Големина на текста:
Увод
Предприемачеството е динамичен процес, който саздава нарастващо богатство.
Това богатство се твори от индивиди, поемащи големите рискове под формата на
влагане на средства, време и кариера, създавайки нови стойности под формата ва
продукти или услуги. Тези продукти или услуги могат да бъдат нови или да не са нови
или уникални, но тяхната стойност трябва по някакъв начин да бъде усвоена от
предприемача чрез осигуряване и разполагане на необходимите знания, умения и
ресрси.
Предприемачът в своята дейност, която е свързана с влагане на средства, е
призван да осигури необходимата комбинация или необходимото съчетание на личната
изгода е обществената полза в стремежа си да получи печалба.
Предприемачът в тесния смисъл на понятието е собственик, който твърде често
съвместява и ръководните функции на предприятието, особено в ранните фази на
развитието му. За да бъде управлението успешно, ръководитялт трябва умее да
съчетава две функции: тази на мениджъра и тази на лидера. Мениджърската се изразява
в подходящия избор комбинациите от ресурси - например при управлението на екипа
правилното делегиране на задачи и контрола, определянето на организационната
структура, решаването на баланса между количество и качество на производтсвото или
хармонизирането на времето и капиталите. Лидерската роля на ръководителя се
изразява във възможността да се възползва от наличните ресурси по начин, който да
позволява постигането на по-ефективен резултат при една и съща комбинация от тях.
Така например ръководителят би бил успешен ако в даден екип, разпределя задачите
според силните страни на сътрудниците (мениджмънт) така че да достигне границата
на производствените възможности на този екип. Мениджърската му функция би се
изразила и в правилното решение дали да поеме задачата или не, от гледна точка на
формулираната по-рано визия и стратегия за постигането й. Но по-успешен би бил този
ръководител, който разполага с лидерски качества – успява да мотивира екипа си да
следва целите на компанията, да работи извънредно ако се налага и да отдава цялата си
конструктивна енерегия за постигането на по-добър продукт или по-високо
количествено производство.
Всички организации се нуждаят от управление, обикновенно за синоним на
управлението се използва понятието „мениджмънт”. Мениджмънта е съвкупност от
дейности, насочени към такова въздействие върху елементите на организацията, което
осигурява постигането на целите й чрез ефективно използване на нейните ресурси в
условията променяща се околна среда. Тези дейности се извършват от тъй наречения
субект на управление – мениджърите, който разполага с разпределена в структурата
организацията власт и отговорности, насочени към обекта на управление – елементите
на организацията.
Основното е целенасочеността на дейностите на въздействие и изискването за
постигане на целите с минимални разходи на ресурси, съобразено с променящите се
условия. Тези дейности могат да се групират в четри основни групи – планиране,
организиране, ръководене и контролиране. Те са свързани по между си и се извършват
в оределена последователност, затова мениджмънта се разглежда като процес на
систематично планиране, организиране и контролиране на дейностите в организацията
с огледпостигане на целите й. Основните функции на управлението представляват:
Планиране – процес на дефиниране на целите на предприятието и определяне
начините, ресурсите и сроковете за постигането им.
Организиране – процес на структуриране на необхоимите да бъдат извършени
работи, разпределението им по изпълнители, делегиране на права и отговорности,
разпределение на необходимите ресурси, даване инструкции и т.н., така че да бъдат
постигнати поставените при планирането цели.
Ръководене – координиране, направляване и мотивиране на сътрудниците на
предприятието при изпълнениетона поставените им задачи.
Контролиране процес на непрекъснато следене и оценка на текущото
състояние на изпълнението н азада(чите, определяне на степента на съответствието му
на заложеното в плана и на тази основа – коригиране на дейностите, ако е необходимо.
Управленският процес се осъществява от мениджърите, те имат влъстта и поемат
отговорността за въздействие върху елементите на организацията, осигуряващо
постигането на целите й. Различията в управленската дейност вътре в организацията, от
своя страна, зависят от нивото ва управление и от управляваните фирмени дейности.
В организциитте с развити структури условно се разграничават три нива на
управление:
Висше равнище на управление- мениджърите носят отговорност за цялосната
дейност и развитие на организацията, те са ангажирани главно с определянето на
фиремните цели и стратегиите за тяхното достигане.Мениджърите от висшето равнище
са президентите на организациите и техните заместници.
Средно равнище на управление – тези мениджъри са подчинени на мениджърите
от висшето равнище и са ангажирани с практическото осъществяване на вече
формулираните фирмени стратегии. Те са ръководители на отдели и други звена, за
които разработват планове и ръководят дейността им. Те контролират дейността на
мениджърите от низшето ниво на управление.
Низше ниво на управление тези мениджъри ръководят и контролират
дейността на изпълнителите на задачи. Текива са майсторите, началниците на смени,
началници на складове и т.н. тяхната дейност е свързана със създаването на продуките
и услегите, за които е специализирана организацията.
В малките организации част от управленските дейности характерни за различните
нива, се съвместяват и се извършват от едни и същи ръководители.
Управленската работа на мениджърите се отличава в зависимостот различните
фирмени дейности, различията произтичат от разнородността на решаваните задачи.
Разграничават се отделни функционални области на управление – мениджмънт на
маркетинга, мениджмънт на иновациите, мениджмънт на персонала, финансов
мениджмънт, производствен мениджъмнт.
Изпълнявайки свойте задължения, мениджърите извършват определен кръг от
подобни и повтарящи се в основата си дейности. Те могатда се орпеделят, като
мениджърски роли. Ролите произтичат от официалрната власт и статуса на
мениджърите и са пряко свързани помежду си.
Междуличностни роли – това са дейности, свързани с контактуването с
други хора, намиращи се вън или вътре в организацията на по-високо или по-
ниско ниво на управление
- роля на официална фигура тя се проявява чрез представилните,
церемониалните функции на мениджърите.
- Роля на лидер – включва дейностите по определянето на трудовите задачи и
ръководенето на сътрудниците при изпълнението им
- Свързваща рола – набор от дейности по осъществяване на връзки, контакти с
лица извън и вътре в организацията в интерес на дейността.
Информационни роли – дейности , свързани с набирането, обработката и
предаването на информация, необходима за взимане на уравленски
решения
- роля на наблюдател – осъщесвява се чрез непрекъснато следене и внимателно
наблюдаване на елемнтите на външната и вътрешната среда на организацията
- роля на разпространител на информация мениджърите използват
информацията в две насоки: за оценка на ситуацията в която се намира
организацията им и следователно вземане на решения за бъдещи действия; и за
да снабдяват подчинените си с необходима за ефективно извършване на
задълженията им информация.
- Роля на говорител – мениджърите осигуряват информация за дейността и
резултатите на групите, които ръководят, на хора извън тези групи.
Роли по вземане на решения – това са най-важните роли на мениджърите.
Междуличностните и информационните им роли са само условияза вземане на
управленски решения
- роля на предприемач – непрекъснато се търсят начини за усъвършенстване на
организацията
- разпределител на ресурси – мениджъра разпределя ресурсите на организацията
между отдлните звена и изпълнители, така че те да изпълнят поставените им
задачи
- роля на преговарящ – мениджърът води преговори какт ос представители на
други отдели и звена, така и с представители на други организации.
За да изпълняват успешно свойте роли и задължения мениджърите трябва да
притежават определени мениджърски умения:
?общи мениджърски умения
- технически умения – това са знания и умения за изпълнение на работата, за
която е специализирана ръководената организация, отдел и звено. Към тях се
отнасят не само знанията за технологията на дейността, но и уменията тя да бъде
управлявана.техническите умения имат по-голямо значение за низовото и
средното ниво на управление и по-малко за висшето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприемачество

Предприемачеството е динамичен процес, който създава нарастващо богатство. Това богатство се твори от индивиди, поемащи големите рискове под формата на влагане на средства, време и кариера, създавайки нови стойности под формата...
Изпратен от:
Боян Николов
на 2010-11-09
Добавен в:
Реферати
по Предприемачество
Статистика:
100 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по Основи на Микроикономиката
добавена от daida_ 12.06.2012
2
75
Подобни материали
 

Предприемачество

14 ное 2010
·
247
·
6
·
1,749
·
513

Според своята етимология „Предприемачество” има френски произход и означава „посредник” или „откривател” на възможности за развитие на определена дейност. Дефинирането и изясняването на понятието „ предприемач” се поставя върху основата на концепции...
 

Предприемачество

17 ное 2010
·
410
·
26
·
5,579
·
677

Глобалните промени в нашето общество налагат преосмисляне на досегашните принципи, методи и форми на водене на стопанския живот. Преходът от централ¬но планирана към пазарна икономика е уникален по своя¬та същност...
 

Същност на предприемачеството

13 дек 2010
·
358
·
12
·
3,309
·
465

Предприемаческата дейност (предприемачеството) представлява инициативна, самостоятелна дейност на гражданите и техните обединения....
 

„Курсов проект по Бизнес идеи и предприемачество – Предприемачески продуктов анализ, профил и ППП, ТИП, ТИД и ТИО на NCR Easy Point 42”

05 яну 2011
·
378
·
13
·
1,833
·
630

NCR Easy Point 42 е компактен, гъвкав и надежден терминал за самообслужване. Осигурява високо качество на звук, изображения и мултимедия. Той може да бъде конфигуриран според Вашите бизнес нужди с помоща на широка гама периферни устройства....
 

Предприемачество

15 яну 2011
·
276
·
6
·
1,415

Лекции по предприемачество Основи на предприемаческата дейност… Същност и характеристика на предприемачеството...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
1 мин
29.07.2013
Тест по предприемачество в публичния сектор
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по предприемачество в публичния сектор. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
92
2
08.05.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 564311, от 09 ное 2010
Свален: 100 пъти
Прегледан: 158 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,145
Брой символи: 8,148

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
19

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала