Големина на текста:
Бюджетът е опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата
за текущата година, утвърдени от парламента.
По икономическата си същност той е финансов план за приходите и разходите на
правителството за една бюджетна година.
Бюджетът се приема и гласува от законодателния орган като закон за бюджета,
който има характер на закон, но не е изцяло такъв. За разлика от “нормалните” закони
законът за бюджетът може да бъде нарушен – бюджетът да не бъде изпълнен без това
да породи вина и отговорност.
Бюджетът е финансово-политически инструмент за разпределение и
преразпределение на значителна част от стойността на БВП по отраслов, териториален
и социален признак.
Материални принципи на бюджета – смята се, че изграждането на всеки
бюджет трябва да почива на следните общи материални принципи:
Ограниченост на приходите
Степенуване на държавните разходи
Съгласуване между потребност и средства
Икономически принцип – от държавните разходи да се търси най-голяма
изгода (ефект)
Специални или финансово-технически принципи:
Пълнота на бюджета – в него трябва да бъдат включени всички приходи и
разходи, които държавата трябва да осъществи за бюджетната година.
Точност на бюджета - приходите и разходите на бюджета трябва да бъдат
точно изчислени.
Реалност на бюджета – приходите и разходите заложени в бюджета трябва
да имат ясна икономическа обосновка.
Единност на бюджета – въпреки многото отделни бюджети в състава на
основния.
Общ фонд на бюджетните средства – всички приходи да се набират в един
общ фонд, а не в отделни по направления и цели.
Бюджетното равновесие – разходите трябва да бъдат така определени, че
размерът им да се покрива напълно от постъпилите приходи.
Бюджетна класификация – групирането и подреждането на бюджетните
приходи и разходи на основата на определени признаци и правила – група, раздел,
дейност (мероприятие) и параграф.
Структура на държавния бюджет в България:
1. Републикански бюджет състоящ се от:
Централен бюджет правителствен съдържа
републиканските приходи и разходи извършвани пряко от МС.
Бюджет на държавните органи – приходи и разходи свързани с
дейността на съответните държавни органи или бюджетни организации.
2. Бюджет на съдебната власт – всички приходи на съдебната власти
разходите за тяхната издръжка. Представеният за гласуване от НС бюджет не може да
бъде променян от МФ или МС.
3. Бюджет на Сметната палата – също не подлежи на промяна от МФ
или МС.
4. Други автономни бюджети на автономни организации като висшите
училища.
В този бюджет не се включват бюджетите на общините – те са автономни, но
обикновено собствените им приходи не са достатъчни и в републиканският бюджет се
предвиждат средства предоставяни на общините като субсидии или преотстъпени
приходи.
Администриране на държавните приходи и разходи – администрират се от
всички държавни органи и бюджетни организации, на които със закон или с акт на МС
е възложено събирането и отчитането на бюджетните приходи.
Разходите по държавния бюджета се администрират от разпоредителите с
бюджетни кредити. Те се определят от МС и биват първостепенни и второстепенни.
Бюджетен процес
Бюджетният процес е сложна технология по изготвянето на проектобюджета,
неговото разглеждане и приемане, неговото изпълнение и приключване. Етапите на
бюджетния процес са следните:
1.Съставяне на проектобюджета
2.Обсъждане и приемане на проектобюджета – от МС и НС
3.Изпълнение на бюджета в рамките на бюджетната година
4.Приключване и отчитане на изпълнението на бюджета
Главна оперативна роля в този процес играе МФ.
Съставяне на проектобюджета – подготовката по съставянето започва и се
осъществява месеци наред преди настъпването на новата бюджетна година. По
същество тя започва веднага след приемането на предходния бюджет.
Началото на бюджетния процес се поставя със специални директиви и указания
по изготвянето на проекта на бюджета, дадени от министъра на финансите – открива се
бюджетна кампания. Основа за съставянето на бюджета е бюджетната прогноза. Тя се
съставя за срок от три години и представлява предварителна оценка за приходите и
разходите на държавния бюджет по окрупнени показатели. Тя се актуализира
ежегодно.
На основа на бюджетната прогноза министърът на финансите ежегодно изготвя и
изпраща до държавните органи бюджетни насоки, с които се им се дават указания за
съставянето на техните проекто-бюджети и се определят сроковете за представянето
им в МФ.
Методите за изготвяне на проекто-бюджета са:
Автоматичен метод – приходите и разходите от старата година
автоматично се приемат като приходи и разходи по новия бюджет.
Метод на мажорацията или минорацята - представлява увеличение или
намаление на приходите и разходите по новия проекто-бюджет в сравнение със същите
от предходния бюджет.
Статистически метод (метод на средните величини) – прави се опит да се
използва динамиката на средните величини при проектирането на бюджетните
приходи и разходи за новата бюджетна година.
Метод на непосредствените оценки (генетичен метод) – опит за
установяване на влиянието върху всеки държавен приход и разход при конкретните
икономически реалности, които се очертават през новата бюджетна година.
Обсъждане и приемане на проектобюджета изготвения от министъра на
финансите проекто-бюджет се обсъжда и приема от две институции – правителство и
законодателен орган – парламента.При обсъждането в МС се цели уеднаквяване на
позициите на министъра на финансите и останалата част от МС. След одобряването от
МС проектобюджетът на правителството се внася в НС за разглеждане и
утвърждаване. Правителството е длъжно да направи това до 30ти октомври. В случай
на забавяне – трябва да бъде мотивирано пред парламента и да се иска удължаване на
срока.
На законодателният орган е предоставена бюджетната инициатива – правото да
внася допълнения и изменения и допълнения в проектобюджета.
При непреодолими различия в позициите на правителство и парламент относно
проектобюджета или правителството подава оставка или НС се разпуска и се
насрочват нови избори.
Изпълнение на бюджета - утвърденият от законодателният орган бюджет
подлежи на изпълнение или упражнение – редовно акумулиране на предвидените
бюджетни приходи и ритмичното финансиране на утвърдените (по обем и структура)
бюджетни разходи. Следователно има изпълнение на приходната и на разходната част.
Когато се говори за изпълнение на приходната част на бюджета се говори за
касово изпълнение. Тъй като обемът и сроковете на приходите не винаги съвпадат с
обема и сроковете на разходите се появяват касови разриви, които се покриват по
линия на краткосрочното кредитиране на бюджета – в рамките на текущата година.
Известни са две системи за касово изпълнение на бюджета – ковчежническа и
банкова. При първата – изпълнението се осъществява чрез данъчни каси, открити и
организирани към данъчните служби. Това изпълнение се провежда в съчетание с
фондовия принцип на бюджетно упражнение – приходите формират отделни целеви
фондове.
При банковото изпълнение на бюджета баните под контрола на ЦБ осъществяват
събирането на държавните приходи. При банковото изпълнение се създават условия за
създаването на обща бюджетна “каса”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2018 в 17:16 ученичка на 30 години
08 дек 2016 в 18:35 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Социология, випуск 2014
12 ное 2016 в 11:12 в момента не учи на 37 години от Видин
19 май 2015 в 10:22 студент на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
08 фев 2015 в 11:15 студентка на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Комуникативни нарушения на развитието, випуск 2016
22 май 2014 в 03:05 студентка на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - ПТБ, специалност - Аграрна икономика, випуск 2015
28 мар 2014 в 12:49 ученичка на 32 години от Стара Загора - СУ "Тодор Каблешков"
28 фев 2014 в 02:58 ученик на 34 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
18 сеп 2012 в 22:32 студент на 34 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Мениджмънт и предприемачество, випуск 2013
13 юни 2012 в 13:08 студентка на 53 години от Свищов - Д.А.Ценов, факулетет - производствен и търговски бизнес, специалност - Икономика на търговията, випуск 2014
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
10
1
2 мин
27.07.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Бюджет и бюджетни инструменти

Материал № 562463, от 05 ное 2010
Свален: 28 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 4,184
Брой символи: 25,869

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджет и бюджетни инструменти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения