Големина на текста:
Изпитна тема №4: Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и
колони на обекта.
1. Материали и технологии за изработването на кофражи на основни
конструктивни елементи – единичен фундамент, колона, бетонова стена –
Кофражът на колоните се състои от четири кофражни платна (страници), които
образуват кофражна форма, стеги поставени на разстояние 40-70см. и
четиристъпално скеле. Кофражните платна се изработват от дъски с дебелина 2,5 -
Зсм., оковани с ребра. Стегите могат да бъдат дървени или стоманени. И при двата
вида стеги има възможност да се кофрират колони с по-голямо или по-малко
сечение. Страниците се стесняват или оширяват, като се махат или поставят
определен брой дъски, посредством клинове и обтяжки от стомана. Кофрирането
на фундаменти може да бъде едностъпално или двустъпално. Кофражите се
изработват от дърво. При кофриране на стени с височина 4м. се използват
инвертални платна. Те се нареждат вертикално или хоризонтално от двете страни
на стената и се укрепват с вертикални или хоризонтални греди и подкоси или с
дървени форми. Подвижен кофраж се състои от кофражни платна, закрепени на
рамка, с помощта на които се предвижва по релсов път и се укрепват при
кофрирането. В горния си край рамката се окрепва с помощта на подкоси.
Преместваемият кофраж се състои от кофражни платна, вертикални греди, подкоси
и окрепващи греди. При необходимост тези кофражи могат да се използват
обтяжки, които се обвиват в хартия, за да не се свързват с бетона.
2. Приемане и измерване на кофражните работи.
По време на строителството се съставят двустранни актове за приемане и
предаване на кофражните работи преди полагане на бетона и армировката.
Приемането на кофража подлежи на проверка:
-правилно поставяне на кофража, скелето и укрепването в съответствие с
проекта
-правилно поставяне на отворите и закладните части
-плътността на кофражните платна и елементите на кофража
Кофражът се измерва на м
2
действително кофрирани бетонни и стоманобетонни
повърхности, а скелето се измерва в м
3
. Кофражите на отвори за бетониране на
болтове, пирони и др. се пресмятат на брой.
Акт №7 стр. дейност и контрол
3. Декофриране.
Демонтирането на монтажното скеле и кофражите може да започне, след като
бетонът е придобил декофражна якост (мин. 70% от проектната якост).
1
Стоян Владимиров
Изпитна тема №4: Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и
колони на обекта.
Декофражната якост зависи от вида на конструкцията, натоварването и след
декофриране температурата на околната среда при втвърдяването на бетона. За
фундаменти, стени и колони кофражите могат да се декофрират при якост на
бетона 2 - 3 Мра. Ред на декофрираране:
-освобождават се и се свалят укрепващите средства (обтяшки, разпънки,
откоси, подпорни скелета, стеги)
-отлепват се и се демонтират страничните кофражи
-вертикалните подпори на скелето се отпускат чрез винтовите крикове или се
избиват подложните клинове
-отлепят се дъната на кофражите (плоча, греда)
При тежко натоварени конструкции отпускането на кофражното скеле се извършва
на етапи в последователност посочена в проекта. Демонтираните кофражи се
почистват и се подготвят за нова употреба.
4.Актове и протоколи за започване и завършване на кофражните работи.
Изпълнението на кофражите и скелето трябва да осигурява поемането на
предвидените в проекта постоянни и временни товари без опастност за
работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигурят и предаването на
действащите товари върху земната повърхност или върху вече съществуващи
изпълнени конструкции.Завършените кофражни работи се приемат от
правоспособни технически лица, надлежно опълномощени от собственика
(инвеститора). Констатациите за съответствие с проекта се записват в заповедната
книга на строежа и се съставя акт по образеца в приложение №7 на правилника.
5. Дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при
изпълнение на кофражни работи.
Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият
ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки
за предпазване на работещите от възможни рискове. При монтаж на кофраж на
няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване
на долното ниво. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа
им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални
приспособления.
Не се допуска придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по
недовършен и недостатъчно укрепен кофраж. Кофражът не трябва да се оставя във
вертикално или наклонено положение преди укрепването му. Не трябва да се
оставят стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен
2
Стоян Владимиров
Изпитна тема №4: Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и
колони на обекта.
кофраж. По краищата на кофража за плочи и за външни стени се монтира работна
площадка с предпазен парапет. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на
хоризонталната конструкция под него. Стойките и подпорите на кофража за
хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния
кофраж. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва
поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия
ръководител. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при
работа на височина с опасност от падане - предпазни каски и колани.
Пълзенето на кофража започва, след като техническият ръководител е установил
годността на кофражните платна, на инсталацията и на съоръженията към тях и е
дал нареждане за започване на работа.
Елементи от едроразмерен кофраж, конзоли, скелета и площадки се
използват след установяване на тяхната годност от техническия ръководител или
бригадира непосредствено преди използването им.
Декофрирането на стоманобетонни полета с по-големи отвори, кофрирани с
повече от една подпорна кофражна маса, се извършва след изпълнение на
временните подпирания и по нареждане на техническия ръководител.
6. Техническо нормиране и технически норми. Определение за техническата
норма и нормала на строителния процес. Основни понятия за норми на разход
на материали, труд и механизация.
Техн. норми, които се прилагат в строителството могат да бъдат класифицирани по
няколко признака.
1. В зависимост от вида на процеса, към който се отнасят, нормите биват:
а)Елементни норми – отнасят се за дадена операция.
б)Уедрени норми са нормите за цялостен процес.
в)Комплексни норми се отнасят за компл.стр.п-си.
2.В зависимост от метода,който е приложен при съставянето им нормите биват:
а)Опитно-статистически – съставят се на основата на статистическа основа
на данни за минали периоди.
б)Научно-обосновани – съставени са по метода на техн. нормиране и
обосновани в техническо, икономическо, физиологично и социално отношение.
3.Според вида на ресурса, който се използва нормите биват:
3
Стоян Владимиров

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и колони на обекта.

1. Материали и технологии за изработването на кофражи на основни конструктивни елементи – единичен фундамент, колона, бетонова стена 2. Приемане и измерване на кофражните работи. 3. Декофриране. 6. Техническо нормиране и технически норми....
Изпратен от:
Stoyan Vladimirov
на 2010-11-13
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
943 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Строителни материали и строителни тела които се използват при извършването на корекции на реки !!!
добавена от terity576 10.11.2013
0
19
Проект по Пътища, Организация и ВиК
добавена от krisit01 15.05.2013
0
49
Моляя някой да ми помогне спешно е ... pleace :)))
добавена от taiifun.h. 22.12.2014
2
46
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
763
·
6
·
1,157
·
838
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

03 юни 2011
·
456
·
8
·
3,016
·
768

Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като образуват каменовидна маса...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

21 ное 2011
·
566
·
6
·
1,707
·
791
·
2

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения

24 апр 2010
·
170
·
9
·
2,223
·
251

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения...
 

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

02 юни 2011
·
588
·
2
·
621
·
845
·
1

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
9 мин
18.08.2020
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
3 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и колони на обекта.

Материал № 566585, от 13 ное 2010
Свален: 943 пъти
Прегледан: 1,424 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,302
Брой символи: 8,366

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник, свързани с изпъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала