Големина на текста:
Тема:1 Парите и
банките.Какво
представляват
едните и какво
представляват
др.и какви са
взаимоотношения
та м/у тях. Парите са
всеобщ еквивалент,
измерител на стойността
на стоките.Стойността е
средните разходи за
производството на една
стока + средната печалба
от продажбата на
стоката на даден
пазар.дреднита разходи
и средната печалба се
изчиаляват,чрез парични
измерители. Стойността
не са индивидуалните
разходи а средните
разходи на всички
производители.Има
равновесие.Средно
е,защото едни
производители
произвеждат
индивидуално високо а
др. индивидуално
ниско,затова се взимат
средните да се
уравновеси пазара и да
са задоволени
всички.Парите и
стойността са сиамски
близнаци - те се
превръщат едно в друго
и са стожерите на
икономиката.Не можеш
да направиш
продукти,колкото
искаш,защото няма
ресурси а парите могат
да се отпечатват много
стига да има продукти за
закупуване.Равновесието
може да се постигне чрез
мащаб на цените,които
се управляват от
централната
банка.Мащаба е
представянето на едни в-
ни,чрез др. в-ни,при
което представяне на
първите от вторите биват
запазени в размери (1:1)в
намалени размери(1:100
000)и в увеличени
размери(1:1000
000).Банката трябва да
спазва мащаба и
определя(например за
единица стойност дава
100 пари;1 стойност=1
лв.Парите са пари само в
рамките на мащаба.При
постоянен мащаб няма
вероятност от
инфлация.След пускане
в обръщение върху
парите започват да
влиаят икономически
условия,които влиаят
върху мащаба.Т.е. за да
се поддържа мащаба
могат да се прибират и
пускат пари
постоянно.Централната
банка не е подчинена на
никого;тя е
самостоятелна
независима;тя отговаря
за стабилността на
цените.Винаги има една
Централна банка в
Света.Тя поддържа
равновесието между
стоките и парите за да
няма криза.Централната
банка контролира
Търговските банки.От
търговските банки тече
постоянна денонощна
информация към
Централната банка.Ако
не дават информация
Централната банка не
дава лиценз на
съответната търговска
банка.Информацията
,която тече е по
документи.Централната
банка има статут на
пълна
независимост.Народното
събрание в България
назначава главния
банкер в Централната
банка и неговия мандат е
6 години.Централната
банка не може да бъде
съдена.
Тема:2 Централна
банка-що е то? ЦБ
контролира Търговските
банки(ТБ).Те денонощно
изпращат информация
на ЦБ.За да има ТБ,те
трябва да имат лиценз от
ЦБ.ЦБ знае всичко за
ТБ,информацията е чрез
документи и наредби.
Функции на ЦБ
-Емисионна политика-
ЦБ притежава
изключителното право
да имитира банкноти и
монети с цел
осигуряване на
нормално парично
обръщение в страната.
-Парична политика- ЦБ
се стреми да поддържа
вътрешната и външната
стабилност на
националната парична
единица.
-Банков надзор- при нея
ЦБ регулира и
контролира дейността на
търговските банки,
който осъществява
контрола върху
дейността на банките.
Независимост на ЦБ.
-Функционална
независимост-
възможността на ЦБ да
взима решения и да носи
отговорност за
резултатите от тях.
-Институционална
независимост- изразява
се в нейното
неподчинение на
различни институции.
-Независимост на
висшите служители на
ЦБ.
Организационна
структура на ЦБ.
Във всяка страна
дейността на ЦБ се
регламентира със закон,
в него се описва:
Функцията на ЦБ
Начините за контрол от
ЦБ върху търговските
банки
Начините за контрол
върху дейността на ЦБ
Органите за управление
на ЦБ са:
-Управителен съвет
-Управител
-Подуправител
-Помощни ограни
Емисионна политика
на ЦБ- тя обхваща
използваните от ЦБ
методи и техники за
емисия на банкноти и
монети с цел нормално
парично обръщение. При
извършване на
емисионната си
политика ЦБ е
необходимо да се
съобразява със следните
понятия:
-Парична емисия-
пускането в обръщение
на банкноти от ЦБ
-Копюрен състав на
емисията- съвкупността
от всички видове
издадени банкноти в
страната към определен
момент
-Копюрен строеж-
относителния дял на
всеки вид банкнота в
обща парична маса
-Парични агрегати- те са
мярка за количество
пари в обръщение
-Парична маса-
количество пари в
обръщение.Парична
политика на ЦБ. Целта
на паричната политика е
да използва банкови
инструменти с които да
въздейства на
икономиката на
страната.
Паричната политика е
2 типа:
Рестриктивна парична
политика- при нея се
наблюдава свиване на
паричната маса и
увеличаване на
лихвеното равнище.
Експазионистична
парична политика- при
нея се наблюдава
увеличаване на
паричната маса и
намаляване на лихвеното
равнище.
Инструментите на
паричната политика
са:
Директни (преки)
инструменти, чрез тях се
контролира пряко
количеството на парите
и кредитите в
икономиката, към тези
инструменти отнасяме
Кредитни тавани
Административно
определяне на лихвените
проценти
Преференциално
сконтиране
Индиректни (косвени)
инструменти-
задължителни
минимални резерви,
операциии на открития
пазар, сконтова
политика.
Банков надзор.
Банковия надзор от ЦБ
може да бъде
осъществяван по 2
начина:
Дистанционен надзор
върху банките- при него
всеки месец ЦБ изисква
определена информация
от ТБ.
Проверка (инспекция)
на място в банките
Целите на банковия
надзор са:
Да осигури
безопасността и
стабилността на банките
и по този начин да
предпази спестяванията
на депозитите от
некадърно управление и
мушеничество.
Да предпази
икономиката и
обществото от проблеми
като: Банкова паника,
бягство от банките и
недоверие в банковата
система.
Да осигури ефективна и
конкурентна финансова
система.
Да предпази
кредитополучателите от
порочни кредиторски
действия.
Тема:3 Коя е
главната задача на
ЦБ в обществото
икономиката на
една страна.
БНБ като ЦБ на Р Б-я
има за своя главна
1
задача стабилността на
цените и тя има
достатъчно средства и
възможности да я
осигурява.Тя е огргана в
Б-я,който дава лиценз за
възникване на нова
ТБ.ЦБ е органът,който
може и да отнема дадени
лицензи.ЦБ всекидневно
получава всекидневно
сведения за дейността на
ТБ.ЦБ пуска пари в
обръщение и изтегля
пари от обръщение чрез
ТБ.Когато ЦБ
установи,че в паричното
обръщение има повече
пари от необходимото,тя
нарежда на ТБ да й дадат
свободните си пари под
формата на кредит.ЦБ
има още механизми,с
които да поддържа
необходимото
количество пари в
обръщение.Тя може да
нареди на ТБ да не
предоставят кредити и
всички пари,които се
стичита в ТБ от
влогове,депозити и
връщане на кредити да
ги депозират в ЦБ и да
не могат да ги
изтеглят.Може да нареди
на ТБ задължително да
купят от нея държавни
цени книжа.Може да
нареди на бъдещи
източници на средства за
ТБ,направо да отиват в
ЦБ.Единственият
начин,по които ЦБ
Дава пари на ТБ е под
формата на кредити.ЦБ
може да се разпорежда
със свободните пари на
ТБ,така че винаги да има
толкова пари,колкото
стоки има.За инфлацията
е отговорна
ЦБ.Стабилност на
цените има само във
високо развитите страни.
Шенгенска зона-онази
група от държави членки
на ЕС,които са се
отказали от
националната си валута
и са възприели валутата
на ЕС.В тези страни има
по-голяма
стабилност,защото тези
държави успяват да
поддържат
неинфлационна
икономика. В тези
страни като
допълнителен източник
за печалба на бизнеса се
прие разпределението и
преразпределението на
добавената стойност. В
Б-я не се контролират
разделението и
преразпределението на
добавената стойност.
Разпределението-когато
се създава нова
стока,към стойността се
добавя и стойността на
нововъведението.
Преразпределението-
вдигането на цените,така
собственика си прибира
добавената стойност.
Валутен борд
Принципи на валутния
борд- Валутата на
страната е чуждестранна
или световна резервна
валута, т.е., обвързва
националната валута с
чужда.
- Осигурява
конвертируемост на
Националната парична
единица.
- Осирурява покритие
под формата на валута,
злато или други активи
за наличните пари.
Предимства и
недостатъци на
валутния борд.
а)Предимства-
1. Осигурява
макроикономическа и в
частност финансова
дисциплина
2. Възвръща доверието в
икономиката на
страната, което води до
повишаване на
инвестициите и растежа.
3. Осигурява някаква
конвертируемост
б) Недостатъци-
1. Централната банка не
е кредитор от последна
инстанция.
2. Срещата се сериозни
трудности при
преминаване към
валутен съвет.
3. При валутен борд ЦБ
може да провежда много
ограничена парична
политика.
Тема: 4 Що е ТБ?
ТБ е такава банка,която
по статут трябва да
работи с нищожен
собствен капитал и с
огромен заемен
капитал(около 95%).За
да бъде заинтересована
ТБ да събира временно
собствените пари в
икономиката и
обществото от тях да
формолира източници за
предоставяне на
кредити,което прави
дейността й свръх
рискова и налага тя да
бъде контролирана от
ЦБ в насока на
недопускането на
появата на предфалитни
състояния. Мерки на ЦБ
спрямо ТБ:
-ЦБ има право да
уволнява от всяка частна
ТБ служители.
-ЦБ може да глобява ТБ.
-ЦБ може да ограничава
дадения лиценз на ТБ.
-ЦБ може да уволни
директора на ТБ и да
назначи синдик.
За да си изпълнява
функциите ЦБ,тя е
направиля ТБ свои
агенти.ТБ имат много
други осбености,които
са предназначени да я
пазят.
Тема:6 Банки с
клонове и банки без
клонове.
Клоновете със своята
дейност имат
отговорността за цялата
банка.ЦБ не може да
ограничава клоновете,тя
ограничава централата
на ТБ
Банковата система на
САЩ Банковото дело в
САЩ възниква след
обявяване
независимостта на
страната. Американската
банкова система
включва най-общо
централна емисионна
банка, търговски банки и
специални кредитни
институти. На 23.12.1913
г. Конгресът на САЩ
като висш законодателен
орган, приема Закон за
федерална резервна
система известен още
като Федерален резервен
акт. С него се създава
централната емисионна
банка на САЩ.
Дейността на
Федералната резервна
система в началото е
била насочена
изключително към
оказване на помощ на
останалите банки по
време на икономически
сътресения и запазване
на общественото
доверие към банковата
система като цяло. В
организазионната
структура на
Федералната резервна
система се открояват
следните основни звена:
-Съвет на
управляващите
Федералната резервна
система
-Дванадесет федерални
резервни банки
-Федерален комитет на
открития паричен пазар
-Федерален
консултативен съвет
Съветът на
управляващите е
съставен от 7 постоянни
членове, назначени от
президента на САЩ.
Неговото седалище се
намира във Вашингтон.
Всеки един от членовете
му се избира за срок от 7
години и има право на
най-малко 2
последователни мандата.
Той е относително
независим орган и
притежава необходимите
пълномощия да
установява
задължителните
минимални резерви на
търговските банки в
централната банка, да
провежда операции с
ценни книжа на
открития паричен пазар
и да осъществява своя
сконтова политика.
Дейността на съвета на
управляващите се
подпомага от значителен
брой икономически и
юридически сътрудници.
Федералните резервни
банки функционират под
контрола на Съвета на
управляващите и
осъществяват на
практика основните
насоки на неговата
парично-кредитна
политика в съответните
окръзи. Всички
национални търговски
банки в САЩ са
задължени да членуват
във Федералната
резервна система, а
щатските банки могат да
членуват по желание. В
системата сега са
включени около 6000
търговски банки, на
които се падат повече от
70% от депозитите.
Капиталът на 12-те
резервни банки се
формира главно от
вноските на банките,
членки на системата.
Срещу внесения капитал
последните получават
определени девиденти от
своите акции.
Федералните резервни
банки нямат за цел да
извличат максимална
печалба, а да
осъществяват
регулиране на
кредитната система като
цяло. Поради тази
причина повече от 90%
доход се внася в
бюджета. Друга
особеност на
2
американската банкова
система е
разгранизачането на
търговските банки на две
групи национални и
щатски банки.
Национални се наричат
банките, които са
получили лицензия за
осъществяване на
банкова дейност от
федералното
правителство, а щатски
са банките, които имат
лицензия от властите на
отделните щати.
Характерно за банковата
система на САЩ е
силното развитие на
кореспондентските
връзки между
търговските банки.
Малките банки често
установяват
кореспондентски връзки
с по-крупни банки като
насочват част от своите
депозити в тях.
Банкова система на
Германия.
В Германия съществува
силно развита банкова
система. Основните
звена в нея са
централната емисионна
банка, над 200 търговски
банки и повече от 5000
специализирани
кредитни институти.
Централната банка на
Германия е Немската
федерална банка. Тя е
създадена на 26.07.1957
г. със седалище
Франкфурт. Особено за
германската банкова
система е отделянето на
функциите по
регулирането на
парично-кредитната
сфера от
административните
правомощия по контрола
и надзора върху
банковото дело. Първите
се изпълняват от
Централната емисионна
банка, докато вторите от
специален
правителствен орган
извън нея, наречен
Федерален съвет за
надзор и контрол върху
банковото дело. Типично
за банковата система за
Германия е изключитено
голямата независимост
на Германската
централна банка
сравнение с тази на
други централни банки.
Тази независимост може
да се разглежда в
няколко аспекта:
-Институционална
независимост
-Функционална
независимост
-Независимост на
служителите
Банково дело в
Германия Според
систематиката
използвана от
Бундесбанк банковото
дело в Германия може да
бъде разделено по
следния начин:
-Търговските банки,
наречени още кредитни
банки заемат водещо
място в банковата
система на Германия.
Повечето от тях имат
универсален характер и
извършват широк кръг
от дейности. По-
голямата част от техните
операции са
краткосрочни.
Търговските банки
играят значителна роля и
при кредитирането на
външната търговия. В
Германия се открояват 3
крупни търговски банки
Дойче банк, Дрезднер
банк и Комерцбанк. Това
са едни от най-големите
банки в света с филиали
по цялата планета. Към
търговските банки могат
да се отнесат и
чуждестранните банки,
които имат клонове в
основните финансови
центрове на Германия.
Към специалните
кредитни институции
спадат: ипотечните
банки, кредитните
кооперации, спестовните
каси, инвестиционните
компании, банките за
потребителски кредит,
застрахователните
компании и др.
-Ипотечният кредит в
Германия е силно развит
и с него се занимават
както държавни, така и
частни банки.
Ипотечните банки
предоставят
дългосрочни кредити
срещу залог на
недвижимо имущество,
като набавят ресурсите
си главно от емисия на
ценни книжа.
-Кредитните кооперации
предоставят заеми на
малки и средни
промишлени и търговски
фирми, на занаятчии и
земеделци. Те
притежават значителни
активи и широко развита
филиална мрежа.
-Спестовните каси се
занимават с привличане
спестяванията на
населението. Ново
явление в банковата
система на Германия са
инвестиционните
компании, които
инвестират капиталите
си в акции на
индустриални и други
фирми.
-Банките за
потребителски кредит
предоставят заеми както
на непосредствените
потребители, така и на
търговските фирми за да
се улесни реализацията
на техните стоки.
През последните години
в банковата система на
Германия се извършват
известни промени,
породени от
обединението на
съществуващите досега
Западна и Източна
Германия. Основната
насока на тези промени
се свежда до адаптиране
на банковата система на
бившата ГДР в Западна
Германия.
Банкова система на
АнглияЦентралната
банка на Англия е най-
старата в света. Тя е
основана през 1694 г.
като акционерно
дружество от група
частни банкери и
търговци. Създадена е
била поради острата
потребност на
английската държава от
финансови средства
заради войната й с
Франция. Английската
банка има 2
департамента емисионен
и банков. Ролята на
емисионния департамент
се свежда главно до
емисията на банкноти и
тяхното обезпечение.
Банкнотите, пуснати от
него се предава на
банковия
департамент.Английскат
а банка изпълнява
обичайните за всяка
централна банка
функции:
-извършва парична
емисия
-оказва влияние на
паричния пазар, чрез
инструментите на своята
парично-кредитна
политика
-играе ролята на кредито
от последна инстанция
по отношение на всички
останали банки
-извършва контрол
върху златните запаси на
страната
Основно звено в
банковата с-ма на
Англия са търговските
банки. Към тях се
отнасят : А) Депозитни
банки наречени още
клирингови банки. Те
участват в т.н.
Лондонска клирингова
палата и извършват
разплащания в рамките
на специално
клирингово
споразумение.
Клиринговите банки
взаимно уравновесяват
своите насрещни
вземания и задължения и
фактически уреждат
платежните си
отношения само по
салдо. Техните основни
операции са приемане на
влогове и отпускане на
кредити, които имат
главно краткосрочен
характер. Те
осъществяват и
кредитиране на голяма
част от английския
износ.
Б) Акцептните къщи
възникват през 18
в.когато Лондон се
превръща в най-големия
финансов и стопански
център. Акцептните
къщи първоначално са
били търговски фирми,
които познавайки добре
платежоспособността на
своите контрагенти са
акцептирали техните
търговски полици, т.е.
давали са съгласие да ги
платят в деня на падежа
им. Поради широката
международна
известност и репутации
на английските фирми
акцептираните от тях
полици са се ползвали с
особено голямо доверие.
Освен традиционните
акцептни операции,
акцептните къщи
извършват и други
дейност:
-извършват
консултантски услуги
-осъществяват операции
на валутните и златните
пазари
-участват при
изкупуването и
пласирането на ценни
книжа на различните
корпорации
-приемат за съхранение
и управление ценни
книжа на свои клиенти
В) Сконтовите къщи са
типични за банковата
система на Англия .
Основната им дейност е
сконтирането на полици.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело

Парите са всеобщ еквивалент, измерител на стойността на стоките.Стойността е средните разходи за производството на една стока + средната печалба от продажбата на стоката на даден пазар.дребните разходи и средната печалба се изчисляват,чрез парични...
Изпратен от:
hilincheva
на 2010-11-10
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
64 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 564733, от 10 ное 2010
Свален: 64 пъти
Прегледан: 123 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 7,041
Брой символи: 42,317

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала