Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
Увод
Предприемачеството е динамичен процес, който саздава нарастващо богатство.
Това богатство се твори от индивиди, поемащи големите рискове под формата на
влагане на средства, време и кариера, създавайки нови стойности под формата ва
продукти или услуги. Тези продукти или услуги могат да бъдат нови или да не са нови
или уникални, но тяхната стойност трябва по някакъв начин да бъде усвоена от
предприемача чрез осигуряване и разполагане на необходимите знания, умения и
ресрси.
Предприемачът в своята дейност, която е свързана с влагане на средства, е
призван да осигури необходимата комбинация или необходимото съчетание на личната
изгода е обществената полза в стремежа си да получи печалба.
Предприемачът в тесния смисъл на понятието е собственик, който твърде често
съвместява и ръководните функции на предприятието, особено в ранните фази на
развитието му. За да бъде управлението успешно, ръководитялт трябва умее да
съчетава две функции: тази на мениджъра и тази на лидера. Мениджърската се изразява
в подходящия избор комбинациите от ресурси - например при управлението на екипа
правилното делегиране на задачи и контрола, определянето на организационната
структура, решаването на баланса между количество и качество на производтсвото или
хармонизирането на времето и капиталите. Лидерската роля на ръководителя се
изразява във възможността да се възползва от наличните ресурси по начин, който да
позволява постигането на по-ефективен резултат при една и съща комбинация от тях.
Така например ръководителят би бил успешен ако в даден екип, разпределя задачите
според силните страни на сътрудниците (мениджмънт) така че да достигне границата
на производствените възможности на този екип. Мениджърската му функция би се
изразила и в правилното решение дали да поеме задачата или не, от гледна точка на
формулираната по-рано визия и стратегия за постигането й. Но по-успешен би бил този
ръководител, който разполага с лидерски качества – успява да мотивира екипа си да
следва целите на компанията, да работи извънредно ако се налага и да отдава цялата си
конструктивна енерегия за постигането на по-добър продукт или по-високо
количествено производство.
Всички организации се нуждаят от управление, обикновенно за синоним на
управлението се използва понятието „мениджмънт”. Мениджмънта е съвкупност от
дейности, насочени към такова въздействие върху елементите на организацията, което
осигурява постигането на целите й чрез ефективно използване на нейните ресурси в
условията променяща се околна среда. Тези дейности се извършват от тъй наречения
субект на управление – мениджърите, който разполага с разпределена в структурата
организацията власт и отговорности, насочени към обекта на управление – елементите
на организацията.
Основното е целенасочеността на дейностите на въздействие и изискването за
постигане на целите с минимални разходи на ресурси, съобразено с променящите се
условия. Тези дейности могат да се групират в четри основни групи – планиране,
организиране, ръководене и контролиране. Те са свързани по между си и се извършват
в оределена последователност, затова мениджмънта се разглежда като процес на
систематично планиране, организиране и контролиране на дейностите в организацията
с огледпостигане на целите й. Основните функции на управлението представляват:
Планиране – процес на дефиниране на целите на предприятието и определяне
начините, ресурсите и сроковете за постигането им.
Организиране – процес на структуриране на необхоимите да бъдат извършени
работи, разпределението им по изпълнители, делегиране на права и отговорности,
разпределение на необходимите ресурси, даване инструкции и т.н., така че да бъдат
постигнати поставените при планирането цели.
Ръководене – координиране, направляване и мотивиране на сътрудниците на
предприятието при изпълнениетона поставените им задачи.
Контролиране процес на непрекъснато следене и оценка на текущото
състояние на изпълнението н азада(чите, определяне на степента на съответствието му
на заложеното в плана и на тази основа – коригиране на дейностите, ако е необходимо.
Управленският процес се осъществява от мениджърите, те имат влъстта и поемат
отговорността за въздействие върху елементите на организацията, осигуряващо
постигането на целите й. Различията в управленската дейност вътре в организацията, от
своя страна, зависят от нивото ва управление и от управляваните фирмени дейности.
В организциитте с развити структури условно се разграничават три нива на
управление:
Висше равнище на управление- мениджърите носят отговорност за цялосната
дейност и развитие на организацията, те са ангажирани главно с определянето на
фиремните цели и стратегиите за тяхното достигане.Мениджърите от висшето равнище
са президентите на организациите и техните заместници.
Средно равнище на управление – тези мениджъри са подчинени на мениджърите
от висшето равнище и са ангажирани с практическото осъществяване на вече
формулираните фирмени стратегии. Те са ръководители на отдели и други звена, за
които разработват планове и ръководят дейността им. Те контролират дейността на
мениджърите от низшето ниво на управление.
Низше ниво на управление тези мениджъри ръководят и контролират
дейността на изпълнителите на задачи. Текива са майсторите, началниците на смени,
началници на складове и т.н. тяхната дейност е свързана със създаването на продуките
и услегите, за които е специализирана организацията.
В малките организации част от управленските дейности характерни за различните
нива, се съвместяват и се извършват от едни и същи ръководители.
Управленската работа на мениджърите се отличава в зависимостот различните
фирмени дейности, различията произтичат от разнородността на решаваните задачи.
Разграничават се отделни функционални области на управление – мениджмънт на
маркетинга, мениджмънт на иновациите, мениджмънт на персонала, финансов
мениджмънт, производствен мениджъмнт.
Изпълнявайки свойте задължения, мениджърите извършват определен кръг от
подобни и повтарящи се в основата си дейности. Те могатда се орпеделят, като
мениджърски роли. Ролите произтичат от официалрната власт и статуса на
мениджърите и са пряко свързани помежду си.
Междуличностни роли – това са дейности, свързани с контактуването с
други хора, намиращи се вън или вътре в организацията на по-високо или по-
ниско ниво на управление
- роля на официална фигура тя се проявява чрез представилните,
церемониалните функции на мениджърите.
- Роля на лидер – включва дейностите по определянето на трудовите задачи и
ръководенето на сътрудниците при изпълнението им
- Свързваща рола – набор от дейности по осъществяване на връзки, контакти с
лица извън и вътре в организацията в интерес на дейността.
Информационни роли – дейности , свързани с набирането, обработката и
предаването на информация, необходима за взимане на уравленски
решения
- роля на наблюдател – осъщесвява се чрез непрекъснато следене и внимателно
наблюдаване на елемнтите на външната и вътрешната среда на организацията
- роля на разпространител на информация мениджърите използват
информацията в две насоки: за оценка на ситуацията в която се намира
организацията им и следователно вземане на решения за бъдещи действия; и за
да снабдяват подчинените си с необходима за ефективно извършване на
задълженията им информация.
- Роля на говорител – мениджърите осигуряват информация за дейността и
резултатите на групите, които ръководят, на хора извън тези групи.
Роли по вземане на решения – това са най-важните роли на мениджърите.
Междуличностните и информационните им роли са само условияза вземане на
управленски решения
- роля на предприемач – непрекъснато се търсят начини за усъвършенстване на
организацията
- разпределител на ресурси – мениджъра разпределя ресурсите на организацията
между отдлните звена и изпълнители, така че те да изпълнят поставените им
задачи
- роля на преговарящ – мениджърът води преговори какт ос представители на
други отдели и звена, така и с представители на други организации.
За да изпълняват успешно свойте роли и задължения мениджърите трябва да
притежават определени мениджърски умения:
?общи мениджърски умения
- технически умения – това са знания и умения за изпълнение на работата, за
която е специализирана ръководената организация, отдел и звено. Към тях се
отнасят не само знанията за технологията на дейността, но и уменията тя да бъде
управлявана.техническите умения имат по-голямо значение за низовото и
средното ниво на управление и по-малко за висшето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2020 в 00:37 ученичка на 24 години от Елхово - Гимназия "Св. Климент Охридски", випуск 2015
26 окт 2020 в 10:46 студент на 33 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
27 май 2020 в 14:51 студент на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2023
11 мар 2020 в 13:37 студент на 43 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Международна икономика, специалност - Информатика, випуск 2020
21 окт 2019 в 10:24 учител на 41 години от Бургас - СОУ "Петко Росен", випуск 2021
11 юни 2019 в 12:10 ученичка на 24 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2016
03 яну 2019 в 00:21 студентка на 43 години от Велико Търново - ВУАРР ЦДО, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по Основи на Микроикономиката
добавена от daida_ 12.06.2012
2
75
Подобни материали
 

Анализ на риска

03 авг 2011
·
180
·
3
·
656
·
397

Бизнес риск е риска на собственика или на притежателя на акции. Ако фирмата е финансирана с акции или заем тогава е налице финансов риск, който внася допълнителна несигурност по отношение получаването на приходи от собствеността...
 

Пищови по предприемачество и иновации

06 юни 2011
·
317
·
8
·
6,348
·
541

Пищови на упражнения по предприемачество и иновации...
 

Предприемачество и бизнес

19 ное 2020
·
7
·
6
·
873
·
6
·
1

Фирма "Орион" оперира в търговията на дребно. Тя притежава 20 магазина в страната, 48 превозни средства (главно за специализиран превоз), поземлени имоти от 150 дка. За периода 2013-2016г., фирмата отчита следните икономически (финансови) показатели...
 

Защо предприемачеството е важно?

02 окт 2020
·
9
·
9
·
345
·
13

Презентация за ученици. Използва се при обучението по предприемачество - 8. клас...
 

Финансов анализ на фирма "Орион"


Курсовата работа има за цел да представи финансовите показатели във фирма "Орион"...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 5 курс
Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
(Труден)
10
8
1
1 мин
14.10.2016
Тест по предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Тест по предприемачество.Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
148
1
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 564311, от 09 ное 2010
Свален: 103 пъти
Прегледан: 166 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,145
Брой символи: 8,148

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
48

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 383

виж още преподаватели...
Последно видяха материала