Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
1.Предприемачество в пазарната икономика
Според своята етимология „Предприемачество” има френски произход и означава
„посредник” или „откривател” на възможности за развитие на определена дейност.
Дефинирането и изясняването на понятието „ предприемач” се поставя върху основата
на следните по – важни концепции:
-икономическа
-психологическа
-управленска
Голяма част от икономистите определят предприемачеството, като 4-ти фактор на
производството, заедно със земята, капитала и работната сила. Фигурата на
предприемача се характеризира, като лице, което организира трите фактора на
производството по най – рационалния начин.
Според „Психологическия” подход, Предприемачът е особена личност,
отличаваща се с целерационално и иновативно поведение.
Специалистите по управление отъждествяват Предприемачът с човек, който
проявява инициатива и умение при изграждане на предприятие, а също така и след това
го управлява ефективно, като създава нови потребителски стойности.
В теоретическите разработки на икономистите, същността и ролята на
предприемача се идентифицират с характеристики, като:
- Мотивация за печалба
- Откритост и желание да се поемат рискове
- Способност за иновации
- Отстояване на взетите решения
Според специалистите по – важните личностни черти на 1 предприемач са:
-Самостоятелност и независимост на стопанските субекти
-Склонност към постоянен упорит труд и пълно себеотдаване
-Поемане на разумен риск и отговорност
Съвременни форми на Предприемаческа активност
Формите на проявление на предприемаческата дейност могат да се
систематизират и изучават съобразно различни критерии:
I. Форми или предназначение.
Предприемаческата дейност класифицира на:
-производствена
-комерческа
-финансова
-консултантска и др.
II. Съобразно формата на собственост:
Субекти на предприемаческата дейност могат да бъдат както отделни личности,
така и обединения и партньорства.
Формите на Предприемачеството могат да се подразделят на :
1.Организационно – правни
2.Организационно – икономически
Към Организационно – правни се отнасят:
ЕТ, СД, ООД, КД, КДА, АД и др.
Към организационно – икономически се отнасят:
Концерни, Асоциации, Консорциуми, Финансово – икономически групи и др.
Концернът е многоотраслово АД, контролиращо предприятията чрез системата
на участия. Той притежава контролния пакет от АКЦИИ на различните компании,
които по същество са дъщерни фирми на концерна.
Асоциацията е форма на доброволно обединяване на икономически,
самостоятелни предприятия, които едновременно могат да влизат и в други
образувания. В състава на Асоциацията, като правило се включват предприятия,
специализирани в осъществяването на определена дейност. Основната цел на
създаването на асоциацията е обединяване на усилията за съвместно решаване на
научно – технически, производствени, икономически, социални и др. задачи.
Консорциумът е обединение на предприемачи с цел съвместно провеждане на
финансови операции при осъществяване на крупни инвестиционни проекти. Такова
обединение дава възможност за относително намаляване на предприемаческия риск,
тъй като отговорността се разпределя между по – голям брой участници.
Финансово – икономическите групи представляват обединение на
индустриалния, банковия, застрахователния и търговския капитал, а също и на
интелектуалния потенциал на предприятията и организациите в групировката.
Условия и фактори за развитие на Предприемачеството в Застраховането и
социалната сфера.
Към по – важните фактори на обкръжаващата среда се отнасят:
1. Финансово – икономически условия за Предприемаческа дейност. Те оказват
влияние върху наличието и достъпността на парични ресурси, равнището на
доходите на инвестирания капитал, величината и цената на заемния капитал и др.
2.Социално – политически и културно – ценностни условия
3.Правно – нормативни условия за формиране и развитие на Предприемача.
Нормативната регламентация на предприемаческия бизнес в застраховането и
социалната сфера се поставя в следните по – важни законодателни актове:
- Кодекс за Застраховането ( КЗ ). Този нормативен акт урежда правното
положение на застрахователите, Застрахователни брокери и агенти, както и
държавен надзор върху дейностите по застраховането.
- Наредба за задължителното застраховане
- Наредба за собствените средства и границите на платежоспособност на
Застрахователните и здравно – осигурителните дружества.
- Наредба за реда и методиката за образуване на Застрахователните и здравно –
осигурителни резерви.
- Наредба за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на ЗД и
Здравно – осигурителното дружество.
Към общовалидните нормативни актове, които трябва да се съблюдават при
предприемаческия бизнес в Застраховането и социалната сфера се отнасят:
1. Търговски закон (ТЗ), по смисъла на който търговец е всяко физ. и юрид.
лице, което по занятие извършва определени от закона сделки в това число и
застрахователни сделки. Този закон урежда широк кръг от аспекти на дейността, а
именно предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения; сделките на предприятието, видовете търговци, преобразуването и
промяната на правната форма.
2. Закон за Защита на Конкуренцията (ЗЗК)
3. Закон за Корпоративното подоходно облагане – урежда облагането на
печалбата и доходите на местните и чуждестранните юрид. лица включително
бюджетните предприятия и пр.
4. Закон за ЗБУТ
5. Закон за Кооперациите (ЗК), съгл. Който кооперацията е доброволно
сдружаване на физ. Лица с променлив капитал и променлив брой членове, които
осъществяват съвместна дейност. Застрахователната практика сочи че относително
висок дял от общия брой на предприятията работещи на застрахователния пазар по
организационно – правна форма представляват Взаимно – застрахователни
(кооперативни) дружества (ВЗК). Това налага съблюдаването на постановките на
ЗК.
2.Предприемачески процес в
застраховането
Решението за започване на собствен бизнес включва обмислянето, решаването на
множество сложни въпроси, които не могат да бъдат обединени в разбирането на
предприемачеството, като процес изграден от:
-определяне и оценка на възможностите
-развитие на предприемачески план
-определяне на необходимите ресурси
Предприемаческата практика позволява в структурата на предприемаческия процес да
се разглеждат:
1)решения за създаване на собствен бизнес, като резултат от въздействието на
множество разнопосочни фактори обособени в 4 групи:
-базисни - генетични фактори,семейна среда
–отключващи - икономическа принуда,успех за познатия
-личностни - готовност за пътуване,за продължителна работна дейност
-задържащи - сигурност на старата среда, страх от неуспех,неактивно отношение на
външната среда
2)оценка на възможностите и ограничаване на създадения продукт.Различават се
5 оценъчни направления:
*оценка на пазара
*на риска и на възвращаемостта на вложените средства
*определяне на силните и слабите страни
*оценка на конкурентните предимства
*откриване на нова идея - успели продукти на пазара,търговски изложения в страната и
чужбина, дистрибуционни колони и мрежи
3)Изисквания към създаването на нов продукт - тук ключово значение за
създаване от предприемача на точни разчети за размера на инвестициите, до излизането
на продукта на пазара, времето и размера на разходите до критичната точка на печалба,
съотношението между обема на продажбите, печалбата и разходите в периода от
стартиране на идеята до пазарното позициониране.
4)анализ на външната среда.
5)Предприемачески анализ на ресурсите за да привлече чужди ресурси
предприемача трябва да знае за тях:
–къде се намират свободните ресурси
-каква е цената им
-състоянието им
6)Локализация на предприемаческата дейност
7)Институционализиране на предприемаческата дейност
8)Изборът на юридическа форма зависи от предприемача
9)Създаване на предприемачески план
Като инструмент за саморазвитие служещ за ориентиране в управлението на
предприемаческата дейност, а също и за привличане на съдружници
10)Управление на предприемаческата дейност в следните ключови сфери:
-структура и организация на предприемачеството
-пазарни проблеми
-финансови проблеми
-персонал
Закриване на предприемаческата дейност - независимо от конкретната причина
за закриването предприемача трябва да предприеме следните правила:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 апр 2020 в 18:10 в момента не учи на 51 години
27 мар 2020 в 11:56 студентка на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически фалултет, випуск 2013
23 мар 2020 в 18:33 учител на 35 години от Шумен - ПГСАГ, випуск 2020
27 яну 2020 в 16:35 студентка на 31 години от Пловдив - ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, факулетет - мениджмънт в туризма, специалност - Международен маркетинг, випуск 2020
21 окт 2019 в 10:23 учител на 41 години от Бургас - СОУ "Петко Росен", випуск 2021
24 юли 2019 в 16:47 студент на 28 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет по транспорта, специалност - АТТ, випуск 2017
11 юни 2019 в 12:44 ученичка на 23 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2016
07 юни 2019 в 10:56 ученичка на 45 години от София - 021 СОУ "Христо Ботев", випуск 1993
04 юни 2019 в 21:28 в момента не учи на 24 години
15 мар 2019 в 18:28 потребител
 
Домашни по темата на материала
Бизнес клъстер по Предприемачество и бизнес идеи.
добавена от anastacia2 21.11.2012
0
42
Фактори влияещи върху корпоративното предприемачество: Корпоративни стратегии
добавена от errorman 10.03.2013
1
28
партньорства в предприемаческите мрежи
добавена от traio90 23.04.2012
1
18
Подобни материали
 

Актуални аспекти на вътрешното предприемачество

13 авг 2014
·
21
·
3
·
701
·
38

Внимание на този вид предприемачество на този етап се отделя по три причини: да се намери възможност за справяне с все по – нарастващия брой нови и по–опитни конкуренти...
 

Предприемачеството в България

16 яну 2017
·
28
·
12
·
300
·
44

Етапи на развитието на предприемачеството у нас.Предприемачеството в България се развива в няколко етапа: До Освобождението; В периода между Освобождението и Балканските войни; между двете световни войни; от 1947 до 1989; след ноември 1989...
 

Предприемачество - стартиране на нов бизнес

01 ное 2016
·
156
·
23
·
712
·
207

Предприемачеството се описва като способност и желание за развиване, организиране и управление на бизнес начинание, като се поемат всички рискове с цел постигането на печалба. Най-често срещаният пример за предприемачество е започването на нов бизнес...
 

Форми на предприемаческата дейност

01 ное 2016
·
5
·
3
·
812
·
14

Формите на предприемаческата дейност са: традиционното предприемачество, франчайзинг, придобиване на чужд бизнес и придобиване на собственост в успяващ бизнес...
 

Kонцепция на идея за социално предприемачество


Oбласт на приложение и актуалност; социалното предприемачество събира в себе си обществения сектор и бизнеса. то е свързано с концепцията за нестопанския сектор, който набляга на това да случи на обществото, а не цели основно финансова печалба...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
7
1
3 мин
14.10.2016
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
46
1
1 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 566741, от 14 ное 2010
Свален: 247 пъти
Прегледан: 513 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,749
Брой символи: 11,964

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
19

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала