Големина на текста:
Бизнес инкубатор Суботица като
инструмент за подкрепа развитието на МСП
и предприеначеството
Резюме
Бизнес Инкубатор Субика е създаден на 21 юли, 2006г в рамките на
Програмата за икономическо развитие на Автономната Област Войводина,
Стратегия за икономическо развитие на община Суботица, като целта е
съзадаването на бизнес среда, която да осигурява на новосъзададените бизнес
предприятия необходимите инструменти за развитие, разтеж и успешно
преодоляване на първите три критични години в управлението на малък бизнес.
Освен необходимото менторство на бизнеса в сферата на услугите и
производството, Бизнес Инкубатора Суботица също предлага консултантсво и
подкрепа при оборудване за производство, помощни бизнес услуги, техническа
помощ, бизнес обучение и корпоративни помещение под наем на изгодни цени, което
отразява стратегията на Инкуботора след време да изгради индустриален бизнес
парк.
БИС е регистрирана като Дружество с ограничена отговорност, като
сред акционерите са община Суботица(60% ), Регионална агенция за развитие на
МПС (10%), Политехнически Инжинеринг Колеж Суботица (10%), Фонд за
насърчаване на инвестициите Войводина - ВИП (10%), ATB SEVER (19%).
Фактът, че БИС е регистрирана като една от първите по рода си
организации в Сърбия , поставя Суботица на международната карта за развитие на
инкубатори и я превръща в определящ фактор по отношение на предприемаческото
развитие и иновации. Целта на Инкубатора е да подпомага бизнеса по пътя към
превръщането му в средно по размер предприятие и да осигури по-лесно наемане и
самонаемане на младите хора и предприемачи в Суботица и нейните съседи.
При изпълняването на нашата мисия успешно, ние взехме активно
участие в популяризирането на предприемаческия дух и на идеята за
предпиемачество и семеен бизнес, в създаването на по-благоприятна и
стимулираща среда за растежа на малките и средни предпиятия.
1.Въведение
Суботица е най-северния град в Сърбия. Той на второ място по
население в Автономна Област Войводина. Градът се намира на 10км от Сръбско-
Унгарската граница (с други думи на 10км от границата Сърбия - ЕС). Суботица е
най-важния административен, търговски, транспортен и културен център в района на
Северна Бачка, а езерото Палич е туристически-развлекателен център на дори по-
голямо територия.
Днес Суботица има около 150 хиляди жители и е област с дълга
промишлена(индустрална) история. Преобладаващите икономически области са
замеделие, производство и обработка на хратителни стоки, електрoпромишленост,
метолообработващата и химическата промишленост и сектора на услугите. Суботица
е известна в областта с традициите си в пекарството, конфекцията, графичния
дизайн, произодство и обработка на пластмаса и строително инжинерство.
Сърбия е страна,в която етапа на преход все още не е завършен и както при
повечето развиващи се страни най-сложния въпрос е повишаването на БВП и
стандарта на живот. Това, разбира се е и основната цел на Суботица. Общината на
Суботица е осъзнала важността на подпомагането на предприемачеството, което
става причина за създаването на БИС.
БИС покрива нуждите от инкубатор в северна Сърбия. Подобно на други пазарни
икономики създаваенто на нови компании е в основата на икономическия разстеж,
създавайки нови работни места, а оттам prosperity за областта.
Визията засъздаването на БИС е установяването на процес, при които новите
компании могат да бъдат създавани и подкрепяни по пътя им към достогне на
зрялост. Този процес consist физическо местонахождение, обучение, консултиране,
административна подкрепа и други услуги, осигурявани на талантливи предриемачи
за да развият успешно своя бизнес.
Най-трудната част от живота на една компания е първоначалния етап от създаването
й , и БИС ООД иам за цел да покрепя младите компании в тази трудна фаза.
2. Основни причини за стартирането на БИС
С основаването на БИС трябва да подчертаем възножността за намиране на работа
на безработните е градовете, където голям процент от безработицата може да бъде
отнесен към икономическата ситуация в града и по-големите региони, предизвикана
от приватизационните процеси. Само през 2005 повече от 30 организации в Суботица
докладват за излишък на работна ръка. От друга страна има информация за
минимален приток на работна сила, което разкрива добра потенциална възможност
за БИС.
Суботица и Сърбия не могат да се конкурират с ниските цени на суровините и
евтината рабтна ръка предлагани от Индия или Китай. Ето защо Сърбия и Суботица
трябва да се съсредоточат върху икономика основана на качество и иновации.
Създадените от Автономната Област Войводина и община Суботица „Програма за
икономическо развитие” и „Стратегия за икономическо развитие на община
Суботица”, създават визия, мисия и приоритети за изграждане
конкурентноспособните предимства в икономиката на Войводина и Суботица.
Проектът за основаване на бизнес инкубатор в Суботица е определен като един от
приоритетите според два основни документа:
Стратегия за икономическо развитие на община Суботица
Програма за икономическо развитие на Автономната Област Войводина
Тези документи определят като един от най-важните инструменти на
икономическия прогрес, както във Войводина, така и в община Суботица
установяването и стартирането на бизнес инкубатори.
Суботица е втори по големина град във Войводина (северна провинция на Сърбия) и
заема важно гео-стратегическо значение с кръспопът на важни транспортни артерии :
Пан-Европейския коридор 10, автомагистрала E-75, ЖП линия Е-85(Будапеща-
Суботица-Белград-Нищ-Скопие-Атина). Суботица се намира на 100км от Нови Сад ,
190км северозападно от Белград и 190км северно от Будапеща. Това е силно
предимство за Суботица от гледан точка на чуждастранните директни инвестции,
които осигуряват на малките и средни предприятия нови възножности за бизнес.
Индустриалната структурана общината е разнообразна като производствата имат
дългогодишни традиции, например: препаботващи индустрии, електро и метало
индустрии, химическа индустрия, текстил и обувна промишленост, кожена
промишленост, но производства и услуги базирани на нови технологии също
присъстват.
Анализирайки информация на държавно ниво, може да се направи заключението, че
изграждането на МПС е изключително успешно в градовете и през последните 15г се
наблюдава нарастваща тенденция. През 1990г в Сърбия са регистрирани около
20 000 МСП, като през 2000г броят им почти се е утроил до 6000 МСП и продължава
да се увеличава, достигайки през 2004г 69 000 МСП (информацията е събрана от
Републиканската агенция за равитие на МСП).
В този общ процес на стартиране и развитие на МСП в Сърбия, особено след
вдигане на ембаргото и изчезването на големи промишлени компании, Суботица
напредва по-бързо от останалите общини във Войводина и Сърбия и преминава през
по-ускорен процес на промишлено преструктуриране. Това заключение е включено в
Стратегията за икономическо развитие на община Суботица, която също така
посочва информация за 2344 МСП регистрирани в Община Суботица,
представляващи 97% от корпоративните дружества в Общината, което е над
средното ниво за Войводина. Броят на заетите в малки предприятия са 41% от общия
брой на заетите в общината и 30% заетите във Войводина. Големите компании
наемат около 34% от работната сила в Суботица, докато доакто във Войводина този
показател е 43%. Сравнявайки произведения БВП, бизнеса е с дял от 40% в
Суботица и 19% във Войводина. Средните предприятия участват с 24% в БВП в
Суботица и 16% във Войводина.
SWAT анализа в сектора на МСП в Суботица показва, че слабите страни са:
Липса на финансови средства
Слаби иновации
Лиспса на предпричемачески дух
Високи производствени разходи
Въз основа на горепосочените основания Община Суботица и
Автономна Област Войводина достигат до решението за установяване на основен
тип бизнес инкубатор и да включат учредяването му сред преоритетите на
„Стратегия за иккономическо развитие на община Суботица” и Програма за
икономическо развитие”, приети през 2006 за целите на:
Насърчаване успешното създаване на МСП
Създавана на нови работни места
Подкрепа на стартиращите предприятия при преминаване през най-уязвимата им
фаза и то този начин допринесяне към дълготрайния и устоичив икономически
разтеж и просгрес на Общината и гражданите й.
Всичко това ще се постигне в Инкубатора, тъй като Инкубатора предлага
поощряващи условия за предприемачите, както корпоративни помещения при
изгодни условия, така и нужните услуги за успешно управление и за оцеляване на
пазара(счетоводство, юридически консултации, маркетинг, бизнес планове,
маркетингови анализи, връзки с вероятни инвеститори и други).
3. Реализиране на проекта „Бизнес инкубатор”
Както е посочено по-горе в текста договора за създаване на БИС е
подписан на 21 Юли 2006.
Подписването на договора е последвано от дейности по откриване на
подходящо местоположение за Инкубатора. Договора за наем с АТБ СИЛВЪР АД е
подписан на 18 Октомври 2008г. По същото време е подписан Мемурандум за лихви
с компанията SKALA GREEN. Инкубаторът използва и двете площи, които са частна
собственост. „ATB SILVER” АД е част от ATB GROUP - глобална комппания в сектора
на електромеханиката. Продължителността на сключения с ATB SILVER АД договор
е 3 години, а подобрен договор е сключен по-късно и с компанията SKALA GREEN,
след което процеса по изкупуване на бивши военни казарми ше бъде завършен. Така

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2021 в 14:14 студент на 29 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес финанси, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
системи за управление на проекти
добавена от ivma_abv_bg 19.03.2015
1
6
Курсова работа по Основи на Микроикономиката
добавена от daida_ 12.06.2012
2
77
Подобни материали
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,465
·
17
·
1,825
·
4,818
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
409
·
13
·
693
·
717

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
434
·
18
·
3,559
·
747
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,459
·
16
·
3,333
·
2,449
·
3
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
 

Бизнес план за велоцентър

21 мар 2012
·
377
·
10
·
1,172
·
717
·
1

Бизнес план за изграждане на велоцентър с прилежащ подвижен сервиз...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество в публичния сектор
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по предприемачество в публичния сектор. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
94
1
08.05.2013
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
29.07.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Бизнес инкубатор суботица

Материал № 566569, от 13 ное 2010
Свален: 29 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 2,847
Брой символи: 17,967

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес инкубатор суботица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала