Технологична
стратегия, Конкурентна стратегия, стратегия на развитие на пазара, стратегия на развитие на
продукта ,стратегия на икономиите, хоризонтална и вертикална интеграция и др.
Тема 5.АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВЕН ОТДЕЛ .ВЪЗМОЖНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ,
ПРИМЕРНИ ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ.
Възможните работни позиции в отдела са :
-ОФИС – МЕНИДЖЪР;
-МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ;
-ЮРИСТ.
Броят на работните позиции в отдела зависи от предмета на дейност на фирмата.
Описание на по- важните и съществени дейности:
1.Регистриране, организиране и контролиране на входяща и изходяща информация.
Изисквания към кореспонденцията : подредена, делова,чиста, отговаряща на съответните стандарти,
без правописни грешки , да се води на фирмени бланки.
Основният поток информация днес тече по електронната поща.Независимо за какво се отнася, тя
минава през следните етапи:
ВХОДЯЩА информация-Писмата от клиентите на УТФ се завеждат в дневник, поставя им се
входящ № и се парафират от управителя по предназначение за съответния отдел. Следи се за
своевременен отговор на писмото, като в дневника „Входяща информация” в графа „Движение на
документите” се вписва датата на отговора и получателя.
ИЗХОДЯЩА информация- включва талон за поръчка,фактура, асортиментна листа, специална
оферта и др.Офис – мениджъра подготвя писмото, което се подписва от управителя и се подпечатва.
В дневника „ Изходяща информация” се извежда с изходящ № и се прави копие.
2.Организиране на офис- услугите
Ефективната работа на един съвременен офис зависи твърде много от доброто организиране на
офис- услугите като : телефониране, копиране, работа с факс, интернет,електронна поща
3.Изграждане и поддържане архива на УТФ
Описват се и се архивират следните папки:-Входяща и изходяща информация;
Касова книга, платежни документи;
Разчетно- платежни ведомости;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 яну 2021 в 21:21 студент на 27 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2025
16 дек 2020 в 22:12 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2020
23 ное 2020 в 22:27 потребител на 25 години
04 ное 2020 в 18:46 учител
17 окт 2019 в 17:11 учител на 44 години от Ловеч - ПГИТУ, випуск 2013
02 окт 2019 в 20:44 в момента не учи на 27 години от Луковит
04 ное 2018 в 12:26 учител на 38 години от Велики Преслав - ПТГ "Симеон Велики", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Електронна търговия

01 мар 2011
·
475
·
7
·
727
·
568
·
1

Материалът е използван по дисциплината Търговия при доц. Коралиев...
 

Курсова работа по електронна търговия в интернет

16 апр 2011
·
972
·
10
·
2,407
·
1,221

Електронна търговия в Интернет: 1.Понятие за електронна търговия...
 

Електронна търговия

16 окт 2011
·
632
·
11
·
2,220
·
878

Терминът електронна търговия има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна уговорка между страните...
 

Електронно банкиране – същност и приложение

17 фев 2013
·
167
·
12
·
3,848
·
210

Целта на настоящата курсова работа е да се извърши анализ на електронното банкиране, за да се проучи текущото състояние на съществуваща в страната система, позволяваща електронен обмен на данни....
 
Онлайн тестове по Търговия
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
5 мин
18.01.2015
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по търговия

Учебно тренировъчна форма

Материал № 567772, от 16 ное 2010
Свален: 197 пъти
Прегледан: 402 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 8,258
Брой символи: 54,375

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебно тренировъчна форма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала